Poeme-France : Lecture Écrit Sexe

Chanson : Sornette.

Chanson Sexe
Publié le 22/05/2020 18:09

L'écrit contient 335 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Noureddin

Sornette.

Avec quoi peut-on faire rimer sornette ?
Pas le baratin !
Pourtant faut dire, pour être honnête,
Que c’est un mot qui sonne, joliment bien.
On fait des tours et des courbettes,
En se tenant par la main.
Mais dès que la musique se fête,
On murmure de nouveaux refrains.
On fait l’amour et cela s’arrête.
Ou y aura-t-il un lendemain ?
Je préfère, qu’après la chose de faite,
Je puisse reprendre mon chemin.

On peut faire, aussi rimer sornette,
Avec des mots, de gamins.
Il y a le zizi, qui est devenu quéquette.
Mais bien sûr que l’on s’en souvient !
Si tu veux, je te prête ma baguette,
Si toi, tu me laisses jouer avec tes seins.
On se partagerait les sucettes.
y a pas de mal à se faire du bien.
On fait l’amour et cela s’arrête.
Ou y aura-t-il un lendemain ?
Je préfère, qu’après la chose de faite,
Je puisse encore, reprendre mon chemin.

On peut toujours faire rimer sornette,
Avec un jeu de main.
Vulgairement appeler : ’ branlette’
Simulacre de va-et-vient.
On s’invente, on se projette,
Des histoires, des films sans fin.
Ça ne finit, que quand cela s’arrête.
On en connait tous le refrain…
On fait l’amour et cela s’arrête.
Ou y aura-t-il un lendemain ?
Je regrette, qu’après la chose de faite,
Je me retrouve, tout seul dans mon coin.

Mais on ne peut pas faire rimer sornette,
Avec le mot : Scélérat
Ceux qui vous engrossent une minette,
Et refusent d’être, le PAPA.
Je leur couperais bien les clochettes.
Mais l’honneur ne m’en revient pas.
Je vous avoue ne pas avoir de dettes.
Moi, je n’engendre, que des refrains.
Je fais l’amour sans que cela ne s’arrête. (Oui madame)
Et je continue même encore le lendemain.
Je ne fume presque plus de cigarettes.
Tout le monde sait que pour ça,

Fumer, c’est pas bien.
 • Pieds Hyphénique: Sornette.

  a=vec=quoi=peut=ton=fai=re=ri=mer=sor=net=te 12
  pas=le=ba=ra=tin 5
  pour=tant=faut=di=re=pour=ê=tre=hon=nête 10
  que=cest=un=mot=qui=sonne=jo=li=ment=bien 10
  on=fait=des=tours=et=des=cour=bet=tes 9
  en=se=te=nant=par=la=main 7
  mais=dès=que=la=mu=si=que=se=fê=te 10
  on=mur=mu=re=de=nou=veaux=re=frains 9
  on=fait=la=mour=et=ce=la=sar=rê=te 10
  ou=y=au=ra=til=un=len=de=main 9
  je=pré=fère=qua=près=la=cho=se=de=faite 10
  je=puis=se=re=pren=dre=mon=che=min 9

  on=peut=fai=re=aus=si=ri=mer=sor=nette 10
  a=vec=des=mots=de=ga=mins 7
  il=y=a=le=zi=zi=qui=est=de=ve=nu=qué=quette 13
  mais=bien=sûr=que=lon=sen=sou=vient 8
  si=tu=veux=je=te=prê=te=ma=ba=guette 10
  si=toi=tu=me=laisses=jouer=a=vec=tes=seins 10
  on=se=par=ta=ge=rait=les=su=cet=tes 10
  y=a=pas=de=mal=à=se=faire=du=bien 10
  on=fait=la=mour=et=ce=la=sar=rê=te 10
  ou=y=au=ra=til=un=len=de=main 9
  je=pré=fère=qua=près=la=cho=se=de=faite 10
  je=puisseen=co=re=re=pren=dre=mon=che=min 10

  on=peut=tou=jours=fai=re=ri=mer=sor=nette 10
  a=vec=un=jeu=de=main 6
  vul=gai=re=ment=ap=pe=ler=bran=let=te 10
  si=mu=la=cre=de=va=et=vient 8
  on=sin=ven=te=on=se=pro=jet=te 9
  des=his=toi=res=des=films=sans=fin 8
  ça=ne=fi=nit=que=quand=ce=la=sar=rête 10
  on=en=con=nait=tous=le=re=frain 8
  on=fait=la=mour=et=ce=la=sar=rê=te 10
  ou=y=au=ra=til=un=len=de=main 9
  je=re=grette=qua=près=la=cho=se=de=faite 10
  je=me=re=trou=ve=tout=seul=dans=mon=coin 10

  mais=on=ne=peut=pas=faire=ri=mer=sor=nette 10
  a=vec=le=mot=s=cé=lé=rat 8
  ceux=qui=vous=en=gros=sent=u=ne=mi=nette 10
  et=re=fu=sent=dê=tre=le=pa=pa 9
  je=leur=cou=pe=rais=bien=les=clo=chet=tes 10
  mais=l=hon=neur=ne=men=re=vient=pas 9
  je=vous=a=voue=ne=pas=a=voir=de=dettes 10
  moi=je=nen=gen=dre=que=des=re=frains 9
  je=fais=la=mour=sans=que=ce=la=ne=sar=rête=oui=ma=dame 14
  et=je=con=ti=nue=mêmeen=core=le=lende=main 10
  je=ne=fume=pres=que=plus=de=ci=ga=rettes 10
  tout=le=mon=de=sait=que=pour=ça 8

  fu=mer=cest=pas=bien 5
 • Phonétique : Sornette.

  avεk kwa pø tɔ̃ fεʁə ʁime sɔʁnεtə ?
  pa lə baʁatɛ̃ !
  puʁtɑ̃ fo diʁə, puʁ εtʁə ɔnεtə,
  kə sεt- œ̃ mo ki sɔnə, ʒɔlime bjɛ̃.
  ɔ̃ fε dε tuʁz- e dε kuʁbεtə,
  ɑ̃ sə tənɑ̃ paʁ la mɛ̃.
  mε dε kə la myzikə sə fεtə,
  ɔ̃ myʁmyʁə də nuvo ʁəfʁɛ̃.
  ɔ̃ fε lamuʁ e səla saʁεtə.
  u i oʁa til œ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ?
  ʒə pʁefεʁə, kapʁε la ʃozə də fεtə,
  ʒə pɥisə ʁəpʁɑ̃dʁə mɔ̃ ʃəmɛ̃.

  ɔ̃ pø fεʁə, osi ʁime sɔʁnεtə,
  avεk dε mo, də ɡamɛ̃.
  il i a lə zizi, ki ε dəvəny kekεtə.
  mε bjɛ̃ syʁ kə lɔ̃ sɑ̃ suvjɛ̃ !
  si ty vø, ʒə tə pʁεtə ma baɡεtə,
  si twa, ty mə lεsə ʒue avεk tε sɛ̃.
  ɔ̃ sə paʁtaʒəʁε lε sysεtə.
  i a pa də mal a sə fεʁə dy bjɛ̃.
  ɔ̃ fε lamuʁ e səla saʁεtə.
  u i oʁa til œ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ?
  ʒə pʁefεʁə, kapʁε la ʃozə də fεtə,
  ʒə pɥisə ɑ̃kɔʁə, ʁəpʁɑ̃dʁə mɔ̃ ʃəmɛ̃.

  ɔ̃ pø tuʒuʁ fεʁə ʁime sɔʁnεtə,
  avεk œ̃ ʒø də mɛ̃.
  vylɡεʁəmɑ̃ apəle : bʁɑ̃lεtə
  simylakʁə də va e vjɛ̃.
  ɔ̃ sɛ̃vɑ̃tə, ɔ̃ sə pʁɔʒεtə,
  dεz- istwaʁə, dε film sɑ̃ fɛ̃.
  sa nə fini, kə kɑ̃ səla saʁεtə.
  ɔ̃n- ɑ̃ kɔnε tus lə ʁəfʁɛ̃…
  ɔ̃ fε lamuʁ e səla saʁεtə.
  u i oʁa til œ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ?
  ʒə ʁəɡʁεtə, kapʁε la ʃozə də fεtə,
  ʒə mə ʁətʁuvə, tu səl dɑ̃ mɔ̃ kwɛ̃.

  mεz- ɔ̃ nə pø pa fεʁə ʁime sɔʁnεtə,
  avεk lə mo : seleʁa
  sø ki vuz- ɑ̃ɡʁɔse ynə minεtə,
  e ʁəfyze dεtʁə, lə papa.
  ʒə lœʁ kupəʁε bjɛ̃ lε kloʃεtə.
  mε lɔnœʁ nə mɑ̃ ʁəvjɛ̃ pa.
  ʒə vuz- avu nə pa avwaʁ də dεtə.
  mwa, ʒə nɑ̃ʒɑ̃dʁə, kə dε ʁəfʁɛ̃.
  ʒə fε lamuʁ sɑ̃ kə səla nə saʁεtə. (ui madamə)
  e ʒə kɔ̃tinɥ mεmə ɑ̃kɔʁə lə lɑ̃dəmɛ̃.
  ʒə nə fymə pʁεskə plys də siɡaʁεtə.
  tu lə mɔ̃də sε kə puʁ sa,

  fyme, sε pa bjɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Sornette.

  a=vεk=kwa=pø=tɔ̃=fε=ʁə=ʁi=me=sɔʁ=nε=tə 12
  pa=lə=ba=ʁa=tɛ̃ 5
  puʁ=tɑ̃=fo=di=ʁə=puʁ=ε=tʁə=ɔ=nεtə 10
  kə=sε=tœ̃=mo=ki=sɔnə=ʒɔ=li=me=bjɛ̃ 10
  ɔ̃=fε=dε=tuʁ=ze=dε=kuʁ=bε=tə 9
  ɑ̃=sə=tə=nɑ̃=paʁ=la=mɛ̃ 7
  mε=dε=kə=la=my=zi=kə=sə=fε=tə 10
  ɔ̃=myʁ=my=ʁə=də=nu=vo=ʁə=fʁɛ̃ 9
  ɔ̃=fε=la=muʁ=e=sə=la=sa=ʁε=tə 10
  u=i=o=ʁa=til=œ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 9
  ʒə=pʁe=fεʁə=ka=pʁε=la=ʃo=zə=də=fεtə 10
  ʒə=pɥi=sə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 9

  ɔ̃=pø=fε=ʁə=o=si=ʁi=me=sɔʁ=nεtə 10
  a=vεk=dε=mo=də=ɡa=mɛ̃ 7
  il=ialə=zi=zi=ki=εdə=və=ny=ke=kεtə 10
  mε=bj=ɛ̃=syʁ=kə=lɔ̃=sɑ̃=su=vj=ɛ̃ 10
  si=ty=vø=ʒə=tə=pʁε=tə=ma=ba=ɡεtə 10
  si=twa=tymə=lεsə=ʒu=e=a=vεk=tε=sɛ̃ 10
  ɔ̃=sə=paʁ=ta=ʒə=ʁε=lε=sy=sε=tə 10
  i=a=pa=də=mal=asə=fε=ʁə=dy=bjɛ̃ 10
  ɔ̃=fε=la=muʁ=e=sə=la=sa=ʁε=tə 10
  u=i=o=ʁa=til=œ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 9
  ʒə=pʁe=fεʁə=ka=pʁε=la=ʃo=zə=də=fεtə 10
  ʒə=pɥisəɑ̃=kɔ=ʁə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10

  ɔ̃=pø=tu=ʒuʁ=fε=ʁə=ʁi=me=sɔʁ=nεtə 10
  a=vεk=œ̃=ʒø=də=mɛ̃ 6
  vyl=ɡε=ʁə=mɑ̃=a=pə=le=bʁɑ̃=lε=tə 10
  si=my=la=kʁə=də=va=e=vj=ɛ̃ 9
  ɔ̃=sɛ̃=vɑ̃=tə=ɔ̃=sə=pʁɔ=ʒε=tə 9
  dε=zis=twa=ʁə=dε=film=sɑ̃=fɛ̃ 8
  sa=nə=fi=ni=kə=kɑ̃=sə=la=sa=ʁεtə 10
  ɔ̃=nɑ̃=kɔ=nε=tus=lə=ʁə=fʁɛ̃ 8
  ɔ̃=fε=la=muʁ=e=sə=la=sa=ʁε=tə 10
  u=i=o=ʁa=til=œ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 9
  ʒə=ʁə=ɡʁεtə=ka=pʁε=la=ʃo=zə=də=fεtə 10
  ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=tu=səl=dɑ̃=mɔ̃=kwɛ̃ 10

  mε=zɔ̃nə=pø=pa=fε=ʁə=ʁi=me=sɔʁ=nεtə 10
  a=vεk=lə=mo=se=le=ʁa 7
  sø=ki=vu=zɑ̃=ɡʁɔ=se=y=nə=mi=nεtə 10
  e=ʁə=fy=ze=dε=tʁə=lə=pa=pa 9
  ʒə=lœʁ=ku=pə=ʁε=bjɛ̃=lε=klo=ʃε=tə 10
  mε=lɔ=nœ=ʁə=nə=mɑ̃=ʁə=vj=ɛ̃=pa 10
  ʒə=vu=za=vu=nə=pa=a=vwaʁ=də=dεtə 10
  mwa=ʒə=nɑ̃=ʒɑ̃=dʁə=kə=dε=ʁə=fʁɛ̃ 9
  ʒə=fε=lamuʁsɑ̃kə=sə=la=nə=sa=ʁε=tə=uimadamə 10
  e=ʒə=kɔ̃=tinɥ=mεməɑ̃=kɔʁə=lə=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  ʒə=nə=fy=mə=pʁεskə=plys=də=si=ɡa=ʁεtə 10
  tu=lə=mɔ̃=də=sε=kə=puʁ=sa 8

  fy=me=sε=pa=bj=ɛ̃ 6

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/05/2020 20:15Patjan

Un "régal" de lecture, coup cœur amplement mérité