Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Jocker

Poème Amour
Publié le 13/04/2005 19:14

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : -O-Xxx-O-

Jocker

Je te demande un jocker parce que je n’ai plus le courage,
S’il te plait laisse moi une chance je n’ai pas encore l’âge,
Je n’ai plus la force de mentir, pas une nouvelle fois,
J’ai mis cartes sur tables, maintenant c’est à toi.

Je te demande un jocker, rends moi mes illusions,
Je nais et meurs tous les jours comme un papillon,
Je n’ai plus envie de jouer au chat et à la souris,
Dis-moi la verité, un cache cache à vie n’est pas une vie.

Je te demande un jocker, je n’ai plus la force de croire.
En un amour si complexe et parfois sans aucun espoir,
Je n’ai plus la volonté de me battre sans raison,
Je n’ai plus l’énergie de courir après les saisons.

Je te demande un jocker, je ne peux pas continuer comme ca,
Je ne peux pas me jetter entre le vide et tes bras,
Je n’ai plus l’amour de la vie, juste l’amour de toi,
Je n’ai besoin de rien d’autre que de t’avoir avec moi.

Je demande un jocker, s’il te plait laisse moi une trève,
Dis moi ce que tu pense avant que mes rêves s’achèvent,
Je n’ai pas peur des désillusions, juste des faux espoirs,
Ne me laisse pas toujours sans réponse dans le noir.

Je demande un jocker, un tour de retard,
Je n’ai plus envie de laisser les dés choisir mon hazard,
J’ai trop de choix à faire pour te laisser t’amuser,
S’il te plait arrête de mentir je veux le jocker de tes verités.
 • Pieds Hyphénique: Jocker

  je=te=de=mandeun=jo=cker=par=ce=que=je=nai=plus=le=cou=rage 15
  sil=te=plait=laisse=moi=u=ne=chan=ce=je=nai=pas=en=co=re=lâ=ge 17
  je=nai=plus=la=force=de=men=tir=pas=u=ne=nou=vel=le=fois 15
  jai=mis=car=tes=sur=ta=bles=main=te=nant=cest=à=toi 13

  je=te=de=man=de=un=jo=cker=rends=moi=mes=illu=si=ons 14
  je=nais=et=meurs=tous=les=jours=com=me=un=pa=pil=lon 13
  je=nai=plus=en=vie=de=jouer=au=chat=et=à=la=sou=ris 14
  dis=moi=la=ve=ri=té=un=cache=ca=cheà=vie=nest=pas=u=ne=vie 16

  je=te=de=mandeun=jo=cker=je=nai=plus=la=for=ce=de=croire 14
  en=un=a=mour=si=com=plexeet=par=fois=sans=au=cun=es=poir 14
  je=nai=plus=la=vo=lon=té=de=me=bat=tre=sans=rai=son 14
  je=nai=plus=l=éner=gie=de=cou=rir=a=près=les=sai=sons 14

  je=te=de=mandeun=jo=cker=je=ne=peux=pas=con=ti=nuer=com=me=ca 16
  je=ne=peux=pas=me=jet=ter=entre=le=vi=de=et=tes=bras 14
  je=nai=plus=la=mour=de=la=vie=jus=te=la=mour=de=toi 14
  je=nai=be=soin=de=rien=dautre=que=de=ta=voir=a=vec=moi 14

  je=de=mandeun=jo=cker=sil=te=plait=lais=se=moi=u=ne=trève 14
  dis=moi=ce=que=tu=pense=a=vant=que=mes=rê=ves=sa=chèvent 14
  je=nai=pas=peur=des=dé=sillu=sions=jus=te=des=faux=es=poirs 14
  ne=me=lais=se=pas=tou=jours=sans=ré=pon=se=dans=le=noir 14

  je=de=man=de=un=jo=cker=un=tour=de=re=tard 12
  je=nai=plus=en=vie=de=lais=ser=les=dés=choi=sir=mon=ha=zard 15
  jai=trop=de=choix=à=fai=re=pour=te=lais=ser=ta=mu=ser 14
  sil=te=plait=ar=rête=de=men=tir=je=veux=le=jo=cker=de=tes=ve=ri=tés 18
 • Phonétique : Jocker

  ʒə tə dəmɑ̃də œ̃ ʒɔke paʁsə kə ʒə nε plys lə kuʁaʒə,
  sil tə plε lεsə mwa ynə ʃɑ̃sə ʒə nε pa ɑ̃kɔʁə laʒə,
  ʒə nε plys la fɔʁsə də mɑ̃tiʁ, pa ynə nuvεllə fwa,
  ʒε mi kaʁtə- syʁ tablə, mɛ̃tənɑ̃ sεt- a twa.

  ʒə tə dəmɑ̃də œ̃ ʒɔke, ʁɑ̃ mwa mεz- ilyzjɔ̃,
  ʒə nεz- e mœʁ tus lε ʒuʁ kɔmə œ̃ papijɔ̃,
  ʒə nε plysz- ɑ̃vi də ʒue o ʃa e a la suʁi,
  di mwa la vəʁite, œ̃ kaʃə kaʃə a vi nε pa ynə vi.

  ʒə tə dəmɑ̃də œ̃ ʒɔke, ʒə nε plys la fɔʁsə də kʁwaʁə.
  ɑ̃n- œ̃n- amuʁ si kɔ̃plεksə e paʁfwa sɑ̃z- okœ̃ εspwaʁ,
  ʒə nε plys la vɔlɔ̃te də mə batʁə sɑ̃ ʁεzɔ̃,
  ʒə nε plys lenεʁʒi də kuʁiʁ apʁε lε sεzɔ̃.

  ʒə tə dəmɑ̃də œ̃ ʒɔke, ʒə nə pø pa kɔ̃tinɥe kɔmə ka,
  ʒə nə pø pa mə ʒεte ɑ̃tʁə lə vidə e tε bʁa,
  ʒə nε plys lamuʁ də la vi, ʒystə lamuʁ də twa,
  ʒə nε bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃ dotʁə kə də tavwaʁ avεk mwa.

  ʒə dəmɑ̃də œ̃ ʒɔke, sil tə plε lεsə mwa ynə tʁεvə,
  di mwa sə kə ty pɑ̃sə avɑ̃ kə mε ʁεvə saʃεve,
  ʒə nε pa pœʁ dε dezijyzjɔ̃, ʒystə dε foz- εspwaʁ,
  nə mə lεsə pa tuʒuʁ sɑ̃ ʁepɔ̃sə dɑ̃ lə nwaʁ.

  ʒə dəmɑ̃də œ̃ ʒɔke, œ̃ tuʁ də ʁətaʁ,
  ʒə nε plysz- ɑ̃vi də lεse lε des ʃwaziʁ mɔ̃-azaʁ,
  ʒε tʁo də ʃwa a fεʁə puʁ tə lεse tamyze,
  sil tə plε aʁεtə də mɑ̃tiʁ ʒə vø lə ʒɔke də tε vəʁite.
 • Pieds Phonétique : Jocker

  ʒə=tə=də=mɑ̃dəœ̃=ʒɔ=ke=paʁ=sə=kə=ʒə=nε=plys=lə=ku=ʁaʒə 15
  sil=tə=plε=lεsə=mwa=y=nə=ʃɑ̃=sə=ʒə=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=laʒə 16
  ʒə=nε=plys=la=fɔʁsə=də=mɑ̃=tiʁ=pa=y=nə=nu=vεllə=fwa 14
  ʒε=mi=kaʁ=tə=syʁ=ta=blə=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=ta=twa 13

  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=œ̃=ʒɔ=ke=ʁɑ̃=mwa=mε=zi=ly=zjɔ̃ 14
  ʒə=nε=ze=mœʁ=tus=lε=ʒuʁ=kɔ=mə=œ̃=pa=pi=j=ɔ̃ 14
  ʒə=nε=plys=zɑ̃=vidə=ʒu=e=o=ʃa=e=a=la=su=ʁi 14
  di=mwa=lavə=ʁi=te=œ̃=ka=ʃə=ka=ʃəa=vi=nε=pa=y=nə=vi 16

  ʒə=tə=də=mɑ̃dəœ̃=ʒɔ=ke=ʒə=nε=plys=la=fɔʁ=sə=də=kʁwaʁə 14
  ɑ̃=nœ̃=na=muʁ=si=kɔ̃=plεk=səe=paʁ=fwa=sɑ̃=zo=kœ̃=εs=pwaʁ 15
  ʒə=nε=plys=la=vɔ=lɔ̃=te=də=mə=ba=tʁə=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 14
  ʒə=nε=plys=le=nεʁ=ʒi=də=ku=ʁiʁ=a=pʁε=lε=sε=zɔ̃ 14

  ʒə=tə=də=mɑ̃dəœ̃=ʒɔ=ke=ʒə=nə=pø=pa=kɔ̃=tin=ɥe=kɔ=mə=ka 16
  ʒə=nə=pø=pamə=ʒε=te=ɑ̃=tʁə=lə=vi=də=e=tε=bʁa 14
  ʒə=nε=plys=la=muʁ=də=la=vi=ʒys=tə=la=muʁ=də=twa 14
  ʒə=nε=bə=zwɛ̃=də=ʁjɛ̃=dotʁə=kə=də=ta=vwaʁ=a=vεk=mwa 14

  ʒə=də=mɑ̃dəœ̃=ʒɔ=ke=sil=tə=plε=lε=sə=mwa=y=nə=tʁεvə 14
  di=mwasə=kə=ty=pɑ̃=səa=vɑ̃=kə=mε=ʁε=və=sa=ʃε=ve 14
  ʒə=nε=pa=pœʁ=dε=de=zi=jy=zjɔ̃=ʒys=tə=dε=fo=zεs=pwaʁ 15
  nə=mə=lε=sə=pa=tu=ʒuʁ=sɑ̃=ʁe=pɔ̃=sə=dɑ̃=lə=nwaʁ 14

  ʒə=də=mɑ̃=də=œ̃=ʒɔ=ke=œ̃=tuʁ=də=ʁə=taʁ 12
  ʒə=nε=plys=zɑ̃=vidə=lε=se=lε=des=ʃwa=ziʁ=mɔ̃-a=zaʁ 14
  ʒε=tʁo=də=ʃwa=a=fε=ʁə=puʁ=tə=lε=se=ta=my=ze 14
  sil=tə=plε=a=ʁεtə=də=mɑ̃=tiʁ=ʒə=vø=lə=ʒɔ=ke=də=tε=və=ʁi=te 18

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/04/2005 21:24*°* Vodka *°*

superbe.... vraiment superbe .

Auteur de Poésie
17/04/2005 11:37Capri

jsui tt a fé daC! JtadoR