Poeme : Distance Invisible

Distance Invisible

Je sais pertinemment que je n’ai perdu que lui
Mais au fond de moi j’ai pourtant le sentiment
De perdre énormément de chose en même temps. .
Une sensation de vide dans ma vie
Les autres sont toujours autour de moi
Mais c’est la complicité qui s’efface peu à peu
Avec ces gens en qui je jure, en qui je crois
Qui s’éloigne, on dirait un jeu…
La séparation n’est pas brutale…
Mais pire, elle est lente, inégale…
Ces personnes qui m’apportaient des raisons de vie
Celles qui m’ont toujours soutenue, aimée… .
Celles que j’aime plus que j’en ai envie…
Cette séparation lente me permet de cicatriser
Au fur est à mesure que la distance invisible s’installe
Serais-je capable de vaincre moi-même le mal ?
Je suis plus forte, je résiste mieux à mes tristesses
Je passe par dessus même si cela me blesse
Je me sens juste un peu seule, c’est impossible
Je suis entourée de gens me paraissant inaccessibles
Ces êtres avec qui je pouvais m’exprimer
Avec eux j’ai appris à me libérer
Mais aujourd’hui le destin m’en sépare lentement
Que cherche-t-il à faire seulement ? !
Ses êtres malgré tout je les aime et je les aimerai
Car c’est eux qui m’ont tout apporté
Pour le moment un mur entre nous s’est installé
Arrivera-t-on un jour à le briser ?
Nous faisons semblant de nous comprendre
Mais je sais que ce n’est qu’une apparence
Une de plus qui ne me laisse aucune chance
De vous prouver que la distance vient nous prendre
J’ai tellement peur de me reconstruire
Peur de louper une occasion de vous reconquérir…
Peur de prendre un mauvais chemin
Qui donnerait raison à mon destin
Peur de ne plus me supporter
Vous m’avez appris à aimer
Et désespérément je vous vois partir
Est-ce que le peu d’amour qu’il me reste va aussi mourir ? !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Distance Invisible

  je=sais=per=ti=nem=ment=que=je=nai=per=du=que=lui 13
  mais=au=fond=de=moi=jai=pour=tant=le=sen=ti=ment 12
  de=perdreé=nor=mé=ment=de=cho=se=en=mê=me=temps 12
  u=ne=sen=sa=ti=on=de=vi=de=dans=ma=vie 12
  les=au=tres=sont=tou=jours=au=tour=de=moi 10
  mais=cest=la=com=pli=ci=té=qui=sef=face=peu=à=peu 13
  a=vec=ces=gens=en=qui=je=jure=en=qui=je=crois 12
  qui=sé=loi=gne=on=di=rait=un=jeu 9
  la=sé=pa=ra=ti=on=nest=pas=bru=ta=le 11
  mais=pi=re=el=le=est=len=te=i=né=ga=le 12
  ces=per=sonnes=qui=map=por=taient=des=rai=sons=de=vie 12
  cel=les=qui=mont=tou=jours=sou=te=nue=ai=mée 11
  cel=les=que=jai=me=plus=que=jen=ai=en=vie 11
  cette=sé=pa=ra=tion=len=te=me=per=met=de=ci=ca=tri=ser 15
  au=fur=est=à=me=sure=que=la=dis=tan=cein=vi=si=ble=sins=talle 16
  se=rais=je=ca=pable=de=vain=cre=moi=mê=me=le=mal 13
  je=suis=plus=forte=je=ré=sis=te=mieux=à=mes=tris=tesses 13
  je=passe=par=des=sus=mê=me=si=ce=la=me=blesse 12
  je=me=sens=jus=te=un=peu=seule=cest=im=pos=sible 12
  je=suis=en=tou=rée=de=gens=me=pa=rais=sant=i=nac=ces=sibles 15
  ces=ê=tres=a=vec=qui=je=pou=vais=mex=pri=mer 12
  a=vec=eux=jai=ap=pris=à=me=li=bé=rer 11
  mais=au=jourdhui=le=des=tin=men=sé=pare=len=te=ment 12
  que=cher=che=til=à=fai=re=seu=le=ment 10
  ses=êtres=mal=gré=tout=je=les=ai=meet=je=les=ai=me=rai 14
  car=cest=eux=qui=mont=tout=ap=por=té 9
  pour=le=moment=un=mur=en=tre=nous=sest=ins=tal=lé 12
  ar=ri=ve=ra=ton=un=jour=à=le=bri=ser 11
  nous=fai=sons=sem=blant=de=nous=com=pren=dre 10
  mais=je=sais=que=ce=nest=quu=ne=ap=pa=ren=ce 12
  une=de=plus=qui=ne=me=lais=se=au=cu=ne=chance 12
  de=vous=prou=ver=que=la=dis=tan=ce=vient=nous=prendre 12
  jai=tel=le=ment=peur=de=me=re=cons=trui=re 11
  peur=de=lou=per=uneoc=ca=sion=de=vous=re=con=qué=rir 13
  peur=de=pren=dre=un=mau=vais=che=min 9
  qui=don=ne=rait=rai=son=à=mon=des=tin 10
  peur=de=ne=plus=me=sup=por=ter 8
  vous=ma=vez=ap=pris=à=ai=mer 8
  et=dé=ses=pé=ré=ment=je=vous=vois=par=tir 11
  est=ce=que=le=peu=da=mour=quil=me=res=te=va=aus=si=mou=rir 16
 • Phonétique : Distance Invisible

  ʒə sε pεʁtinamɑ̃ kə ʒə nε pεʁdy kə lɥi
  mεz- o fɔ̃ də mwa ʒε puʁtɑ̃ lə sɑ̃timɑ̃
  də pεʁdʁə enɔʁmemɑ̃ də ʃozə ɑ̃ mεmə tɑ̃.
  ynə sɑ̃sasjɔ̃ də vidə dɑ̃ ma vi
  lεz- otʁə- sɔ̃ tuʒuʁz- otuʁ də mwa
  mε sε la kɔ̃plisite ki sefasə pø a pø
  avεk sε ʒɑ̃z- ɑ̃ ki ʒə ʒyʁə, ɑ̃ ki ʒə kʁwa
  ki selwaɲə, ɔ̃ diʁε œ̃ ʒø…
  la sepaʁasjɔ̃ nε pa bʁytalə…
  mε piʁə, εllə ε lɑ̃tə, ineɡalə…
  sε pεʁsɔnə ki mapɔʁtε dε ʁεzɔ̃ də vi
  sεllə ki mɔ̃ tuʒuʁ sutənɥ, εme…
  sεllə kə ʒεmə plys kə ʒɑ̃n- ε ɑ̃vi…
  sεtə sepaʁasjɔ̃ lɑ̃tə mə pεʁmε də sikatʁize
  o fyʁ εt- a məzyʁə kə la distɑ̃sə ɛ̃viziblə sɛ̃stalə
  səʁε ʒə kapablə də vɛ̃kʁə mwa mεmə lə mal ?
  ʒə sɥi plys fɔʁtə, ʒə ʁezistə mjøz- a mε tʁistesə
  ʒə pasə paʁ dəsy mεmə si səla mə blεsə
  ʒə mə sɑ̃s ʒystə œ̃ pø sələ, sεt- ɛ̃pɔsiblə
  ʒə sɥiz- ɑ̃tuʁe də ʒɑ̃ mə paʁεsɑ̃ inaksesiblə
  sεz- εtʁəz- avεk ki ʒə puvε mεkspʁime
  avεk ø ʒε apʁiz- a mə libeʁe
  mεz- oʒuʁdɥi lə dεstɛ̃ mɑ̃ sepaʁə lɑ̃təmɑ̃
  kə ʃεʁʃə til a fεʁə sələmɑ̃ ? !
  sεz- εtʁə- malɡʁe tu ʒə lεz- εmə e ʒə lεz- εməʁε
  kaʁ sεt- ø ki mɔ̃ tut- apɔʁte
  puʁ lə mɔmɑ̃ œ̃ myʁ ɑ̃tʁə nu sεt- ɛ̃stale
  aʁivəʁa tɔ̃n- œ̃ ʒuʁ a lə bʁize ?
  nu fəzɔ̃ sɑ̃blɑ̃ də nu kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  mε ʒə sε kə sə nε kynə apaʁɑ̃sə
  ynə də plys ki nə mə lεsə okynə ʃɑ̃sə
  də vu pʁuve kə la distɑ̃sə vjɛ̃ nu pʁɑ̃dʁə
  ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də mə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə
  pœʁ də lupe ynə ɔkazjɔ̃ də vu ʁəkɔ̃keʁiʁ…
  pœʁ də pʁɑ̃dʁə œ̃ movε ʃəmɛ̃
  ki dɔnəʁε ʁεzɔ̃ a mɔ̃ dεstɛ̃
  pœʁ də nə plys mə sypɔʁte
  vu mavez- apʁiz- a εme
  e dezεspeʁemɑ̃ ʒə vu vwa paʁtiʁ
  ε sə kə lə pø damuʁ kil mə ʁεstə va osi muʁiʁ ? !
 • Syllabes Phonétique : Distance Invisible

  ʒə=sε=pεʁ=ti=na=mɑ̃=kə=ʒə=nε=pεʁ=dy=kə=lɥi 13
  mε=zo=fɔ̃=də=mwa=ʒε=puʁ=tɑ̃=lə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  də=pεʁ=dʁə=e=nɔʁ=me=mɑ̃=də=ʃo=zə=ɑ̃=mε=mə=tɑ̃ 14
  y=nə=sɑ̃=sa=sjɔ̃də=vi=də=dɑ̃=ma=vi 10
  lε=zo=tʁə=sɔ̃=tu=ʒuʁ=zo=tuʁ=də=mwa 10
  mε=sε=la=kɔ̃=pli=si=te=kise=fa=sə=pø=a=pø 13
  a=vεk=sε=ʒɑ̃=zɑ̃kiʒə=ʒy=ʁə=ɑ̃=ki=ʒə=kʁwa 11
  ki=se=lwa=ɲə=ɔ̃=di=ʁε=œ̃=ʒø 9
  la=se=pa=ʁa=sjɔ̃=nε=pa=bʁy=ta=lə 10
  mε=piʁə=εl=lə=ε=lɑ̃=tə=i=ne=ɡalə 10
  sε=pεʁ=sɔnə=ki=ma=pɔʁ=tε=dε=ʁε=zɔ̃=də=vi 12
  sεl=lə=ki=mɔ̃=tu=ʒuʁ=su=tənɥ=ε=me 10
  sεl=lə=kə=ʒεmə=plys=kə=ʒɑ̃=nε=ɑ̃=vi 10
  sεtə=se=pa=ʁa=sjɔ̃=lɑ̃=tə=mə=pεʁ=mε=də=si=ka=tʁi=ze 15
  o=fyʁ=ε=tamə=zy=ʁə=kə=la=dis=tɑ̃=səɛ̃=vi=zi=blə=sɛ̃s=talə 16
  sə=ʁεʒə=ka=pa=blə=də=vɛ̃=kʁə=mwa=mε=mə=lə=mal 13
  ʒə=sɥi=plys=fɔʁtə=ʒə=ʁe=zis=tə=mjø=za=mε=tʁis=te=sə 14
  ʒə=pasə=paʁ=də=sy=mε=mə=si=sə=la=mə=blεsə 12
  ʒə=mə=sɑ̃s=ʒys=təœ̃=pøsə=lə=sε=tɛ̃=pɔ=siblə 11
  ʒə=sɥi=zɑ̃=tu=ʁe=də=ʒɑ̃mə=pa=ʁε=sɑ̃=i=nak=se=siblə 14
  sε=zεtʁə=za=vεk=ki=ʒə=pu=vε=mεk=spʁi=me 11
  a=vεk=ø=ʒε=a=pʁi=zamə=li=be=ʁe 10
  mε=zo=ʒuʁ=dɥilə=dεs=tɛ̃=mɑ̃=se=pa=ʁə=lɑ̃=tə=mɑ̃ 13
  kə=ʃεʁ=ʃə=til=a=fε=ʁə=sə=lə=mɑ̃ 10
  sε=zεtʁə=mal=ɡʁe=tu=ʒə=lε=zε=məe=ʒə=lε=zε=mə=ʁε 14
  kaʁ=sε=tø=ki=mɔ̃=tu=ta=pɔʁ=te 9
  puʁlə=mɔ=mɑ̃=œ̃=myʁ=ɑ̃=tʁə=nu=sε=tɛ̃s=ta=le 12
  a=ʁivə=ʁa=tɔ̃=nœ̃=ʒuʁ=a=lə=bʁi=ze 10
  nu=fə=zɔ̃=sɑ̃=blɑ̃=də=nu=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 10
  mεʒə=sε=kə=sə=nε=ky=nə=a=pa=ʁɑ̃sə 10
  ynə=də=plys=ki=nə=mə=lε=səo=ky=nə=ʃɑ̃sə 11
  də=vu=pʁu=ve=kə=la=dis=tɑ̃sə=vjɛ̃=nupʁɑ̃dʁə 10
  ʒε=tεl=lmɑ̃=pœʁ=də=mə=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə 10
  pœʁ=də=lu=pe=ynəɔ=ka=zjɔ̃=də=vu=ʁə=kɔ̃=ke=ʁiʁ 13
  pœ=ʁə=də=pʁɑ̃=dʁə=œ̃=mo=vε=ʃə=mɛ̃ 10
  ki=dɔ=nə=ʁε=ʁε=zɔ̃=a=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 10
  pœ=ʁə=də=nə=plys=mə=sy=pɔʁ=te 9
  vu=ma=ve=za=pʁi=za=ε=me 8
  e=de=zεs=pe=ʁe=mɑ̃ʒə=vu=vwa=paʁ=tiʁ 10
  εsə=kə=lə=pø=da=muʁ=kil=mə=ʁεs=tə=va=o=si=mu=ʁiʁ 15

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/07/2005 18:45Ephémere_20994

tres beau poeme vraiment!j aime les sentiments que l on ressent en le lisant!bonne continuation
amitié...mais Elle n est pas ephémere.

Auteur de Poésie
17/07/2005 02:17Désir

J,adore!:D

Auteur de Poésie
23/07/2005 18:27(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique poeme !!!
bien triste mais bien exprimé

amitié d’(k)une fleur de lune(k)