Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Perdue

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/10/2005 18:54

L'écrit contient 134 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : °O0O0O° Clem °O0O0O°

Perdue

COmment faire quand le futur paraît pire que le présent ?
Et que le passé est mieux que ce qu’on vit maintenant ?
Quand tu te retrouves seule au milieu de nulle part
Perdue, seule, sans repère, par hasard dans le noir ?

Quand tu ne vois plus d’issue
Que tu as mal et que tu n’en peux plus
Que tu as vraiment peur de demain
Et encore plus d’affronter ton chagrin…

Quand tu regarde en arrière
Que tu regrettes de n’avoir pas su faire
Ce pas qui aurait pu changer ton destin
Et te mener vers d’autres lendemains ?

Je cherche une réponse quelque part
Mais pour l’instant je suis perdue dans le noir
Je ne sais plus où je dois regarder
Et vers quel ciel je dois me tourner…
 • Pieds Hyphénique: Perdue

  comment=fai=re=quand=le=fu=tur=pa=raît=pi=re=que=le=présent 14
  et=que=le=pas=sé=est=mieux=que=ce=quon=vit=main=te=nant 14
  quand=tu=te=re=trou=ves=seule=au=mi=lieu=de=nul=le=part 14
  per=due=seu=le=sans=re=pè=re=par=ha=sard=dans=le=noir 14

  quand=tu=ne=vois=plus=dis=sue 7
  que=tu=as=mal=et=que=tu=nen=peux=plus 10
  que=tu=as=vrai=ment=peur=de=de=main 9
  et=en=co=re=plus=daf=fron=ter=ton=cha=grin 11

  quand=tu=re=gar=de=en=ar=ri=è=re 10
  que=tu=re=grettes=de=na=voir=pas=su=faire 10
  ce=pas=qui=au=rait=pu=chan=ger=ton=des=tin 11
  et=te=me=ner=vers=dau=tres=len=de=mains 10

  je=cher=che=une=ré=pon=se=quel=que=part 10
  mais=pour=lins=tant=je=suis=per=due=dans=le=noir 11
  je=ne=sais=plus=où=je=dois=re=gar=der 10
  et=vers=quel=ciel=je=dois=me=tour=ner 9
 • Phonétique : Perdue

  kɔmɑ̃ fεʁə kɑ̃ lə fytyʁ paʁε piʁə kə lə pʁezɑ̃ ?
  e kə lə pase ε mjø kə sə kɔ̃ vit mɛ̃tənɑ̃ ?
  kɑ̃ ty tə ʁətʁuvə sələ o miljø də nylə paʁ
  pεʁdɥ, sələ, sɑ̃ ʁəpεʁə, paʁ-azaʁ dɑ̃ lə nwaʁ ?

  kɑ̃ ty nə vwa plys disɥ
  kə ty a mal e kə ty nɑ̃ pø plys
  kə ty a vʁεmɑ̃ pœʁ də dəmɛ̃
  e ɑ̃kɔʁə plys dafʁɔ̃te tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃…

  kɑ̃ ty ʁəɡaʁdə ɑ̃n- aʁjεʁə
  kə ty ʁəɡʁεtə də navwaʁ pa sy fεʁə
  sə pa ki oʁε py ʃɑ̃ʒe tɔ̃ dεstɛ̃
  e tə məne vεʁ dotʁə- lɑ̃dəmɛ̃ ?

  ʒə ʃεʁʃə ynə ʁepɔ̃sə kεlkə paʁ
  mε puʁ lɛ̃stɑ̃ ʒə sɥi pεʁdɥ dɑ̃ lə nwaʁ
  ʒə nə sε plysz- u ʒə dwa ʁəɡaʁde
  e vεʁ kεl sjεl ʒə dwa mə tuʁne…
 • Pieds Phonétique : Perdue

  kɔ=mɑ̃=fεʁə=kɑ̃=lə=fy=tyʁ=pa=ʁε=pi=ʁə=kə=lə=pʁe=zɑ̃ 15
  e=kə=lə=pase=ε=mjø=kə=sə=kɔ̃=vit=mɛ̃=tə=nɑ̃ 13
  kɑ̃=tytə=ʁə=tʁu=və=sə=ləo=mi=ljø=də=ny=lə=paʁ 13
  pεʁdɥ=sə=lə=sɑ̃ʁə=pεʁə=paʁ-a=zaʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ 11

  kɑ̃=ty=nə=vwa=plys=disɥ 6
  kə=ty=a=mal=e=kə=ty=nɑ̃=pø=plys 10
  kə=ty=a=vʁε=mɑ̃=pœ=ʁə=də=də=mɛ̃ 10
  e=ɑ̃=kɔʁə=plys=da=fʁɔ̃=te=tɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 10

  kɑ̃=ty=ʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=na=ʁjεʁ=ə 9
  kə=tyʁə=ɡʁε=tə=də=na=vwaʁ=pa=sy=fεʁə 10
  sə=pa=ki=o=ʁε=py=ʃɑ̃=ʒe=tɔ̃=dεs=tɛ̃ 11
  e=tə=mə=ne=vεʁ=do=tʁə=lɑ̃=də=mɛ̃ 10

  ʒə=ʃεʁ=ʃə=ynə=ʁe=pɔ̃=sə=kεl=kə=paʁ 10
  mε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=ʒə=sɥi=pεʁdɥ=dɑ̃=lə=nwaʁ 10
  ʒə=nə=sε=plys=zu=ʒə=dwa=ʁə=ɡaʁ=de 10
  e=vεʁ=kεl=sjεl=ʒə=dwa=mə=tuʁ=ne 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/10/2005 01:14(F)Fleurlune Mimi(F)

ma chérie c tellement triste mais c’est merveilleusement écrit ...(f)
courage ma chérie (f)

la fleur de lune (f)