Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : … Simplement Je T’Aime…

Poème Amour
Publié le 05/10/2006 14:57

L'écrit contient 158 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ocean Crye

… Simplement Je T’Aime…

Loin du regard des autres, je te vois tu est si belle,
Que j’ai la fièvre qui coule en mon sang comme un ange sans ailes !
Je voudrait tout connaître de toi me retrouvé assis a tes coté au beau milieux de ce silence,
A écouter ton cœur qui viens bercer ma transe.
Alors je te tends la main seulement pour poser ce geste sur ta peau.
Ne la laisse pas tomber que l’on s’enivre l’un de l’autre.
Je voudrait à cette instant me nourrir de ton corps si brûlant.
S’avancer l’un dans l’autre aussi fragile que soit ma peur d’aimer.
Je ferait briller tous ces jours ou tu serai à mes coté.
Comme un arc-en-ciel de velours à la tomber du jour.
Et la nuit quand tu fermera tes yeux ne sera plus que lumière,
Pour que l’on s’aime toujours mème dans nos rêves…
 • Pieds Hyphénique: … Simplement Je T’Aime…

  loin=du=re=gard=des=au=tres=je=te=vois=tu=est=si=bel=le 15
  que=jai=la=fi=è=vre=qui=cou=le=en=mon=sang=com=me=un=an=ge=sans=ai=les 20
  je=vou=drait=tout=con=naître=de=toi=me=re=trou=vé=as=sis=a=tes=co=té=au=beau=mi=lieux=de=ce=si=lence 26
  a=é=cou=ter=ton=cœur=qui=viens=ber=cer=ma=tran=se 13
  a=lors=je=te=tends=la=main=seu=le=ment=pour=po=ser=ce=ges=te=sur=ta=peau 19
  ne=la=lais=se=pas=tom=ber=que=lon=sen=i=vre=lun=de=lau=tre 16
  je=vou=drait=à=cet=te=ins=tant=me=nour=rir=de=ton=corps=si=brû=lant 17
  sa=van=cer=lun=dans=lau=tre=aus=si=fra=gi=le=que=soit=ma=peur=dai=mer 18
  je=fe=rait=bril=ler=tous=ces=jours=ou=tu=se=rai=à=mes=co=té 16
  com=me=un=arc=en=ciel=de=ve=lours=à=la=tom=ber=du=jour 15
  et=la=nuit=quand=tu=ferme=ra=tes=yeux=ne=se=ra=plus=que=lu=mière 16
  pour=que=lon=sai=me=tou=jours=mè=me=dans=nos=rê=ves 13
 • Phonétique : … Simplement Je T’Aime…

  lwɛ̃ dy ʁəɡaʁ dεz- otʁə, ʒə tə vwa ty ε si bεllə,
  kə ʒε la fjεvʁə ki kulə ɑ̃ mɔ̃ sɑ̃ kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə sɑ̃z- εlə !
  ʒə vudʁε tu kɔnεtʁə də twa mə ʁətʁuve asiz- a tε kɔte o bo miljø də sə silɑ̃sə,
  a ekute tɔ̃ kœʁ ki vjɛ̃ bεʁse ma tʁɑ̃zə.
  alɔʁ ʒə tə tɑ̃ la mɛ̃ sələmɑ̃ puʁ poze sə ʒεstə syʁ ta po.
  nə la lεsə pa tɔ̃be kə lɔ̃ sɑ̃nivʁə lœ̃ də lotʁə.
  ʒə vudʁε a sεtə ɛ̃stɑ̃ mə nuʁʁiʁ də tɔ̃ kɔʁ si bʁylɑ̃.
  savɑ̃se lœ̃ dɑ̃ lotʁə osi fʁaʒilə kə swa ma pœʁ dεme.
  ʒə fəʁε bʁije tus sε ʒuʁz- u ty səʁε a mε kɔte.
  kɔmə œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl də vəluʁz- a la tɔ̃be dy ʒuʁ.
  e la nɥi kɑ̃ ty fεʁməʁa tεz- iø nə səʁa plys kə lymjεʁə,
  puʁ kə lɔ̃ sεmə tuʒuʁ mεmə dɑ̃ no ʁεvə…
 • Pieds Phonétique : … Simplement Je T’Aime…

  lwɛ̃=dy=ʁə=ɡaʁ=dε=zo=tʁə=ʒə=tə=vwa=ty=ε=si=bεl=lə 15
  kə=ʒε=la=fjε=vʁə=ki=ku=lə=ɑ̃=mɔ̃=sɑ̃=kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=ʒə=sɑ̃=zεlə 18
  ʒə=vu=dʁε=tu=kɔ=nεtʁə=də=twa=mə=ʁə=tʁu=ve=a=si=za=tε=kɔ=te=o=bo=mi=ljø=də=sə=si=lɑ̃sə 26
  a=e=ku=te=tɔ̃=kœ=ʁə=ki=vj=ɛ̃=bεʁ=se=ma=tʁɑ̃=zə 15
  a=lɔʁʒə=tə=tɑ̃=la=mɛ̃=sə=lə=mɑ̃=puʁ=po=ze=sə=ʒεs=tə=syʁ=ta=po 18
  nə=la=lε=sə=pa=tɔ̃=be=kə=lɔ̃=sɑ̃=ni=vʁə=lœ̃=də=lo=tʁə 16
  ʒə=vu=dʁε=a=sε=tə=ɛ̃s=tɑ̃=mə=nuʁ=ʁiʁ=də=tɔ̃=kɔʁ=si=bʁy=lɑ̃ 17
  sa=vɑ̃=se=lœ̃=dɑ̃=lo=tʁə=o=si=fʁa=ʒi=lə=kə=swa=ma=pœʁ=dε=me 18
  ʒə=fə=ʁε=bʁi=j=e=tus=sε=ʒuʁ=zu=ty=sə=ʁε=a=mε=kɔ=te 17
  kɔ=mə=œ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl=də=və=luʁ=za=la=tɔ̃=be=dy=ʒuʁ 15
  e=la=nɥi=kɑ̃=ty=fεʁ=mə=ʁa=tε=zi=ø=nə=sə=ʁa=plys=kə=ly=mjεʁə 18
  puʁ=kə=lɔ̃=sε=mə=tu=ʒuʁ=mε=mə=dɑ̃=no=ʁε=və 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/10/2006 19:26Erika

trsè joli^^

Auteur de Poésie
05/10/2006 19:33Cindy Limpens

Une magnifique déclaration
Que tous ces voeux en lesquels tu espères se réaliseront.

Je te souhaite tout le bonheur du monde, Ocean.

..(F)..