Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mla

Poème Amour
Publié le 21/06/2004 00:00

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Orsia

Mla

Les arbres me renvoient ton image miroir de mes pleurs
Ombre sans trace et sans croix couleur sans éclat
Amulette de celle qui a perdu la foi
Songe abrité par la pluie qui se meurt

Tout ce bien que tu m’as fait j’en porte
Encore les stigmates morsures du cœur
Ta bouche en moi c’est comme si tu m’absorbais
Je quitte le rivage de ton corps et je sombre

Le ciel n’a jamais été si gris je crois
Depuis que tu ne m’enivres plus
De promesses et de remords
Mon sommeil s’est perdu

Tout ce mal que tu m’as fait j’en porte
Encore la trace heureux souvenir
Ma bouche en toi c’est comme si je t’envahissais
Tu glisses
 • Pieds Hyphénique: Mla

  les=ar=bres=me=ren=voient=ton=i=mage=mi=roir=de=mes=pleurs 14
  om=bre=sans=tra=ce=et=sans=croix=cou=leur=sans=é=clat 13
  amu=let=te=de=cel=le=qui=a=per=du=la=foi 12
  son=ge=a=bri=té=par=la=pluie=qui=se=meurt 11

  tout=ce=bien=que=tu=mas=fait=jen=por=te 10
  en=co=re=les=stig=ma=tes=mor=su=res=du=cœur 12
  ta=bou=che=en=moi=cest=com=me=si=tu=mab=sor=bais 13
  je=quit=te=le=ri=vage=de=ton=corps=et=je=sombre 12

  le=ciel=na=ja=mais=é=té=si=gris=je=crois 11
  de=puis=que=tu=ne=men=i=vres=plus 9
  de=pro=mes=ses=et=de=re=mords 8
  mon=som=meil=sest=per=du 6

  tout=ce=mal=que=tu=mas=fait=jen=por=te 10
  en=co=re=la=tra=ce=heu=reux=sou=ve=nir 11
  ma=boucheen=toi=cest=com=me=si=je=ten=va=his=sais 12
  tu=glis=ses 3
 • Phonétique : Mla

  lεz- aʁbʁə- mə ʁɑ̃vwae tɔ̃n- imaʒə miʁwaʁ də mε plœʁ
  ɔ̃bʁə sɑ̃ tʁasə e sɑ̃ kʁwa kulœʁ sɑ̃z- ekla
  amylεtə də sεllə ki a pεʁdy la fwa
  sɔ̃ʒə abʁite paʁ la plɥi ki sə məʁ

  tu sə bjɛ̃ kə ty ma fε ʒɑ̃ pɔʁtə
  ɑ̃kɔʁə lε stiɡmatə mɔʁsyʁə dy kœʁ
  ta buʃə ɑ̃ mwa sε kɔmə si ty mabsɔʁbε
  ʒə kitə lə ʁivaʒə də tɔ̃ kɔʁz- e ʒə sɔ̃bʁə

  lə sjεl na ʒamεz- ete si ɡʁi ʒə kʁwa
  dəpɥi kə ty nə mɑ̃nivʁə- plys
  də pʁɔmesəz- e də ʁəmɔʁd
  mɔ̃ sɔmεj sε pεʁdy

  tu sə mal kə ty ma fε ʒɑ̃ pɔʁtə
  ɑ̃kɔʁə la tʁasə œʁø suvəniʁ
  ma buʃə ɑ̃ twa sε kɔmə si ʒə tɑ̃vaisε
  ty ɡlisə
 • Pieds Phonétique : Mla

  lε=zaʁbʁə=mə=ʁɑ̃=vwa=tɔ̃=ni=ma=ʒə=mi=ʁwaʁ=də=mε=plœʁ 14
  ɔ̃=bʁə=sɑ̃=tʁa=sə=e=sɑ̃=kʁwa=ku=lœ=ʁə=sɑ̃=ze=kla 14
  a=my=lε=tə=də=sεl=lə=ki=a=pεʁ=dy=la=fwa 13
  sɔ̃=ʒə=a=bʁi=te=paʁ=la=plɥi=ki=sə=məʁ 11

  tu=sə=bj=ɛ̃=kə=ty=ma=fε=ʒɑ̃=pɔʁ=tə 11
  ɑ̃=kɔ=ʁə=lε=stiɡ=ma=tə=mɔʁ=sy=ʁə=dy=kœ=ʁə 13
  ta=bu=ʃə=ɑ̃=mwa=sε=kɔ=mə=si=ty=mab=sɔʁ=bε 13
  ʒə=ki=tə=lə=ʁi=va=ʒə=də=tɔ̃=kɔʁ=ze=ʒə=sɔ̃=bʁə 14

  lə=sjεl=na=ʒa=mε=ze=te=si=ɡʁi=ʒə=kʁwa 11
  dəp=ɥi=kə=ty=nə=mɑ̃=ni=vʁə=plys 9
  də=pʁɔ=me=sə=ze=də=ʁə=mɔʁd 8
  mɔ̃=sɔ=mεj=sε=pεʁ=dy 6

  tu=sə=mal=kə=ty=ma=fε=ʒɑ̃=pɔʁ=tə 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=la=tʁa=sə=œ=ʁø=su=və=niʁ 11
  ma=bu=ʃə=ɑ̃=twa=sε=kɔ=mə=si=ʒə=tɑ̃=va=i=sε 14
  ty=ɡli=sə 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2004 00:00José Azevedo

J’aime bien ton délicieux poème, félicitations.
Bienvenue parmi le cercle des poètes méconnus!. .
Amitiés poétiques
José

Auteur de Poésie
24/06/2004 00:00Orsia

merci José! je ne suis qu’une débutante. . .

Auteur de Poésie
09/07/2004 00:00Mya..

c super beau orsia je te felicite !
continue d’ecrire. . . . .
amitié 🙂