Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Chute Pour Toi

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/10/2005 16:42

L'écrit contient 302 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Painoir

Ma Chute Pour Toi

Tu peux douter sur combien de fois je t’ai trompé et avec qui
Tu peux douter sur le nombre de fois ou j’ai baisé avec un inconnu
Tu peux douter de ce qui s’est passé dans ma chambre avec lui
Mais ne doute pas quand je te dit que je t’ai t’aimé des que je t’ai vu

Si tu dois vivre sans moi, autant mourir tout de suite
Si tu doutes de ma parole, autant etre déjà morte
Si tu ne veux plus vraiment me croire alors laisse moi
Si tu ne veux plus de moi dans tes bras alors je rentre chez moi

Je ne veux pas de ton pardon ni de ton doigt, je veux simplement toi
Je ne veux pas que tu me laisses seule ici, je veux que tu sois auprès de moi
Je ne veux pas que tu sois heureux sans moi, je veux être présente dans ta vie
Mais si cela semble vraiment impossible pour toi, alors laisse moi partir au paradis

Laisse moi, te dire encore que je t’aime, je te graverais sur ma peau
Laisse moi, venir chez toi et je t’embrasserais pour prouver mes mots
Laisse moi, périr toute seule, je ne veux pas que tu voies la noirceur en moi
Laisse moi, mourir pour te montrer que tu étais toute ma vie et qu’elle n’a pas de sens sans toi

Ces mots ce n’étaient pas pour te faire souffrir et te prendre pour un con
Ces mots ils venaient de mon cœur mais malheureusement ils ont tourné en rond
Ces mots vexants, blessants je ne voulais pas les dire car tu étais mon homme
Ces mots sont partis sans mon accord et rien ne les répare même mes « je t’aime »
 • Pieds Hyphénique: Ma Chute Pour Toi

  tu=peux=dou=ter=sur=com=bien=de=fois=je=tai=trom=pé=et=a=vec=qui 17
  tu=peux=dou=ter=sur=le=nom=bre=de=fois=ou=jai=bai=sé=a=vec=un=in=con=nu 20
  tu=peux=dou=ter=de=ce=qui=sest=pas=sé=dans=ma=cham=bre=a=vec=lui 17
  mais=ne=dou=te=pas=quand=je=te=dit=que=je=tai=tai=mé=des=que=je=tai=vu 19

  si=tu=dois=vi=vre=sans=moi=au=tant=mou=rir=tout=de=sui=te 15
  si=tu=dou=tes=de=ma=pa=ro=le=au=tant=e=tre=dé=jà=mor=te 17
  si=tu=ne=veux=plus=vrai=ment=me=croi=re=a=lors=lais=se=moi 15
  si=tu=ne=veux=plus=de=moi=dans=tes=bras=a=lors=je=ren=tre=chez=moi 17

  je=ne=veux=pas=de=ton=par=don=ni=de=ton=doigt=je=veux=sim=ple=ment=toi 18
  je=ne=veux=pas=que=tu=me=laisses=seu=le=i=ci=je=veux=que=tu=sois=au=près=de=moi 21
  je=ne=veux=pas=que=tu=sois=heu=reux=sans=moi=je=veux=être=pré=sen=te=dans=ta=vie 20
  mais=si=ce=la=sem=ble=vraiment=im=pos=si=ble=pour=toi=a=lors=lais=se=moi=par=tir=au=pa=ra=dis 24

  laisse=moi=te=di=re=en=co=re=que=je=tai=me=je=te=gra=ve=rais=sur=ma=peau 20
  lais=se=moi=ve=nir=chez=toi=et=je=tem=bras=se=rais=pour=prou=ver=mes=mots 18
  laisse=moi=pé=rir=tou=te=seu=le=je=ne=veux=pas=que=tu=voies=la=noir=ceur=en=moi 20
  laisse=moi=mou=rir=pour=te=mon=trer=que=tu=é=tais=tou=te=ma=vieet=quel=le=na=pas=de=sens=sans=toi 24

  ces=mots=ce=né=taient=pas=pour=te=fai=re=souf=frir=et=te=pren=dre=pour=un=con 19
  ces=mots=ils=ve=naient=de=mon=cœur=mais=mal=heu=reu=se=ment=ils=ont=tour=né=en=rond 20
  ces=mots=vexants=bles=sants=je=ne=vou=lais=pas=les=di=re=car=tu=é=tais=mon=hom=me 20
  ces=mots=sont=par=tis=sans=mon=ac=cord=et=rien=ne=les=ré=pare=mê=me=mes=je=taime 20
 • Phonétique : Ma Chute Pour Toi

  ty pø dute syʁ kɔ̃bjɛ̃ də fwa ʒə tε tʁɔ̃pe e avεk ki
  ty pø dute syʁ lə nɔ̃bʁə də fwaz- u ʒε bεze avεk œ̃n- ɛ̃kɔny
  ty pø dute də sə ki sε pase dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə avεk lɥi
  mε nə dutə pa kɑ̃ ʒə tə di kə ʒə tε tεme dε kə ʒə tε vy

  si ty dwa vivʁə sɑ̃ mwa, otɑ̃ muʁiʁ tu də sɥitə
  si ty dutə də ma paʁɔlə, otɑ̃ εtʁə deʒa mɔʁtə
  si ty nə vø plys vʁεmɑ̃ mə kʁwaʁə alɔʁ lεsə mwa
  si ty nə vø plys də mwa dɑ̃ tε bʁaz- alɔʁ ʒə ʁɑ̃tʁə ʃe mwa

  ʒə nə vø pa də tɔ̃ paʁdɔ̃ ni də tɔ̃ dwa, ʒə vø sɛ̃pləmɑ̃ twa
  ʒə nə vø pa kə ty mə lεsə sələ isi, ʒə vø kə ty swaz- opʁε də mwa
  ʒə nə vø pa kə ty swaz- œʁø sɑ̃ mwa, ʒə vøz- εtʁə pʁezɑ̃tə dɑ̃ ta vi
  mε si səla sɑ̃blə vʁεmɑ̃ ɛ̃pɔsiblə puʁ twa, alɔʁ lεsə mwa paʁtiʁ o paʁadi

  lεsə mwa, tə diʁə ɑ̃kɔʁə kə ʒə tεmə, ʒə tə ɡʁavəʁε syʁ ma po
  lεsə mwa, vəniʁ ʃe twa e ʒə tɑ̃bʁasəʁε puʁ pʁuve mε mo
  lεsə mwa, peʁiʁ tutə sələ, ʒə nə vø pa kə ty vwa la nwaʁsœʁ ɑ̃ mwa
  lεsə mwa, muʁiʁ puʁ tə mɔ̃tʁe kə ty etε tutə ma vi e kεllə na pa də sɑ̃s sɑ̃ twa

  sε mo sə netε pa puʁ tə fεʁə sufʁiʁ e tə pʁɑ̃dʁə puʁ œ̃ kɔ̃
  sε moz- il vənε də mɔ̃ kœʁ mε maləʁøzəmɑ̃ ilz- ɔ̃ tuʁne ɑ̃ ʁɔ̃
  sε mo vεksɑ̃, blesɑ̃ ʒə nə vulε pa lε diʁə kaʁ ty etε mɔ̃n- ɔmə
  sε mo sɔ̃ paʁti sɑ̃ mɔ̃n- akɔʁ e ʁjɛ̃ nə lε ʁepaʁə mεmə məs « ʒə tεmə »
 • Pieds Phonétique : Ma Chute Pour Toi

  ty=pø=du=te=syʁ=kɔ̃=bj=ɛ̃=də=fwa=ʒə=tε=tʁɔ̃=pe=e=a=vεk=ki 18
  ty=pø=du=te=syʁ=lə=nɔ̃bʁə=də=fwa=zu=ʒε=bε=ze=a=vεk=œ̃=nɛ̃=kɔ=ny 19
  ty=pø=du=te=də=sə=ki=sε=pa=se=dɑ̃=ma=ʃɑ̃=bʁə=a=vεk=lɥi 17
  mεnə=du=tə=pa=kɑ̃=ʒə=tə=di=kə=ʒə=tε=tε=me=dε=kə=ʒə=tε=vy 18

  si=ty=dwa=vi=vʁə=sɑ̃=mwa=o=tɑ̃=mu=ʁiʁ=tu=də=sɥi=tə 15
  si=ty=du=tə=də=ma=pa=ʁɔ=lə=o=tɑ̃=ε=tʁə=de=ʒa=mɔʁ=tə 17
  si=ty=nə=vø=plys=vʁε=mɑ̃=mə=kʁwa=ʁə=a=lɔʁ=lε=sə=mwa 15
  si=ty=nə=vø=plys=də=mwa=dɑ̃=tε=bʁa=za=lɔʁ=ʒə=ʁɑ̃=tʁə=ʃe=mwa 17

  ʒə=nə=vø=pa=də=tɔ̃=paʁ=dɔ̃=ni=də=tɔ̃=dwa=ʒə=vø=sɛ̃=plə=mɑ̃=twa 18
  ʒə=nə=vø=pakə=ty=mə=lε=sə=sə=lə=i=si=ʒə=vø=kə=ty=swa=zo=pʁε=də=mwa 21
  ʒə=nə=vø=pakə=ty=swa=zœ=ʁø=sɑ̃=mwa=ʒə=vø=zε=tʁə=pʁe=zɑ̃=tə=dɑ̃=ta=vi 20
  mε=sisə=la=sɑ̃=blə=vʁε=mɑ̃=ɛ̃=pɔ=si=blə=puʁ=twa=a=lɔʁ=lε=sə=mwa=paʁ=tiʁ=o=pa=ʁa=di 24

  lεsə=mwa=tə=di=ʁəɑ̃=kɔ=ʁə=kə=ʒə=tε=mə=ʒə=tə=ɡʁa=və=ʁε=syʁ=ma=po 19
  lε=sə=mwa=və=niʁ=ʃe=twa=e=ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=ʁε=puʁ=pʁu=ve=mε=mo 18
  lεsə=mwa=pe=ʁiʁ=tu=tə=sə=lə=ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=vwa=la=nwaʁ=sœʁ=ɑ̃=mwa 20
  lεsə=mwa=mu=ʁiʁ=puʁ=tə=mɔ̃=tʁe=kə=ty=e=tε=tu=tə=ma=vi=e=kεllə=na=pa=də=sɑ̃s=sɑ̃=twa 24

  sε=mosə=ne=tε=pa=puʁ=tə=fε=ʁə=su=fʁiʁ=e=tə=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=œ̃=kɔ̃ 18
  sε=mo=zil=və=nεdə=mɔ̃=kœʁ=mε=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=il=zɔ̃=tuʁ=ne=ɑ̃=ʁɔ̃ 19
  sε=mo=vεk=sɑ̃=ble=sɑ̃ʒə=nə=vu=lε=pa=lε=di=ʁə=kaʁ=ty=e=tε=mɔ̃=nɔmə 19
  sε=mo=sɔ̃=paʁ=ti=sɑ̃=mɔ̃=na=kɔʁ=e=ʁjɛ̃nə=lε=ʁe=pa=ʁə=mε=mə=məs=ʒə=tεmə 20

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.