Poeme : Triste Cœur Arrangeait Par La Rancœur

Triste Cœur Arrangeait Par La Rancœur

Trop dur de te comprendre, j’ai préféré t’anéantir
Trop dur de t’aimer, j’ai préféré fuir et haïr
Rien ne sert de crier mille fois des pardons
Je ne mérite point l’amour de ma chanson

J’ai bien tout ce que je veux dans ce gouffre
Mais je m’en lasse et finis par le détruire
Le phénomène de solitude se répète encore
Et pourtant j’aurais tant besoin de réconfort

Je ne mérite point cette vie
Ni d’être ton sois disons ami
Sombre est devenus mon monde
Je n’attends que mon suicide

J’ai trahis mon cœur
Je lui ai imposé ma couleur
Lâche, j’ai peur de moi-même
De devenir enfin une femme

J’aurais voulu mourir avec toi
Toi et moi une dernière fois
Mais j’ai anéanti ce sentiment
Et maintenant je perds mon sang

Larmes par larmes,
Gouttes par gouttes
Je t’écrirais des je t’aime
Jusqu’à que je sois morte

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Triste Cœur Arrangeait Par La Rancœur

  trop=dur=de=te=compren=dre=jai=pré=fé=ré=ta=né=an=tir 14
  trop=dur=de=tai=mer=jai=pré=fé=ré=fu=ir=et=haïr 13
  rien=ne=sert=de=cri=er=mil=le=fois=des=par=dons 12
  je=ne=mé=ri=te=point=la=mour=de=ma=chan=son 12

  jai=bien=tout=ce=que=je=veux=dans=ce=gou=ffre 11
  mais=je=men=las=se=et=fi=nis=par=le=dé=truire 12
  le=phé=no=mène=de=so=li=tu=de=se=ré=pè=teen=core 14
  et=pour=tant=jau=rais=tant=be=soin=de=ré=con=fort 12

  je=ne=mé=rite=point=cet=te=vie 8
  ni=dêtre=ton=sois=di=sons=a=mi 8
  som=bre=est=de=ve=nus=mon=monde 8
  je=nat=tends=que=mon=sui=ci=de 8

  jai=tra=his=mon=cœur 5
  je=lui=ai=im=po=sé=ma=cou=leur 9
  lâ=che=jai=peur=de=moi=mê=me 8
  de=de=ve=nir=en=fin=une=femme 8

  jau=rais=vou=lu=mou=rir=a=vec=toi 9
  toi=et=moi=une=der=niè=re=fois 8
  mais=jai=a=né=an=ti=ce=sen=timent 9
  et=main=te=nant=je=perds=mon=sang 8

  lar=mes=par=lar=mes 5
  gout=tes=par=gou=ttes 5
  je=té=cri=rais=des=je=tai=me 8
  jus=quà=que=je=sois=mor=te 7
 • Phonétique : Triste Cœur Arrangeait Par La Rancœur

  tʁo dyʁ də tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə, ʒε pʁefeʁe taneɑ̃tiʁ
  tʁo dyʁ də tεme, ʒε pʁefeʁe fɥiʁ e-ajʁ
  ʁjɛ̃ nə sεʁ də kʁje milə fwa dε paʁdɔ̃
  ʒə nə meʁitə pwɛ̃ lamuʁ də ma ʃɑ̃sɔ̃

  ʒε bjɛ̃ tu sə kə ʒə vø dɑ̃ sə ɡufʁə
  mε ʒə mɑ̃ lasə e fini paʁ lə detʁɥiʁə
  lə fenɔmεnə də sɔlitydə sə ʁepεtə ɑ̃kɔʁə
  e puʁtɑ̃ ʒoʁε tɑ̃ bəzwɛ̃ də ʁekɔ̃fɔʁ

  ʒə nə meʁitə pwɛ̃ sεtə vi
  ni dεtʁə tɔ̃ swa dizɔ̃z- ami
  sɔ̃bʁə ε dəvənys mɔ̃ mɔ̃də
  ʒə natɑ̃ kə mɔ̃ sɥisidə

  ʒε tʁai mɔ̃ kœʁ
  ʒə lɥi ε ɛ̃poze ma kulœʁ
  laʃə, ʒε pœʁ də mwa mεmə
  də dəvəniʁ ɑ̃fɛ̃ ynə famə

  ʒoʁε vuly muʁiʁ avεk twa
  twa e mwa ynə dεʁnjεʁə fwa
  mε ʒε aneɑ̃ti sə sɑ̃timɑ̃
  e mɛ̃tənɑ̃ ʒə pεʁd mɔ̃ sɑ̃

  laʁmə- paʁ laʁmə,
  ɡutə paʁ ɡutə
  ʒə tekʁiʁε dε ʒə tεmə
  ʒyska kə ʒə swa mɔʁtə
 • Syllabes Phonétique : Triste Cœur Arrangeait Par La Rancœur

  tʁo=dyʁ=də=tə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=ʒε=pʁe=fe=ʁe=ta=ne=ɑ̃=tiʁ 14
  tʁo=dyʁ=də=tε=me=ʒε=pʁe=fe=ʁe=fɥ=iʁ=e-ajʁ 13
  ʁjɛ̃=nə=sεʁ=də=kʁje=milə=fwa=dε=paʁ=dɔ̃ 10
  ʒə=nə=me=ʁitə=pwɛ̃=la=muʁ=də=ma=ʃɑ̃=sɔ̃ 11

  ʒε=bjɛ̃=tu=sə=kə=ʒə=vø=dɑ̃=sə=ɡufʁə 10
  mεʒə=mɑ̃=la=səe=fi=ni=paʁ=lə=det=ʁɥiʁə 10
  lə=fe=nɔ=mεnə=də=sɔ=li=ty=də=sə=ʁe=pε=təɑ̃=kɔʁə 14
  e=puʁ=tɑ̃=ʒo=ʁε=tɑ̃bə=zwɛ̃=də=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 11

  ʒə=nə=me=ʁi=tə=pwɛ̃=sε=tə=vi 9
  ni=dε=tʁə=tɔ̃=swa=di=zɔ̃=za=mi 9
  sɔ̃=bʁə=ε=də=və=nys=mɔ̃=mɔ̃=də 9
  ʒə=na=tɑ̃=kə=mɔ̃=sɥi=si=də 8

  ʒε=tʁa=i=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒə=lɥi=ε=ɛ̃=po=ze=ma=ku=lœ=ʁə 10
  la=ʃə=ʒε=pœ=ʁə=də=mwa=mε=mə 9
  də=də=və=niʁ=ɑ̃=fɛ̃=y=nə=fa=mə 10

  ʒo=ʁε=vu=ly=mu=ʁiʁ=a=vεk=twa 9
  twa=e=mwa=y=nə=dεʁ=nj=ε=ʁə=fwa 10
  mε=ʒε=a=ne=ɑ̃=ti=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=pεʁd=mɔ̃=sɑ̃ 8

  laʁ=mə=paʁ=laʁ=mə 5
  ɡu=tə=paʁ=ɡu=tə 5
  ʒə=te=kʁi=ʁε=dε=ʒə=tε=mə 8
  ʒys=ka=kə=ʒə=swa=mɔʁ=tə 7

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2005 18:01Tiphaine15

beau poemes mais triste

Auteur de Poésie
01/11/2005 14:19Bambina_

Des mots si tristes.
(F)
Courage à toi

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/10/2005 16:43

L'écrit contient 165 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Painoir

Texte des commentateurs