Poeme : Le Livre Du Voyageur Halluciné

Le Livre Du Voyageur Halluciné

Noyé dans les paraboles
De douces vapeurs d’alcool
Je divague dans la farandole
De mes pensées en hyperboles
Le vent détourne mes guibolles
Sur des chemins plus frivoles

Et je lis à l’envers
Le livre des rêves
Écrit à l’encre de sève
Sur du papier de vers

Je roule de l’herbe bleue
Dans des feuilles de ciel
Et je m’envole vers tes yeux
Sur le dos d’une petite abeille
Vrombissant doucement au soleil

Et je lis à l’envers
Les pages pleines de sève
Du livre des rêves
Où l’encre manque d’air

Le ciel envoie des Canaders
Sur mon petit rebord de mer
Je reprends enfin mes esprits
Et m’aperçois que j’aime la vie
En voyant ton sourire si joli

Je referme le livre des rêves
Qui tombe en douce poussière
Dans le roulement de tonnerre
D’un baiser sentant la sève

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Livre Du Voyageur Halluciné

  noy=é=dans=les=pa=ra=bo=les 8
  de=dou=ces=va=peurs=dal=cool 7
  je=di=va=gue=dans=la=fa=ran=dole 9
  de=mes=pen=sées=en=hy=per=boles 8
  le=vent=dé=tour=ne=mes=gui=bolles 8
  sur=des=che=mins=plus=fri=vo=les 8

  et=je=lis=à=len=vers 6
  le=li=vre=des=rê=ves 6
  é=crit=à=len=cre=de=sè=ve 8
  sur=du=pa=pi=er=de=vers 7

  je=rou=le=de=l=her=be=bleue 8
  dans=des=feu=i=lles=de=ciel 7
  et=je=men=vole=vers=tes=y=eux 8
  sur=le=dos=dune=pe=ti=tea=beille 8
  vrom=bis=sant=douce=ment=au=so=leil 8

  et=je=lis=à=len=vers 6
  les=pa=ges=plei=nes=de=sè=ve 8
  du=li=vre=des=rê=ves 6
  où=len=cre=man=que=dair 6

  le=ciel=en=voie=des=ca=na=ders 8
  sur=mon=pe=tit=re=bord=de=mer 8
  je=re=prends=en=fin=mes=es=prits 8
  et=ma=per=çois=que=jaime=la=vie 8
  en=voyant=ton=sou=rire=si=jo=li 8

  je=re=ferme=le=li=vre=des=rêves 8
  qui=tom=be=en=dou=ce=pous=sière 8
  dans=le=rou=le=ment=de=ton=nerre 8
  dun=bai=ser=sen=tant=la=sè=ve 8
 • Phonétique : Le Livre Du Voyageur Halluciné

  nwaje dɑ̃ lε paʁabɔlə
  də dusə vapœʁ dalkɔl
  ʒə divaɡ dɑ̃ la faʁɑ̃dɔlə
  də mε pɑ̃sez- ɑ̃n- ipεʁbɔlə
  lə vɑ̃ detuʁnə mε ɡibɔlə
  syʁ dε ʃəmɛ̃ plys fʁivɔlə

  e ʒə li a lɑ̃vεʁ
  lə livʁə dε ʁεvə
  ekʁi a lɑ̃kʁə də sεvə
  syʁ dy papje də vεʁ

  ʒə ʁulə də lεʁbə blø
  dɑ̃ dε fœjə də sjεl
  e ʒə mɑ̃vɔlə vεʁ tεz- iø
  syʁ lə do dynə pətitə abεjə
  vʁɔ̃bisɑ̃ dusəmɑ̃ o sɔlεj

  e ʒə li a lɑ̃vεʁ
  lε paʒə plεnə də sεvə
  dy livʁə dε ʁεvə
  u lɑ̃kʁə mɑ̃kə dεʁ

  lə sjεl ɑ̃vwa dε kanade
  syʁ mɔ̃ pəti ʁəbɔʁ də mεʁ
  ʒə ʁəpʁɑ̃z- ɑ̃fɛ̃ mεz- εspʁi
  e mapεʁswa kə ʒεmə la vi
  ɑ̃ vwajɑ̃ tɔ̃ suʁiʁə si ʒɔli

  ʒə ʁəfεʁmə lə livʁə dε ʁεvə
  ki tɔ̃bə ɑ̃ dusə pusjεʁə
  dɑ̃ lə ʁuləmɑ̃ də tɔneʁə
  dœ̃ bεze sɑ̃tɑ̃ la sεvə
 • Syllabes Phonétique : Le Livre Du Voyageur Halluciné

  nwa=je=dɑ̃=lε=pa=ʁa=bɔ=lə 8
  də=du=sə=va=pœ=ʁə=dal=kɔl 8
  ʒə=di=vaɡə=dɑ̃=la=fa=ʁɑ̃=dɔlə 8
  də=mε=pɑ̃=se=zɑ̃=ni=pεʁ=bɔlə 8
  lə=vɑ̃=de=tuʁ=nə=mε=ɡi=bɔlə 8
  syʁ=dε=ʃə=mɛ̃=plys=fʁi=vɔ=lə 8

  e=ʒə=li=a=lɑ̃=vεʁ 6
  lə=li=vʁə=dε=ʁε=və 6
  e=kʁi=a=lɑ̃=kʁə=də=sε=və 8
  syʁ=dy=pa=pj=e=də=vεʁ 7

  ʒə=ʁu=lə=də=lεʁ=bə=blø 7
  dɑ̃=dε=fœ=jə=də=sjεl 6
  e=ʒə=mɑ̃=vɔlə=vεʁ=tε=zi=ø 8
  syʁ=lə=do=dynə=pə=ti=təa=bεjə 8
  vʁɔ̃=bi=sɑ̃=dusə=mɑ̃=o=sɔ=lεj 8

  e=ʒə=li=a=lɑ̃=vεʁ 6
  lε=pa=ʒə=plε=nə=də=sε=və 8
  dy=li=vʁə=dε=ʁε=və 6
  u=lɑ̃=kʁə=mɑ̃=kə=dεʁ 6

  lə=sjεl=ɑ̃=vwa=dε=ka=na=de 8
  syʁ=mɔ̃=pə=ti=ʁə=bɔʁ=də=mεʁ 8
  ʒə=ʁə=pʁɑ̃=zɑ̃=fɛ̃=mε=zεs=pʁi 8
  e=ma=pεʁ=swakə=ʒε=mə=la=vi 8
  ɑ̃=vwa=jɑ̃=tɔ̃=su=ʁiʁə=si=ʒɔ=li 9

  ʒə=ʁə=fεʁmə=lə=li=vʁə=dε=ʁεvə 8
  ki=tɔ̃=bə=ɑ̃=du=sə=pu=sjεʁə 8
  dɑ̃lə=ʁu=lə=mɑ̃=də=tɔ=ne=ʁə 8
  dœ̃=bε=ze=sɑ̃=tɑ̃=la=sε=və 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/07/2011 10:17Marcel42

Encore un grand poème que l’on aimerait avoir écrit.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
04/07/2011 07:44Solfege34

en effet comme le dit si bien marcel42 c’est un plaisir de te lire
amitiés 😉

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/07/2011 07:04

L'écrit contient 152 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0