Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Un, Deux Trois, Sommeil

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/07/2011 09:24

L'écrit contient 199 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Papillon11

Un, Deux Trois, Sommeil

Je vais arrêter de rêver
Je vais me réveiller
Je ne vais plus bailler
Et pour finir de commencer
Je ne vais plus me les gratter

J’ai faim d’un délicieux petit matin
Où je savourerai les croissants de tes seins
Je tremperai mes lèvres dans ta beauté
Pour doucement à ton amour me révéler

Je vais arrêter de faire la grève de la fin
Je picorerai la vie comme un festin
Et de l’amour je le ferai en gratin
Mais promis j’en ai fini avec le Boursin

J’ai faim d’un pique nique sur ton corps
Et en admirant la splendeur de tes contreforts
Je dégusterai tes cuisses bronzées à point
En les dévorant avec les mains

J’ai presque fini de dormir
Je vais essayer de rire
Mais arrête de me secouer
Promis je ne vais plus ronfler

J’ai besoin de désaltérer ce sourire farouche
Alors en ta source je plonge ma bouche
J’humecte la sécheresse de ma langue
Au jus sucré salé de ta délicieuse mangue

Je vais retourner m’allonger
Je vais bien tasser mes oreillers
De toute manière tu n’es pas arrivée
Pour vivre heureux vivons couchés
 • Pieds Hyphénique: Un, Deux Trois, Sommeil

  je=vais=ar=rê=ter=de=rê=ver 8
  je=vais=me=ré=vei=ller 6
  je=ne=vais=plus=bail=ler 6
  et=pour=fi=nir=de=com=men=cer 8
  je=ne=vais=plus=me=les=grat=ter 8

  jai=faim=dun=dé=li=cieux=pe=tit=ma=tin 10
  où=je=sa=voure=rai=les=crois=sants=de=tes=seins 11
  je=trem=pe=rai=mes=lèvres=dans=ta=beau=té 10
  pour=douce=ment=à=ton=a=mour=me=ré=vé=ler 11

  je=vais=ar=rê=ter=de=faire=la=grè=ve=de=la=fin 13
  je=pi=core=rai=la=vie=com=meun=fes=tin 10
  et=de=la=mour=je=le=fe=rai=en=gra=tin 11
  mais=pro=mis=jen=ai=fi=ni=a=vec=le=bour=sin 12

  jai=faim=dun=pi=que=ni=que=sur=ton=corps 10
  et=en=ad=mi=rant=la=splen=deur=de=tes=contre=forts 12
  je=dé=gus=te=rai=tes=cuisses=bron=zées=à=point 11
  en=les=dé=vo=rant=a=vec=les=mains 9

  jai=pres=que=fi=ni=de=dor=mir 8
  je=vais=es=say=er=de=ri=re 8
  mais=ar=rê=te=de=me=se=couer 8
  pro=mis=je=ne=vais=plus=ron=fler 8

  jai=be=soin=de=dé=sal=té=rer=ce=sou=rire=fa=rouche 13
  a=lors=en=ta=source=je=plonge=ma=bouche 9
  jhu=mec=te=la=séche=res=se=de=ma=langue 10
  au=jus=su=cré=sa=lé=de=ta=dé=li=cieuse=mangue 12

  je=vais=re=tour=ner=mal=lon=ger 8
  je=vais=bien=tas=ser=mes=o=reillers 8
  de=toute=ma=niè=re=tu=nes=pas=ar=ri=vée 11
  pour=vivre=heu=reux=vi=vons=cou=chés 8
 • Phonétique : Un, Deux Trois, Sommeil

  ʒə vεz- aʁεte də ʁεve
  ʒə vε mə ʁevεje
  ʒə nə vε plys baje
  e puʁ finiʁ də kɔmɑ̃se
  ʒə nə vε plys mə lε ɡʁate

  ʒε fɛ̃ dœ̃ delisjø pəti matɛ̃
  u ʒə savuʁəʁε lε kʁwasɑ̃ də tε sɛ̃
  ʒə tʁɑ̃pəʁε mε lεvʁə- dɑ̃ ta bote
  puʁ dusəmɑ̃ a tɔ̃n- amuʁ mə ʁevele

  ʒə vεz- aʁεte də fεʁə la ɡʁεvə də la fɛ̃
  ʒə pikɔʁəʁε la vi kɔmə œ̃ fεstɛ̃
  e də lamuʁ ʒə lə fəʁε ɑ̃ ɡʁatɛ̃
  mε pʁɔmi ʒɑ̃n- ε fini avεk lə buʁsɛ̃

  ʒε fɛ̃ dœ̃ pikə nikə syʁ tɔ̃ kɔʁ
  e ɑ̃n- admiʁɑ̃ la splɑ̃dœʁ də tε kɔ̃tʁəfɔʁ
  ʒə deɡystəʁε tε kɥisə bʁɔ̃zez- a pwɛ̃
  ɑ̃ lε devɔʁɑ̃ avεk lε mɛ̃

  ʒε pʁεskə fini də dɔʁmiʁ
  ʒə vεz- esεje də ʁiʁə
  mεz- aʁεtə də mə səkue
  pʁɔmi ʒə nə vε plys ʁɔ̃fle

  ʒε bəzwɛ̃ də dezalteʁe sə suʁiʁə faʁuʃə
  alɔʁz- ɑ̃ ta suʁsə ʒə plɔ̃ʒə ma buʃə
  ʒymεktə la seʃəʁεsə də ma lɑ̃ɡ
  o ʒy sykʁe sale də ta delisjøzə mɑ̃ɡ

  ʒə vε ʁətuʁne malɔ̃ʒe
  ʒə vε bjɛ̃ tase mεz- ɔʁεje
  də tutə manjεʁə ty nε pa aʁive
  puʁ vivʁə œʁø vivɔ̃ kuʃe
 • Pieds Phonétique : Un, Deux Trois, Sommeil

  ʒə=vε=za=ʁε=te=də=ʁε=ve 8
  ʒə=vε=mə=ʁe=vε=j=e 7
  ʒə=nə=vε=plys=ba=j=e 7
  e=puʁ=fi=niʁ=də=kɔ=mɑ̃=se 8
  ʒə=nə=vε=plys=mə=lε=ɡʁa=te 8

  ʒε=fɛ̃=dœ̃=de=li=sjøpə=ti=ma=tɛ̃ 9
  uʒə=sa=vu=ʁə=ʁε=lε=kʁwa=sɑ̃=də=tε=sɛ̃ 11
  ʒə=tʁɑ̃pə=ʁε=mε=lεvʁə=dɑ̃=ta=bo=te 9
  puʁ=dusə=mɑ̃=a=tɔ̃=na=muʁ=mə=ʁe=ve=le 11

  ʒə=vε=za=ʁε=te=də=fεʁə=la=ɡʁε=və=də=la=fɛ̃ 13
  ʒə=pi=kɔʁə=ʁε=la=vi=kɔ=məœ̃=fεs=tɛ̃ 10
  e=də=lamuʁʒə=lə=fə=ʁε=ɑ̃=ɡʁa=tɛ̃ 9
  mε=pʁɔ=mi=ʒɑ̃=nε=fi=ni=a=vεk=lə=buʁ=sɛ̃ 12

  ʒε=fɛ̃=dœ̃=pikə=ni=kə=syʁ=tɔ̃=kɔʁ 9
  e=ɑ̃=nad=mi=ʁɑ̃=la=splɑ̃=dœʁ=də=tε=kɔ̃tʁə=fɔʁ 12
  ʒə=de=ɡys=tə=ʁε=tε=kɥisə=bʁɔ̃=ze=za=pwɛ̃ 11
  ɑ̃=lε=de=vɔ=ʁɑ̃=a=vεk=lε=mɛ̃ 9

  ʒε=pʁεs=kə=fi=ni=də=dɔʁ=miʁ 8
  ʒə=vε=ze=sε=je=də=ʁi=ʁə 8
  mε=za=ʁεtə=də=mə=sə=ku=e 8
  pʁɔ=mi=ʒə=nə=vε=plys=ʁɔ̃=fle 8

  ʒεbə=zwɛ̃=də=de=zal=te=ʁe=sə=su=ʁi=ʁə=faʁuʃə 12
  a=lɔʁ=zɑ̃=tasuʁsə=ʒə=plɔ̃=ʒə=mabuʃə 8
  ʒy=mεk=tə=lase=ʃə=ʁε=sə=də=ma=lɑ̃ɡ 10
  o=ʒy=sy=kʁe=sa=le=də=ta=de=li=sjøzə=mɑ̃ɡ 12

  ʒə=vε=ʁə=tuʁ=ne=ma=lɔ̃=ʒe 8
  ʒə=vε=bjɛ̃=tase=mε=zɔ=ʁε=je 8
  də=tutə=ma=njε=ʁə=ty=nε=pa=a=ʁi=ve 11
  puʁ=vivʁə=œ=ʁø=vi=vɔ̃=ku=ʃe 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/07/2011 09:55Solfege34

adorable, je crois que même si tu ronfles, elle te par’donnera
j’adore comme d’habitude! 😘
solange

Auteur de Poésie
04/07/2011 09:55Solfege34

adorable, je crois que même si tu ronfles, elle te pardonnera
j’adore comme d’habitude! 😘
solange

Auteur de Poésie
04/07/2011 13:54Mikie95

TRES BEAU ET PLEIN DE SENSUALITE ET J ADORE LE TITRE BRAVO ET MERCI

Auteur de Poésie
05/07/2011 11:01(Bf) Thea (Bf)

J’adore la référence au Boursin, mdr