Poeme : En Remontant La Rivière

En Remontant La Rivière

A la vertical d’une colline de cristal
Un mot plonge dans les eaux minérales
Mais un mensonge criant de vérité
Le rattrape dans la diagonale du flou
Vertige d’une vibration au bruit de boue
Vestige d’un espoir au goût acidulé
Hurlement d’une phrase au diapason
De l’écho de nos peaux en effleurements
Orgasme imprécis, indécis, indolent
Perspective d’un instant arrogant

Alors

Si maintenant c’était le moment
De souffler juste un petit instant
De s’aimer en prenant le temps
De vingt ou trente printemps
De faire l’amour en se souriant
De marcher sans serrer les dents
En laissant dehors ce que l’on a dedans
Et si l’on prenait le temps maintenant
De faire l’amour vraiment lentement
En laissant courir nos sentiments
Sur nos peaux et nos cœurs tremblants
Si l’on figeait l’insidieux mouvement
Dans la glace d’un furieux tremblement
Si nous inversions nos somptueux néants
Si nous agrandissions le fugace présent
Pour le transformer en futur endurant
Et si l’on prenait le temps de desserrer les dents
Pour s’embrasser profondément et longuement
Si l’on prenait du temps pour nous maintenant
En mettant à l’abri ce futur omniprésent

Et si l’on apprenait à écouter les murs de pierres
Ce que racontent leurs ombres chargées de mystères
Et si l’on décorait nos grimaces joliment dodues
D’un sourire dénoué de ce dramatique superflu
Et si l’on coupait les liens de nos chimères
Pour qu’elle s’envolent loin de nos terres
Et si l’on regardait où vont les cerfs volants
Nous saurions aller peut être de l’avant
En liftant nos envahissant souvenirs
Au scalpel luisant d’un très bel avenir

Et si on se disait je t’aime tout simplement
Et si on se disait je t’aime un peu plus souvent

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: En Remontant La Rivière

  a=la=ver=ti=cal=dune=col=line=de=cris=tal 11
  un=mot=plon=ge=dans=les=eaux=mi=né=rales 10
  mais=un=men=son=ge=criant=de=vé=ri=té 10
  le=rat=trape=dans=la=dia=go=na=le=du=flou 11
  ver=tige=du=ne=vi=bra=tion=au=bruit=de=boue 11
  ves=tige=dun=es=poir=au=goût=a=ci=du=lé 11
  hur=le=ment=dune=phra=se=au=dia=pa=son 10
  de=lé=cho=de=nos=peaux=en=ef=fleure=ments 10
  or=gasme=im=pré=cis=in=dé=cis=in=dolent 10
  pers=pec=ti=ve=dun=ins=tant=ar=ro=gant 10

  a=lors 2

  si=main=te=nant=cé=tait=le=mo=ment 9
  de=souf=fler=jus=te=un=pe=tit=ins=tant 10
  de=sai=mer=en=pre=nant=le=temps 8
  de=vingt=ou=tren=te=prin=temps 7
  de=fai=re=la=mour=en=se=sou=ri=ant 10
  de=mar=cher=sans=ser=rer=les=dents 8
  en=lais=sant=dehors=ce=que=lon=a=de=dans 10
  et=si=lon=pre=nait=le=temps=main=te=nant 10
  de=fai=re=la=mour=vrai=ment=len=te=ment 10
  en=lais=sant=cou=rir=nos=sen=ti=ments 9
  sur=nos=peaux=et=nos=cœurs=trem=blants 8
  si=lon=fi=geait=lin=si=dieux=mou=ve=ment 10
  dans=la=gla=ce=dun=fu=rieux=trem=ble=ment 10
  si=nous=in=ver=sions=nos=somp=tueux=né=ants 10
  si=nous=a=gran=dis=sions=le=fu=gace=présent 10
  pour=le=trans=for=mer=en=fu=tur=en=du=rant 11
  et=si=lon=pre=nait=le=temps=de=des=ser=rer=les=dents 13
  pour=sem=bras=ser=pro=fon=dément=et=lon=guement 10
  si=lon=pre=nait=du=temps=pour=nous=mainte=nant 10
  en=met=tant=à=la=bri=ce=fu=tur=om=ni=présent 12

  et=si=lon=ap=pre=nait=à=é=cou=ter=les=murs=de=pierres 14
  ce=que=ra=content=leurs=om=bres=char=gées=de=mys=tères 12
  et=si=lon=dé=co=rait=nos=gri=maces=jo=li=ment=do=dues 14
  dun=sou=rire=dé=noué=de=ce=dra=ma=ti=que=su=per=flu 14
  et=si=lon=cou=pait=les=liens=de=nos=chi=mères 11
  pour=quel=le=sen=vo=lent=loin=de=nos=terres 10
  et=si=lon=re=gar=dait=où=vont=les=cerfs=vo=lants 12
  nous=sau=rions=al=ler=peut=être=de=la=vant 10
  en=lif=tant=nos=en=va=his=sant=souve=nirs 10
  au=s=cal=pel=lui=sant=dun=très=bel=ave=nir 11

  et=si=on=se=di=sait=je=taime=tout=sim=ple=ment 12
  et=si=on=se=di=sait=je=taimeun=peu=plus=souvent 11
 • Phonétique : En Remontant La Rivière

  a la vεʁtikal dynə kɔlinə də kʁistal
  œ̃ mo plɔ̃ʒə dɑ̃ lεz- o mineʁalə
  mεz- œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə kʁjɑ̃ də veʁite
  lə ʁatʁapə dɑ̃ la djaɡɔnalə dy flu
  vεʁtiʒə dynə vibʁasjɔ̃ o bʁɥi də bu
  vεstiʒə dœ̃n- εspwaʁ o ɡu asidyle
  yʁləmɑ̃ dynə fʁazə o djapazɔ̃
  də leʃo də no poz- ɑ̃n- efləʁəmɑ̃
  ɔʁɡasmə ɛ̃pʁesi, ɛ̃desi, ɛ̃dɔle
  pεʁspεktivə dœ̃n- ɛ̃stɑ̃ aʁɔɡɑ̃

  alɔʁ

  si mɛ̃tənɑ̃ setε lə mɔmɑ̃
  də sufle ʒystə œ̃ pəti ɛ̃stɑ̃
  də sεme ɑ̃ pʁənɑ̃ lə tɑ̃
  də vɛ̃t- u tʁɑ̃tə pʁɛ̃tɑ̃
  də fεʁə lamuʁ ɑ̃ sə suʁjɑ̃
  də maʁʃe sɑ̃ seʁe lε dɑ̃
  ɑ̃ lεsɑ̃ dəɔʁ sə kə lɔ̃n- a dədɑ̃
  e si lɔ̃ pʁənε lə tɑ̃ mɛ̃tənɑ̃
  də fεʁə lamuʁ vʁεmɑ̃ lɑ̃təmɑ̃
  ɑ̃ lεsɑ̃ kuʁiʁ no sɑ̃timɑ̃
  syʁ no poz- e no kœʁ tʁɑ̃blɑ̃
  si lɔ̃ fiʒε lɛ̃sidjø muvəmɑ̃
  dɑ̃ la ɡlasə dœ̃ fyʁjø tʁɑ̃bləmɑ̃
  si nuz- ɛ̃vεʁsjɔ̃ no sɔ̃ptɥø neɑ̃
  si nuz- aɡʁɑ̃disjɔ̃ lə fyɡasə pʁezɑ̃
  puʁ lə tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ fytyʁ ɑ̃dyʁɑ̃
  e si lɔ̃ pʁənε lə tɑ̃ də deseʁe lε dɑ̃
  puʁ sɑ̃bʁase pʁɔfɔ̃demɑ̃ e lɔ̃ɡəmɑ̃
  si lɔ̃ pʁənε dy tɑ̃ puʁ nu mɛ̃tənɑ̃
  ɑ̃ mεtɑ̃ a labʁi sə fytyʁ ɔmnipʁezɑ̃

  e si lɔ̃n- apʁənε a ekute lε myʁ də pjeʁə
  sə kə ʁakɔ̃te lœʁz- ɔ̃bʁə- ʃaʁʒe də mistεʁə
  e si lɔ̃ dekɔʁε no ɡʁimasə ʒɔlime dɔdɥ
  dœ̃ suʁiʁə denue də sə dʁamatikə sypεʁfly
  e si lɔ̃ kupε lε ljɛ̃ də no ʃimεʁə
  puʁ kεllə sɑ̃vɔle lwɛ̃ də no teʁə
  e si lɔ̃ ʁəɡaʁdε u vɔ̃ lε sεʁf vɔlɑ̃
  nu soʁjɔ̃z- ale pø εtʁə də lavɑ̃
  ɑ̃ liftɑ̃ noz- ɑ̃vaisɑ̃ suvəniʁ
  o skalpεl lɥizɑ̃ dœ̃ tʁε bεl avəniʁ

  e si ɔ̃ sə dizε ʒə tεmə tu sɛ̃pləmɑ̃
  e si ɔ̃ sə dizε ʒə tεmə œ̃ pø plys suvɑ̃
 • Syllabes Phonétique : En Remontant La Rivière

  a=la=vεʁ=ti=kal=dynə=kɔ=li=nə=də=kʁis=tal 12
  œ̃=mo=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=lε=zo=mi=ne=ʁa=lə 11
  mε=zœ̃=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=kʁj=ɑ̃=də=ve=ʁi=te 11
  lə=ʁa=tʁa=pə=dɑ̃=la=dja=ɡɔ=na=lə=dy=flu 12
  vεʁ=ti=ʒə=dy=nə=vi=bʁa=sjɔ̃=o=bʁɥi=də=bu 12
  vεs=ti=ʒə=dœ̃=nεs=pwaʁ=o=ɡu=a=si=dy=le 12
  yʁ=lə=mɑ̃=dy=nə=fʁa=zə=o=dj=a=pa=zɔ̃ 12
  də=le=ʃo=də=no=po=zɑ̃=ne=flə=ʁə=mɑ̃ 11
  ɔʁ=ɡas=mə=ɛ̃=pʁe=si=ɛ̃=de=si=ɛ̃=dɔ=le 12
  pεʁ=spεk=ti=və=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=a=ʁɔ=ɡɑ̃ 10

  a=lɔʁ 2

  si=mɛ̃=tə=nɑ̃=se=tε=lə=mɔ=mɑ̃ 9
  də=su=fle=ʒys=tə=œ̃=pə=ti=ɛ̃s=tɑ̃ 10
  də=sε=me=ɑ̃=pʁə=nɑ̃=lə=tɑ̃ 8
  də=vɛ̃=tu=tʁɑ̃=tə=pʁɛ̃=tɑ̃ 7
  də=fε=ʁə=la=muʁ=ɑ̃=sə=su=ʁj=ɑ̃ 10
  də=maʁ=ʃe=sɑ̃=se=ʁe=lε=dɑ̃ 8
  ɑ̃=lε=sɑ̃=də=ɔʁ=sə=kə=lɔ̃=na=də=dɑ̃ 11
  e=si=lɔ̃=pʁə=nε=lə=tɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10
  də=fε=ʁə=la=muʁ=vʁε=mɑ̃=lɑ̃=tə=mɑ̃ 10
  ɑ̃=lε=sɑ̃=ku=ʁiʁ=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  syʁ=no=po=ze=no=kœ=ʁə=tʁɑ̃=blɑ̃ 9
  si=lɔ̃=fi=ʒε=lɛ̃=si=dj=ø=mu=və=mɑ̃ 11
  dɑ̃=la=ɡla=sə=dœ̃=fy=ʁj=ø=tʁɑ̃=blə=mɑ̃ 11
  si=nu=zɛ̃=vεʁ=sj=ɔ̃=no=sɔ̃p=tɥ=ø=ne=ɑ̃ 12
  si=nu=za=ɡʁɑ̃=di=sjɔ̃=lə=fy=ɡa=sə=pʁe=zɑ̃ 12
  puʁ=lə=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=fy=tyʁ=ɑ̃=dy=ʁɑ̃ 11
  e=si=lɔ̃pʁə=nε=lə=tɑ̃=də=de=se=ʁe=lε=dɑ̃ 12
  puʁ=sɑ̃=bʁa=se=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=e=lɔ̃=ɡə=mɑ̃ 12
  si=lɔ̃=pʁə=nε=dy=tɑ̃=puʁ=nu=mɛ̃=tə=nɑ̃ 11
  ɑ̃=mε=tɑ̃=a=la=bʁisə=fy=tyʁ=ɔm=ni=pʁe=zɑ̃ 12

  e=si=lɔ̃=napʁə=nε=a=e=ku=te=lε=myʁ=də=pje=ʁə 14
  sə=kə=ʁa=kɔ̃=te=lœʁ=zɔ̃bʁə=ʃaʁ=ʒe=də=mis=tεʁə 12
  e=si=lɔ̃=de=kɔ=ʁε=no=ɡʁi=masə=ʒɔ=li=me=dɔdɥ 13
  dœ̃=su=ʁiʁə=de=nu=e=də=sə=dʁa=ma=ti=kə=sy=pεʁ=fly 15
  e=si=lɔ̃=ku=pε=lε=ljɛ̃=də=no=ʃi=mε=ʁə 12
  puʁ=kεl=lə=sɑ̃=vɔ=le=lwɛ̃=də=no=te=ʁə 11
  e=si=lɔ̃=ʁə=ɡaʁ=dε=u=vɔ̃=lε=sεʁf=vɔ=lɑ̃ 12
  nu=so=ʁj=ɔ̃=za=le=pø=ε=tʁə=də=la=vɑ̃ 12
  ɑ̃=lif=tɑ̃=no=zɑ̃=va=i=sɑ̃=su=və=niʁ 11
  o=skal=pεl=lɥi=zɑ̃=dœ̃=tʁε=bεl=a=və=niʁ 11

  e=si=ɔ̃=sə=di=zεʒə=tε=mə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 12
  e=si=ɔ̃sə=di=zε=ʒə=tε=məœ̃=pø=plys=su=vɑ̃ 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2011 11:56Solfege34

il est criant de vérité
belle journée en lisant cela
solange

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/07/2011 09:34

L'écrit contient 313 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0