Univers de poésie d'un auteur

Poème:Balade À Guérande

Le Poème

Je marche dans des petites rues salées
Sous un ciel qui ne sait que pleurer
La mer grise s’amuse à s’ennuyer
Les nuages blancs ne savent plus voler

L’air est embué de ce petit crachin
Qui vient de plus loin que ton lointain
Et du sable vendangé par un vent malicieux
Vient s’égarer dans le coin de mes yeux

Mais dans mes poches, mes rêves j’ai caché
Pour les regarder avant de me coucher

Sur le sentier parsemé de brouillard
Je marche à reculons, vers un nul part
Où je ne croiserai plus ton hasard
Même si il est toujours en retard

Le long des grandes et mornes falaises
Les mouettes me racontent des fadaises
Et enfin mes noires pensées se taisent
Quand mes pieds s’enfoncent dans la glaise

Mais dans mes poches, de l’amour je t’ai gardé
Pour qu’il refleurisse quand je serai arrivé

Le vent enivré d’embruns et de lavande
Me raconte les dernières légendes
Et j’aperçois dans la fossette de l’horizon
Le soleil sortant enfin de sa prison

J’ai posé mon sac de vagabond
Près du port, j’ai trouvé une maison
Chaque jour, je répare des filets à papillon
En essayant de me souvenir de ton prénom

Mais le fond de ma poche était percé
Sur le chemin des écoliers, je t’ai semé

Ma tristesse n’est pas de contrebande
Même si la vie ne manque pas de sel à Guérande
J’attends que le ciel me fasse une offrande,
Et que ton sourire enfin il me rende

Mais le fond de ma poche était troué
Un autre que moi est venu te récolter
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Balade À Guérandeje=mar=che=dans=des=pe=tites=rues=sa=lées 10
sous=un=ciel=qui=ne=sait=que=pleu=rer 9
la=mer=gri=se=sa=mu=se=à=sen=nuyer 10
les=nu=ages=blancs=ne=sa=vent=plus=vo=ler 10

lair=est=em=bué=de=ce=pe=tit=cra=chin 10
qui=vient=de=plus=loin=que=ton=loin=tain 9
et=du=sable=ven=dan=gé=par=un=vent=ma=li=cieux 12
vient=sé=ga=rer=dans=le=coin=de=mes=yeux 10

mais=dans=mes=poches=mes=rê=ves=jai=ca=ché 10
pour=les=re=gar=der=a=vant=de=me=cou=cher 11

sur=le=sen=tier=par=se=mé=de=brouil=lard 10
je=mar=cheà=re=cu=lons=vers=un=nul=part 10
où=je=ne=croi=se=rai=plus=ton=ha=sard 10
mê=me=si=il=est=tou=jours=en=re=tard 10

le=long=des=gran=des=et=mor=nes=fa=laises 10
les=mouet=tes=me=ra=con=tent=des=fa=daises 10
et=en=fin=mes=noi=res=pen=sées=se=taisent 10
quand=mes=pieds=sen=fon=cent=dans=la=glai=se 10

mais=dans=mes=poches=de=la=mour=je=tai=gar=dé 11
pour=quil=re=fleu=risse=quand=je=se=rai=ar=ri=vé 12

le=vent=en=ivré=dem=bruns=et=de=la=vande 10
me=ra=con=te=les=der=niè=res=lé=gendes 10
et=ja=per=çois=dans=la=fos=sette=de=lho=ri=zon 12
le=so=leil=sor=tant=en=fin=de=sa=pri=son 11

jai=po=sé=mon=sac=de=va=ga=bond 9
près=du=port=jai=trou=vé=u=ne=mai=son 10
cha=que=jour=je=ré=pare=des=filets=à=pa=pillon 11
en=es=sayant=de=me=souve=nir=de=ton=pré=nom 11

mais=le=fond=de=ma=poche=é=tait=per=cé 10
sur=le=che=min=des=é=co=liers=je=tai=se=mé 12

ma=tris=tes=se=nest=pas=de=con=tre=bande 10
même=si=la=vie=ne=man=que=pas=de=sel=à=gué=rande 13
jat=tends=que=le=ciel=me=fasseu=ne=of=frande 10
et=que=ton=sou=rire=en=fin=il=me=rende 10

mais=le=fond=de=ma=po=che=é=tait=troué 10
un=autre=que=moi=est=ve=nu=te=ré=col=ter 11
Phonétique : Balade À Guérandeʒə maʁʃə dɑ̃ dε pətitə ʁy sale
suz- œ̃ sjεl ki nə sε kə pləʁe
la mεʁ ɡʁizə samyzə a sɑ̃nyie
lε nɥaʒə blɑ̃ nə save plys vɔle

lεʁ εt- ɑ̃bye də sə pəti kʁaʃɛ̃
ki vjɛ̃ də plys lwɛ̃ kə tɔ̃ lwɛ̃tɛ̃
e dy sablə vɑ̃dɑ̃ʒe paʁ œ̃ vɑ̃ malisjø
vjɛ̃ seɡaʁe dɑ̃ lə kwɛ̃ də mεz- iø

mε dɑ̃ mε poʃə, mε ʁεvə ʒε kaʃe
puʁ lε ʁəɡaʁde avɑ̃ də mə kuʃe

syʁ lə sɑ̃tje paʁsəme də bʁujaʁ
ʒə maʁʃə a ʁəkylɔ̃, vεʁz- œ̃ nyl paʁ
u ʒə nə kʁwazəʁε plys tɔ̃-azaʁ
mεmə si il ε tuʒuʁz- ɑ̃ ʁətaʁ

lə lɔ̃ dε ɡʁɑ̃dəz- e mɔʁnə- falεzə
lε muεtə mə ʁakɔ̃te dε fadεzə
e ɑ̃fɛ̃ mε nwaʁə pɑ̃se sə tεze
kɑ̃ mε pje sɑ̃fɔ̃se dɑ̃ la ɡlεzə

mε dɑ̃ mε poʃə, də lamuʁ ʒə tε ɡaʁde
puʁ kil ʁəfləʁisə kɑ̃ ʒə səʁε aʁive

lə vɑ̃ ɑ̃nivʁe dɑ̃bʁœ̃z- e də lavɑ̃də
mə ʁakɔ̃tə lε dεʁnjεʁə leʒɑ̃də
e ʒapεʁswa dɑ̃ la fɔsεtə də lɔʁizɔ̃
lə sɔlεj sɔʁtɑ̃ ɑ̃fɛ̃ də sa pʁizɔ̃

ʒε poze mɔ̃ sak də vaɡabɔ̃
pʁε dy pɔʁ, ʒε tʁuve ynə mεzɔ̃
ʃakə ʒuʁ, ʒə ʁepaʁə dε filεz- a papijɔ̃
ɑ̃n- esεjɑ̃ də mə suvəniʁ də tɔ̃ pʁenɔ̃

mε lə fɔ̃ də ma poʃə etε pεʁse
syʁ lə ʃəmɛ̃ dεz- ekɔlje, ʒə tε səme

ma tʁistεsə nε pa də kɔ̃tʁəbɑ̃də
mεmə si la vi nə mɑ̃kə pa də sεl a ɡeʁɑ̃də
ʒatɑ̃ kə lə sjεl mə fasə ynə ɔfʁɑ̃də,
e kə tɔ̃ suʁiʁə ɑ̃fɛ̃ il mə ʁɑ̃də

mε lə fɔ̃ də ma poʃə etε tʁue
œ̃n- otʁə kə mwa ε vəny tə ʁekɔlte
Syllabes Phonétique : Balade À Guérandeʒə=maʁ=ʃə=dɑ̃=dεpə=ti=tə=ʁy=sa=le 10
su=zœ̃=sjεl=ki=nə=sε=kə=plə=ʁe 9
la=mεʁ=ɡʁizə=sa=my=zəa=sɑ̃=ny=i=e 10
lε=nɥ=a=ʒə=blɑ̃nə=sa=ve=plys=vɔ=le 10

lεʁ=ε=tɑ̃=by=e=də=sə=pə=ti=kʁa=ʃɛ̃ 11
ki=vj=ɛ̃=də=plys=lwɛ̃=kə=tɔ̃=lwɛ̃=tɛ̃ 10
e=dy=sablə=vɑ̃=dɑ̃=ʒe=paʁ=œ̃=vɑ̃=ma=li=sjø 12
vjɛ̃=se=ɡa=ʁe=dɑ̃lə=kwɛ̃=də=mε=zi=ø 10

mε=dɑ̃=mε=poʃə=mε=ʁε=və=ʒε=ka=ʃe 10
puʁ=lεʁə=ɡaʁ=de=a=vɑ̃=də=mə=ku=ʃe 10

syʁ=lə=sɑ̃=tje=paʁ=sə=me=də=bʁu=jaʁ 10
ʒə=maʁ=ʃə=aʁə=ky=lɔ̃=vεʁ=zœ̃=nyl=paʁ 10
u=ʒə=nə=kʁwa=zə=ʁε=plys=tɔ̃-a=zaʁ 10
mε=mə=si=il=ε=tu=ʒuʁ=zɑ̃=ʁə=taʁ 10

lə=lɔ̃=dε=ɡʁɑ̃=də=ze=mɔʁ=nə=fa=lεzə 10
lε=mu=εtə=mə=ʁa=kɔ̃=te=dε=fa=dεzə 10
e=ɑ̃=fɛ̃=mε=nwaʁə=pɑ̃=se=sə=tε=ze 10
kɑ̃=mε=pje=sɑ̃=fɔ̃=se=dɑ̃=la=ɡlε=zə 10

mε=dɑ̃=mε=poʃə=də=la=muʁ=ʒə=tε=ɡaʁ=de 11
puʁ=kil=ʁə=flə=ʁisə=kɑ̃=ʒə=sə=ʁε=a=ʁi=ve 12

lə=vɑ̃=ɑ̃=ni=vʁe=dɑ̃=bʁœ̃=ze=də=la=vɑ̃də 11
mə=ʁa=kɔ̃=tə=lε=dεʁ=njε=ʁə=le=ʒɑ̃də 10
e=ʒa=pεʁ=swa=dɑ̃=la=fɔ=sεtə=də=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
lə=sɔ=lεj=sɔʁ=tɑ̃=ɑ̃=fɛ̃də=sa=pʁi=zɔ̃ 10

ʒε=po=ze=mɔ̃=sak=də=va=ɡa=bɔ̃ 9
pʁε=dy=pɔʁ=ʒε=tʁu=ve=y=nə=mε=zɔ̃ 10
ʃakə=ʒuʁ=ʒə=ʁe=pa=ʁə=dε=fi=lε=za=pa=pi=jɔ̃ 13
ɑ̃=ne=sε=jɑ̃də=mə=su=və=niʁ=də=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 12

mε=lə=fɔ̃=də=ma=poʃə=e=tε=pεʁ=se 10
syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dε=ze=kɔ=lje=ʒə=tεsə=me 11

ma=tʁis=tε=sə=nε=pa=də=kɔ̃=tʁə=bɑ̃də 10
mεmə=si=la=vi=nə=mɑ̃=kə=pa=də=sεl=a=ɡe=ʁɑ̃də 13
ʒa=tɑ̃kə=lə=sjεl=mə=fa=sə=y=nə=ɔfʁɑ̃də 10
e=kə=tɔ̃=su=ʁiʁə=ɑ̃=fɛ̃=il=mə=ʁɑ̃də 10

mε=lə=fɔ̃=də=ma=poʃə=e=tε=tʁu=e 10
œ̃=notʁə=kə=mwa=ε=və=ny=tə=ʁe=kɔl=te 11

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
21/10/2011 16:38Solfege34

belle promenade avec toi mon ami

Auteur de Poésie
21/10/2011 19:10Franck92

Jolie promenade au grés de votre douceur, à bientôt

Auteur de Poésie
23/10/2011 22:16Lemmiath

Est-ce un souvenir d’enfance ?

Auteur de Poésie
12/07/2012 08:11Eden33

Merci

Poème - Sans Thème -
Du 20/10/2011 07:18

L'écrit contient 282 mots qui sont répartis dans 11 strophes.