Poeme : Balade À Guérande

Balade À Guérande

Je marche dans des petites rues salées
Sous un ciel qui ne sait que pleurer
La mer grise s’amuse à s’ennuyer
Les nuages blancs ne savent plus voler

L’air est embué de ce petit crachin
Qui vient de plus loin que ton lointain
Et du sable vendangé par un vent malicieux
Vient s’égarer dans le coin de mes yeux

Mais dans mes poches, mes rêves j’ai caché
Pour les regarder avant de me coucher

Sur le sentier parsemé de brouillard
Je marche à reculons, vers un nul part
Où je ne croiserai plus ton hasard
Même si il est toujours en retard

Le long des grandes et mornes falaises
Les mouettes me racontent des fadaises
Et enfin mes noires pensées se taisent
Quand mes pieds s’enfoncent dans la glaise

Mais dans mes poches, de l’amour je t’ai gardé
Pour qu’il refleurisse quand je serai arrivé

Le vent enivré d’embruns et de lavande
Me raconte les dernières légendes
Et j’aperçois dans la fossette de l’horizon
Le soleil sortant enfin de sa prison

J’ai posé mon sac de vagabond
Près du port, j’ai trouvé une maison
Chaque jour, je répare des filets à papillon
En essayant de me souvenir de ton prénom

Mais le fond de ma poche était percé
Sur le chemin des écoliers, je t’ai semé

Ma tristesse n’est pas de contrebande
Même si la vie ne manque pas de sel à Guérande
J’attends que le ciel me fasse une offrande,
Et que ton sourire enfin il me rende

Mais le fond de ma poche était troué
Un autre que moi est venu te récolter

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Balade À Guérande

  je=mar=che=dans=des=pe=tites=rues=sa=lées 10
  sous=un=ciel=qui=ne=sait=que=pleu=rer 9
  la=mer=gri=se=sa=mu=se=à=sen=nuyer 10
  les=nu=ages=blancs=ne=sa=vent=plus=vo=ler 10

  lair=est=em=bué=de=ce=pe=tit=cra=chin 10
  qui=vient=de=plus=loin=que=ton=loin=tain 9
  et=du=sable=ven=dan=gé=par=un=vent=ma=li=cieux 12
  vient=sé=ga=rer=dans=le=coin=de=mes=yeux 10

  mais=dans=mes=poches=mes=rê=ves=jai=ca=ché 10
  pour=les=re=gar=der=a=vant=de=me=cou=cher 11

  sur=le=sen=tier=par=se=mé=de=brouil=lard 10
  je=mar=cheà=re=cu=lons=vers=un=nul=part 10
  où=je=ne=croi=se=rai=plus=ton=ha=sard 10
  mê=me=si=il=est=tou=jours=en=re=tard 10

  le=long=des=gran=des=et=mor=nes=fa=laises 10
  les=mouet=tes=me=ra=con=tent=des=fa=daises 10
  et=en=fin=mes=noi=res=pen=sées=se=taisent 10
  quand=mes=pieds=sen=fon=cent=dans=la=glai=se 10

  mais=dans=mes=poches=de=la=mour=je=tai=gar=dé 11
  pour=quil=re=fleu=risse=quand=je=se=rai=ar=ri=vé 12

  le=vent=en=ivré=dem=bruns=et=de=la=vande 10
  me=ra=con=te=les=der=niè=res=lé=gendes 10
  et=ja=per=çois=dans=la=fos=sette=de=lho=ri=zon 12
  le=so=leil=sor=tant=en=fin=de=sa=pri=son 11

  jai=po=sé=mon=sac=de=va=ga=bond 9
  près=du=port=jai=trou=vé=u=ne=mai=son 10
  cha=que=jour=je=ré=pare=des=filets=à=pa=pillon 11
  en=es=sayant=de=me=souve=nir=de=ton=pré=nom 11

  mais=le=fond=de=ma=poche=é=tait=per=cé 10
  sur=le=che=min=des=é=co=liers=je=tai=se=mé 12

  ma=tris=tes=se=nest=pas=de=con=tre=bande 10
  même=si=la=vie=ne=man=que=pas=de=sel=à=gué=rande 13
  jat=tends=que=le=ciel=me=fasseu=ne=of=frande 10
  et=que=ton=sou=rire=en=fin=il=me=rende 10

  mais=le=fond=de=ma=po=che=é=tait=troué 10
  un=autre=que=moi=est=ve=nu=te=ré=col=ter 11
 • Phonétique : Balade À Guérande

  ʒə maʁʃə dɑ̃ dε pətitə ʁy sale
  suz- œ̃ sjεl ki nə sε kə pləʁe
  la mεʁ ɡʁizə samyzə a sɑ̃nyie
  lε nɥaʒə blɑ̃ nə save plys vɔle

  lεʁ εt- ɑ̃bye də sə pəti kʁaʃɛ̃
  ki vjɛ̃ də plys lwɛ̃ kə tɔ̃ lwɛ̃tɛ̃
  e dy sablə vɑ̃dɑ̃ʒe paʁ œ̃ vɑ̃ malisjø
  vjɛ̃ seɡaʁe dɑ̃ lə kwɛ̃ də mεz- iø

  mε dɑ̃ mε poʃə, mε ʁεvə ʒε kaʃe
  puʁ lε ʁəɡaʁde avɑ̃ də mə kuʃe

  syʁ lə sɑ̃tje paʁsəme də bʁujaʁ
  ʒə maʁʃə a ʁəkylɔ̃, vεʁz- œ̃ nyl paʁ
  u ʒə nə kʁwazəʁε plys tɔ̃-azaʁ
  mεmə si il ε tuʒuʁz- ɑ̃ ʁətaʁ

  lə lɔ̃ dε ɡʁɑ̃dəz- e mɔʁnə- falεzə
  lε muεtə mə ʁakɔ̃te dε fadεzə
  e ɑ̃fɛ̃ mε nwaʁə pɑ̃se sə tεze
  kɑ̃ mε pje sɑ̃fɔ̃se dɑ̃ la ɡlεzə

  mε dɑ̃ mε poʃə, də lamuʁ ʒə tε ɡaʁde
  puʁ kil ʁəfləʁisə kɑ̃ ʒə səʁε aʁive

  lə vɑ̃ ɑ̃nivʁe dɑ̃bʁœ̃z- e də lavɑ̃də
  mə ʁakɔ̃tə lε dεʁnjεʁə leʒɑ̃də
  e ʒapεʁswa dɑ̃ la fɔsεtə də lɔʁizɔ̃
  lə sɔlεj sɔʁtɑ̃ ɑ̃fɛ̃ də sa pʁizɔ̃

  ʒε poze mɔ̃ sak də vaɡabɔ̃
  pʁε dy pɔʁ, ʒε tʁuve ynə mεzɔ̃
  ʃakə ʒuʁ, ʒə ʁepaʁə dε filεz- a papijɔ̃
  ɑ̃n- esεjɑ̃ də mə suvəniʁ də tɔ̃ pʁenɔ̃

  mε lə fɔ̃ də ma poʃə etε pεʁse
  syʁ lə ʃəmɛ̃ dεz- ekɔlje, ʒə tε səme

  ma tʁistεsə nε pa də kɔ̃tʁəbɑ̃də
  mεmə si la vi nə mɑ̃kə pa də sεl a ɡeʁɑ̃də
  ʒatɑ̃ kə lə sjεl mə fasə ynə ɔfʁɑ̃də,
  e kə tɔ̃ suʁiʁə ɑ̃fɛ̃ il mə ʁɑ̃də

  mε lə fɔ̃ də ma poʃə etε tʁue
  œ̃n- otʁə kə mwa ε vəny tə ʁekɔlte
 • Syllabes Phonétique : Balade À Guérande

  ʒə=maʁ=ʃə=dɑ̃=dεpə=ti=tə=ʁy=sa=le 10
  su=zœ̃=sjεl=ki=nə=sε=kə=plə=ʁe 9
  la=mεʁ=ɡʁizə=sa=my=zəa=sɑ̃=ny=i=e 10
  lε=nɥ=a=ʒə=blɑ̃nə=sa=ve=plys=vɔ=le 10

  lεʁ=ε=tɑ̃=by=e=də=sə=pə=ti=kʁa=ʃɛ̃ 11
  ki=vj=ɛ̃=də=plys=lwɛ̃=kə=tɔ̃=lwɛ̃=tɛ̃ 10
  e=dy=sablə=vɑ̃=dɑ̃=ʒe=paʁ=œ̃=vɑ̃=ma=li=sjø 12
  vjɛ̃=se=ɡa=ʁe=dɑ̃lə=kwɛ̃=də=mε=zi=ø 10

  mε=dɑ̃=mε=poʃə=mε=ʁε=və=ʒε=ka=ʃe 10
  puʁ=lεʁə=ɡaʁ=de=a=vɑ̃=də=mə=ku=ʃe 10

  syʁ=lə=sɑ̃=tje=paʁ=sə=me=də=bʁu=jaʁ 10
  ʒə=maʁ=ʃə=aʁə=ky=lɔ̃=vεʁ=zœ̃=nyl=paʁ 10
  u=ʒə=nə=kʁwa=zə=ʁε=plys=tɔ̃-a=zaʁ 10
  mε=mə=si=il=ε=tu=ʒuʁ=zɑ̃=ʁə=taʁ 10

  lə=lɔ̃=dε=ɡʁɑ̃=də=ze=mɔʁ=nə=fa=lεzə 10
  lε=mu=εtə=mə=ʁa=kɔ̃=te=dε=fa=dεzə 10
  e=ɑ̃=fɛ̃=mε=nwaʁə=pɑ̃=se=sə=tε=ze 10
  kɑ̃=mε=pje=sɑ̃=fɔ̃=se=dɑ̃=la=ɡlε=zə 10

  mε=dɑ̃=mε=poʃə=də=la=muʁ=ʒə=tε=ɡaʁ=de 11
  puʁ=kil=ʁə=flə=ʁisə=kɑ̃=ʒə=sə=ʁε=a=ʁi=ve 12

  lə=vɑ̃=ɑ̃=ni=vʁe=dɑ̃=bʁœ̃=ze=də=la=vɑ̃də 11
  mə=ʁa=kɔ̃=tə=lε=dεʁ=njε=ʁə=le=ʒɑ̃də 10
  e=ʒa=pεʁ=swa=dɑ̃=la=fɔ=sεtə=də=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  lə=sɔ=lεj=sɔʁ=tɑ̃=ɑ̃=fɛ̃də=sa=pʁi=zɔ̃ 10

  ʒε=po=ze=mɔ̃=sak=də=va=ɡa=bɔ̃ 9
  pʁε=dy=pɔʁ=ʒε=tʁu=ve=y=nə=mε=zɔ̃ 10
  ʃakə=ʒuʁ=ʒə=ʁe=pa=ʁə=dε=fi=lε=za=pa=pi=jɔ̃ 13
  ɑ̃=ne=sε=jɑ̃də=mə=su=və=niʁ=də=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 12

  mε=lə=fɔ̃=də=ma=poʃə=e=tε=pεʁ=se 10
  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dε=ze=kɔ=lje=ʒə=tεsə=me 11

  ma=tʁis=tε=sə=nε=pa=də=kɔ̃=tʁə=bɑ̃də 10
  mεmə=si=la=vi=nə=mɑ̃=kə=pa=də=sεl=a=ɡe=ʁɑ̃də 13
  ʒa=tɑ̃kə=lə=sjεl=mə=fa=sə=y=nə=ɔfʁɑ̃də 10
  e=kə=tɔ̃=su=ʁiʁə=ɑ̃=fɛ̃=il=mə=ʁɑ̃də 10

  mε=lə=fɔ̃=də=ma=poʃə=e=tε=tʁu=e 10
  œ̃=notʁə=kə=mwa=ε=və=ny=tə=ʁe=kɔl=te 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2011 16:38Solfege34

belle promenade avec toi mon ami

Auteur de Poésie
21/10/2011 19:10Franck92

Jolie promenade au grés de votre douceur, à bientôt

Auteur de Poésie
23/10/2011 22:16Lemmiath

Est-ce un souvenir d’enfance ?

Auteur de Poésie
12/07/2012 08:11Eden33

Merci

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/10/2011 07:18

L'écrit contient 282 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs