Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Du Temps

Poème Amour
Publié le 18/05/2012 10:45

L'écrit contient 373 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Divineidylle

Du Temps

Du temps. (lien face book parisrennes artiste peintre)

Les mois ont passés, qui m’a remplacé
Sous le feu étoilé, d’une douce volupté,
Les années ont passées, qui m’a remplacé,
Sur les ombres ou se penche tes soirées,

J’avais tellement d’envies, de paysages à dessiner de mille lumières à contre passé,
Dans ses draps ou pleure cette rivière, j’ai hurlé mes silences, laisser entrer l’absence.
J’avais tellement d’envies, j’ai vu le monde à ta manière, vivre les murmures qui pensent,
Dans tes mains infidèles, j’ai vu l’orage, s’abattre le mistral, sortir le diable m’attraper.

Les heures passent, le temps perdu, à savoir comment, à comprendre pourquoi.
J’avais cru, un monde meilleur, des mots s’ouvrirent sur une forêt d’or, ta fuite en avant.
J’avais cru, au pouvoir du cœur, bien mieux que les larmes, s’ouvrir en toi.
J’avais cru, pouvoir nager à contre courant, des soleils levants, au prince peut être un peu moins charmant.

La mer elle part tout le temps, c’est ma bouteille qui flotte sur le devant.
Il faudra qu’elle amène, un peu de soleil au bout du l’océan, içi.
C’est d’la faute à d’jack, il avait pas tout dit, il a menti.
Ou bien la poussière, qui bouche le cratère des sentiments

J’avais tellement d’envies, balayer le gris, les nuages du passé,
Je n’ai pas su faire le tour, les détours, le retour, et je suis là à regarder.
Des siècles nous séparent, des mots qui se déchirent, de celle qui la salit.
Si la vie est un conte, je voudrais qu’il ne soit pas pour une seule vie.

Les mois ont passés, la nuit se fait soudaine sur mon âme endormie.
Sous l’enfer qui unis, entre guerre et paix de dowstoiweki
Des amours qui font peurs, des amours frissons,
Que passe les mortes saisons, nous sommes tous deux en prison.

Pour une frivole, pour une illusion qui traîne la dérision,
Pour une fille de rien, Au revers de tes aventures,
Je te parlerai, des fontaines qui pleurent mon pardon,
Je t’inventerai des vallées ou volent les cerveaux lents.
 • Pieds Hyphénique: Du Temps

  du=temps=lien=fa=ce=book=pa=ris=ren=nes=ar=tis=te=pein=tre 15

  les=mois=ont=pas=sés=qui=ma=rem=pla=cé 10
  sous=le=feu=é=toi=lé=du=ne=dou=ce=vo=lup=té 13
  les=an=nées=ont=pas=sées=qui=ma=rem=pla=cé 11
  sur=les=om=bres=ou=se=penche=tes=soi=rées 10

  ja=vais=tel=le=ment=den=vies=de=pa=y=sages=à=des=si=ner=de=mille=lu=miè=res=à=con=tre=pas=sé 25
  dans=ses=draps=ou=pleure=cet=te=ri=viè=re=jai=hur=lé=mes=si=len=ces=lais=ser=en=trer=lab=sence 23
  ja=vais=tel=le=ment=den=vies=jai=vu=le=mondeà=ta=ma=niè=re=vi=vre=les=mur=mu=res=qui=pensent 23
  dans=tes=mains=in=fi=dèles=jai=vu=lo=ra=ge=sa=bat=tre=le=mis=tral=sor=tir=le=dia=ble=mat=tra=per 25

  les=heures=pas=sent=le=temps=per=du=à=sa=voir=com=ment=à=com=pren=dre=pour=quoi 19
  ja=vais=cru=un=monde=meilleur=des=mots=sou=vri=rent=sur=u=ne=fo=rêt=dor=ta=fui=teen=a=vant 22
  ja=vais=cru=au=pou=voir=du=cœur=bien=mieux=que=les=lar=mes=sou=vrir=en=toi 18
  ja=vais=cru=pou=voir=na=ger=à=contre=cou=rant=des=so=leils=le=vants=au=prin=ce=peut=ê=treun=peu=moins=char=mant 26

  la=mer=elle=part=tout=le=temps=cest=ma=bou=teille=qui=flot=te=sur=le=de=vant 18
  il=fau=dra=quel=lea=mène=un=peu=de=so=leil=au=bout=du=lo=cé=an=i=çi 19
  cest=d=la=faute=à=d=ja=ck=il=a=vait=pas=tout=dit=il=a=men=ti 18
  ou=bien=la=pous=si=è=re=qui=bou=che=le=cra=tè=re=des=sen=ti=ments 18

  ja=vais=tel=le=ment=den=vies=ba=layer=le=gris=les=nu=a=ges=du=pas=sé 18
  je=nai=pas=su=faire=le=tour=les=dé=tours=le=re=tour=et=je=suis=là=à=re=gar=der 21
  des=siècles=nous=sé=pa=rent=des=mots=qui=se=dé=chi=rent=de=cel=le=qui=la=sa=lit 20
  si=la=vieest=un=conte=je=vou=drais=quil=ne=soit=pas=pour=u=ne=seu=le=vie 18

  les=mois=ont=pas=sés=la=nuit=se=fait=sou=daine=sur=mon=â=me=en=dor=mie 18
  sous=len=fer=qui=u=nis=en=tre=guer=re=et=paix=de=dows=toi=we=ki 17
  des=a=mours=qui=font=peurs=des=a=mours=fris=sons 11
  que=pas=se=les=mor=tes=sai=sons=nous=som=mes=tous=deux=en=pri=son 16

  pour=u=ne=fri=vo=le=pour=u=ne=illu=sion=qui=traî=ne=la=dé=ri=sion 18
  pour=u=ne=fi=lle=de=rien=au=re=vers=de=tes=a=ven=tu=res 16
  je=te=par=le=rai=des=fon=tai=nes=qui=pleu=rent=mon=par=don 15
  je=tin=ven=te=rai=des=val=lées=ou=vo=lent=les=cer=veaux=lents 15
 • Phonétique : Du Temps

  dy tɑ̃. (ljɛ̃ fasə buk paʁisʁεnəz- aʁtistə pɛ̃tʁə)

  lε mwaz- ɔ̃ pase, ki ma ʁɑ̃plase
  su lə fø etwale, dynə dusə vɔlypte,
  lεz- anez- ɔ̃ pase, ki ma ʁɑ̃plase,
  syʁ lεz- ɔ̃bʁəz- u sə pɑ̃ʃə tε swaʁe,

  ʒavε tεllmɑ̃ dɑ̃vi, də pεizaʒəz- a desine də milə lymjεʁəz- a kɔ̃tʁə pase,
  dɑ̃ sε dʁaz- u plœʁə sεtə ʁivjεʁə, ʒε yʁle mε silɑ̃sə, lεse ɑ̃tʁe labsɑ̃sə.
  ʒavε tεllmɑ̃ dɑ̃vi, ʒε vy lə mɔ̃də a ta manjεʁə, vivʁə lε myʁmyʁə ki pɑ̃se,
  dɑ̃ tε mɛ̃z- ɛ̃fidεlə, ʒε vy lɔʁaʒə, sabatʁə lə mistʁal, sɔʁtiʁ lə djablə matʁape.

  lεz- œʁ pase, lə tɑ̃ pεʁdy, a savwaʁ kɔmɑ̃, a kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa.
  ʒavε kʁy, œ̃ mɔ̃də mεjœʁ, dε mo suvʁiʁe syʁ ynə fɔʁε dɔʁ, ta fɥitə ɑ̃n- avɑ̃.
  ʒavε kʁy, o puvwaʁ dy kœʁ, bjɛ̃ mjø kə lε laʁmə, suvʁiʁ ɑ̃ twa.
  ʒavε kʁy, puvwaʁ naʒe a kɔ̃tʁə kuʁɑ̃, dε sɔlεj ləvɑ̃, o pʁɛ̃sə pø εtʁə œ̃ pø mwɛ̃ ʃaʁmɑ̃.

  la mεʁ εllə paʁ tu lə tɑ̃, sε ma butεjə ki flɔtə syʁ lə dəvɑ̃.
  il fodʁa kεllə amεnə, œ̃ pø də sɔlεj o bu dy lɔseɑ̃, isi.
  sε dla fotə a dʒak, il avε pa tu di, il a mɑ̃ti.
  u bjɛ̃ la pusjεʁə, ki buʃə lə kʁatεʁə dε sɑ̃timɑ̃

  ʒavε tεllmɑ̃ dɑ̃vi, balεje lə ɡʁi, lε nɥaʒə dy pase,
  ʒə nε pa sy fεʁə lə tuʁ, lε detuʁ, lə ʁətuʁ, e ʒə sɥi la a ʁəɡaʁde.
  dε sjεklə nu sepaʁɑ̃, dε mo ki sə deʃiʁe, də sεllə ki la sali.
  si la vi εt- œ̃ kɔ̃tə, ʒə vudʁε kil nə swa pa puʁ ynə sələ vi.

  lε mwaz- ɔ̃ pase, la nɥi sə fε sudεnə syʁ mɔ̃n- amə ɑ̃dɔʁmi.
  su lɑ̃fe ki yni, ɑ̃tʁə ɡeʁə e pε də dɔwstwawəki
  dεz- amuʁ ki fɔ̃ pœʁ, dεz- amuʁ fʁisɔ̃,
  kə pasə lε mɔʁtə- sεzɔ̃, nu sɔmə tus døz- ɑ̃ pʁizɔ̃.

  puʁ ynə fʁivɔlə, puʁ ynə ilyzjɔ̃ ki tʁεnə la deʁizjɔ̃,
  puʁ ynə fijə də ʁjɛ̃, o ʁəve də tεz- avɑ̃tyʁə,
  ʒə tə paʁləʁε, dε fɔ̃tεnə ki pləʁe mɔ̃ paʁdɔ̃,
  ʒə tɛ̃vɑ̃təʁε dε valez- u vɔle lε sεʁvo lɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Du Temps

  dy=tɑ̃=lj=ɛ̃=fa=sə=buk=pa=ʁi=sʁε=nə=zaʁ=tis=tə=pɛ̃=tʁə 16

  lε=mwa=zɔ̃=pa=se=ki=ma=ʁɑ̃=pla=se 10
  su=lə=fø=e=twa=le=dy=nə=du=sə=vɔ=lyp=te 13
  lε=za=ne=zɔ̃=pa=se=ki=ma=ʁɑ̃=pla=se 11
  syʁ=lε=zɔ̃=bʁə=zu=sə=pɑ̃=ʃə=tε=swa=ʁe 11

  ʒa=vε=tεl=lmɑ̃=dɑ̃=vi=də=pε=i=zaʒə=za=de=si=ne=də=mi=lə=ly=mjε=ʁə=za=kɔ̃=tʁə=pase 24
  dɑ̃=sε=dʁa=zu=plœ=ʁə=sεtə=ʁi=vjε=ʁə=ʒε=yʁ=le=mε=si=lɑ̃=sə=lε=se=ɑ̃=tʁe=lab=sɑ̃sə 23
  ʒa=vε=tεl=lmɑ̃=dɑ̃=vi=ʒε=vylə=mɔ̃=dəa=ta=ma=njε=ʁə=vi=vʁə=lε=myʁ=my=ʁə=ki=pɑ̃se 22
  dɑ̃=tε=mɛ̃=zɛ̃=fi=dεlə=ʒε=vy=lɔ=ʁa=ʒə=sa=ba=tʁə=lə=mis=tʁal=sɔʁ=tiʁ=lə=dja=blə=ma=tʁa=pe 25

  lε=zœʁ=pase=lə=tɑ̃=pεʁ=dy=a=sa=vwaʁ=kɔ=mɑ̃=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=kwa 18
  ʒa=vε=kʁy=œ̃=mɔ̃də=mε=jœʁ=dε=mo=su=vʁi=ʁe=syʁ=y=nə=fɔ=ʁε=dɔʁ=ta=fɥi=təɑ̃=na=vɑ̃ 23
  ʒa=vε=kʁy=o=pu=vwaʁ=dy=kœʁ=bjɛ̃=mjøkə=lε=laʁ=mə=su=vʁiʁ=ɑ̃=twa 17
  ʒa=vε=kʁy=pu=vwaʁ=na=ʒe=a=kɔ̃tʁə=ku=ʁɑ̃=dε=sɔ=lεj=lə=vɑ̃=o=pʁɛ̃=sə=pø=ε=tʁəœ̃=pø=mwɛ̃=ʃaʁ=mɑ̃ 26

  la=mεʁ=εllə=paʁ=tulə=tɑ̃=sε=ma=bu=tεjə=ki=flɔ=tə=syʁ=lə=də=vɑ̃ 17
  il=fo=dʁa=kεlləa=mεnə=œ̃=pø=də=sɔ=lεj=o=bu=dy=lɔ=se=ɑ̃=i=si 18
  sε=dla=fo=tə=a=dʒak=il=a=vε=pa=tu=di=il=a=mɑ̃=ti 16
  u=bjɛ̃=la=pu=sjεʁə=ki=bu=ʃə=lə=kʁa=tε=ʁə=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 16

  ʒa=vε=tεl=lmɑ̃=dɑ̃=vi=ba=lε=je=lə=ɡʁi=lε=nɥ=aʒə=dy=pase 16
  ʒə=nε=pa=sy=fεʁə=lə=tuʁ=lε=de=tuʁ=lə=ʁə=tuʁ=e=ʒə=sɥi=la=a=ʁə=ɡaʁ=de 21
  dε=sjεklə=nu=se=pa=ʁɑ̃=dε=mo=ki=sə=de=ʃi=ʁe=də=sεllə=ki=la=sa=li 19
  si=la=vi=ε=tœ̃=kɔ̃tə=ʒə=vu=dʁε=kil=nə=swa=pa=puʁ=y=nə=sə=lə=vi 19

  lε=mwa=zɔ̃=pase=la=nɥi=sə=fε=su=dε=nə=syʁ=mɔ̃=na=məɑ̃=dɔʁ=mi 17
  su=lɑ̃=fe=ki=y=ni=ɑ̃tʁə=ɡe=ʁə=e=pε=də=dɔw=stwa=wə=ki 16
  dε=za=muʁ=ki=fɔ̃=pœ=ʁə=dε=za=muʁ=fʁi=sɔ̃ 12
  kə=pa=sə=lε=mɔʁ=tə=sε=zɔ̃=nu=sɔ=mə=tus=dø=zɑ̃=pʁi=zɔ̃ 16

  puʁ=ynə=fʁi=vɔ=lə=puʁ=y=nə=i=ly=zjɔ̃=ki=tʁε=nə=la=de=ʁi=zjɔ̃ 18
  puʁ=y=nə=fi=jə=də=ʁjɛ̃=o=ʁə=ve=də=tε=za=vɑ̃=ty=ʁə 16
  ʒə=tə=paʁ=lə=ʁε=dε=fɔ̃=tε=nə=ki=plə=ʁe=mɔ̃=paʁ=dɔ̃ 15
  ʒə=tɛ̃=vɑ̃=tə=ʁε=dε=va=le=zu=vɔ=le=lε=sεʁ=vo=lɑ̃ 15

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/05/2012 12:10Daniel

"Je te parlerai des fontaines qui pleurent mon pardon",cette phrase
me promet de beaux poèmes pour les jours à venir.Quelle image!!!!
Bravo!!!!!Coup de coeur......Daniel