Poeme : Pouilly Sur Loire

Pouilly Sur Loire

Chaque matin ; je marche le long du fleuve.
Et là tous mes sens s’émeuvent.
Je respire notre mère nature
Car sa beauté est belle et pure…
Je suis éblouis par ce paysage sauvage
Où la splendeur fait rage.
Ici on a moins de pollution
Et l’on parle surtout de vinification.

La faune et la flore prédomine.
Et la nature nous rappel nos origines
Le vent et l’air nous réconforte.
Et toutes ses senteurs nous emportent.
Pour nos sens, c’est un vrai festival.
Que l’on peut amplifier par une cure uvale
Que de beauté à faire-valoir
Près de cet élément naturel appelé Loire.

Cette ville consolidé au moyen age
A depuis des siècles son breuvage.
L’enceinte du moyen age a disparue
C’est effectivement une époque révolue
Mais la projection orthogonale du passé
Toujours présente était bien pensée.
Et grâce à ses vignobles très appréciés.
Elle est connue dans le monde entier.

Pour les enfants c’est aussi un conte de fée.
Ceci grâce au château de NOZET.
C’est pour eux, celui de la belle aux bois dormant
Car il est vraiment d’époque et resplendissant.
Pour les parents ; l’histoire a été préservé
Afin que perdure ce patrimoine classé
Tout cela dans son écrin de vignes
Où il s’élève majestueux et digne.

Aujourd’hui c’est la fête à Pouilly sur Loire.
Dans leurs belles tenues jaune et noir.
La confrérie de baillis ; coiffé de leur lambrequin
Nous rappelle la noblesse de leurs grands vins
Les dégustations sont gratuites.
Mais la qualité n’est pas fortuite
Car on tiens a préserver la noblesse de ce terroir
Comme l’on garderai précieusement un Renoir.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pouilly Sur Loire

  cha=que=ma=tin=je=mar=che=le=long=du=fleuve 11
  et=là=tous=mes=sens=sé=meuvent 7
  je=res=pi=re=no=tre=mè=re=na=ture 10
  car=sa=beau=té=est=bel=le=et=pu=re 10
  je=suis=é=blou=is=par=ce=pa=y=sage=sau=vage 12
  où=la=splen=deur=fait=ra=ge 7
  ici=on=a=moins=de=pol=lu=ti=on 9
  et=lon=par=le=sur=tout=de=vi=ni=fi=ca=tion 12

  la=fau=ne=et=la=flo=re=pré=do=mine 10
  et=la=na=ture=nous=rap=pel=nos=o=ri=gines 11
  le=vent=et=lair=nous=ré=con=for=te 9
  et=tou=tes=ses=sen=teurs=nous=em=portent 9
  pour=nos=sens=cest=un=vrai=fes=ti=val 9
  que=lon=peut=am=pli=fier=par=une=cu=reu=vale 11
  que=de=beau=té=à=fai=re=va=loir 9
  près=de=cet=élément=na=tu=rel=ap=pe=lé=loire 11

  cette=vil=le=con=so=li=dé=au=moyen=age 10
  a=de=puis=des=siè=cles=son=breu=va=ge 10
  len=cein=te=du=moyen=age=a=dis=pa=rue 10
  cest=ef=fec=tive=ment=u=neé=po=que=ré=vo=lue 12
  mais=la=pro=jec=tion=or=tho=go=nale=du=pas=sé 12
  tou=jours=pré=sen=te=é=tait=bien=pen=sée 10
  et=grâ=ceà=ses=vi=gnobles=très=ap=pré=ciés 10
  el=le=est=con=nue=dans=le=monde=en=tier 10

  pour=les=en=fants=cest=aus=si=un=conte=de=fée 11
  ce=ci=grâ=ce=au=châ=teau=de=no=zet 10
  cest=pour=eux=ce=lui=de=la=bel=leaux=bois=dor=mant 12
  car=il=est=vraiment=dé=po=queet=res=plen=dis=sant 11
  pour=les=parents=lhis=toi=rea=é=té=pré=ser=vé 11
  a=fin=que=per=dure=ce=pa=tri=moi=ne=clas=sé 12
  tout=ce=la=dans=son=é=crin=de=vi=gnes 10
  où=il=sé=lè=ve=ma=jes=tueux=et=digne 10

  au=jourd=hui=cest=la=fête=à=pouilly=sur=loire 10
  dans=leurs=bel=les=te=nues=jau=ne=et=noir 10
  la=con=fré=rie=de=baillis=coif=fé=de=leur=lambre=quin 12
  nous=rap=pel=le=la=nobles=se=de=leurs=grands=vins 11
  les=dé=gus=ta=ti=ons=sont=gra=tui=tes 10
  mais=la=qua=li=té=nest=pas=for=tui=te 10
  car=on=tiens=a=pré=ser=ver=la=nobles=se=de=ce=ter=roir 14
  comme=lon=gar=de=rai=pré=cieu=se=ment=un=re=noir 12
 • Phonétique : Pouilly Sur Loire

  ʃakə matɛ̃, ʒə maʁʃə lə lɔ̃ dy fləvə.
  e la tus mε sɑ̃s seməve.
  ʒə ʁεspiʁə nɔtʁə mεʁə natyʁə
  kaʁ sa bote ε bεllə e pyʁə…
  ʒə sɥiz- eblui paʁ sə pεizaʒə sovaʒə
  u la splɑ̃dœʁ fε ʁaʒə.
  isi ɔ̃n- a mwɛ̃ də pɔlysjɔ̃
  e lɔ̃ paʁlə syʁtu də vinifikasjɔ̃.

  la fonə e la flɔʁə pʁedɔminə.
  e la natyʁə nu ʁapεl noz- ɔʁiʒinə
  lə vɑ̃ e lεʁ nu ʁekɔ̃fɔʁtə.
  e tutə sε sɑ̃tœʁ nuz- ɑ̃pɔʁte.
  puʁ no sɑ̃s, sεt- œ̃ vʁε fεstival.
  kə lɔ̃ pø ɑ̃plifje paʁ ynə kyʁə yvalə
  kə də bote a fεʁə valwaʁ
  pʁε də sεt elemɑ̃ natyʁεl apəle lwaʁə.

  sεtə vilə kɔ̃sɔlide o mwajɛ̃ aʒə
  a dəpɥi dε sjεklə sɔ̃ bʁəvaʒə.
  lɑ̃sɛ̃tə dy mwajɛ̃ aʒə a dispaʁy
  sεt- efεktivəmɑ̃ ynə epɔkə ʁevɔlɥ
  mε la pʁɔʒεksjɔ̃ ɔʁtɔɡɔnalə dy pase
  tuʒuʁ pʁezɑ̃tə etε bjɛ̃ pɑ̃se.
  e ɡʁasə a sε viɲɔblə tʁεz- apʁesje.
  εllə ε kɔnɥ dɑ̃ lə mɔ̃də ɑ̃tje.

  puʁ lεz- ɑ̃fɑ̃ sεt- osi œ̃ kɔ̃tə də fe.
  səsi ɡʁasə o ʃato də nɔzε.
  sε puʁ ø, səlɥi də la bεllə o bwa dɔʁmɑ̃
  kaʁ il ε vʁεmɑ̃ depɔkə e ʁεsplɑ̃disɑ̃.
  puʁ lε paʁɑ̃, listwaʁə a ete pʁezεʁve
  afɛ̃ kə pεʁdyʁə sə patʁimwanə klase
  tu səla dɑ̃ sɔ̃n- ekʁɛ̃ də viɲə
  u il selεvə maʒεstɥøz- e diɲə.

  oʒuʁdɥi sε la fεtə a puji syʁ lwaʁə.
  dɑ̃ lœʁ bεllə tənɥ ʒonə e nwaʁ.
  la kɔ̃fʁeʁi də baji, kwafe də lœʁ lɑ̃bʁəkɛ̃
  nu ʁapεllə la nɔblεsə də lœʁ ɡʁɑ̃ vɛ̃
  lε deɡystasjɔ̃ sɔ̃ ɡʁatɥitə.
  mε la kalite nε pa fɔʁtɥitə
  kaʁ ɔ̃ tjɛ̃z- a pʁezεʁve la nɔblεsə də sə teʁwaʁ
  kɔmə lɔ̃ ɡaʁdəʁε pʁesjøzəmɑ̃ œ̃ ʁənwaʁ.
 • Syllabes Phonétique : Pouilly Sur Loire

  ʃakə=ma=tɛ̃=ʒə=maʁ=ʃə=lə=lɔ̃=dy=flə=və 11
  e=la=tus=mε=sɑ̃s=se=mə=ve 8
  ʒə=ʁεs=pi=ʁə=nɔ=tʁə=mε=ʁə=na=tyʁə 10
  kaʁ=sa=bo=te=ε=bεl=lə=e=py=ʁə 10
  ʒə=sɥi=ze=blu=ipaʁsə=pε=i=za=ʒə=sovaʒə 10
  u=la=splɑ̃=dœ=ʁə=fε=ʁa=ʒə 8
  i=si=ɔ̃=na=mwɛ̃=də=pɔ=ly=sj=ɔ̃ 10
  e=lɔ̃=paʁlə=syʁ=tu=də=vi=ni=fi=ka=sjɔ̃ 11

  la=fo=nə=e=la=flɔ=ʁə=pʁe=dɔ=minə 10
  e=la=na=tyʁə=nu=ʁa=pεl=no=zɔ=ʁiʒinə 10
  lə=vɑ̃=e=lεʁ=nu=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=tə 9
  e=tu=tə=sε=sɑ̃=tœʁ=nu=zɑ̃=pɔʁ=te 10
  puʁ=no=sɑ̃s=sε=tœ̃=vʁε=fεs=ti=val 9
  kə=lɔ̃=pø=ɑ̃=pli=fje=paʁ=ynə=ky=ʁəy=valə 11
  kə=də=bo=te=a=fε=ʁə=va=lwaʁ 9
  pʁεdə=sεt=e=le=mɑ̃=na=ty=ʁεl=a=pə=le=lwaʁə 12

  sεtə=vi=lə=kɔ̃=sɔ=li=de=o=mwa=jɛ̃aʒə 10
  a=dəp=ɥi=dε=sjε=klə=sɔ̃=bʁə=va=ʒə 10
  lɑ̃=sɛ̃tə=dy=mwa=jɛ̃=a=ʒəa=dis=pa=ʁy 10
  sε=te=fεk=tivə=mɑ̃=y=nəe=pɔ=kə=ʁe=vɔlɥ 11
  mε=la=pʁɔ=ʒεk=sjɔ̃=ɔʁ=tɔ=ɡɔ=nalə=dy=pase 11
  tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃=tə=e=tε=bjɛ̃=pɑ̃=se 10
  e=ɡʁasəa=sε=vi=ɲɔ=blə=tʁε=za=pʁe=sje 10
  εl=lə=ε=kɔ=nəɥ=dɑ̃lə=mɔ̃=də=ɑ̃=tje 10

  puʁ=lε=zɑ̃=fɑ̃=sε=to=si=œ̃=kɔ̃tə=də=fe 11
  sə=si=ɡʁa=sə=o=ʃa=to=də=nɔ=zε 10
  sε=puʁ=ø=səl=ɥidə=la=bεlləo=bwa=dɔʁ=mɑ̃ 10
  kaʁ=il=ε=vʁε=mɑ̃=de=pɔkəe=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃ 11
  puʁ=lε=pa=ʁɑ̃=lis=twaʁəa=e=te=pʁe=zεʁ=ve 11
  a=fɛ̃kə=pεʁ=dy=ʁə=sə=pa=tʁi=mwa=nə=klase 11
  tu=sə=la=dɑ̃=sɔ̃=ne=kʁɛ̃=də=vi=ɲə 10
  u=il=se=lε=və=ma=ʒεs=tɥø=ze=diɲə 10

  o=ʒuʁ=dɥi=sε=la=fεtəa=pu=ji=syʁ=lwaʁə 10
  dɑ̃=lœ=ʁə=bεl=lə=tənɥ=ʒo=nə=e=nwaʁ 10
  la=kɔ̃=fʁe=ʁidə=ba=ji=kwa=fe=də=lœʁ=lɑ̃=bʁə=kɛ̃ 13
  nu=ʁa=pεllə=la=nɔ=blεsə=də=lœʁ=ɡʁɑ̃=vɛ̃ 10
  lε=de=ɡys=ta=sj=ɔ̃=sɔ̃=ɡʁat=ɥi=tə 10
  mε=la=ka=li=te=nε=pa=fɔʁ=tɥi=tə 10
  kaʁ=ɔ̃=tjɛ̃=za=pʁe=zεʁ=ve=la=nɔ=blεsə=də=sə=te=ʁwaʁ 14
  kɔmə=lɔ̃=ɡaʁ=də=ʁε=pʁe=sjø=zə=mɑ̃=œ̃=ʁə=nwaʁ 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Société
Publié le 25/08/2011 23:33

L'écrit contient 282 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : Patrick Lambda