Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu Le Sauras

Poème Amour
Publié le 15/10/2012 20:25

L'écrit contient 178 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Patrick32110

Tu Le Sauras

Avec le temps qui fuit,
Avec l’âge qui passe, suivant ce rythme furtif.
Avec cette saison qui annonce un autre cycle,
Avec ce petit rien qui nous parait immense.

Sauras-tu un jours me regarder de la même façon ?
Sauras-tu chanter d’un même cœur ces fleuves de la même allure !
Sauras-tu m’avouer que les minutes passées valent mieux que le futur !
Sauras-tu enfin me dire ce que sont tes rêves ?

Pourras-tu avec moi, décrocher cette étoile,
Pourras-tu, ensemble, rallumer ce flambeau !
Pourras-tu d’un seul souffle me succéder lorsque la vie ne sera plus ?
Pourras-tu simplement parler de moi ?

Avant ce départ, avant cette course,
Nous essayerons, réuni d’une seule cohérence,
De dire à ceux qui restent, à ceux qui prolongeront notre édifice,
Que notre utopie, pourrait devenir réel, si cela devient leur souhait !

Alors, juste une question posée devant toi,
Juste trois mots que j’expose à toi,
Juste un symbole en sujet,
Tu le sauras ?

Patrick/14. 10. 2012/http : //www. prelude-de-lesprit. fr
 • Pieds Hyphénique: Tu Le Sauras

  a=vec=le=temps=qui=fuit 6
  a=vec=lâ=ge=qui=pas=se=sui=vant=ce=ryth=me=fur=tif 14
  a=vec=cette=sai=son=qui=an=non=ce=un=au=tre=cy=cle 14
  a=vec=ce=pe=tit=rien=qui=nous=pa=rait=im=men=se 13

  sau=ras=tu=un=jours=me=re=gar=der=de=la=même=fa=çon 14
  sau=ras=tu=chan=ter=dun=même=cœur=ces=fleu=ves=de=la=mê=meal=lure 16
  sau=ras=tu=ma=vouer=que=les=mi=nutes=pas=sées=va=lent=mieux=que=le=fu=tur 18
  sau=ras=tu=en=fin=me=di=re=ce=que=sont=tes=rê=ves 14

  pour=ras=tu=a=vec=moi=dé=cro=cher=cet=te=é=toi=le 14
  pour=ras=tu=en=sem=ble=ral=lu=mer=ce=flam=beau 12
  pour=ras=tu=dun=seul=souf=fle=me=suc=cé=der=lors=que=la=vie=ne=se=ra=plus 19
  pour=ras=tu=sim=ple=ment=par=ler=de=moi 10

  avant=ce=dé=part=a=vant=cet=te=cour=se 10
  nous=es=saye=rons=réu=ni=du=ne=seu=le=co=hé=ren=ce 14
  de=direà=ceux=qui=res=tent=à=ceux=qui=pro=lon=ge=ront=no=tre=é=di=fice 18
  que=notreu=to=pie=pour=rait=de=ve=nir=réel=si=ce=la=de=vient=leur=sou=hait 18

  a=lors=jus=te=u=ne=ques=ti=on=po=sée=de=vant=toi 14
  jus=te=trois=mots=que=jex=po=se=à=toi 10
  jus=te=un=sym=bo=le=en=su=jet 9
  tu=le=sau=ras 4

  pa=tri=ck=s=la=sh=qua=torze=point=dix=point=deux=mille=dou=ze=s=la=sh=h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=w=w=w=pre=lu=de=de=les=prit=f=r 39
 • Phonétique : Tu Le Sauras

  avεk lə tɑ̃ ki fɥi,
  avεk laʒə ki pasə, sɥivɑ̃ sə ʁitmə fyʁtif.
  avεk sεtə sεzɔ̃ ki anɔ̃sə œ̃n- otʁə siklə,
  avεk sə pəti ʁjɛ̃ ki nu paʁε imɑ̃sə.

  soʁa ty œ̃ ʒuʁ mə ʁəɡaʁde də la mεmə fasɔ̃ ?
  soʁa ty ʃɑ̃te dœ̃ mεmə kœʁ sε fləvə də la mεmə alyʁə !
  soʁa ty mavue kə lε minytə pase valɑ̃ mjø kə lə fytyʁ !
  soʁa ty ɑ̃fɛ̃ mə diʁə sə kə sɔ̃ tε ʁεvə ?

  puʁʁa ty avεk mwa, dekʁoʃe sεtə etwalə,
  puʁʁa ty, ɑ̃sɑ̃blə, ʁalyme sə flɑ̃bo !
  puʁʁa ty dœ̃ səl suflə mə syksede lɔʁskə la vi nə səʁa plys ?
  puʁʁa ty sɛ̃pləmɑ̃ paʁle də mwa ?

  avɑ̃ sə depaʁ, avɑ̃ sεtə kuʁsə,
  nuz- esεjəʁɔ̃, ʁeyni dynə sələ kɔeʁɑ̃sə,
  də diʁə a sø ki ʁεste, a sø ki pʁɔlɔ̃ʒəʁɔ̃ nɔtʁə edifisə,
  kə nɔtʁə ytɔpi, puʁʁε dəvəniʁ ʁeεl, si səla dəvjɛ̃ lœʁ suε !

  alɔʁ, ʒystə ynə kεstjɔ̃ poze dəvɑ̃ twa,
  ʒystə tʁwa mo kə ʒεkspozə a twa,
  ʒystə œ̃ sɛ̃bɔlə ɑ̃ syʒε,
  ty lə soʁa ?

  patʁik slaʃ katɔʁzə pwɛ̃ di- pwɛ̃ dø milə duzə slaʃ aʃ te te pe : slaʃ slaʃ dubləve dubləve dubləve. pʁəlydə də lεspʁi. εf εʁ
 • Pieds Phonétique : Tu Le Sauras

  a=vεk=lə=tɑ̃=ki=fɥi 6
  a=vεk=la=ʒə=ki=pa=sə=sɥi=vɑ̃=sə=ʁit=mə=fyʁ=tif 14
  a=vεk=sε=tə=sε=zɔ̃=ki=a=nɔ̃=sə=œ̃=no=tʁə=siklə 14
  a=vεk=sə=pə=ti=ʁj=ɛ̃=ki=nu=pa=ʁε=i=mɑ̃=sə 14

  so=ʁa=ty=œ̃=ʒuʁmə=ʁə=ɡaʁ=de=də=la=mε=mə=fa=sɔ̃ 14
  so=ʁa=ty=ʃɑ̃=te=dœ̃=mεmə=kœʁ=sε=flə=və=də=la=mε=məa=lyʁə 16
  so=ʁa=ty=ma=vu=e=kə=lε=mi=nytə=pa=se=va=lɑ̃=mjø=kə=lə=fy=tyʁ 19
  so=ʁa=ty=ɑ̃=fɛ̃=mə=di=ʁə=sə=kə=sɔ̃=tε=ʁε=və 14

  puʁ=ʁa=ty=a=vεk=mwa=de=kʁo=ʃe=sε=tə=e=twa=lə 14
  puʁ=ʁa=ty=ɑ̃=sɑ̃=blə=ʁa=ly=me=sə=flɑ̃=bo 12
  puʁ=ʁa=ty=dœ̃=səl=suflə=mə=syk=se=de=lɔʁ=skə=la=vi=nə=sə=ʁa=plys 18
  puʁ=ʁa=ty=sɛ̃=plə=mɑ̃=paʁ=le=də=mwa 10

  a=vɑ̃=sə=de=paʁ=a=vɑ̃=sε=tə=kuʁ=sə 11
  nu=ze=sε=jə=ʁɔ̃=ʁe=y=ni=dynə=sə=lə=kɔ=e=ʁɑ̃sə 14
  də=diʁəa=sø=ki=ʁεs=te=a=sø=ki=pʁɔ=lɔ̃=ʒə=ʁɔ̃=nɔ=tʁə=e=di=fisə 18
  kə=nɔtʁəy=tɔ=pi=puʁ=ʁε=də=və=niʁ=ʁe=εl=si=sə=la=də=vjɛ̃=lœʁ=su=ε 19

  a=lɔʁ=ʒys=tə=y=nə=kεs=tj=ɔ̃=po=ze=də=vɑ̃=twa 14
  ʒys=tə=tʁwa=mo=kə=ʒεk=spo=zə=a=twa 10
  ʒys=tə=œ̃=sɛ̃=bɔ=lə=ɑ̃=sy=ʒε 9
  ty=lə=so=ʁa 4

  pa=tʁik=slaʃ=ka=tɔʁzə=pwɛ̃=di=pwɛ̃=dø=mi=lə=du=zə=slaʃ=aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pʁə=ly=də=də=lεs=pʁi=εf=εʁ 37

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/09/2014 21:51Melly-Mellow

Tant de questions pour un cœur en déroute.. C’est une pléiade de sentiments très bien menée... J’ai apprécié ma lecture et je vous en remercie...
Amicalement-