Poeme : Une Valse Dans Le Ciel

Une Valse Dans Le Ciel

Une, deux, trois, quatre, Quelles sont hautes.
Cinq, six, sept, de plus, chacune a une forme différentes.
Certaines sont fière, d’autres sinueuse.
Celle-ci par contre se tient bizarrement. La pauvre ! ont croirait que le poids du monde lui pèse.
Oh. . regardes, une qui s’étonne !
Puis encore une qui doit marcher vite ! Avec toutes ses jambes !
Ah. . ne dirait-on pas que celle-ci, avec son ventre rond, attends un petit ?
Voici maintenant le bûcheron de ce petit monde, fier d’afficher sa hache.
Voilà, j’ai enfin fini de les compter…
Ils sont vingt-quatre !
Dix plus dix plus quatre à valser dans le ciel tel des papillons.
J’aimerais les attraper, mais pour les mettre où ?
En prison ?
Non ! cela est inimaginable. .
Mais au fait, savez-vous ce qu’ ils font ?
Non ? Alors je vais vous le dire…
Ils s’apprêtent tous à ce poser sur une page.
Surtout, pas de bruit, chuttttt…
Ils sont craintifs…
Et si nous les respectons, ils resteront là,
Quelques secondes, puis s’envoleront pour continuer leur valse !
Ce sont les lettres,
Ils ont laissé des traces,
Qui font des mots, des phrases, un texte,
Celui que vous êtes entrain de lire.

Patrick/25. 09. 2012/www. prelude-de-lesprit. fr

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Valse Dans Le Ciel

  u=ne=deux=trois=qua=tre=quel=les=sont=hautes 10
  cin=q=six=sept=de=plus=cha=cunea=u=ne=for=me=dif=fé=rentes 15
  cer=tai=nes=sont=fiè=re=dau=tres=si=nueuse 10
  cel=le=ci=par=contre=se=tient=bi=zar=re=ment=la=pau=vre=ont=croi=rait=que=le=poids=du=mon=de=lui=pèse 25
  oh=re=gar=des=u=ne=qui=sé=ton=ne 10
  puis=en=coreu=ne=qui=doit=mar=cher=vi=te=a=vec=tou=tes=ses=jambes 16
  ah=ne=di=rait=ton=pas=que=cel=le=ci=a=vec=son=ventre=rond=at=tends=un=pe=tit 20
  voi=ci=mainte=nant=le=bû=che=ron=de=ce=pe=tit=mon=de=fier=daf=fi=cher=sa=hache 20
  voi=là=jai=en=fin=fi=ni=de=les=comp=ter 11
  ils=sont=vingt=qua=tre 5
  dix=plus=dix=plus=quatreà=val=ser=dans=le=ciel=tel=des=pa=pillons 14
  jaime=rais=les=at=tra=per=mais=pour=les=met=treoù 11
  en=pri=son 3
  non=ce=la=est=i=ni=ma=gi=na=ble 10
  mais=au=fait=sa=vez=vous=ce=quils=font 9
  non=a=lors=je=vais=vous=le=di=re 9
  ils=sap=prêtent=tous=à=ce=po=ser=sur=u=ne=page 12
  sur=tout=pas=de=bruit=chu=t=t=t=t 10
  ils=sont=crain=tif=s 5
  et=si=nous=les=res=pec=tons=ils=res=te=ront=là 12
  quel=ques=se=condes=puis=sen=vo=le=ront=pour=con=ti=nuer=leur=val=se 16
  ce=sont=les=let=tres 5
  ils=ont=lais=sé=des=tra=ces 7
  qui=font=des=mots=des=phra=ses=un=tex=te 10
  ce=lui=que=vous=ê=tes=en=train=de=lire 10

  pa=tri=ck=s=la=sh=vingt=cinq=point=zé=ro=neuf=point=deux=mille=douze=s=la=sh=w=w=w=pre=lu=de=de=les=prit=f=r 30
 • Phonétique : Une Valse Dans Le Ciel

  ynə, dø, tʁwa, katʁə, kεllə sɔ̃-otə.
  sɛ̃k, sis, sεt, də plys, ʃakynə a ynə fɔʁmə difeʁɑ̃tə.
  sεʁtεnə sɔ̃ fjεʁə, dotʁə- sinɥøzə.
  sεllə si paʁ kɔ̃tʁə sə tjɛ̃ bizaʁəmɑ̃. la povʁə ! ɔ̃ kʁwaʁε kə lə pwa dy mɔ̃də lɥi pεzə.
  ɔ. ʁəɡaʁdə, ynə ki setɔnə !
  pɥiz- ɑ̃kɔʁə ynə ki dwa maʁʃe vitə ! avεk tutə sε ʒɑ̃bə !
  a. nə diʁε tɔ̃ pa kə sεllə si, avεk sɔ̃ vɑ̃tʁə ʁɔ̃, atɑ̃z- œ̃ pəti ?
  vwasi mɛ̃tənɑ̃ lə byʃəʁɔ̃ də sə pəti mɔ̃də, fje dafiʃe sa-aʃə.
  vwala, ʒε ɑ̃fɛ̃ fini də lε kɔ̃te…
  il sɔ̃ vɛ̃t- katʁə !
  di- plys di- plys katʁə a valse dɑ̃ lə sjεl tεl dε papijɔ̃.
  ʒεməʁε lεz- atʁape, mε puʁ lε mεtʁə u ?
  ɑ̃ pʁizɔ̃ ?
  nɔ̃ ! səla εt- inimaʒinablə.
  mεz- o fε, save vu sə kil fɔ̃ ?
  nɔ̃ ? alɔʁ ʒə vε vu lə diʁə…
  il sapʁεte tusz- a sə poze syʁ ynə paʒə.
  syʁtu, pa də bʁɥi, ʃy te te te te…
  il sɔ̃ kʁɛ̃tif…
  e si nu lε ʁεspεktɔ̃, il ʁεstəʁɔ̃ la,
  kεlk səɡɔ̃də, pɥi sɑ̃vɔləʁɔ̃ puʁ kɔ̃tinɥe lœʁ valsə !
  sə sɔ̃ lε lεtʁə,
  ilz- ɔ̃ lεse dε tʁasə,
  ki fɔ̃ dε mo, dε fʁazə, œ̃ tεkstə,
  səlɥi kə vuz- εtəz- ɑ̃tʁɛ̃ də liʁə.

  patʁik slaʃ vɛ̃t- sɛ̃k pwɛ̃ zeʁo nəf pwɛ̃ dø milə duzə slaʃ dubləve dubləve dubləve. pʁəlydə də lεspʁi. εf εʁ
 • Syllabes Phonétique : Une Valse Dans Le Ciel

  y=nə=dø=tʁwa=katʁə=kεl=lə=sɔ̃-o=tə 10
  sɛ̃k=sis=sεt=də=plys=ʃa=kynəa=y=nə=fɔʁ=mə=di=fe=ʁɑ̃tə 14
  sεʁ=tε=nə=sɔ̃=fjε=ʁə=do=tʁə=sin=ɥøzə 10
  sεllə=si=paʁ=kɔ̃tʁə=sə=tjɛ̃=bi=za=ʁə=mɑ̃=la=po=vʁə=ɔ̃=kʁwa=ʁε=kə=lə=pwa=dy=mɔ̃=də=lɥi=pεzə 24
  ɔ=ʁə=ɡaʁ=də=y=nə=ki=se=tɔ=nə 10
  pɥi=zɑ̃=kɔʁəy=nə=ki=dwa=maʁ=ʃe=vi=tə=a=vεk=tu=tə=sε=ʒɑ̃bə 16
  a=nə=di=ʁε=tɔ̃=pakə=sεllə=si=a=vεk=sɔ̃=vɑ̃=tʁə=ʁɔ̃=a=tɑ̃=zœ̃=pə=ti 19
  vwa=si=mɛ̃tə=nɑ̃=lə=by=ʃə=ʁɔ̃=də=sə=pə=ti=mɔ̃=də=fje=da=fi=ʃe=sa-aʃə 20
  vwa=la=ʒε=ɑ̃=fɛ̃=fi=nidə=lε=kɔ̃=te 10
  il=sɔ̃=vɛ̃t=ka=tʁə 5
  di=plys=di=plys=katʁəa=val=se=dɑ̃=lə=sjεl=tεl=dε=pa=pi=jɔ̃ 15
  ʒεmə=ʁε=lε=za=tʁa=pe=mε=puʁ=lε=mε=tʁəu 11
  ɑ̃=pʁi=zɔ̃ 3
  nɔ̃=sə=la=ε=ti=ni=ma=ʒi=na=blə 10
  mε=zo=fε=sa=ve=vu=sə=kil=fɔ̃ 9
  nɔ̃=a=lɔʁ=ʒə=vε=vu=lə=di=ʁə 9
  il=sa=pʁε=te=tus=zasə=po=ze=syʁ=ynə=paʒə 11
  syʁ=tu=pa=də=bʁɥi=ʃy=te=te=te=te 10
  il=sɔ̃=kʁɛ̃=tif 4
  e=si=nu=lε=ʁεs=pεk=tɔ̃=il=ʁεstə=ʁɔ̃=la 11
  kεl=kə=sə=ɡɔ̃də=pɥi=sɑ̃=vɔ=lə=ʁɔ̃=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=lœʁ=val=sə 16
  sə=sɔ̃=lε=lε=tʁə 5
  il=zɔ̃=lε=se=dε=tʁa=sə 7
  ki=fɔ̃=dε=mo=dε=fʁa=zə=œ̃=tεk=stə 10
  səl=ɥi=kə=vu=zε=tə=zɑ̃=tʁɛ̃=də=liʁə 10

  pa=tʁik=slaʃ=vɛ̃t=sɛ̃k=pwɛ̃=ze=ʁo=nəf=pwɛ̃=dø=milə=du=zə=slaʃ=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pʁə=ly=də=də=lεs=pʁi=εf=εʁ 32

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/10/2012 23:45Lemmiath

Bien vu et très original.

Auteur de Poésie
19/10/2012 08:58Eden33

comme gm !
merci