Poeme : Avant, J’étais Une Grenouille.

Avant, J’étais Une Grenouille.

Dans une autre vie, j’étais une grenouille !
Je pouvais rester des heures à nager, compter les nuages dans le ciel,
Et lorsque la fatigue se faisait sentir, je me reposai,
Là, allonger la tête sur mes mains, sur une grande feuille de nénuphar.
Que ce temps était doux et insouciant.
De temps à autre pour stopper cette fringale qui générait des bruits dérangeant,
Je déployais ma longue langue au grès du vent,
Pour attraper un insecte bien croquant et bien gras !
Que la vie était agréable !
Sauf. . peut-être à l’approche de ce grand et fier congénère,
Qui s’imaginait être de bonne compagnie ! !
De sa force, de sa grandeur, il en était fier !
Mais… si il savait que nous les grenouilles, nous nous amusions à le lui faire croire…
Qu’elle rigolade. .
Mais aujourd’hui, je suis devenu un homme.
Certes je suis plus évolué qu’avant,
Je marche sur deux jambes, mais je saute encore, pfff…
Donc je marche et je court fier à mon tour,
Je parle aussi,
J’ai deux mains agiles,
Enfin tous ce que l’homme peut faire, j’en suis capable maintenant !
Je pense à toutes ces nuits, en tant que grenouille, regardant les étoiles naître, nous souhaitions devenir homme…
Aujourd’hui je le suis,
Et juste pour finir,
Juste pour conclure cette histoire en peux de mots,
« Au fait ! y-a-t-il beaucoup de différence entre ce que je suis et ce que j’étais ?
Car en somme n’avons nous pas le même rêve ?
Celui d’être libre ! »

Patrick/24. 09. 2012/www. prelude-de-lesprit. fr

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Avant, J’étais Une Grenouille.

  dans=uneau=tre=vie=jé=tais=u=ne=gre=nouille 10
  je=pou=vais=res=ter=des=heures=à=na=ger=comp=ter=les=nu=a=ges=dans=le=ciel 19
  et=lors=que=la=fa=ti=gue=se=fai=sait=sen=tir=je=me=re=po=sai 17
  là=al=lon=ger=la=tête=sur=mes=mains=sur=u=ne=gran=de=feu=ille=de=né=nu=phar 20
  que=ce=temps=é=tait=doux=et=in=sou=ciant 10
  de=temps=à=autre=pour=stop=per=cet=te=frin=ga=le=qui=gé=né=rait=des=bruits=dé=ran=geant 21
  je=dé=plo=yais=ma=lon=gue=lan=gueau=grès=du=vent 12
  pour=at=tra=per=un=in=sec=te=bien=cro=quant=et=bien=gras 14
  que=la=vieé=tait=a=gré=able 7
  sauf=peut=têtreà=lap=pro=che=de=ce=grand=et=fier=con=gé=nère 14
  qui=si=ma=gi=nait=être=de=bon=ne=com=pa=gnie 12
  de=sa=force=de=sa=gran=deur=il=en=é=tait=fier 12
  mais=si=il=sa=vait=que=nous=les=gre=nouilles=nous=nous=a=mu=sions=à=le=lui=faire=croire 20
  quel=le=ri=go=la=de 6
  mais=au=jourdhui=je=suis=de=ve=nu=un=homme 10
  certes=je=suis=plus=é=vo=lué=qua=vant 9
  je=mar=che=sur=deux=jambes=mais=je=sau=teen=co=re=p=f=f=f 16
  donc=je=mar=cheet=je=court=fier=à=mon=tour 10
  je=par=le=aus=si 5
  jai=deux=mains=a=gi=les 6
  en=fin=tous=ce=que=lhomme=peut=fai=re=jen=suis=ca=pa=ble=main=te=nant 17
  je=penseà=tou=tes=ces=nuits=en=tant=que=gre=nouille=re=gar=dant=les=é=toi=les=naî=tre=nous=sou=hai=tions=de=ve=nir=homme 28
  au=jourd=hui=je=le=suis 6
  et=jus=te=pour=fi=nir 6
  jus=te=pour=con=clure=cet=te=his=toi=reen=peux=de=mots 13
  au=fait=y=a=til=beau=coup=de=dif=féren=ceen=tre=ce=que=je=suis=et=ce=que=jé=tais 22
  car=en=som=me=na=vons=nous=pas=le=mê=me=rêve 12
  ce=lui=dê=tre=li=bre 6

  pa=tri=ck=s=la=sh=vingt=quatre=point=zé=ro=neuf=point=deux=mille=dou=ze=s=la=sh=w=w=w=pre=lu=de=de=les=prit=f=r 31
 • Phonétique : Avant, J’étais Une Grenouille.

  dɑ̃z- ynə otʁə vi, ʒetεz- ynə ɡʁənujə !
  ʒə puvε ʁεste dεz- œʁz- a naʒe, kɔ̃te lε nɥaʒə dɑ̃ lə sjεl,
  e lɔʁskə la fatiɡ sə fəzε sɑ̃tiʁ, ʒə mə ʁəpozε,
  la, alɔ̃ʒe la tεtə syʁ mε mɛ̃, syʁ ynə ɡʁɑ̃də fœjə də nenyfaʁ.
  kə sə tɑ̃z- etε duz- e ɛ̃susjɑ̃.
  də tɑ̃z- a otʁə puʁ stɔpe sεtə fʁɛ̃ɡalə ki ʒeneʁε dε bʁɥi deʁɑ̃ʒɑ̃,
  ʒə deplwajε ma lɔ̃ɡ lɑ̃ɡ o ɡʁε dy vɑ̃,
  puʁ atʁape œ̃n- ɛ̃sεktə bjɛ̃ kʁɔkɑ̃ e bjɛ̃ ɡʁa !
  kə la vi etε aɡʁeablə !
  sof. pø tεtʁə a lapʁoʃə də sə ɡʁɑ̃t- e fje kɔ̃ʒenεʁə,
  ki simaʒinε εtʁə də bɔnə kɔ̃paɲi ! !
  də sa fɔʁsə, də sa ɡʁɑ̃dœʁ, il ɑ̃n- etε fje !
  mε… si il savε kə nu lε ɡʁənujə, nu nuz- amyzjɔ̃z- a lə lɥi fεʁə kʁwaʁə…
  kεllə ʁiɡɔladə.
  mεz- oʒuʁdɥi, ʒə sɥi dəvəny œ̃n- ɔmə.
  sεʁtə- ʒə sɥi plysz- evɔlye kavɑ̃,
  ʒə maʁʃə syʁ dø ʒɑ̃bə, mε ʒə sotə ɑ̃kɔʁə, pe εf εf εf…
  dɔ̃k ʒə maʁʃə e ʒə kuʁ fje a mɔ̃ tuʁ,
  ʒə paʁlə osi,
  ʒε dø mɛ̃z- aʒilə,
  ɑ̃fɛ̃ tus sə kə lɔmə pø fεʁə, ʒɑ̃ sɥi kapablə mɛ̃tənɑ̃ !
  ʒə pɑ̃sə a tutə sε nɥi, ɑ̃ tɑ̃ kə ɡʁənujə, ʁəɡaʁdɑ̃ lεz- etwalə nεtʁə, nu suεsjɔ̃ dəvəniʁ ɔmə…
  oʒuʁdɥi ʒə lə sɥi,
  e ʒystə puʁ finiʁ,
  ʒystə puʁ kɔ̃klyʁə sεtə istwaʁə ɑ̃ pø də mo,
  « o fε ! i a til boku də difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə sə kə ʒə sɥiz- e sə kə ʒetε ?
  kaʁ ɑ̃ sɔmə navɔ̃ nu pa lə mεmə ʁεvə ?
  səlɥi dεtʁə libʁə ! »

  patʁik slaʃ vɛ̃t- katʁə pwɛ̃ zeʁo nəf pwɛ̃ dø milə duzə slaʃ dubləve dubləve dubləve. pʁəlydə də lεspʁi. εf εʁ
 • Syllabes Phonétique : Avant, J’étais Une Grenouille.

  dɑ̃=zynəo=tʁə=vi=ʒe=tε=zy=nə=ɡʁə=nujə 10
  ʒə=pu=vε=ʁεs=te=dε=zœʁ=za=na=ʒe=kɔ̃=te=lε=nɥ=aʒə=dɑ̃=lə=sjεl 18
  e=lɔʁskə=la=fa=ti=ɡə=sə=fə=zε=sɑ̃=tiʁ=ʒə=mə=ʁə=po=zε 16
  la=a=lɔ̃=ʒe=la=tεtə=syʁ=mε=mɛ̃=syʁ=y=nə=ɡʁɑ̃=də=fœjə=də=ne=ny=faʁ 19
  kə=sə=tɑ̃=ze=tε=du=ze=ɛ̃=su=sjɑ̃ 10
  də=tɑ̃=za=otʁə=puʁ=stɔ=pe=sε=tə=fʁɛ̃=ɡa=lə=ki=ʒe=ne=ʁε=dε=bʁɥi=de=ʁɑ̃=ʒɑ̃ 21
  ʒə=de=plwa=jε=ma=lɔ̃ɡ=lɑ̃ɡ=o=ɡʁε=dy=vɑ̃ 11
  puʁ=a=tʁa=pe=œ̃=nɛ̃=sεk=tə=bjɛ̃=kʁɔ=kɑ̃=e=bjɛ̃=ɡʁa 14
  kə=la=vi=e=tε=a=ɡʁe=ablə 8
  sof=pø=tεtʁəa=la=pʁo=ʃə=də=sə=ɡʁɑ̃=te=fje=kɔ̃=ʒe=nεʁə 14
  ki=si=ma=ʒi=nε=εtʁə=də=bɔ=nə=kɔ̃=pa=ɲi 12
  də=sa=fɔʁsə=də=sa=ɡʁɑ̃=dœʁ=il=ɑ̃=ne=tε=fje 12
  mε=si=il=sa=vεkə=nu=lε=ɡʁə=nu=jə=nu=nu=za=my=zjɔ̃=za=lə=lɥi=fε=ʁə=kʁwaʁə 21
  kεl=lə=ʁi=ɡɔ=la=də 6
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sɥidə=və=ny=œ̃=nɔmə 10
  sεʁtə=ʒə=sɥi=plys=ze=vɔ=ly=e=ka=vɑ̃ 10
  ʒə=maʁʃə=syʁ=dø=ʒɑ̃=bə=mε=ʒə=so=təɑ̃=kɔ=ʁə=pe=εf=εf=εf 16
  dɔ̃k=ʒə=maʁʃə=e=ʒə=kuʁ=fje=a=mɔ̃=tuʁ 10
  ʒə=paʁ=lə=o=si 5
  ʒε=dø=mɛ̃=za=ʒi=lə 6
  ɑ̃=fɛ̃=tus=sə=kə=lɔmə=pø=fε=ʁə=ʒɑ̃=sɥi=ka=pa=blə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 17
  ʒə=pɑ̃səa=tu=tə=sε=nɥi=ɑ̃=tɑ̃=kə=ɡʁə=nu=jə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lε=ze=twa=lə=nε=tʁə=nu=su=ε=sjɔ̃=də=və=niʁ=ɔmə 29
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=lə=sɥi 6
  e=ʒys=tə=puʁ=fi=niʁ 6
  ʒys=tə=puʁ=kɔ̃=klyʁə=sεtə=is=twa=ʁəɑ̃=pø=də=mo 12
  o=fε=i=a=til=bo=kudə=di=fe=ʁɑ̃=səɑ̃=tʁə=sə=kə=ʒə=sɥi=ze=sə=kə=ʒe=tε 22
  kaʁ=ɑ̃=sɔmə=na=vɔ̃=nu=pa=lə=mε=mə=ʁεvə 11
  səl=ɥi=dε=tʁə=li=bʁə 6

  pa=tʁik=slaʃ=vɛ̃t=katʁə=pwɛ̃=ze=ʁo=nəf=pwɛ̃=dø=mi=lə=du=zə=slaʃ=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pʁə=ly=də=də=lεs=pʁi=εf=εʁ 33

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.