Poeme : Avec Une Craie De Couleur

Avec Une Craie De Couleur

Avec une craie de couleur et juste un tableau noir,
Je me met en ce jours à dessiner ce ciel qui est absent.
Imaginer ce que serais cet espace fait de bleu, de blanc et de jaune.
Inventer aussi, pourquoi pas, une autre teinte pour ce firmament.

Avec une craie et de l’imagination, je créerais des nuages,
Un cumulus à votre image, à la mienne,
Puis j’y ajouterais une ligne de fumé blanche,
Apparut suite à votre passage, dans mon cosmos.

Avec une craie et de la patience, je figerais à l’infinie,
Un soleil de couleur jaune, un peu de rouge,
Et l’ajout d’une pincée de vert, en signe d’espoir.
Ensuite j’en définirais les contours d’un fin trait.

Avec une craie je colorierais le ciel, les nuages, le soleil,
Je placerais cela devant ma fenêtre en étant fier,
Cachant comme cela en ce temps d’hiver cette tristesse,
Hibernant enfin jusqu’à notre prochaine saison.

Patrick/21. 11. 2012/www. prelude-de-lesprit. fr

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Avec Une Craie De Couleur

  a=vec=une=craie=de=cou=leur=et=jus=te=un=ta=bleau=noir 14
  je=me=met=en=ce=jours=à=des=si=ner=ce=ciel=qui=est=ab=sent 16
  ima=gi=ner=ce=que=se=rais=cet=es=pace=fait=de=bleu=de=blanc=et=de=jaune 18
  inven=ter=aus=si=pour=quoi=pas=u=neau=tre=tein=te=pour=ce=fir=mament 16

  a=vec=une=craieet=de=li=ma=gi=na=tion=je=crée=rais=des=nu=ages 16
  un=cu=mu=lus=à=vo=tre=i=ma=ge=à=la=mien=ne 14
  puis=jy=a=jou=te=rais=u=ne=li=gne=de=fu=mé=blanche 14
  ap=pa=rut=suite=à=vo=tre=pas=sa=ge=dans=mon=cos=mos 14

  a=vec=une=craieet=de=la=pa=tien=ce=je=fi=ge=rais=à=lin=fi=nie 17
  un=so=leil=de=cou=leur=jau=ne=un=peu=de=rou=ge 13
  et=la=jout=du=ne=pin=cée=de=vert=en=si=gne=des=poir 14
  en=sui=te=jen=dé=fi=ni=rais=les=con=tours=dun=fin=trait 14

  a=vec=une=craie=je=co=lo=rie=rais=le=ciel=les=nu=a=ges=le=so=leil 18
  je=place=rais=ce=la=de=vant=ma=fe=nê=treen=é=tant=fier 14
  ca=chant=comme=ce=la=en=ce=temps=dhi=ver=cet=te=tris=tes=se 15
  hi=ber=nant=en=fin=jus=quà=no=tre=pro=chai=ne=sai=son 14

  pa=tri=ck=s=la=sh=vingt=et=un=point=onze=point=deux=mille=dou=ze=s=la=sh=w=w=w=pre=lu=de=de=les=prit=f=r 30
 • Phonétique : Avec Une Craie De Couleur

  avεk ynə kʁε də kulœʁ e ʒystə œ̃ tablo nwaʁ,
  ʒə mə mεt ɑ̃ sə ʒuʁz- a desine sə sjεl ki εt- absɑ̃.
  imaʒine sə kə səʁε sεt εspasə fε də blø, də blɑ̃ e də ʒonə.
  ɛ̃vɑ̃te osi, puʁkwa pa, ynə otʁə tɛ̃tə puʁ sə fiʁmame.

  avεk ynə kʁε e də limaʒinasjɔ̃, ʒə kʁeəʁε dε nɥaʒə,
  œ̃ kymylysz- a vɔtʁə imaʒə, a la mjεnə,
  pɥi ʒi aʒutəʁεz- ynə liɲə də fyme blɑ̃ʃə,
  apaʁy sɥitə a vɔtʁə pasaʒə, dɑ̃ mɔ̃ kɔsmos.

  avεk ynə kʁε e də la pasjɑ̃sə, ʒə fiʒəʁεz- a lɛ̃fini,
  œ̃ sɔlεj də kulœʁ ʒonə, œ̃ pø də ʁuʒə,
  e laʒu dynə pɛ̃se də vεʁ, ɑ̃ siɲə dεspwaʁ.
  ɑ̃sɥitə ʒɑ̃ definiʁε lε kɔ̃tuʁ dœ̃ fɛ̃ tʁε.

  avεk ynə kʁε ʒə kɔlɔʁjəʁε lə sjεl, lε nɥaʒə, lə sɔlεj,
  ʒə plasəʁε səla dəvɑ̃ ma fənεtʁə ɑ̃n- etɑ̃ fje,
  kaʃɑ̃ kɔmə səla ɑ̃ sə tɑ̃ divεʁ sεtə tʁistεsə,
  ibεʁnɑ̃ ɑ̃fɛ̃ ʒyska nɔtʁə pʁoʃεnə sεzɔ̃.

  patʁik slaʃ vɛ̃t- e œ̃ pwɛ̃ ɔ̃zə pwɛ̃ dø milə duzə slaʃ dubləve dubləve dubləve. pʁəlydə də lεspʁi. εf εʁ
 • Syllabes Phonétique : Avec Une Craie De Couleur

  a=vεk=ynə=kʁε=də=ku=lœʁ=e=ʒys=tə=œ̃=ta=blo=nwaʁ 14
  ʒə=mə=mεt=ɑ̃sə=ʒuʁ=za=de=si=ne=sə=sjεl=ki=ε=tab=sɑ̃ 15
  i=ma=ʒi=ne=sə=kə=sə=ʁε=sεt=εs=pasə=fε=də=blø=də=blɑ̃=e=də=ʒonə 19
  ɛ̃=vɑ̃=te=o=si=puʁ=kwa=pa=ynəo=tʁə=tɛ̃=tə=puʁ=sə=fiʁ=ma=me 17

  a=vεk=ynə=kʁε=e=də=li=ma=ʒi=na=sjɔ̃=ʒə=kʁe=ə=ʁε=dε=nɥ=aʒə 18
  œ̃=ky=my=lys=za=vɔ=tʁə=i=ma=ʒə=a=la=mjε=nə 14
  pɥi=ʒi=a=ʒu=tə=ʁε=zy=nə=li=ɲə=də=fy=me=blɑ̃ʃə 14
  a=pa=ʁy=sɥi=tə=a=vɔtʁə=pa=sa=ʒə=dɑ̃=mɔ̃=kɔs=mos 14

  a=vεk=ynə=kʁε=e=də=la=pa=sjɑ̃=sə=ʒə=fi=ʒə=ʁε=za=lɛ̃=fi=ni 18
  œ̃=sɔ=lεj=də=ku=lœ=ʁə=ʒo=nə=œ̃=pø=də=ʁu=ʒə 14
  e=la=ʒu=dy=nə=pɛ̃=se=də=vεʁ=ɑ̃=si=ɲə=dεs=pwaʁ 14
  ɑ̃s=ɥi=tə=ʒɑ̃=de=fi=ni=ʁε=lε=kɔ̃=tuʁ=dœ̃=fɛ̃=tʁε 14

  a=vεk=ynə=kʁε=ʒə=kɔ=lɔ=ʁjə=ʁε=lə=sjεl=lε=nɥ=a=ʒə=lə=sɔ=lεj 18
  ʒə=plasə=ʁε=sə=la=də=vɑ̃=ma=fə=nε=tʁəɑ̃=ne=tɑ̃=fje 14
  ka=ʃɑ̃=kɔ=mə=sə=la=ɑ̃sə=tɑ̃=di=vεʁ=sε=tə=tʁis=tεsə 14
  i=bεʁ=nɑ̃=ɑ̃=fɛ̃=ʒys=ka=nɔ=tʁə=pʁo=ʃε=nə=sε=zɔ̃ 14

  pa=tʁik=slaʃ=vɛ̃=te=œ̃=pwɛ̃=ɔ̃zə=pwɛ̃=dø=mi=lə=du=zə=slaʃ=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pʁə=ly=də=də=lεs=pʁi=εf=εʁ 32

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/11/2012 10:29Oliver

La craie de l’espoir et figer pour toujours le soleil.