Poeme : Je Dois Le Dire. .

Je Dois Le Dire. .

Ce soir je doit le dire.
Maintenant ce que je suis.
Aujourd’hui ce que je ne suis plus.
Comme cette engrenage, que l’on veut stopper,
Que l’on veut vendre où donner,
Mais que l’on garde, car nous n’avons le choix.
Mais avons l’espoir qu’un jours, qu’un instant seulement,
Tout redeviendra comme avant, comme il y a longtemps déjà.
Juste un désir de lâcher, de laisser cette plainte,
Cette complainte sur une simple main courante, comme cela.
Aujourd’hui, en ce soir, sans verser une larme,
Sans chanter une chanson triste,
Écrire que, ils ont dis que, mais voilà que.
Dans ce corps empli de ressources, de passions,
Il en est un locataire, un squatter.
On dis par incompréhension,
Qu’il quittera de lui même cet habitat.
Mais au bout de quatre ans, toujours présent,
Empêche de vivre, juste normalement.
On dis de lui qu’il ne veut pas, qu’il préfère rester là,
À attendre, sans combattre, mais combattre qui ?
Ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas. .
Alors il ne reste plus qu’a lui dire…
« Je suis celui qui, un jours, un moment, des années de sa vie,
À était, à vécu comme tous, à existé comme tous, mais un jours, sans rien demander,
On lui a dis que, il ne pouvais plus. Alors à ce moment, les regards ont avouer leurs mesquineris,
Leurs médisances, et de ce jours il en ai devenu celui qui ne veut pas, pas dire que. . l’on ne peut rien. »
Pourtant, il entretient, la maison, sa famille… il à juste du changer son rôle…
Laissez lui une chance… dans ce qu’il peut faire… et vous pourrez le juger.
Non l’acclamer, non le complimenter, simplement lui laisser croire qu’il peut encore. "
Alors peut-être que là, il reprendra le goût, la vie,
Comme elle doit être vécue, non comme une lourde tâche que l’on doit exécuter chaque jours sans dire mots,
Sans un bruit, sans une larme, mais avec une prière… si tu existes…
Si tu est vraiment celui que tu dis… Alors…
Pourquoi ? Pourquoi ce mal qui ne me tuera pas, mais qui m’empêche de…

Patrick 22. 11. 2012/www. prelude-de-lesprit. fr

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Dois Le Dire. .

  ce=soir=je=doit=le=di=re 7
  main=te=nant=ce=que=je=suis 7
  au=jourd=hui=ce=que=je=ne=suis=plus 9
  com=me=cet=te=en=gre=nage=que=lon=veut=stop=per 12
  que=lon=veut=ven=dre=où=don=ner 8
  mais=que=lon=gar=de=car=nous=na=vons=le=choix 11
  mais=a=vons=les=poir=quun=jours=quun=ins=tant=seule=ment 12
  tout=re=de=vien=dra=commea=vant=com=me=il=y=a=long=temps=dé=jà 16
  jus=teun=dé=sir=de=lâ=cher=de=lais=ser=cette=plainte 12
  cette=com=plain=te=sur=u=ne=sim=ple=main=cou=ran=te=com=me=ce=la 17
  au=jourd=hui=en=ce=soir=sans=ver=ser=une=lar=me 12
  sans=chan=ter=u=ne=chan=son=tris=te 9
  é=cri=re=que=ils=ont=dis=que=mais=voi=là=que 12
  dans=ce=corps=em=pli=de=res=sour=ces=de=pas=sions 12
  il=en=est=un=lo=ca=tai=re=un=s=quat=ter 12
  on=dis=par=in=com=pré=hen=si=on 9
  quil=quit=te=ra=de=lui=mê=me=cet=ha=bi=tat 12
  mais=au=bout=de=qua=tre=ans=tou=jours=pré=sent 11
  em=pê=che=de=vi=vre=jus=te=nor=ma=le=ment 12
  on=dis=de=lui=quil=ne=veut=pas=quil=pré=fère=res=ter=là 14
  à=at=tendre=sans=com=bat=tre=mais=com=bat=tre=qui 12
  ils=ne=le=con=nais=sent=pas=ils=ne=sa=vent=pas 12
  a=lors=il=ne=res=te=plus=qua=lui=di=re 11
  je=suis=ce=lui=qui=un=jours=un=moment=des=an=nées=de=sa=vie 16
  à=é=tait=à=vé=cu=comme=tous=à=exis=té=com=me=tous=mais=un=jours=sans=rien=de=man=der 22
  on=lui=a=dis=que=il=ne=pou=vais=plus=alors=à=ce=moment=les=re=gards=ont=a=vouer=leurs=mes=qui=ne=ris 25
  leurs=mé=di=sances=et=de=ce=jours=il=en=ai=de=ve=nu=ce=lui=qui=ne=veut=pas=pas=di=re=que=lon=ne=peut=rien 28
  pour=tant=il=entre=tient=la=mai=son=sa=fa=mille=il=à=jus=te=du=chan=ger=son=rôle 20
  lais=sez=lui=une=chan=ce=dans=ce=quil=peut=fai=re=et=vous=pour=rez=le=ju=ger 19
  non=lac=cla=mer=non=le=com=plimen=ter=sim=ple=ment=lui=lais=ser=croi=re=quil=peut=en=core=guille=met 23
  a=lors=peut=têtre=que=là=il=re=pren=dra=le=goût=la=vie 14
  commeelle=doit=ê=tre=vé=cue=non=com=me=u=ne=lour=de=tâ=che=que=lon=doit=exé=cu=ter=cha=que=jours=sans=di=re=mots 28
  sans=un=bruit=sans=une=lar=me=mais=a=vec=u=ne=priè=re=si=tu=existes 17
  si=tu=est=vrai=ment=ce=lui=que=tu=dis=a=lors 12
  pour=quoi=pour=quoi=ce=mal=qui=ne=me=tue=ra=pas=mais=qui=mem=pêche=de 17

  pa=tri=ck=vingt=deux=point=onze=point=deux=mille=dou=ze=s=la=sh=w=w=w=pre=lu=de=de=les=prit=f=r 26
 • Phonétique : Je Dois Le Dire. .

  sə swaʁ ʒə dwa lə diʁə.
  mɛ̃tənɑ̃ sə kə ʒə sɥi.
  oʒuʁdɥi sə kə ʒə nə sɥi plys.
  kɔmə sεtə ɑ̃ɡʁənaʒə, kə lɔ̃ vø stɔpe,
  kə lɔ̃ vø vɑ̃dʁə u dɔne,
  mε kə lɔ̃ ɡaʁdə, kaʁ nu navɔ̃ lə ʃwa.
  mεz- avɔ̃ lεspwaʁ kœ̃ ʒuʁ, kœ̃n- ɛ̃stɑ̃ sələmɑ̃,
  tu ʁədəvjɛ̃dʁa kɔmə avɑ̃, kɔmə il i a lɔ̃tɑ̃ deʒa.
  ʒystə œ̃ deziʁ də laʃe, də lεse sεtə plɛ̃tə,
  sεtə kɔ̃plɛ̃tə syʁ ynə sɛ̃plə mɛ̃ kuʁɑ̃tə, kɔmə səla.
  oʒuʁdɥi, ɑ̃ sə swaʁ, sɑ̃ vεʁse ynə laʁmə,
  sɑ̃ ʃɑ̃te ynə ʃɑ̃sɔ̃ tʁistə,
  ekʁiʁə kə, ilz- ɔ̃ di kə, mε vwala kə.
  dɑ̃ sə kɔʁz- ɑ̃pli də ʁəsuʁsə, də pasjɔ̃,
  il ɑ̃n- εt- œ̃ lɔkatεʁə, œ̃ skate.
  ɔ̃ di paʁ ɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃,
  kil kitəʁa də lɥi mεmə sεt-abita.
  mεz- o bu də katʁə ɑ̃, tuʒuʁ pʁezɑ̃,
  ɑ̃pεʃə də vivʁə, ʒystə nɔʁmaləmɑ̃.
  ɔ̃ di də lɥi kil nə vø pa, kil pʁefεʁə ʁεste la,
  a atɑ̃dʁə, sɑ̃ kɔ̃batʁə, mε kɔ̃batʁə ki ?
  il nə lə kɔnεse pa, il nə save pa.
  alɔʁz- il nə ʁεstə plys ka lɥi diʁə…
  « ʒə sɥi səlɥi ki, œ̃ ʒuʁ, œ̃ mɔmɑ̃, dεz- ane də sa vi,
  a etε, a veky kɔmə tus, a εɡziste kɔmə tus, mεz- œ̃ ʒuʁ, sɑ̃ ʁjɛ̃ dəmɑ̃de,
  ɔ̃ lɥi a di kə, il nə puvε plys. alɔʁz- a sə mɔmɑ̃, lε ʁəɡaʁdz- ɔ̃ avue lœʁ mεskinəʁi,
  lœʁ medizɑ̃sə, e də sə ʒuʁz- il ɑ̃n- ε dəvəny səlɥi ki nə vø pa, pa diʁə kə. lɔ̃ nə pø ʁjɛ̃. »
  puʁtɑ̃, il ɑ̃tʁətjɛ̃, la mεzɔ̃, sa famijə… il a ʒystə dy ʃɑ̃ʒe sɔ̃ ʁolə…
  lεse lɥi ynə ʃɑ̃sə… dɑ̃ sə kil pø fεʁə… e vu puʁʁe lə ʒyʒe.
  nɔ̃ laklame, nɔ̃ lə kɔ̃plimɑ̃te, sɛ̃pləmɑ̃ lɥi lεse kʁwaʁə kil pø ɑ̃kɔʁə. ɡjmε
  alɔʁ pø tεtʁə kə la, il ʁəpʁɑ̃dʁa lə ɡu, la vi,
  kɔmə εllə dwa εtʁə vekɥ, nɔ̃ kɔmə ynə luʁdə taʃə kə lɔ̃ dwa εɡzekyte ʃakə ʒuʁ sɑ̃ diʁə mo,
  sɑ̃z- œ̃ bʁɥi, sɑ̃z- ynə laʁmə, mεz- avεk ynə pʁjεʁə… si ty εɡzistə…
  si ty ε vʁεmɑ̃ səlɥi kə ty di… alɔʁ…
  puʁkwa ? puʁkwa sə mal ki nə mə tɥəʁa pa, mε ki mɑ̃pεʃə də…

  patʁik vɛ̃t- dø pwɛ̃ ɔ̃zə pwɛ̃ dø milə duzə slaʃ dubləve dubləve dubləve. pʁəlydə də lεspʁi. εf εʁ
 • Syllabes Phonétique : Je Dois Le Dire. .

  sə=swaʁ=ʒə=dwa=lə=di=ʁə 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=sə=kə=ʒə=sɥi 7
  o=ʒuʁ=dɥi=sə=kə=ʒə=nə=sɥi=plys 9
  kɔmə=sε=tə=ɑ̃=ɡʁə=na=ʒə=kə=lɔ̃=vø=stɔ=pe 12
  kə=lɔ̃=vø=vɑ̃=dʁə=u=dɔ=ne 8
  mε=kə=lɔ̃=ɡa=ʁdə=kaʁ=nu=na=vɔ̃=lə=ʃwa 11
  mε=za=vɔ̃=lεs=pwaʁ=kœ̃=ʒuʁ=kœ̃=nɛ̃s=tɑ̃sə=lə=mɑ̃ 12
  tuʁə=də=vjɛ̃=dʁa=kɔ=məa=vɑ̃=kɔ=mə=il=i=a=lɔ̃=tɑ̃=de=ʒa 16
  ʒys=təœ̃=de=ziʁ=də=la=ʃe=də=lεse=sε=tə=plɛ̃tə 12
  sεtə=kɔ̃=plɛ̃=tə=syʁ=y=nə=sɛ̃=plə=mɛ̃=ku=ʁɑ̃=tə=kɔ=mə=sə=la 17
  o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=sə=swaʁ=sɑ̃=vεʁ=se=y=nə=laʁmə 12
  sɑ̃=ʃɑ̃=te=y=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=tʁis=tə 9
  e=kʁi=ʁə=kə=il=zɔ̃=di=kə=mε=vwa=la=kə 12
  dɑ̃=sə=kɔʁ=zɑ̃=pli=də=ʁə=suʁ=sə=də=pa=sjɔ̃ 12
  il=ɑ̃=nε=tœ̃=lɔ=ka=tε=ʁə=œ̃=ska=te 11
  ɔ̃=di=paʁ=ɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sj=ɔ̃ 9
  kil=ki=tə=ʁa=də=lɥi=mε=mə=sεt-a=bi=ta 12
  mε=zo=bu=də=ka=tʁə=ɑ̃=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃ 11
  ɑ̃=pε=ʃə=də=vi=vʁə=ʒys=tə=nɔʁ=ma=lə=mɑ̃ 12
  ɔ̃=didə=lɥi=kil=nə=vø=pa=kil=pʁe=fε=ʁə=ʁεs=te=la 14
  a=a=tɑ̃dʁə=sɑ̃=kɔ̃=ba=tʁə=mε=kɔ̃=ba=tʁə=ki 12
  il=nə=lə=kɔ=nε=se=pa=il=nə=sa=ve=pa 12
  a=lɔʁ=zil=nə=ʁεs=tə=plys=ka=lɥi=di=ʁə 11
  ʒə=sɥi=səl=ɥi=ki=œ̃=ʒuʁ=œ̃=mɔ=mɑ̃=dε=za=ne=də=sa=vi 17
  a=e=tε=a=ve=ky=kɔmə=tus=a=εɡ=zis=te=kɔ=mə=tus=mε=zœ̃=ʒuʁ=sɑ̃=ʁjɛ̃=də=mɑ̃=de 23
  ɔ̃=lɥi=a=dikə=il=nə=pu=vε=plys=a=lɔʁ=za=sə=mɔ=mɑ̃=lε=ʁə=ɡaʁ=dzɔ̃=a=vu=e=lœʁ=mεs=ki=nə=ʁi 27
  lœʁ=me=di=zɑ̃sə=e=də=sə=ʒuʁ=zil=ɑ̃=nε=də=və=ny=səl=ɥi=ki=nə=vø=pa=pa=di=ʁə=kə=lɔ̃=nə=pø=ʁjɛ̃ 28
  puʁ=tɑ̃=il=ɑ̃tʁə=tjɛ̃=la=mε=zɔ̃=sa=fa=mi=jə=il=a=ʒys=tə=dy=ʃɑ̃=ʒe=sɔ̃=ʁolə 21
  lεse=lɥi=y=nə=ʃɑ̃=sə=dɑ̃=sə=kil=pø=fε=ʁə=e=vu=puʁ=ʁe=lə=ʒy=ʒe 19
  nɔ̃=la=kla=me=nɔ̃lə=kɔ̃=pli=mɑ̃=te=sɛ̃=plə=mɑ̃=lɥi=lε=se=kʁwa=ʁə=kil=pø=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɡjmε 23
  a=lɔʁ=pø=tεtʁə=kə=la=il=ʁə=pʁɑ̃=dʁa=lə=ɡu=la=vi 14
  kɔməεllə=dwa=ε=tʁə=vekɥ=nɔ̃=kɔ=mə=y=nə=luʁ=də=ta=ʃə=kə=lɔ̃=dwa=εɡ=ze=ky=te=ʃa=kə=ʒuʁ=sɑ̃=di=ʁə=mo 28
  sɑ̃=zœ̃=bʁɥi=sɑ̃=zynə=laʁ=mə=mε=za=vεk=y=nə=pʁi=jεʁ=si=ty=εɡ=zistə 18
  si=ty=ε=vʁε=mɑ̃=səl=ɥi=kə=ty=di=a=lɔʁ 12
  puʁ=kwa=puʁ=kwasə=mal=ki=nə=mə=tɥə=ʁa=pa=mε=ki=mɑ̃=pε=ʃə=də 17

  pa=tʁik=vɛ̃t=dø=pwɛ̃=ɔ̃zə=pwɛ̃=dø=mi=lə=du=zə=slaʃ=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pʁə=ly=də=də=lεs=pʁi=εf=εʁ 30

PostScriptum

Je dois le dire. . www. prelude-de-lesprit. fr dans " ce que j’ai à dire. .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.