Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Par Amour, Combattre…

Poème Amour
Publié le 28/04/2006 20:20

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Petite Véro

Par Amour, Combattre…

Un fond sonore musical,
Comme par geste amical,
On se trouve face à face,
Et nos sourires s’effacent…

On n’arrive pas à se dire,
Ces mots de notre avenir,
Alors que tout nous attire,
Mais la peur ne se retire…

Il pèse une drôle d’atmosphère,
Dans ce salon, en guise de sphère,
Que l’on voudrait disperser,
Pour enfin, se sentir libérés…

On voudrait tant se dire ces mots,
Pour évacuer tous nos maux,
On espère y arriver bientôt,
Pour espérer un renouveau…

N’oublie jamais, n’oublie pas,
Que je voudrais approcher tes bras,
Pour ce bonheur à porter de moi,
Que je cesse de rêver d’atteindre là…

Toi, ton regard froid se réchauffe,
Tu ne sais parler, te confier,
Mais là, enfermer dans l’échoppe,
Tu as l’air de bien vouloir libérer…

Cette peine enfermée depuis trop longtemps,
Je sais qu’entre nous, c’est le moment,
De nos vies, enfin, se raconter pour éviter,
Encore une fois, tous deux, de s’effrayer…

Si nos mots ne racontent pas nos peurs,
Jamais, on ne libèrera vraiment nos cœurs,
Jamais, ils n’arriveront encore à aimer,
Et ensemble, l’avenir on veut ériger…

Ensemble, la guérison, on va mener,
De front, en essayant de se battre,
Notre union, on va la combattre,
Et par amour, vivement la protéger…
 • Pieds Hyphénique: Par Amour, Combattre…

  un=fond=so=no=re=mu=si=cal 8
  com=me=par=ges=te=a=mi=cal 8
  on=se=trou=ve=fa=ce=à=face 8
  et=nos=sou=ri=res=sef=fa=cent 8

  on=nar=ri=ve=pas=à=se=dire 8
  ces=mots=de=no=tre=a=ve=nir 8
  a=lors=que=tout=nous=at=ti=re 8
  mais=la=peur=ne=se=re=ti=re 8

  il=pèse=u=ne=drôle=dat=mo=sphère 8
  dans=ce=sa=lon=en=guise=de=sphère 8
  que=lon=vou=drait=dis=per=ser 7
  pour=en=fin=se=sen=tir=li=bé=rés 9

  on=vou=drait=tant=se=dire=ces=mots 8
  pour=é=va=cuer=tous=nos=maux 7
  on=es=père=y=ar=ri=ver=bien=tôt 9
  pour=es=pé=rer=un=re=nou=veau 8

  nou=blie=ja=mais=nou=blie=pas 7
  que=je=vou=drais=ap=pro=cher=tes=bras 9
  pour=ce=bon=heur=à=por=ter=de=moi 9
  que=je=ces=se=de=rê=ver=dat=teindre=là 10

  toi=ton=re=gard=froid=se=ré=chauf=fe 9
  tu=ne=sais=par=ler=te=con=fier 8
  mais=là=en=fer=mer=dans=lé=chop=pe 9
  tu=as=lair=de=bien=vou=loir=li=bé=rer 10

  cette=pei=neen=fer=mée=de=puis=trop=long=temps 10
  je=sais=quen=tre=nous=cest=le=moment 8
  de=nos=vies=en=fin=se=ra=con=ter=pour=é=vi=ter 13
  en=coreu=ne=fois=tous=deux=de=sef=frayer 9

  si=nos=mots=ne=ra=content=pas=nos=peurs 9
  ja=mais=on=ne=li=bère=ra=vrai=ment=nos=cœurs 11
  ja=mais=ils=nar=rive=ront=en=co=reà=ai=mer 11
  et=en=sem=ble=lave=nir=on=veut=é=ri=ger 11

  en=sem=ble=la=gué=ri=son=on=va=me=ner 11
  de=front=en=es=sayant=de=se=bat=tre 9
  notreu=nion=on=va=la=com=bat=tre 8
  et=par=a=mour=vive=ment=la=pro=té=ger 10
 • Phonétique : Par Amour, Combattre…

  œ̃ fɔ̃ sonoʁə myzikal,
  kɔmə paʁ ʒεstə amikal,
  ɔ̃ sə tʁuvə fasə a fasə,
  e no suʁiʁə sefase…

  ɔ̃ naʁivə pa a sə diʁə,
  sε mo də nɔtʁə avəniʁ,
  alɔʁ kə tu nuz- atiʁə,
  mε la pœʁ nə sə ʁətiʁə…

  il pεzə ynə dʁolə datmɔsfεʁə,
  dɑ̃ sə salɔ̃, ɑ̃ ɡizə də sfεʁə,
  kə lɔ̃ vudʁε dispεʁse,
  puʁ ɑ̃fɛ̃, sə sɑ̃tiʁ libeʁe…

  ɔ̃ vudʁε tɑ̃ sə diʁə sε mo,
  puʁ evakɥe tus no mo,
  ɔ̃n- εspεʁə i aʁive bjɛ̃to,
  puʁ εspeʁe œ̃ ʁənuvo…

  nubli ʒamε, nubli pa,
  kə ʒə vudʁεz- apʁoʃe tε bʁa,
  puʁ sə bɔnœʁ a pɔʁte də mwa,
  kə ʒə sεsə də ʁεve datɛ̃dʁə la…

  twa, tɔ̃ ʁəɡaʁ fʁwa sə ʁeʃofə,
  ty nə sε paʁle, tə kɔ̃fje,
  mε la, ɑ̃fεʁme dɑ̃ leʃɔpə,
  ty a lεʁ də bjɛ̃ vulwaʁ libeʁe…

  sεtə pεnə ɑ̃fεʁme dəpɥi tʁo lɔ̃tɑ̃,
  ʒə sε kɑ̃tʁə nu, sε lə mɔmɑ̃,
  də no vi, ɑ̃fɛ̃, sə ʁakɔ̃te puʁ evite,
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa, tus dø, də sefʁεje…

  si no mo nə ʁakɔ̃te pa no pœʁ,
  ʒamε, ɔ̃ nə libεʁəʁa vʁεmɑ̃ no kœʁ,
  ʒamε, il naʁivəʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə a εme,
  e ɑ̃sɑ̃blə, lavəniʁ ɔ̃ vø eʁiʒe…

  ɑ̃sɑ̃blə, la ɡeʁizɔ̃, ɔ̃ va məne,
  də fʁɔ̃, ɑ̃n- esεjɑ̃ də sə batʁə,
  nɔtʁə ynjɔ̃, ɔ̃ va la kɔ̃batʁə,
  e paʁ amuʁ, vivəmɑ̃ la pʁɔteʒe…
 • Pieds Phonétique : Par Amour, Combattre…

  œ̃=fɔ̃=so=no=ʁə=my=zi=kal 8
  kɔ=mə=paʁ=ʒεs=tə=a=mi=kal 8
  ɔ̃=sə=tʁu=və=fa=sə=a=fasə 8
  e=no=su=ʁi=ʁə=se=fa=se 8

  ɔ̃=na=ʁi=və=pa=a=sə=diʁə 8
  sε=mo=də=nɔ=tʁə=a=və=niʁ 8
  a=lɔʁ=kə=tu=nu=za=ti=ʁə 8
  mε=la=pœʁ=nə=sə=ʁə=ti=ʁə 8

  il=pεzəy=nə=dʁo=lə=dat=mɔs=fεʁə 8
  dɑ̃sə=sa=lɔ̃=ɑ̃=ɡi=zə=də=sfεʁə 8
  kə=lɔ̃=vu=dʁε=dis=pεʁ=se 7
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=sə=sɑ̃=tiʁ=li=be=ʁe 9

  ɔ̃=vu=dʁε=tɑ̃sə=di=ʁə=sε=mo 8
  puʁ=e=vak=ɥe=tus=no=mo 7
  ɔ̃=nεs=pεʁə=i=a=ʁi=ve=bjɛ̃=to 9
  puʁ=εs=pe=ʁe=œ̃=ʁə=nu=vo 8

  nu=bli=ʒa=mε=nu=bli=pa 7
  kə=ʒə=vu=dʁε=za=pʁo=ʃe=tε=bʁa 9
  puʁsə=bɔ=nœʁ=a=pɔʁ=te=də=mwa 8
  kə=ʒə=sεsə=də=ʁε=ve=da=tɛ̃=dʁə=la 10

  twa=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=fʁwa=sə=ʁe=ʃofə 8
  ty=nə=sε=paʁ=le=tə=kɔ̃=fje 8
  mε=la=ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=le=ʃɔpə 8
  ty=a=lεʁdə=bjɛ̃=vu=lwaʁ=li=be=ʁe 9

  sεtə=pε=nəɑ̃=fεʁ=me=dəp=ɥi=tʁo=lɔ̃=tɑ̃ 10
  ʒə=sε=kɑ̃tʁə=nu=sε=lə=mɔ=mɑ̃ 8
  də=no=vi=ɑ̃=fɛ̃=sə=ʁa=kɔ̃=te=puʁ=e=vi=te 13
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=tus=dø=də=se=fʁε=je 10

  si=no=monə=ʁa=kɔ̃=te=pa=no=pœʁ 9
  ʒa=mε=ɔ̃nə=li=bε=ʁə=ʁa=vʁε=mɑ̃=no=kœʁ 11
  ʒa=mε=il=na=ʁivə=ʁɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁəa=ε=me 11
  e=ɑ̃=sɑ̃blə=la=və=niʁ=ɔ̃=vø=e=ʁi=ʒe 11

  ɑ̃=sɑ̃blə=la=ɡe=ʁi=zɔ̃=ɔ̃=va=mə=ne 10
  də=fʁɔ̃=ɑ̃=ne=sε=jɑ̃də=sə=batʁə 8
  nɔtʁə=y=njɔ̃=ɔ̃=va=la=kɔ̃=batʁə 8
  e=paʁ=a=muʁ=vivə=mɑ̃=la=pʁɔ=te=ʒe 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/04/2006 20:46Mel017

Quand cette scène arrivera, les mots viendront surement d’eux même. . .
C’est joli
(k)(k)

Auteur de Poésie
29/04/2006 12:31Evangelista

Beau poème d’amour portant le souffle de l’espoir. . . (F) (F)

Auteur de Poésie
30/04/2006 16:38Mallo

vraiment très beau. . Amitié. . Mallo (BF)