Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Sauvée Par Une Danse…

Poème Amour
Publié le 24/06/2006 20:36

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Petite Véro

Sauvée Par Une Danse…

Après la tempête, la joie est revenue,
Mon âme reflète ce bonheur tant prétendu,
J’ai eu peur de te perdre à tout jamais,
Alors des stupeurs en moi se sont déclenchées…

Je ne pouvais imaginer un avenir sans toi,
L’espoir de me blottir toujours dans tes bras,
M’apparaissait comme une promesse dissipée,
Alors de me détruire, l’idée m’a accaparée…

Je ne sais ce que j’aurais fait pour surpasser,
Cette nouvelle blessure qui venait me hanter,
Faible armure que mon corps possède,
A mon cœur bafoué, les maux succèdent…

Mais heureusement, mon doux amoureux,
Tu as pris le temps, d’éteindre ce feu ravageur,
En venant me chercher et me dire avec ferveur,
Je t’aime pour l’éternité et toujours nous serons deux…

J’ai eu si peur de cet orage qui traversa ma vie,
Il m’emporta dans une rage qui ne peut se décrire,
Sans ces mots d’amour pour renforcer notre avenir,
Je serais partie pour toujours, peut être vers le paradis…

On était vendredi soir, pour moi un grand désespoir,
En une nuit bien noire, à l’amour, j’ai cru ne plus y croire,
Mais de l’autre côté du miroir, m’attendait une belle histoire,
On en possède le pouvoir, s’aimer demeure notre grand espoir…
 • Pieds Hyphénique: Sauvée Par Une Danse…

  après=la=tem=pê=te=la=joie=est=re=ve=nue 11
  mon=â=me=re=flè=te=ce=bon=heur=tant=pré=ten=du 13
  jai=eu=peur=de=te=per=dre=à=tout=ja=mais 11
  a=lors=des=stu=peurs=en=moi=se=sont=dé=clen=chées 12

  je=ne=pou=vais=i=ma=gi=ner=un=a=ve=nir=sans=toi 14
  les=poir=de=me=blot=tir=tou=jours=dans=tes=bras 11
  map=pa=rais=sait=com=me=u=ne=pro=mes=se=dis=si=pée 14
  a=lors=de=me=dé=trui=re=li=dée=ma=ac=ca=pa=rée 14

  je=ne=sais=ce=que=jau=rais=fait=pour=sur=pas=ser 12
  cet=te=nou=vel=le=bles=su=re=qui=ve=nait=me=han=ter 14
  fai=ble=ar=mu=re=que=mon=corps=pos=sè=de 11
  a=mon=cœur=ba=fou=é=les=maux=suc=cè=dent 11

  mais=heu=reu=se=ment=mon=doux=a=mou=reux 10
  tu=as=pris=le=temps=dé=tein=dre=ce=feu=ra=va=geur 13
  en=ve=nant=me=cher=cher=et=me=di=re=a=vec=fer=veur 14
  je=taime=pour=lé=ter=ni=té=et=tou=jours=nous=se=rons=deux 14

  jai=eu=si=peur=de=cet=o=rage=qui=tra=ver=sa=ma=vie 14
  il=mem=por=ta=dans=une=ra=ge=qui=ne=peut=se=dé=crire 14
  sans=ces=mots=da=mour=pour=ren=for=cer=no=tre=a=ve=nir 14
  je=se=rais=par=tie=pour=tou=jours=peut=être=vers=le=pa=ra=dis 15

  on=é=tait=ven=dre=di=soir=pour=moi=un=grand=dé=ses=poir 14
  en=une=nuit=bien=noi=re=à=la=mour=jai=cru=ne=plus=y=croire 15
  mais=de=lautre=cô=té=du=mi=roir=mat=ten=dait=u=ne=bel=le=his=toire 17
  on=en=pos=sède=le=pou=voir=sai=mer=de=meu=re=no=tre=grand=es=poir 17
 • Phonétique : Sauvée Par Une Danse…

  apʁε la tɑ̃pεtə, la ʒwa ε ʁəvənɥ,
  mɔ̃n- amə ʁəflεtə sə bɔnœʁ tɑ̃ pʁetɑ̃dy,
  ʒε y pœʁ də tə pεʁdʁə a tu ʒamε,
  alɔʁ dε stypœʁz- ɑ̃ mwa sə sɔ̃ deklɑ̃ʃe…

  ʒə nə puvεz- imaʒine œ̃n- avəniʁ sɑ̃ twa,
  lεspwaʁ də mə blɔtiʁ tuʒuʁ dɑ̃ tε bʁa,
  mapaʁεsε kɔmə ynə pʁɔmεsə disipe,
  alɔʁ də mə detʁɥiʁə, lide ma akapaʁe…

  ʒə nə sε sə kə ʒoʁε fε puʁ syʁpase,
  sεtə nuvεllə blesyʁə ki vənε mə-ɑ̃te,
  fεblə aʁmyʁə kə mɔ̃ kɔʁ pɔsεdə,
  a mɔ̃ kœʁ bafue, lε mo syksεde…

  mεz- œʁøzəmɑ̃, mɔ̃ duz- amuʁø,
  ty a pʁi lə tɑ̃, detɛ̃dʁə sə fø ʁavaʒœʁ,
  ɑ̃ vənɑ̃ mə ʃεʁʃe e mə diʁə avεk fεʁvœʁ,
  ʒə tεmə puʁ letεʁnite e tuʒuʁ nu səʁɔ̃ dø…

  ʒε y si pœʁ də sεt ɔʁaʒə ki tʁavεʁsa ma vi,
  il mɑ̃pɔʁta dɑ̃z- ynə ʁaʒə ki nə pø sə dekʁiʁə,
  sɑ̃ sε mo damuʁ puʁ ʁɑ̃fɔʁse nɔtʁə avəniʁ,
  ʒə səʁε paʁti puʁ tuʒuʁ, pø εtʁə vεʁ lə paʁadi…

  ɔ̃n- etε vɑ̃dʁədi swaʁ, puʁ mwa œ̃ ɡʁɑ̃ dezεspwaʁ,
  ɑ̃n- ynə nɥi bjɛ̃ nwaʁə, a lamuʁ, ʒε kʁy nə plysz- i kʁwaʁə,
  mε də lotʁə kote dy miʁwaʁ, matɑ̃dε ynə bεllə istwaʁə,
  ɔ̃n- ɑ̃ pɔsεdə lə puvwaʁ, sεme dəməʁə nɔtʁə ɡʁɑ̃t- εspwaʁ…
 • Pieds Phonétique : Sauvée Par Une Danse…

  a=pʁε=la=tɑ̃=pε=tə=la=ʒwa=ε=ʁə=vənɥ 11
  mɔ̃=na=mə=ʁə=flε=tə=sə=bɔ=nœ=ʁə=tɑ̃=pʁe=tɑ̃=dy 14
  ʒε=y=pœ=ʁə=də=tə=pεʁ=dʁə=a=tu=ʒa=mε 12
  a=lɔʁ=dε=sty=pœ=ʁə=zɑ̃=mwa=sə=sɔ̃=de=klɑ̃=ʃe 13

  ʒə=nə=pu=vε=zi=ma=ʒi=ne=œ̃=na=və=niʁ=sɑ̃=twa 14
  lεs=pwaʁ=də=mə=blɔ=tiʁ=tu=ʒuʁ=dɑ̃=tε=bʁa 11
  ma=pa=ʁε=sε=kɔ=mə=y=nə=pʁɔ=mε=sə=di=si=pe 14
  a=lɔʁ=də=mə=det=ʁɥi=ʁə=li=de=ma=a=ka=pa=ʁe 14

  ʒə=nə=sε=sə=kə=ʒo=ʁε=fε=puʁ=syʁ=pa=se 12
  sε=tə=nu=vεl=lə=ble=sy=ʁə=ki=və=nε=mə-ɑ̃=te 14
  fε=blə=aʁ=my=ʁə=kə=mɔ̃=kɔʁ=pɔ=sε=də 11
  a=mɔ̃=kœ=ʁə=ba=fu=e=lε=mo=syk=sε=de 12

  mε=zœ=ʁø=zə=mɑ̃=mɔ̃=du=za=mu=ʁø 10
  ty=a=pʁi=lə=tɑ̃=de=tɛ̃=dʁə=sə=fø=ʁa=va=ʒœ=ʁə 14
  ɑ̃=və=nɑ̃=mə=ʃεʁ=ʃe=e=mə=di=ʁə=a=vεk=fεʁ=vœʁ 14
  ʒə=tεmə=puʁ=le=tεʁ=ni=te=e=tu=ʒuʁ=nu=sə=ʁɔ̃=dø 14

  ʒε=y=si=pœʁ=də=sεt=ɔ=ʁaʒə=ki=tʁa=vεʁ=sa=ma=vi 14
  il=mɑ̃=pɔʁ=ta=dɑ̃=zynə=ʁa=ʒə=ki=nə=pø=sə=de=kʁiʁə 14
  sɑ̃=sε=mo=da=muʁ=puʁ=ʁɑ̃=fɔʁ=se=nɔ=tʁə=a=və=niʁ 14
  ʒə=sə=ʁε=paʁ=ti=puʁ=tu=ʒuʁ=pø=εtʁə=vεʁ=lə=pa=ʁa=di 15

  ɔ̃=ne=tε=vɑ̃=dʁə=di=swaʁ=puʁ=mwa=œ̃=ɡʁɑ̃=de=zεs=pwaʁ 14
  ɑ̃=nynə=nɥi=bjɛ̃=nwa=ʁə=a=la=muʁ=ʒε=kʁy=nə=plys=zi=kʁwaʁə 15
  mεdə=lo=tʁə=ko=te=dy=mi=ʁwaʁ=ma=tɑ̃=dε=y=nə=bεllə=is=twaʁə 16
  ɔ̃=nɑ̃=pɔ=sεdə=lə=pu=vwaʁ=sε=me=də=mə=ʁə=nɔ=tʁə=ɡʁɑ̃=tεs=pwaʁ 17

PostScriptum

Idem mon doux amoureux. . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2006 21:12Mallo

vraiment très beau et si bien décrit l’amour que tu lui porte. . . Amitié. . Mallo

Auteur de Poésie
25/06/2006 16:31Mel017

Sublime ma soeurette, tout comme à ton habitude
(k)(k)