Poeme-France : Lecture Écrit Divers

Poeme : Une Femme Mysterieuse

Poème Divers
Publié le 20/08/2012 13:46

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Legouix

Une Femme Mysterieuse

Une femme mystèrieuse qui m’interpelle,
Réveillant en moi des souvenirs rebelles,
Enfouis dans ma mémoire qui me rappelle,
L’amour dans mon cœur que j’ai pour elle.

D’elle si belle que mon cœur n’osa lui dire,
D’avec elle désirant construire notre avenir,
Dans ce monde où le destin nous a fait venir.

Oui, fée du soir, sur toi je repose mon espoir,
Retrouvant en toi comme le reflet du miroir,
Fidéle à l’image d’elle fixée par ma mémoire,
Hantant parfois mes rêves dans la nuit noire.

D’elle tes lèvres ont le même goût que ce miel,
De baisers qu’elle a déposé dans mon sommeil,
Pour que d’elle ma mémoire reste bien en éveil.

Oui, fée de l’aube, se sauvant à la clarté du jour,
Visitant jusqu’au jour mes nuits d’un parcours,
Débattant d’avec toi dans des joutes d’amour,
Et le réveil dans la réalité me raméne toujours.

D’elle tes seins les mêmes que je connais bien,
Pour les avoir dans mes rêves dans mes mains,
Comme un enfant avec jouant jusqu’au matin.

Oui, fée aux seins gracieux que tu me donnais,
Pour calmer en moi de la journée mes anxiétés,
Avec plaisir comme un enfant me laissant téter,
Tes seins gonfler du désir de bien me combler.

D’elle tes yeux ont sur moi les mêmes effets,
De m’attirer mais en moi les peurs remonter,
Peur de n’être pas à la hauteur de te combler.

Oui, fée aux yeux envoûtants tu m’attires pourtant,
Comprenant que cette peur je dois, la surmontant,
Arriver enfin à ouvrir mon cœur pour le libérant,
Te donner ce que tu attends depuis si longtemps.

Pierre Legouix
11 décembre 2005
© Tous Droits réservés aux auteurs
 • Pieds Hyphénique: Une Femme Mysterieuse

  u=ne=fem=me=mys=tè=rieuse=qui=min=ter=pel=le 12
  ré=veillant=en=moi=des=sou=ve=nirs=re=bel=les 11
  en=fouis=dans=ma=mé=moi=re=qui=me=rap=pel=le 12
  la=mour=dans=mon=cœur=que=jai=pour=elle 9

  del=le=si=bel=le=que=mon=cœur=no=sa=lui=dire 12
  da=vec=elle=dé=si=rant=cons=truire=no=trea=ve=nir 12
  dans=ce=monde=où=le=des=tin=nous=a=fait=ve=nir 12

  oui=fée=du=soir=sur=toi=je=re=pose=mon=es=poir 12
  re=trou=vant=en=toi=comme=le=re=flet=du=mi=roir 12
  fi=déleà=li=ma=ge=del=le=fixée=par=ma=mé=moire 12
  han=tant=par=fois=mes=rê=ves=dans=la=nuit=noi=re 12

  del=le=tes=lèvres=ont=le=mê=me=goût=que=ce=miel 12
  de=bai=sers=quel=lea=dé=po=sé=dans=mon=som=meil 12
  pour=que=del=le=ma=mé=moire=res=te=bien=en=é=veil 13

  oui=fée=de=laube=se=sau=vant=à=la=clar=té=du=jour 13
  vi=si=tant=jus=quau=jour=mes=nuits=dun=par=cours 11
  dé=bat=tant=da=vec=toi=dans=des=jou=tes=da=mour 12
  et=le=ré=veil=dans=la=ré=a=li=té=me=ra=méne=tou=jours 15

  del=le=tes=seins=les=mê=mes=que=je=con=nais=bien 12
  pour=les=a=voir=dans=mes=rê=ves=dans=mes=mains 11
  comme=un=en=fant=a=vec=jou=ant=jus=quau=ma=tin 12

  oui=fée=aux=seins=gra=cieux=que=tu=me=don=nais 11
  pour=cal=mer=en=moi=de=la=jour=née=mes=an=xié=tés 13
  a=vec=plai=sir=commeun=en=fant=me=lais=sant=té=ter 12
  tes=seins=gon=fler=du=dé=sir=de=bien=me=com=bler 12

  del=le=tes=y=eux=ont=sur=moi=les=mêmes=ef=fets 12
  de=mat=ti=rer=mais=en=moi=les=peurs=re=mon=ter 12
  peur=de=nêtre=pas=à=la=hau=teur=de=te=com=bler 12

  oui=fée=aux=yeux=en=voû=tants=tu=mat=tires=pour=tant 12
  compre=nant=que=cet=te=peur=je=dois=la=sur=mon=tant 12
  ar=ri=ver=en=fin=à=ou=vrir=mon=cœur=pour=le=li=bé=rant 15
  te=don=ner=ce=que=tu=at=tends=de=puis=si=long=temps 13

  pi=er=re=le=gouix 5
  on=ze=dé=cem=bre=deux=mil=le=cin=q 10
  co=py=right=tous=droits=ré=ser=vés=aux=au=teurs 11
 • Phonétique : Une Femme Mysterieuse

  ynə famə mistεʁjøzə ki mɛ̃tεʁpεllə,
  ʁevεjɑ̃ ɑ̃ mwa dε suvəniʁ ʁəbεllə,
  ɑ̃fui dɑ̃ ma memwaʁə ki mə ʁapεllə,
  lamuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ kə ʒε puʁ εllə.

  dεllə si bεllə kə mɔ̃ kœʁ noza lɥi diʁə,
  davεk εllə deziʁɑ̃ kɔ̃stʁɥiʁə nɔtʁə avəniʁ,
  dɑ̃ sə mɔ̃də u lə dεstɛ̃ nuz- a fε vəniʁ.

  ui, fe dy swaʁ, syʁ twa ʒə ʁəpozə mɔ̃n- εspwaʁ,
  ʁətʁuvɑ̃ ɑ̃ twa kɔmə lə ʁəflε dy miʁwaʁ,
  fidelə a limaʒə dεllə fikse paʁ ma memwaʁə,
  ɑ̃tɑ̃ paʁfwa mε ʁεvə dɑ̃ la nɥi nwaʁə.

  dεllə tε lεvʁəz- ɔ̃ lə mεmə ɡu kə sə mjεl,
  də bεze kεllə a depoze dɑ̃ mɔ̃ sɔmεj,
  puʁ kə dεllə ma memwaʁə ʁεstə bjɛ̃ ɑ̃n- evεj.

  ui, fe də lobə, sə sovɑ̃ a la klaʁte dy ʒuʁ,
  vizitɑ̃ ʒysko ʒuʁ mε nɥi dœ̃ paʁkuʁ,
  debatɑ̃ davεk twa dɑ̃ dε ʒutə damuʁ,
  e lə ʁevεj dɑ̃ la ʁealite mə ʁamenə tuʒuʁ.

  dεllə tε sɛ̃ lε mεmə kə ʒə kɔnε bjɛ̃,
  puʁ lεz- avwaʁ dɑ̃ mε ʁεvə dɑ̃ mε mɛ̃,
  kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃ avεk ʒuɑ̃ ʒysko matɛ̃.

  ui, fe o sɛ̃ ɡʁasjø kə ty mə dɔnε,
  puʁ kalme ɑ̃ mwa də la ʒuʁne mεz- ɑ̃ksjete,
  avεk plεziʁ kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃ mə lεsɑ̃ tete,
  tε sɛ̃ ɡɔ̃fle dy deziʁ də bjɛ̃ mə kɔ̃ble.

  dεllə tεz- iøz- ɔ̃ syʁ mwa lε mεməz- efε,
  də matiʁe mεz- ɑ̃ mwa lε pœʁ ʁəmɔ̃te,
  pœʁ də nεtʁə pa a la-otœʁ də tə kɔ̃ble.

  ui, fe oz- iøz- ɑ̃vutɑ̃ ty matiʁə puʁtɑ̃,
  kɔ̃pʁənɑ̃ kə sεtə pœʁ ʒə dwa, la syʁmɔ̃tɑ̃,
  aʁive ɑ̃fɛ̃ a uvʁiʁ mɔ̃ kœʁ puʁ lə libeʁɑ̃,
  tə dɔne sə kə ty atɑ̃ dəpɥi si lɔ̃tɑ̃.

  pjeʁə ləɡuiks
  ɔ̃zə desɑ̃bʁə dø milə sɛ̃k
  kɔpiʁajt tus dʁwa ʁezεʁvez- oz- otœʁ
 • Pieds Phonétique : Une Femme Mysterieuse

  ynə=fa=mə=mis=tε=ʁjø=zə=ki=mɛ̃=tεʁ=pεl=lə 12
  ʁe=vε=jɑ̃=ɑ̃=mwa=dε=su=və=niʁ=ʁə=bεl=lə 12
  ɑ̃=fu=i=dɑ̃=ma=me=mwaʁə=ki=mə=ʁa=pεl=lə 12
  la=muʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=kə=ʒε=puʁ=εl=lə 11

  dεl=lə=si=bεl=lə=kə=mɔ̃=kœʁ=no=za=lɥi=diʁə 12
  da=vεk=εllə=de=zi=ʁɑ̃=kɔ̃s=tʁɥiʁə=nɔ=tʁəa=və=niʁ 12
  dɑ̃sə=mɔ̃=də=u=lə=dεs=tɛ̃=nu=za=fε=və=niʁ 12

  u=i=fe=dy=swaʁ=syʁ=twaʒəʁə=po=zə=mɔ̃=nεs=pwaʁ 12
  ʁə=tʁu=vɑ̃=ɑ̃=twa=kɔmə=lə=ʁə=flε=dy=mi=ʁwaʁ 12
  fi=de=ləa=li=maʒə=dεllə=fik=se=paʁ=ma=me=mwaʁə 12
  ɑ̃=tɑ̃=paʁ=fwa=mε=ʁε=və=dɑ̃=la=nɥi=nwa=ʁə 12

  dεl=lə=tε=lε=vʁə=zɔ̃lə=mε=mə=ɡu=kə=sə=mjεl 12
  də=bε=ze=kεllə=a=de=po=ze=dɑ̃=mɔ̃=sɔ=mεj 12
  puʁkə=dεllə=ma=me=mwa=ʁə=ʁεs=tə=bjɛ̃=ɑ̃=ne=vεj 12

  ui=fe=də=lobə=sə=so=vɑ̃=a=la=klaʁ=te=dy=ʒuʁ 13
  vi=zi=tɑ̃=ʒys=ko=ʒuʁ=mε=nɥi=dœ̃=paʁ=kuʁ 11
  de=ba=tɑ̃=da=vεk=twa=dɑ̃=dε=ʒu=tə=da=muʁ 12
  e=lə=ʁe=vεj=dɑ̃=la=ʁe=a=li=te=mə=ʁa=me=nə=tu=ʒuʁ 16

  dεl=lə=tε=sɛ̃=lε=mε=mə=kə=ʒə=kɔ=nε=bjɛ̃ 12
  puʁ=lε=za=vwaʁ=dɑ̃=mε=ʁε=və=dɑ̃=mε=mɛ̃ 11
  kɔmə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=a=vεk=ʒu=ɑ̃=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 12

  u=i=fe=o=sɛ̃=ɡʁa=sjø=kə=ty=mə=dɔ=nε 12
  puʁ=kal=me=ɑ̃=mwadə=la=ʒuʁ=ne=mε=zɑ̃k=sje=te 12
  a=vεk=plε=ziʁ=kɔməœ̃=nɑ̃=fɑ̃=mə=lε=sɑ̃=te=te 12
  tε=sɛ̃=ɡɔ̃=fle=dy=de=ziʁ=də=bjɛ̃=mə=kɔ̃=ble 12

  dεl=lə=tε=zi=ø=zɔ̃=syʁ=mwa=lε=mεmə=ze=fε 12
  də=ma=ti=ʁe=mε=zɑ̃=mwa=lε=pœʁ=ʁə=mɔ̃=te 12
  pœʁ=də=nεtʁə=pa=a=la-o=tœʁ=də=tə=kɔ̃=ble 12

  ui=fe=o=ziø=zɑ̃=vu=tɑ̃=ty=ma=tiʁə=puʁ=tɑ̃ 12
  kɔ̃pʁə=nɑ̃=kə=sε=tə=pœʁ=ʒə=dwa=la=syʁ=mɔ̃=tɑ̃ 12
  a=ʁi=ve=ɑ̃=fɛ̃=a=u=vʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=puʁlə=li=be=ʁɑ̃ 14
  tə=dɔ=ne=sə=kə=ty=a=tɑ̃=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 13

  pj=e=ʁə=lə=ɡu=iks 6
  ɔ̃=zə=de=sɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=sɛ̃k 9
  kɔ=pi=ʁajt=tus=dʁwa=ʁe=zεʁ=ve=zo=zo=tœ=ʁə 12

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/08/2012 18:01Marcel42

Agréable lecture.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
20/08/2012 21:33Legouix

Merci pour ce commentaire 🙂