Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Une Etoile

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/08/2012 13:53

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Legouix

Une Etoile

Une étoile brille dans le firmament,
Elle brille de mille éclats éblouissants,
Comme l’étoile du berger en son temps,
Me faisant prendre un chemin surprenant.

Cette étoile se situe vers l’orient,
Elle scintille tel un cœur flamboyant,
Me guidant dans mes pas chancelants,
M’aidant à sortir de mon égarement.

Cette étoile est une fée assurément,
Car trop de faits sont troublants,
Me causant un grand bouleversement,
Depuis que je l’observe assidûment.

Cette étoile s’obscurcit par moment,
Si j’arrête de la regarder volontairement,
Telle une femme jalouse amoureusement,
Vers elle mon regard tourné exclusivement.

Cette étoile je me mets à l’aimer follement,
Est-ce une étoile ou bien une fée décidément,
Mais si loin que je doute de mon discernement,
Et trouve que l’incertitude me gagne souvent.

Cette étoile me donne envie par moment,
Produisant en moi de l’énergie tel un aimant,
Pour pouvoir réduire l’espace et le temps,
Afin de pouvoir l’atteindre en un instant.

Cette étoile me fait signe et c’est étonnant,
Qu’en moi je puisse ressentir les sentiments,
De cette fée loin de moi malheureusement,
Au travers de tout l’espace et du firmament.

Cette étoile donnant un courage surabondant,
Enlevant en moi le doute de cet engagement,
Gonflant mon cœur d’espoir, me retrouvant
Avec un défi face à mes peurs assurément.

Pierre Legouix
27/11/2005
© Tous Droits réservés aux auteurs
 • Pieds Hyphénique: Une Etoile

  u=ne=é=toi=le=bri=lle=dans=le=fir=ma=ment 12
  el=le=brille=de=mil=le=é=clats=é=blou=is=sants 12
  com=me=lé=toi=le=du=ber=ger=en=son=temps 11
  me=fai=sant=pren=dre=un=che=min=sur=pre=nant 11

  cet=te=é=toi=le=se=si=tue=vers=lo=rient 11
  el=le=s=cin=ti=lle=tel=un=cœur=flam=boy=ant 12
  me=gui=dant=dans=mes=pas=chan=ce=lants 9
  mai=dant=à=sor=tir=de=mon=é=ga=re=ment 11

  cet=te=é=toi=le=est=une=fée=as=su=ré=ment 12
  car=trop=de=faits=sont=trou=blants 7
  me=cau=sant=un=grand=bou=le=ver=se=ment 10
  de=puis=que=je=lob=ser=ve=as=si=dû=ment 11

  cet=te=é=toi=le=sobs=cur=cit=par=mo=ment 11
  si=jar=rête=de=la=re=gar=der=vo=lon=tai=re=ment 13
  tel=leune=fem=me=ja=lou=se=a=mou=reu=se=ment 12
  vers=el=le=mon=re=gard=tour=né=ex=clu=sive=ment 12

  cetteé=toi=le=je=me=mets=à=lai=mer=fol=le=ment 12
  est=ceune=é=toi=le=ou=bien=u=ne=fée=dé=ci=dément 13
  mais=si=loin=que=je=doute=de=mon=dis=cer=ne=ment 12
  et=trouve=que=lin=cer=ti=tu=de=me=ga=gne=souvent 12

  cet=te=é=toi=le=me=donne=en=vie=par=mo=ment 12
  pro=dui=sant=en=moi=de=l=éner=gie=tel=un=ai=mant 13
  pour=pou=voir=ré=dui=re=les=pa=ce=et=le=temps 12
  a=fin=de=pou=voir=lat=tein=dre=en=un=ins=tant 12

  cetteé=toi=le=me=fait=si=gne=et=cest=é=ton=nant 12
  quen=moi=je=puis=se=res=sen=tir=les=sen=ti=ments 12
  de=cet=te=fée=loin=de=moi=mal=heu=reu=se=ment 12
  au=tra=vers=de=tout=les=pace=et=du=fir=ma=ment 12

  cetteé=toi=le=don=nant=un=cou=ra=ge=su=ra=bon=dant 13
  enle=vant=en=moi=le=dou=te=de=cet=en=ga=ge=ment 13
  gon=flant=mon=cœur=des=poir=me=re=trou=vant 10
  a=vec=un=dé=fi=face=à=mes=peurs=as=su=rément 12

  pi=er=re=le=gouix 5
  vingt=sept=s=la=sh=onze=s=la=sh=deux=mille=cin=q 13
  co=py=right=tous=droits=ré=ser=vés=aux=au=teurs 11
 • Phonétique : Une Etoile

  ynə etwalə bʁijə dɑ̃ lə fiʁmame,
  εllə bʁijə də milə eklaz- ebluisɑ̃,
  kɔmə letwalə dy bεʁʒe ɑ̃ sɔ̃ tɑ̃,
  mə fəzɑ̃ pʁɑ̃dʁə œ̃ ʃəmɛ̃ syʁpʁənɑ̃.

  sεtə etwalə sə sitɥ vεʁ lɔʁje,
  εllə sɛ̃tijə tεl œ̃ kœʁ flɑ̃bwajɑ̃,
  mə ɡidɑ̃ dɑ̃ mε pa ʃɑ̃səlɑ̃,
  mεdɑ̃ a sɔʁtiʁ də mɔ̃n- eɡaʁəmɑ̃.

  sεtə etwalə εt- ynə fe asyʁemɑ̃,
  kaʁ tʁo də fε sɔ̃ tʁublɑ̃,
  mə kozɑ̃ œ̃ ɡʁɑ̃ buləvεʁsəmɑ̃,
  dəpɥi kə ʒə lɔpsεʁvə asidyme.

  sεtə etwalə sɔpskyʁsi paʁ mɔmɑ̃,
  si ʒaʁεtə də la ʁəɡaʁde vɔlɔ̃tεʁəmɑ̃,
  tεllə ynə famə ʒaluzə amuʁøzəmɑ̃,
  vεʁz- εllə mɔ̃ ʁəɡaʁ tuʁne εksklyzivəmɑ̃.

  sεtə etwalə ʒə mə mεtz- a lεme fɔlmɑ̃,
  ε sə ynə etwalə u bjɛ̃ ynə fe desidemɑ̃,
  mε si lwɛ̃ kə ʒə dutə də mɔ̃ disεʁnəmɑ̃,
  e tʁuvə kə lɛ̃sεʁtitydə mə ɡaɲə suvɑ̃.

  sεtə etwalə mə dɔnə ɑ̃vi paʁ mɔmɑ̃,
  pʁɔdɥizɑ̃ ɑ̃ mwa də lenεʁʒi tεl œ̃n- εmɑ̃,
  puʁ puvwaʁ ʁedɥiʁə lεspasə e lə tɑ̃,
  afɛ̃ də puvwaʁ latɛ̃dʁə ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃.

  sεtə etwalə mə fε siɲə e sεt- etɔnɑ̃,
  kɑ̃ mwa ʒə pɥisə ʁəsɑ̃tiʁ lε sɑ̃timɑ̃,
  də sεtə fe lwɛ̃ də mwa maləʁøzəmɑ̃,
  o tʁavεʁ də tu lεspasə e dy fiʁmame.

  sεtə etwalə dɔnɑ̃ œ̃ kuʁaʒə syʁabɔ̃dɑ̃,
  ɑ̃ləvɑ̃ ɑ̃ mwa lə dutə də sεt ɑ̃ɡaʒəmɑ̃,
  ɡɔ̃flɑ̃ mɔ̃ kœʁ dεspwaʁ, mə ʁətʁuvɑ̃
  avεk œ̃ defi fasə a mε pœʁz- asyʁemɑ̃.

  pjeʁə ləɡuiks
  vɛ̃t- sεt slaʃ ɔ̃zə slaʃ dø milə sɛ̃k
  kɔpiʁajt tus dʁwa ʁezεʁvez- oz- otœʁ
 • Pieds Phonétique : Une Etoile

  y=nə=e=twa=lə=bʁi=jə=dɑ̃=lə=fiʁ=ma=me 12
  εl=lə=bʁi=jə=də=milə=e=kla=ze=blu=i=sɑ̃ 12
  kɔ=mə=le=twa=lə=dy=bεʁ=ʒe=ɑ̃=sɔ̃=tɑ̃ 11
  mə=fə=zɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=œ̃=ʃə=mɛ̃=syʁ=pʁə=nɑ̃ 11

  sε=tə=e=twa=lə=sə=sitɥ=vεʁ=lɔ=ʁj=e 11
  εl=lə=sɛ̃=tij=ə=tεl=œ̃=kœʁ=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃ 12
  mə=ɡi=dɑ̃=dɑ̃=mε=pa=ʃɑ̃=sə=lɑ̃ 9
  mε=dɑ̃=a=sɔʁ=tiʁ=də=mɔ̃=ne=ɡa=ʁə=mɑ̃ 11

  sεtə=e=twa=lə=ε=ty=nə=fe=a=sy=ʁe=mɑ̃ 12
  kaʁ=tʁo=də=fε=sɔ̃=tʁu=blɑ̃ 7
  mə=ko=zɑ̃=œ̃=ɡʁɑ̃=bu=lə=vεʁ=sə=mɑ̃ 10
  dəp=ɥi=kə=ʒə=lɔp=sεʁ=və=a=si=dy=me 11

  sε=tə=e=twa=lə=sɔp=skyʁ=si=paʁ=mɔ=mɑ̃ 11
  si=ʒa=ʁεtə=də=la=ʁə=ɡaʁ=de=vɔ=lɔ̃=tε=ʁə=mɑ̃ 13
  tεllə=ynə=fa=mə=ʒa=lu=zə=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃ 12
  vεʁ=zεl=lə=mɔ̃ʁə=ɡaʁ=tuʁ=ne=εk=skly=zi=və=mɑ̃ 12

  sεtə=e=twa=lə=ʒə=mə=mεt=za=lε=me=fɔl=mɑ̃ 12
  εsəy=nə=e=twa=lə=u=bjɛ̃=y=nə=fe=de=si=de=mɑ̃ 14
  mε=si=lwɛ̃=kə=ʒə=dutə=də=mɔ̃=di=sεʁ=nə=mɑ̃ 12
  e=tʁuvə=kə=lɛ̃=sεʁ=ti=ty=də=mə=ɡa=ɲə=su=vɑ̃ 13

  sεtə=e=twa=lə=mə=dɔ=nə=ɑ̃=vi=paʁ=mɔ=mɑ̃ 12
  pʁɔd=ɥi=zɑ̃=ɑ̃=mwadə=le=nεʁ=ʒi=tεl=œ̃=nε=mɑ̃ 12
  puʁ=pu=vwaʁ=ʁed=ɥi=ʁə=lεs=pa=sə=e=lə=tɑ̃ 12
  a=fɛ̃=də=pu=vwaʁ=la=tɛ̃=dʁə=ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 12

  sεtəe=twa=lə=mə=fε=si=ɲə=e=sε=te=tɔ=nɑ̃ 12
  kɑ̃=mwa=ʒə=pɥi=sə=ʁə=sɑ̃=tiʁ=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  də=sε=tə=fe=lwɛ̃=də=mwa=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃ 12
  o=tʁa=vεʁdə=tu=lεs=pa=sə=e=dy=fiʁ=ma=me 12

  sεtəe=twa=lə=dɔ=nɑ̃=œ̃=ku=ʁa=ʒə=sy=ʁa=bɔ̃=dɑ̃ 13
  ɑ̃lə=vɑ̃=ɑ̃=mwa=lə=du=tə=də=sεt=ɑ̃=ɡa=ʒə=mɑ̃ 13
  ɡɔ̃=flɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=dεs=pwaʁ=mə=ʁə=tʁu=vɑ̃ 11
  a=vεk=œ̃=de=fi=fasəa=mε=pœʁ=za=sy=ʁe=mɑ̃ 12

  pj=e=ʁə=lə=ɡu=iks 6
  vɛ̃t=sεt=slaʃ=ɔ̃=zə=slaʃ=dø=mi=lə=sɛ̃k 10
  kɔ=pi=ʁajt=tus=dʁwa=ʁe=zεʁ=ve=zo=zo=tœ=ʁə 12

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/08/2012 18:03Marcel42

Une étoile qui empêche de perdre le nord.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
20/08/2012 20:19Solfege34

la tête dans les étoiles c’est hjoli
solege

Auteur de Poésie
20/08/2012 21:32Legouix

Merci pour vos commentaires 🙂

Auteur de Poésie
21/08/2012 23:15Eden33

Une étoile décrite ainsi ne peut etre qu’un fée, ....je crois
A ta place je volerais, volerais ....pour vérifier 🙂
Très bel écrit
Cordialement ....et un coup de coeur !