Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Critique D’Un Soi

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/04/2013 23:21

L'écrit contient 451 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sponge

Critique D’Un Soi

Tu veux une solution ? Arrêtes d’aimer davantage les gens que tu ne t’aimes toi-même. Tu éviteras les déceptions. Les problèmes. L’amertume qu’un amour qui te semble non réciproque provoque. Et puis comment peux-tu aimer autrui si tu n’aimes pas celle que tu es ? Comment peux-tu espérer avancer dans la vie sans jamais t’accepter ?
Ce que je trouve hallucinant, c’est que tes choix te répugnent, tes actes te dégoutent, mais c’est toi qui au lieu de décrocher la lune te morfond dans le doute.
Tu pleures celle que t’es devenue mais tu ne t’es jamais battue pour ne pas l’être, tu dégueules sur la facticité de ce que tu dégages, tu méprises tout chez toi et critique ton propre langage, lorsqu’au lieu de dire je t’aime tu dis dégage, lorsque tu n’es que haine et fais de tes sentiments un vague mirage.
Moi je ne comprends pas. J’comprends que le passé ait pu te détruire à petit feu, mais le temps défile et tu sembles t’être reconstruite que trop peu ; tu m’fais l’effet d’un ouvrier devant son chantier, qui bien qu’ayant tous les outils nécessaires ne peut se résoudre à s’occuper de son affaire ; j’ai l’impression que tu sais où aller mais que tu ne sais comment y faire.
Les aides ont été nombreuses pourtant, tu avais une foule de supporter, qui refusant de te voir souffrir autant, ont tout fait pour te soigner et t’encourager. Tu dis ne pas avoir eu les réponses qu’il te fallait, mais te poses tu seulement les bonnes questions, tu dis que du haut des tes 21 ans t’as déjà tout gâché, et que de tes pêchés la vie ne te permet aucune absolution.
Tu dis qu’à trop aimer ceux qui t’entourent tu finiras dévorée par un vautour, que ta propre famille ne répond pas à tes attentes que tu les aimes plus que tout mais que jamais ils ne s’en contentent, ton cœur se serre à l’idée que ta sœur ne t’aime autant que tu ne l’aimes, les sentiments ne semblent pas être les mêmes, si tu pouvais donner ta vie pour ce bijoux qu’elle incarne encore tu n’es même pas sur qu’elle sacrifierait pour toi un darne de son corps.
Et malgré tes tourments tu continues de faire comme si de rien était, tu sais qu’il y a pire que toi, que ton état, mais peut on lutter contre une âme et un cœur en pagaille, j’te souhaite juste de combler toutes tes failles.
 • Pieds Hyphénique: Critique D’Un Soi

  tu=veux=une=so=lu=tion=ar=rê=tes=dai=mer=da=van=ta=ge=les=gens=que=tu=ne=tai=mes=toi=mê=me=tu=é=vi=te=ras=les=dé=cep=tions=les=pro=blèmes=la=mer=tu=me=quun=a=mour=qui=te=sem=ble=non=ré=ci=pro=que=pro=voque=et=puis=com=ment=peux=tu=ai=mer=au=trui=si=tu=nai=mes=pas=cel=le=que=tu=es=com=ment=peux=tu=es=pé=rer=a=van=cer=dans=la=vie=sans=ja=mais=tac=cep=ter 94
  ce=que=je=trou=ve=hal=lu=ci=nant=cest=que=tes=choix=te=ré=pu=gnent=tes=ac=tes=te=dé=gou=tent=mais=cest=toi=qui=au=lieu=de=dé=cro=cher=la=lu=ne=te=mor=fond=dans=le=dou=te 44
  tu=pleu=res=cel=le=que=tes=de=ve=nue=mais=tu=ne=tes=ja=mais=bat=tue=pour=ne=pas=lê=tre=tu=dé=gu=eu=les=sur=la=fac=ti=ci=té=de=ce=que=tu=dé=ga=ges=tu=mé=pri=ses=tout=chez=toi=et=cri=ti=que=ton=pro=pre=lan=ga=ge=lors=quau=lieu=de=di=re=je=tai=me=tu=dis=dé=ga=ge=lors=que=tu=nes=que=hai=ne=et=fais=de=tes=sen=ti=ments=un=va=gue=mi=ra=ge 92
  moi=je=ne=com=prends=pas=jcom=prends=que=le=pas=sé=ait=pu=te=dé=truireà=pe=tit=feu=mais=le=temps=dé=fi=le=et=tu=sem=bles=tê=tre=re=cons=trui=te=que=trop=peu=tu=m=fais=lef=fet=dun=ou=vrier=de=vant=son=chan=tier=qui=bien=quayant=tous=les=ou=tils=né=ces=sai=res=ne=peut=se=ré=sou=dre=à=soc=cu=per=de=son=af=fai=re=jai=lim=pres=sion=que=tu=sais=où=al=ler=mais=que=tu=ne=sais=com=ment=y=faire 97
  les=aides=ont=é=té=nom=breu=ses=pour=tant=tu=a=vais=u=ne=fou=le=de=sup=por=ter=qui=re=fu=sant=de=te=voir=souf=frir=au=tant=ont=tout=fait=pour=te=soi=gner=et=ten=cou=ra=ger=tu=dis=ne=pas=a=voir=eu=les=ré=pon=ses=quil=te=fal=lait=mais=te=po=ses=tu=seu=le=ment=les=bon=nes=ques=tions=tu=dis=que=du=haut=des=tes=vingt=et=un=ans=tas=dé=jà=tout=gâ=ché=et=que=de=tes=pê=chés=la=vie=ne=te=per=met=au=cu=neab=so=lu=tion 107
  tu=dis=quà=trop=ai=mer=ceux=qui=ten=tourent=tu=fi=ni=ras=dé=vo=rée=par=un=vau=tour=que=ta=pro=pre=fa=mille=ne=ré=pond=pas=à=tes=at=ten=tes=que=tu=les=ai=mes=plus=que=tout=mais=que=ja=mais=ils=ne=sen=con=ten=tent=ton=cœur=se=ser=reà=li=dée=que=ta=sœur=ne=tai=me=au=tant=que=tu=ne=lai=mes=les=sen=ti=ments=ne=sem=blent=pas=ê=tre=les=mê=mes=si=tu=pou=vais=don=ner=ta=vie=pour=ce=bi=joux=quel=le=in=car=ne=en=co=re=tu=nes=mê=me=pas=sur=quel=le=sa=cri=fie=rait=pour=toi=un=dar=ne=de=son=corps 127
  et=mal=gré=tes=tour=ments=tu=con=ti=nues=de=fai=re=com=me=si=de=rien=é=tait=tu=sais=quil=y=a=pi=re=que=toi=que=ton=é=tat=mais=peut=on=lut=ter=con=tre=u=ne=â=me=et=un=cœur=en=pa=gail=le=j=te=sou=hai=te=jus=te=de=com=bler=tou=tes=tes=fail=les 66
 • Phonétique : Critique D’Un Soi

  ty vøz- ynə sɔlysjɔ̃ ? aʁεtə dεme davɑ̃taʒə lε ʒɑ̃ kə ty nə tεmə twa mεmə. ty evitəʁa lε desεpsjɔ̃. lε pʁɔblεmə. lamεʁtymə kœ̃n- amuʁ ki tə sɑ̃blə nɔ̃ ʁesipʁɔkə pʁɔvɔkə. e pɥi kɔmɑ̃ pø ty εme otʁɥi si ty nεmə pa sεllə kə ty ε ? kɔmɑ̃ pø ty εspeʁe avɑ̃se dɑ̃ la vi sɑ̃ ʒamε taksεpte ?
  sə kə ʒə tʁuvə-alysinɑ̃, sε kə tε ʃwa tə ʁepyɲe, tεz- aktə tə deɡute, mε sε twa ki o ljø də dekʁoʃe la lynə tə mɔʁfɔ̃ dɑ̃ lə dutə.
  ty plœʁə sεllə kə tε dəvənɥ mε ty nə tε ʒamε batɥ puʁ nə pa lεtʁə, ty deɡələ syʁ la faktisite də sə kə ty deɡaʒə, ty mepʁizə tu ʃe twa e kʁitikə tɔ̃ pʁɔpʁə lɑ̃ɡaʒə, lɔʁsko ljø də diʁə ʒə tεmə ty di deɡaʒə, lɔʁskə ty nε kə-εnə e fε də tε sɑ̃timɑ̃z- œ̃ vaɡ miʁaʒə.
  mwa ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa. ʒkɔ̃pʁɑ̃ kə lə pase ε py tə detʁɥiʁə a pəti fø, mε lə tɑ̃ defilə e ty sɑ̃blə tεtʁə ʁəkɔ̃stʁɥitə kə tʁo pø, ty mfε lefε dœ̃n- uvʁje dəvɑ̃ sɔ̃ ʃɑ̃tje, ki bjɛ̃ kεjɑ̃ tus lεz- uti nesesεʁə nə pø sə ʁezudʁə a sɔkype də sɔ̃n- afεʁə, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty sεz- u ale mε kə ty nə sε kɔmɑ̃ i fεʁə.
  lεz- εdəz- ɔ̃ ete nɔ̃bʁøzə puʁtɑ̃, ty avεz- ynə fulə də sypɔʁte, ki ʁəfyzɑ̃ də tə vwaʁ sufʁiʁ otɑ̃, ɔ̃ tu fε puʁ tə swaɲe e tɑ̃kuʁaʒe. ty di nə pa avwaʁ y lε ʁepɔ̃sə kil tə falε, mε tə pozə ty sələmɑ̃ lε bɔnə kεstjɔ̃, ty di kə dy-o dε tε vɛ̃t- e œ̃n- ɑ̃ ta deʒa tu ɡaʃe, e kə də tε pεʃe la vi nə tə pεʁmε okynə absɔlysjɔ̃.
  ty di ka tʁo εme sø ki tɑ̃tuʁe ty finiʁa devɔʁe paʁ œ̃ votuʁ, kə ta pʁɔpʁə famijə nə ʁepɔ̃ pa a tεz- atɑ̃tə kə ty lεz- εmə plys kə tu mε kə ʒamεz- il nə sɑ̃ kɔ̃tɑ̃te, tɔ̃ kœʁ sə seʁə a lide kə ta sœʁ nə tεmə otɑ̃ kə ty nə lεmə, lε sɑ̃timɑ̃ nə sɑ̃ble pa εtʁə lε mεmə, si ty puvε dɔne ta vi puʁ sə biʒu kεllə ɛ̃kaʁnə ɑ̃kɔʁə ty nε mεmə pa syʁ kεllə sakʁifjəʁε puʁ twa œ̃ daʁnə də sɔ̃ kɔʁ.
  e malɡʁe tε tuʁmɑ̃ ty kɔ̃tinɥ də fεʁə kɔmə si də ʁjɛ̃ etε, ty sε kil i a piʁə kə twa, kə tɔ̃n- eta, mε pø ɔ̃ lyte kɔ̃tʁə ynə amə e œ̃ kœʁ ɑ̃ paɡajə, ʒtə suεtə ʒystə də kɔ̃ble tutə tε fajə.
 • Pieds Phonétique : Critique D’Un Soi

  ty=vø=zynə=sɔ=ly=sjɔ̃=a=ʁε=tə=dε=me=da=vɑ̃=ta=ʒə=lε=ʒɑ̃=kə=ty=nə=tε=mə=twa=mε=mə=ty=e=vi=tə=ʁa=lε=de=sεp=sjɔ̃=lε=pʁɔ=blε=mə=la=mεʁ=ty=mə=kœ̃=na=muʁ=ki=tə=sɑ̃=blə=nɔ̃=ʁe=si=pʁɔ=kə=pʁɔ=vɔ=kə=e=pɥi=kɔ=mɑ̃=pø=ty=ε=me=ot=ʁɥi=si=ty=nε=mə=pa=sεl=lə=kə=ty=ε=kɔ=mɑ̃=pø=ty=εs=pe=ʁe=a=vɑ̃=se=dɑ̃=la=vi=sɑ̃=ʒa=mε=tak=sεp=te 96
  sə=kə=ʒə=tʁu=və-a=ly=si=nɑ̃=sε=kə=tε=ʃwa=tə=ʁe=py=ɲe=tε=zak=tə=tə=de=ɡu=te=mε=sε=twa=ki=o=lj=ø=də=de=kʁo=ʃe=la=ly=nə=tə=mɔʁ=fɔ̃=dɑ̃=lə=du=tə 45
  ty=plœ=ʁə=sεl=lə=kə=tε=də=vənɥ=mε=ty=nə=tε=ʒa=mε=batɥ=puʁ=nə=pa=lε=tʁə=ty=de=ɡə=lə=syʁ=la=fak=ti=si=te=də=sə=kə=ty=de=ɡa=ʒə=ty=me=pʁi=zə=tu=ʃe=twa=e=kʁi=ti=kə=tɔ̃=pʁɔ=pʁə=lɑ̃=ɡa=ʒə=lɔʁ=sko=lj=ø=də=di=ʁə=ʒə=tε=mə=ty=di=de=ɡa=ʒə=lɔʁ=skə=ty=nε=kə-ε=nə=e=fε=də=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zœ̃=va=ɡə=mi=ʁa=ʒə 90
  mwaʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=ʒkɔ̃=pʁɑ̃=kə=lə=pa=se=ε=py=tə=det=ʁɥi=ʁəa=pə=ti=fø=mε=lə=tɑ̃=de=fi=lə=e=ty=sɑ̃=blə=tε=tʁə=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=tə=kə=tʁo=pø=ty=mfε=le=fε=dœ̃=nu=vʁje=də=vɑ̃=sɔ̃=ʃɑ̃=tje=ki=bjɛ̃=kε=jɑ̃=tus=lε=zu=ti=ne=se=sε=ʁə=nə=pø=sə=ʁe=zu=dʁə=a=sɔ=ky=pe=də=sɔ̃=na=fε=ʁə=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ty=sε=zu=a=le=mε=kə=ty=nə=sε=kɔ=mɑ̃=i=fεʁə 97
  lε=zεdə=zɔ̃=e=te=nɔ̃=bʁø=zə=puʁ=tɑ̃=ty=a=vε=zy=nə=fu=lə=də=sy=pɔʁ=te=ki=ʁə=fy=zɑ̃=də=tə=vwaʁ=su=fʁiʁ=o=tɑ̃=ɔ̃=tu=fε=puʁ=tə=swa=ɲe=e=tɑ̃=ku=ʁa=ʒe=ty=di=nə=pa=a=vwaʁ=y=lε=ʁe=pɔ̃=sə=kil=tə=fa=lε=mε=tə=po=zə=ty=sə=lə=mɑ̃=lε=bɔ=nə=kεs=tjɔ̃=ty=di=kə=dy-o=dε=tε=vɛ̃=te=œ̃=nɑ̃=ta=de=ʒa=tu=ɡa=ʃe=e=kə=də=tε=pε=ʃe=la=vi=nə=tə=pεʁ=mε=o=ky=nəab=sɔ=ly=sjɔ̃ 107
  ty=di=ka=tʁo=ε=me=sø=ki=tɑ̃=tu=ʁe=ty=fi=ni=ʁa=de=vɔ=ʁe=paʁ=œ̃=vo=tuʁ=kə=ta=pʁɔpʁə=fa=mi=jə=nə=ʁe=pɔ̃=pa=a=tε=za=tɑ̃=tə=kə=ty=lε=zε=mə=plys=kə=tu=mε=kə=ʒa=mε=zil=nə=sɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=te=tɔ̃=kœʁ=sə=se=ʁəa=li=de=kə=ta=sœʁ=nə=tε=mə=o=tɑ̃=kə=ty=nə=lε=mə=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=nə=sɑ̃=ble=pa=ε=tʁə=lε=mε=mə=si=ty=pu=vε=dɔ=ne=ta=vi=puʁ=sə=bi=ʒu=kεllə=ɛ̃=kaʁ=nə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ty=nε=mε=mə=pa=syʁ=kεl=lə=sa=kʁi=fjə=ʁε=puʁ=twa=œ̃=daʁ=nə=də=sɔ̃=kɔʁ 127
  e=mal=ɡʁe=tε=tuʁ=mɑ̃=ty=kɔ̃=tinɥ=də=fε=ʁə=kɔ=mə=si=də=ʁj=ɛ̃=e=tε=ty=sε=kil=i=a=pi=ʁə=kə=twa=kə=tɔ̃=ne=ta=mε=pø=ɔ̃=ly=te=kɔ̃=tʁə=y=nə=a=mə=e=œ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=pa=ɡa=jə=ʒtə=su=ε=tə=ʒys=tə=də=kɔ̃=ble=tu=tə=tε=fa=jə 66

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/07/2014 14:13Melly-Mellow

Ce texte résonne en moi de manière insoupçonné.... Merci de l’avoir partagé... Vraiment.