Poeme : Besoin De Toi

Besoin De Toi

Toi si ambitieuse
Je me demandais ce que tu faisais avec moi
Jusqu’au jour où malheureuse
Tu m’as dit on ne peut plus continuer comme ça

Ma vie manque d’ambition
Moi je n’aspire qu’à gagner au loto
Pour pouvoir rester devant ma télévision
A m’abrutir avec un bédo

Toi tu voudrais que j’exploite
Toutes mes capacités
Que je trouve un boulot où je m’éclate
Quelque chose qui me donne envie de bosser

C’est vrai je vis dans mon monde
Entre l’amour et l’amitié
Pensant que la terre est ronde
Et qu’elle n’a pas besoin de moi pour tourner

La terre n’a peut-être pas besoin de moi
Mais moi je ne peux pas me passer de toi
Je ferais tous les efforts du monde
Pour que nos amours soient fécondes

Pour que renaisse cette flamme
Qui s’étouffe sous le poids du temps
Et pour qu’encore nos âmes
Puissent s’exprimer leurs sentiments

Même s’il faut que je m’asseois
Sur tous mes principes obsolètes
Et que jamais face à toi
Pour mon bien je ne tienne tête

Je suis prêt à suer de tout mon corps
Prêt à faire le nécessaire
Pour que notre amour vive encore
Qu’il retrouve sa santé de fer.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Besoin De Toi

  toi=si=am=bi=tieu=se 6
  je=me=de=man=dais=ce=que=tu=fai=sais=a=vec=moi 13
  jus=quau=jour=où=mal=heu=reu=se 8
  tu=mas=dit=on=ne=peut=plus=con=ti=nuer=comme=ça 12

  ma=vie=man=que=dam=bi=ti=on 8
  moi=je=nas=pire=quà=ga=gner=au=lo=to 10
  pour=pou=voir=res=ter=de=vant=ma=té=lé=vi=sion 12
  a=ma=bru=tir=a=vec=un=bé=do 9

  toi=tu=vou=drais=que=jex=ploi=te 8
  tou=tes=mes=ca=pa=ci=tés 7
  que=je=trouveun=bou=lot=où=je=mé=clate 9
  quel=que=chose=qui=me=don=neen=vie=de=bos=ser 11

  cest=vrai=je=vis=dans=mon=mon=de 8
  entre=la=mour=et=la=mi=ti=é 8
  pen=sant=que=la=ter=re=est=ronde 8
  et=quel=le=na=pas=be=soin=de=moi=pour=tour=ner 12

  la=terre=na=peut=tê=tre=pas=be=soin=de=moi 11
  mais=moi=je=ne=peux=pas=me=pas=ser=de=toi 11
  je=fe=rais=tous=les=ef=forts=du=monde 9
  pour=que=nos=a=mours=soient=fé=condes 8

  pour=que=re=nais=se=cet=te=flamme 8
  qui=sé=touf=fe=sous=le=poids=du=temps 9
  et=pour=quen=co=re=nos=âmes 7
  puis=sent=sex=pri=mer=leurs=sen=timents 8

  mê=me=sil=faut=que=je=mas=seois 8
  sur=tous=mes=prin=cipes=ob=so=lètes 8
  et=que=ja=mais=fa=ce=à=toi 8
  pour=mon=bien=je=ne=tien=ne=tête 8

  je=suis=prêt=à=suer=de=tout=mon=corps 9
  prêt=à=fai=re=le=né=ces=saire 8
  pour=que=notrea=mour=vi=ve=en=core 8
  quil=re=trouve=sa=san=té=de=fer 8
 • Phonétique : Besoin De Toi

  twa si ɑ̃bitjøzə
  ʒə mə dəmɑ̃dε sə kə ty fəzεz- avεk mwa
  ʒysko ʒuʁ u maləʁøzə
  ty ma di ɔ̃ nə pø plys kɔ̃tinɥe kɔmə sa

  ma vi mɑ̃kə dɑ̃bisjɔ̃
  mwa ʒə naspiʁə ka ɡaɲe o lɔto
  puʁ puvwaʁ ʁεste dəvɑ̃ ma televizjɔ̃
  a mabʁytiʁ avεk œ̃ bedo

  twa ty vudʁε kə ʒεksplwatə
  tutə mε kapasite
  kə ʒə tʁuvə œ̃ bulo u ʒə meklatə
  kεlkə ʃozə ki mə dɔnə ɑ̃vi də bɔse

  sε vʁε ʒə vis dɑ̃ mɔ̃ mɔ̃də
  ɑ̃tʁə lamuʁ e lamitje
  pɑ̃sɑ̃ kə la teʁə ε ʁɔ̃də
  e kεllə na pa bəzwɛ̃ də mwa puʁ tuʁne

  la teʁə na pø tεtʁə pa bəzwɛ̃ də mwa
  mε mwa ʒə nə pø pa mə pase də twa
  ʒə fəʁε tus lεz- efɔʁ dy mɔ̃də
  puʁ kə noz- amuʁ swae fekɔ̃də

  puʁ kə ʁənεsə sεtə flamə
  ki setufə su lə pwa dy tɑ̃
  e puʁ kɑ̃kɔʁə noz- amə
  pɥise sεkspʁime lœʁ sɑ̃timɑ̃

  mεmə sil fo kə ʒə masəwa
  syʁ tus mε pʁɛ̃sipəz- ɔpsɔlεtə
  e kə ʒamε fasə a twa
  puʁ mɔ̃ bjɛ̃ ʒə nə tjεnə tεtə

  ʒə sɥi pʁε a sɥe də tu mɔ̃ kɔʁ
  pʁε a fεʁə lə nesesεʁə
  puʁ kə nɔtʁə amuʁ vivə ɑ̃kɔʁə
  kil ʁətʁuvə sa sɑ̃te də fεʁ.
 • Syllabes Phonétique : Besoin De Toi

  twa=si=ɑ̃=bi=tj=ø=zə 7
  ʒə=mə=də=mɑ̃=dεsə=kə=ty=fə=zε=za=vεk=mwa 12
  ʒys=ko=ʒuʁ=u=ma=lə=ʁø=zə 8
  ty=ma=di=ɔ̃nə=pø=plys=kɔ̃=tin=ɥe=kɔ=mə=sa 12

  ma=vi=mɑ̃=kə=dɑ̃=bi=s=jɔ̃ 8
  mwaʒə=nas=piʁə=ka=ɡa=ɲe=o=lɔ=to 9
  puʁ=pu=vwaʁ=ʁεs=te=də=vɑ̃=ma=te=le=vi=zjɔ̃ 12
  a=ma=bʁy=tiʁ=a=vεk=œ̃=be=do 9

  twa=ty=vu=dʁε=kə=ʒεks=plwa=tə 8
  tu=tə=mε=ka=pa=si=te 7
  kə=ʒə=tʁuvəœ̃=bu=lo=u=ʒə=me=klatə 9
  kεl=kə=ʃozə=ki=mə=dɔ=nəɑ̃=vi=də=bɔse 10

  sε=vʁε=ʒə=vis=dɑ̃=mɔ̃=mɔ̃=də 8
  ɑ̃=tʁə=la=muʁ=e=la=mi=tje 8
  pɑ̃=sɑ̃=kə=la=te=ʁə=ε=ʁɔ̃də 8
  e=kεllə=na=pabə=zwɛ̃=də=mwa=puʁ=tuʁ=ne 10

  la=te=ʁə=na=pø=tεtʁə=pa=bə=zwɛ̃=də=mwa 11
  mε=mwaʒə=nə=pø=pamə=pa=se=də=twa 9
  ʒə=fə=ʁε=tus=lε=ze=fɔʁ=dy=mɔ̃də 9
  puʁ=kə=no=za=muʁ=swa=fe=kɔ̃də 8

  puʁ=kə=ʁə=nε=sə=sε=tə=flamə 8
  kise=tu=fə=su=lə=pwa=dy=tɑ̃ 8
  e=puʁ=kɑ̃=kɔ=ʁə=no=za=mə 8
  pɥise=sεk=spʁi=me=lœʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8

  mε=mə=sil=fokə=ʒə=ma=sə=wa 8
  syʁ=tus=mε=pʁɛ̃=sipə=zɔp=sɔ=lεtə 8
  e=kə=ʒa=mε=fa=sə=a=twa 8
  puʁ=mɔ̃=bjɛ̃=ʒə=nə=tjε=nə=tεtə 8

  ʒə=sɥi=pʁε=a=sɥe=də=tu=mɔ̃=kɔʁ 9
  pʁε=a=fε=ʁə=lə=ne=se=sεʁə 8
  puʁkə=nɔ=tʁə=a=muʁ=vi=və=ɑ̃kɔʁə 8
  kil=ʁə=tʁuvə=sa=sɑ̃=te=də=fεʁ 8

PostScriptum

dites moi ce que vous en pensez !

Récompense

0
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/04/2005 17:57L'ètoile Dès Pleùres

moi j’aime bcq ton poeme
et aussi ta facon d’ecrire ,
tu t’exprime trés bien 🙂
bravo a toi et au plaisir de te relire
amitié
Ln

Auteur de Poésie
14/04/2005 19:12Rêve Éveiller

magnifique!!
bravo!;)

Auteur de Poésie
25/04/2022 10:49Anya

Un joli texte trés touchant sur l’absence et le manque. Merci du partage et surtout continuez!

Poème Amour-Amitié
Publié le 14/04/2005 17:43

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Poète Amateur

Texte des commentateurs