Poeme : Simple Et Difficil (Duo & Tristesse… )

Simple Et Difficil (Duo & Tristesse… )

Une image dans ma tête me hante
Ma plaie est béante,
J’ai envie de partir,
De ne plus souffrir

Une douleur lancinante me tord les entrailles,
Des pensées me mitraillent,
Si jamais demain je mourrai,
Si je partais à tout jamais…

Si demain je meure,
Je ne verrai aucune pleure,
Car ils m’ont tous abandonné,
Quand ils ont su que je me mutilais…

Je vois mes larmes couler
J’ai envi de hurler
Ma peine est trop forte
Je me sens morte…

Le sang et les larmes se mélangent,
Mes souvenirs me rongent,
Je voudrai tout oublier,
Je voudrai tout arrêter…

J’ai envie de le tuer,
Pour le mal qu’il m’a fait,
La peine que j’ai enduré
Je n’arrive plus a rêver…

Regardez où j’en suis arrivée,
Avec toute cette peine qu’il m’a fait,
Je ne veux plus en la vie croire,
Elle m’a trop fait broyer de noir…

Si seulement je pouvais y remédier,
Pourrais-je me relevé,
Sachant que tu pourrais m’accepter,
Et me faire connaître ce bonheur inespéré…

Je crois que c’est trop tard,
Je commence à en avoir marre,
Souffrir, toujours souffrir,
Moi tout ce que j’veux c’est mourir…

Simplement je ne pouvais pas realiser,
Simplement en pleurer,
Faire de moi poussieres et cendre,
Je pourrais le comprendre
Mais vous n’y pensez pas,
Vous ne pensez pas a moi,
Je suis simplement la,
A attendre un peu de compation…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Simple Et Difficil (Duo & Tristesse… )

  une=i=mage=dans=ma=tê=te=me=hante 9
  ma=plaie=est=bé=an=te 6
  jai=en=vie=de=par=tir 6
  de=ne=plus=souf=frir 5

  une=dou=leur=lan=ci=nan=te=me=tord=les=en=trailles 12
  des=pen=sées=me=mi=traillent 6
  si=ja=mais=de=main=je=mour=rai 8
  si=je=par=tais=à=tout=ja=mais 8

  si=de=main=je=meu=re 6
  je=ne=ver=rai=au=cune=pleure 7
  car=ils=mont=tous=a=ban=don=né 8
  quand=ils=ont=su=que=je=me=mu=ti=lais 10

  je=vois=mes=lar=mes=cou=ler 7
  jai=en=vi=de=hur=ler 6
  ma=pei=ne=est=trop=forte 6
  je=me=sens=mor=te 5

  le=sang=et=les=lar=mes=se=mé=langent 9
  mes=sou=ve=nirs=me=rongent 6
  je=vou=drai=tout=ou=blier 6
  je=vou=drai=tout=ar=rê=ter 7

  jai=en=vie=de=le=tuer 6
  pour=le=mal=quil=ma=fait 6
  la=peine=que=jai=en=du=ré 7
  je=nar=rive=plus=a=rê=ver 7

  re=gar=dez=où=jen=suis=ar=ri=vée 9
  a=vec=toute=cette=pei=ne=quil=ma=fait 9
  je=ne=veux=plus=en=la=vie=croire 8
  elle=ma=trop=fait=broyer=de=noir 7

  si=seule=ment=je=pou=vais=y=re=mé=dier 10
  pour=rais=je=me=re=le=vé 7
  sa=chant=que=tu=pour=rais=mac=cep=ter 9
  et=me=faire=con=naî=tre=ce=bon=heur=i=nes=pé=ré 13

  je=crois=que=cest=trop=tard 6
  je=commen=ceà=en=a=voir=mar=re 8
  souf=frir=tou=jours=souf=frir 6
  moi=tout=ce=que=j=veux=cest=mou=rir 9

  simple=ment=je=ne=pou=vais=pas=rea=li=ser 10
  sim=ple=ment=en=pleu=rer 6
  faire=de=moi=pous=sie=res=et=cendre 8
  je=pour=rais=le=com=prendre 6
  mais=vous=ny=pen=sez=pas 6
  vous=ne=pen=sez=pas=a=moi 7
  je=suis=sim=ple=ment=la 6
  a=at=tendreun=peu=de=com=pa=tion 8
 • Phonétique : Simple Et Difficil (Duo & Tristesse… )

  ynə imaʒə dɑ̃ ma tεtə mə-ɑ̃tə
  ma plε ε beɑ̃tə,
  ʒε ɑ̃vi də paʁtiʁ,
  də nə plys sufʁiʁ

  ynə dulœʁ lɑ̃sinɑ̃tə mə tɔʁ lεz- ɑ̃tʁajə,
  dε pɑ̃se mə mitʁaje,
  si ʒamε dəmɛ̃ ʒə muʁʁε,
  si ʒə paʁtεz- a tu ʒamε…

  si dəmɛ̃ ʒə məʁə,
  ʒə nə veʁε okynə plœʁə,
  kaʁ il mɔ̃ tusz- abɑ̃dɔne,
  kɑ̃t- ilz- ɔ̃ sy kə ʒə mə mytilε…

  ʒə vwa mε laʁmə- kule
  ʒε ɑ̃vi də yʁle
  ma pεnə ε tʁo fɔʁtə
  ʒə mə sɑ̃s mɔʁtə…

  lə sɑ̃ e lε laʁmə- sə melɑ̃ʒe,
  mε suvəniʁ mə ʁɔ̃ʒe,
  ʒə vudʁε tut- ublje,
  ʒə vudʁε tut- aʁεte…

  ʒε ɑ̃vi də lə tɥe,
  puʁ lə mal kil ma fε,
  la pεnə kə ʒε ɑ̃dyʁe
  ʒə naʁivə plysz- a ʁεve…

  ʁəɡaʁdez- u ʒɑ̃ sɥiz- aʁive,
  avεk tutə sεtə pεnə kil ma fε,
  ʒə nə vø plysz- ɑ̃ la vi kʁwaʁə,
  εllə ma tʁo fε bʁwaje də nwaʁ…

  si sələmɑ̃ ʒə puvεz- i ʁəmedje,
  puʁʁε ʒə mə ʁələve,
  saʃɑ̃ kə ty puʁʁε maksεpte,
  e mə fεʁə kɔnεtʁə sə bɔnœʁ inεspeʁe…

  ʒə kʁwa kə sε tʁo taʁ,
  ʒə kɔmɑ̃sə a ɑ̃n- avwaʁ maʁə,
  sufʁiʁ, tuʒuʁ sufʁiʁ,
  mwa tu sə kə ʒvø sε muʁiʁ…

  sɛ̃pləmɑ̃ ʒə nə puvε pa ʁəalize,
  sɛ̃pləmɑ̃ ɑ̃ pləʁe,
  fεʁə də mwa pusjəʁəz- e sɑ̃dʁə,
  ʒə puʁʁε lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  mε vu ni pɑ̃se pa,
  vu nə pɑ̃se pa a mwa,
  ʒə sɥi sɛ̃pləmɑ̃ la,
  a atɑ̃dʁə œ̃ pø də kɔ̃pasjɔ̃…
 • Syllabes Phonétique : Simple Et Difficil (Duo & Tristesse… )

  ynə=i=ma=ʒə=dɑ̃=ma=tε=tə=mə-ɑ̃tə 10
  ma=plε=ε=be=ɑ̃=tə 6
  ʒε=ɑ̃=vi=də=paʁ=tiʁ 6
  də=nə=plys=su=fʁiʁ 5

  ynə=du=lœʁ=lɑ̃=si=nɑ̃=tə=mə=tɔʁ=lε=zɑ̃=tʁajə 12
  dε=pɑ̃se=mə=mi=tʁa=je 6
  si=ʒa=mεdə=mɛ̃=ʒə=muʁ=ʁε 7
  siʒə=paʁ=tε=za=tu=ʒa=mε 7

  si=də=mɛ̃=ʒə=mə=ʁə 6
  ʒə=nə=ve=ʁε=o=kynə=plœ=ʁə 8
  kaʁ=il=mɔ̃=tus=za=bɑ̃=dɔ=ne 8
  kɑ̃=til=zɔ̃=sykə=ʒə=mə=my=ti=lε 9

  ʒə=vwa=mε=laʁmə=ku=le 6
  ʒε=ɑ̃=vi=də=yʁ=le 6
  ma=pε=nə=ε=tʁo=fɔʁtə 6
  ʒə=mə=sɑ̃s=mɔʁ=tə 5

  lə=sɑ̃=e=lε=laʁmə=sə=me=lɑ̃=ʒe 9
  mε=suvə=niʁ=mə=ʁɔ̃=ʒe 6
  ʒə=vu=dʁε=tu=tu=blje 6
  ʒə=vu=dʁε=tu=ta=ʁε=te 7

  ʒε=ɑ̃=vi=də=lə=tɥe 6
  puʁ=lə=mal=kil=ma=fε 6
  la=pεnə=kə=ʒε=ɑ̃=dyʁe 6
  ʒə=na=ʁivə=plys=za=ʁε=ve 7

  ʁə=ɡaʁ=de=zu=ʒɑ̃=sɥi=za=ʁi=ve 9
  a=vεk=tutə=sεtə=pε=nə=kil=ma=fε 9
  ʒə=nə=vø=plys=zɑ̃=la=vi=kʁwaʁə 8
  εllə=ma=tʁo=fε=bʁwa=je=də=nwaʁ 8

  sisə=lə=mɑ̃ʒə=pu=vε=zi=ʁə=me=dje 9
  puʁ=ʁεʒə=mə=ʁə=lə=ve 6
  sa=ʃɑ̃kə=ty=puʁ=ʁε=mak=sεp=te 8
  e=mə=fεʁə=kɔ=nε=tʁə=sə=bɔ=nœʁ=i=nεs=pe=ʁe 13

  ʒə=kʁwa=kə=sε=tʁo=taʁ 6
  ʒə=kɔ=mɑ̃səa=ɑ̃=na=vwaʁ=maʁə 7
  su=fʁiʁ=tu=ʒuʁ=su=fʁiʁ 6
  mwa=tusə=kə=ʒvø=sε=mu=ʁiʁ 7

  sɛ̃plə=mɑ̃=ʒə=nə=pu=vε=pa=ʁəa=li=ze 10
  sɛ̃=plə=mɑ̃=ɑ̃=plə=ʁe 6
  fεʁə=də=mwa=pu=sjə=ʁə=ze=sɑ̃dʁə 8
  ʒə=puʁ=ʁε=lə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 6
  mε=vu=ni=pɑ̃=se=pa 6
  vunə=pɑ̃=se=pa=a=mwa 6
  ʒə=sɥi=sɛ̃=plə=mɑ̃=la 6
  a=a=tɑ̃dʁəœ̃=pø=də=kɔ̃=pa=sjɔ̃ 8

PostScriptum

pour mon 100eme poème, je ne pouvais rêver mieux que de le faire avec une personne qui compte beaucoup pour moi, merci ma chérie pour ce magnifique duo…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/08/2005 23:40(F)Fleurlune Mimi(F)

oui c’est un magnifique duo qui a mis au monde un sublime poème 😛
triste .... mais les mots sont tres bien choisi !
continuez
kiss(k)
amitié.....mimi

Auteur de Poésie
07/08/2005 23:43Tristesse..

contente davoir fini ce poeme avec toi,
triste quon soi tjs ds cette état et qune envie ; te voir....
a biento ma chérie...(l)
bisous

Auteur de Poésie
08/08/2005 01:40Kokinne

Magnifique que dire de plus?? j’adore(F) bravo 100 poèmes 😃