Poeme : J’ai Triché…

J’ai Triché…

J’ai triché…

J’ai passé 13 ans de ma vie
À attendre dans le plus profond silence
Que la chance me souris
Que quelqu’un comble cette absence
Et maintenant il ne me reste plus
Qu’à patienter quelque jours
J’étouffe et je n’en peu plus
Je veux te voir mon amour…

Je me dis que tout ira bien
Mais c’est mal me connaître
Car tu es quelqu’un à qui je tiens
Mais tu ne vois que le paraître
Et cette distance m’affaibli
Je te fais même souffrir
Je te voulais dans ma vie
Pour le meilleure comme pour le pire…

Est-ce que j’ai tort de rêver de toi ?
Je ne crois pas mais pourtant
Est-ce que j’ai tort d’attendre tes bras ?
Je ne pense pas mais pourtant
Je voudrais tellement te montrer
Que je saurai te rendre heureuse plus tard
J’aimerais tellement te prouver
Que ces baisers n’étaient qu’une erreur de ma part…

J’essayerais de te faire sourire
Quand on se verra dans un moi
J’espère te faire plaisir
En te serrant dans mes bras
Je sais qu’il me faudra des preuves immenses
Pour te montrer combien je t’aime
Pour regagner entièrement ta confiance
Pour oublier le problème…

Mais je suis déterminée
Car je ne veux pas te perdre pourtant
Je sais que j’ai triché
Mais je n’ai pas joué avec nos sentiments
Ce qui me manque c’est le corps à corps
Tes baisers, tes bras et ton odeur
Dis moi, est-ce que tu m’aime encore ?
Si tu savais j’ai si peur…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Triché…

  jai=tri=ché 3

  jai=pas=sé=treize=ans=de=ma=vie 8
  à=at=tendre=dans=le=plus=pro=fond=si=lence 10
  que=la=chan=ce=me=sou=ris 7
  que=quel=quun=comble=cet=te=ab=sence 8
  et=mainte=nant=il=ne=me=res=te=plus 9
  quà=pa=tien=ter=quel=que=jours 7
  jé=touf=fe=et=je=nen=peu=plus 8
  je=veux=te=voir=mon=a=mour 7

  je=me=dis=que=tout=i=ra=bien 8
  mais=cest=mal=me=con=naî=tre 7
  car=tu=es=quel=quun=à=qui=je=tiens 9
  mais=tu=ne=vois=que=le=pa=raître 8
  et=cette=dis=tan=ce=maf=fai=bli 8
  je=te=fais=mê=me=souf=frir 7
  je=te=vou=lais=dans=ma=vie 7
  pour=le=meilleu=re=comme=pour=le=pire 8

  est=ce=que=jai=tort=de=rê=ver=de=toi 10
  je=ne=crois=pas=mais=pour=tant 7
  est=ce=que=jai=tort=dat=tendre=tes=bras 9
  je=ne=pen=se=pas=mais=pour=tant 8
  je=vou=drais=tel=le=ment=te=mon=trer 9
  que=je=sau=rai=te=rendre=heu=reu=se=plus=tard 11
  jaime=rais=tel=le=ment=te=prou=ver 8
  que=ces=bai=sers=né=taient=quuneer=reur=de=ma=part 11

  jes=saye=rais=de=te=faire=sou=rire 8
  quand=on=se=ver=ra=dans=un=moi 8
  jes=pè=re=te=fai=re=plai=sir 8
  en=te=ser=rant=dans=mes=bras 7
  je=sais=quil=me=fau=dra=des=preuves=im=menses 10
  pour=te=mon=trer=com=bien=je=taime 8
  pour=re=ga=gner=en=tière=ment=ta=con=fiance 10
  pour=ou=bli=er=le=pro=blè=me 8

  mais=je=suis=dé=ter=mi=née 7
  car=je=ne=veux=pas=te=perdre=pour=tant 9
  je=sais=que=jai=tri=ché 6
  mais=je=nai=pas=joué=a=vec=nos=sen=timents 10
  ce=qui=me=man=que=cest=le=corps=à=corps 10
  tes=bai=sers=tes=bras=et=ton=o=deur 9
  dis=moi=est=ce=que=tu=maimeen=core 8
  si=tu=sa=vais=jai=si=peur 7
 • Phonétique : J’ai Triché…

  ʒε tʁiʃe…

  ʒε pase tʁεzə ɑ̃ də ma vi
  a atɑ̃dʁə dɑ̃ lə plys pʁɔfɔ̃ silɑ̃sə
  kə la ʃɑ̃sə mə suʁi
  kə kεlkœ̃ kɔ̃blə sεtə absɑ̃sə
  e mɛ̃tənɑ̃ il nə mə ʁεstə plys
  ka pasjɑ̃te kεlkə ʒuʁ
  ʒetufə e ʒə nɑ̃ pø plys
  ʒə vø tə vwaʁ mɔ̃n- amuʁ…

  ʒə mə di kə tut- iʁa bjɛ̃
  mε sε mal mə kɔnεtʁə
  kaʁ ty ε kεlkœ̃ a ki ʒə tjɛ̃
  mε ty nə vwa kə lə paʁεtʁə
  e sεtə distɑ̃sə mafεbli
  ʒə tə fε mεmə sufʁiʁ
  ʒə tə vulε dɑ̃ ma vi
  puʁ lə mεjəʁə kɔmə puʁ lə piʁə…

  ε sə kə ʒε tɔʁ də ʁεve də twa ?
  ʒə nə kʁwa pa mε puʁtɑ̃
  ε sə kə ʒε tɔʁ datɑ̃dʁə tε bʁa ?
  ʒə nə pɑ̃sə pa mε puʁtɑ̃
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tə mɔ̃tʁe
  kə ʒə soʁε tə ʁɑ̃dʁə œʁøzə plys taʁ
  ʒεməʁε tεllmɑ̃ tə pʁuve
  kə sε bεze netε kynə eʁœʁ də ma paʁ…

  ʒesεjəʁε də tə fεʁə suʁiʁə
  kɑ̃t- ɔ̃ sə veʁa dɑ̃z- œ̃ mwa
  ʒεspεʁə tə fεʁə plεziʁ
  ɑ̃ tə seʁɑ̃ dɑ̃ mε bʁa
  ʒə sε kil mə fodʁa dε pʁəvəz- imɑ̃sə
  puʁ tə mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə
  puʁ ʁəɡaɲe ɑ̃tjεʁəmɑ̃ ta kɔ̃fjɑ̃sə
  puʁ ublje lə pʁɔblεmə…

  mε ʒə sɥi detεʁmine
  kaʁ ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə puʁtɑ̃
  ʒə sε kə ʒε tʁiʃe
  mε ʒə nε pa ʒue avεk no sɑ̃timɑ̃
  sə ki mə mɑ̃kə sε lə kɔʁz- a kɔʁ
  tε bεze, tε bʁaz- e tɔ̃n- ɔdœʁ
  di mwa, ε sə kə ty mεmə ɑ̃kɔʁə ?
  si ty savε ʒε si pœʁ…
 • Syllabes Phonétique : J’ai Triché…

  ʒε=tʁi=ʃe 3

  ʒε=pa=se=tʁεzə=ɑ̃=də=ma=vi 8
  a=a=tɑ̃dʁə=dɑ̃lə=plys=pʁɔ=fɔ̃=silɑ̃sə 8
  kə=la=ʃɑ̃=sə=mə=su=ʁi 7
  kə=kεl=kœ̃=kɔ̃blə=sε=tə=ab=sɑ̃sə 8
  e=mɛ̃tə=nɑ̃=il=nə=mə=ʁεs=tə=plys 9
  ka=pa=sj=ɑ̃=te=kεl=kə=ʒuʁ 8
  ʒe=tu=fə=e=ʒə=nɑ̃=pø=plys 8
  ʒə=vø=tə=vwaʁ=mɔ̃=na=muʁ 7

  ʒə=mə=di=kə=tu=ti=ʁa=bjɛ̃ 8
  mε=sε=mal=mə=kɔ=nε=tʁə 7
  kaʁ=ty=ε=kεl=kœ̃=a=kiʒə=tjɛ̃ 8
  mε=ty=nə=vwa=kə=lə=pa=ʁεtʁə 8
  e=sεtə=dis=tɑ̃=sə=ma=fε=bli 8
  ʒə=tə=fε=mε=mə=su=fʁiʁ 7
  ʒə=tə=vu=lε=dɑ̃=ma=vi 7
  puʁlə=mε=jəʁə=kɔ=mə=puʁ=lə=piʁə 8

  εsə=kə=ʒε=tɔʁ=də=ʁε=ve=də=twa 9
  ʒə=nə=kʁwa=pa=mε=puʁ=tɑ̃ 7
  εsə=kə=ʒε=tɔʁ=da=tɑ̃=dʁə=tε=bʁa 9
  ʒə=nə=pɑ̃=sə=pa=mε=puʁ=tɑ̃ 8
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=tə=mɔ̃=tʁe 8
  kə=ʒə=so=ʁεtə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=zə=plys=taʁ 11
  ʒε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=tə=pʁu=ve 8
  kə=sε=bε=ze=ne=tε=kynəe=ʁœʁ=də=ma=paʁ 11

  ʒe=sε=jə=ʁεdə=tə=fε=ʁə=suʁiʁə 8
  kɑ̃=tɔ̃=sə=ve=ʁa=dɑ̃=zœ̃=mwa 8
  ʒεs=pε=ʁə=tə=fε=ʁə=plε=ziʁ 8
  ɑ̃=tə=se=ʁɑ̃=dɑ̃=mε=bʁa 7
  ʒə=sε=kil=mə=fo=dʁa=dεpʁə=və=zi=mɑ̃sə 10
  puʁ=tə=mɔ̃=tʁe=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tεmə 8
  puʁʁə=ɡa=ɲe=ɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃=ta=kɔ̃=fjɑ̃sə 10
  puʁ=u=blj=e=lə=pʁɔ=blε=mə 8

  mε=ʒə=sɥi=de=tεʁ=mi=ne 7
  kaʁʒə=nə=vø=pa=tə=pεʁ=dʁə=puʁ=tɑ̃ 9
  ʒə=sε=kə=ʒε=tʁi=ʃe 6
  mεʒə=nε=pa=ʒu=e=a=vεk=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  sə=kimə=mɑ̃=kə=sε=lə=kɔʁ=za=kɔʁ 9
  tε=bε=ze=tε=bʁa=ze=tɔ̃=nɔ=dœʁ 9
  di=mwa=εsə=kə=ty=mε=mə=ɑ̃kɔʁə 8
  si=ty=sa=vε=ʒε=si=pœ=ʁə 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/05/2006 10:40Navy

il me touche bcp. . . et pour repondre a ta question oui je t’aime encore et cela pour toujours. . . . . putain tu me manques trop reviens stp