Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’hémorragie

Le Poème

Une écluse de larmes qui s’ouvre,
Une blessure qui se découvre,
Dans une hémorragie de « sans »,
Je saigne les maux de ton absence.

Aux rares instants où tu es près de moi,
Mon corps entier exprime sa joie,
Mais plus tard, comme à chaque fois,
Mes doigts saignent les mots de ton absence.

Cette encre qui coule de mes mains,
Sur un papier je peux alors verser,
Des maux qui se transforment en mots,
Des mots qui soignent mes maux.

Le silence de ton absence me tue,
Il étouffe les bruits, il obscurcit ma vue.
Cette attente qui attente à ma vie,
Un peu plus chaque jour depuis.

Ton portrait à l’encre de « sans »,
Il s’imprime quand même à mes yeux.
Pas un regard sans te voir,
Seulement des souvenirs au mieux.

Pour ces instants ou tu éveilles mes sens,
L’odeur de tes cheveux, le goût de ta peau,
L’éclat de ton rire, le velours de tes caresses
L’ensorcellement de tes regards :

Ils lèvent des tempêtes de sentiments,
Des orages et tourbillons bruyants,
Des éclairs qui tonnent,
Et qui dans mon cœur résonnent.

Toi l’orchestre qui joue pour moi,
L’exaltante symphonie de la vie,
Quand le silence devient bruit :
C’est l’existence qui prend un sens.

Une écluse qui se ferme, une coupure qui guérit,
A toi, pour toi, et seulement toi,
Ces maux qui se transforment en mots,
Ils t’appartiennent… ie.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Qyo

Poète Qyo

Qyo a publié sur le site 7 écrits. Qyo est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’hémorragieu=ne=é=clu=se=de=lar=mes=qui=souvre 10
u=ne=bles=sure=qui=se=dé=couvre 8
dans=une=hé=mor=ra=gie=de=sans 8
je=saigne=les=maux=de=ton=ab=sence 8

aux=rares=ins=tants=où=tu=es=près=de=moi 10
mon=corps=en=tier=ex=prime=sa=joie 8
mais=plus=tard=comme=à=cha=que=fois 8
mes=doigts=saignent=les=mots=de=ton=ab=sence 9

cetteen=cre=qui=cou=le=de=mes=mains 8
sur=un=pa=pier=je=peux=a=lors=ver=ser 10
des=maux=qui=se=trans=forment=en=mots 8
des=mots=qui=soi=gnent=mes=maux 7

le=silence=de=ton=ab=sence=me=tue 8
il=é=touf=fe=les=bruits=il=obs=cur=cit=ma=vue 12
cetteat=tente=qui=at=ten=teà=ma=vie 8
un=peu=plus=cha=que=jour=de=puis 8

ton=por=trait=à=len=cre=de=sans 8
il=sim=prime=quand=même=à=mes=yeux 8
pas=un=re=gard=sans=te=voir 7
seule=ment=des=sou=ve=nirs=au=mieux 8

pour=ces=ins=tants=ou=tu=é=veilles=mes=sens 10
lo=deur=de=tes=che=veux=le=goût=de=ta=peau 11
lé=clat=de=ton=rire=le=ve=lours=de=tes=ca=resses 12
len=sor=cel=le=ment=de=tes=re=gards 9

ils=lèvent=des=tem=pêtes=de=sen=timents 8
des=o=rages=et=tour=billons=bruy=ants 8
des=é=clairs=qui=ton=nent 6
et=qui=dans=mon=cœur=ré=sonnent 7

toi=lor=ches=tre=qui=joue=pour=moi 8
lexal=tante=sym=pho=nie=de=la=vie 8
quand=le=si=len=ce=de=vient=bruit 8
cest=lexis=ten=ce=qui=prend=un=sens 8

uneé=cluse=qui=se=ferme=u=ne=cou=pu=re=qui=gué=rit 13
a=toi=pour=toi=et=seule=ment=toi 8
ces=maux=qui=se=trans=forment=en=mots 8
ils=tap=par=tien=nent=ie 6
Phonétique : L’hémorragieynə eklyzə də laʁmə- ki suvʁə,
ynə blesyʁə ki sə dekuvʁə,
dɑ̃z- ynə emɔʁaʒi də « sɑ̃s »,
ʒə sεɲə lε mo də tɔ̃n- absɑ̃sə.

o ʁaʁəz- ɛ̃stɑ̃z- u ty ε pʁε də mwa,
mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃tje εkspʁimə sa ʒwa,
mε plys taʁ, kɔmə a ʃakə fwa,
mε dwa sεɲe lε mo də tɔ̃n- absɑ̃sə.

sεtə ɑ̃kʁə ki kulə də mε mɛ̃,
syʁ œ̃ papje ʒə pøz- alɔʁ vεʁse,
dε mo ki sə tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ mo,
dε mo ki swaɲe mε mo.

lə silɑ̃sə də tɔ̃n- absɑ̃sə mə tɥ,
il etufə lε bʁɥi, il ɔpskyʁsi ma vɥ.
sεtə atɑ̃tə ki atɑ̃tə a ma vi,
œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ dəpɥi.

tɔ̃ pɔʁtʁε a lɑ̃kʁə də « sɑ̃s »,
il sɛ̃pʁimə kɑ̃ mεmə a mεz- iø.
pa œ̃ ʁəɡaʁ sɑ̃ tə vwaʁ,
sələmɑ̃ dε suvəniʁz- o mjø.

puʁ sεz- ɛ̃stɑ̃z- u ty evεjə mε sɑ̃s,
lɔdœʁ də tε ʃəvø, lə ɡu də ta po,
lekla də tɔ̃ ʁiʁə, lə vəluʁ də tε kaʁesə
lɑ̃sɔʁsεllmɑ̃ də tε ʁəɡaʁd :

il lεve dε tɑ̃pεtə də sɑ̃timɑ̃,
dεz- ɔʁaʒəz- e tuʁbijɔ̃ bʁyiɑ̃,
dεz- eklεʁ ki tɔne,
e ki dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ʁezɔne.

twa lɔʁkεstʁə ki ʒu puʁ mwa,
lεɡzaltɑ̃tə sɛ̃fɔni də la vi,
kɑ̃ lə silɑ̃sə dəvjɛ̃ bʁɥi :
sε lεɡzistɑ̃sə ki pʁɑ̃t- œ̃ sɑ̃s.

ynə eklyzə ki sə fεʁmə, ynə kupyʁə ki ɡeʁi,
a twa, puʁ twa, e sələmɑ̃ twa,
sε mo ki sə tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ mo,
il tapaʁtjεne… i.
Syllabes Phonétique : L’hémorragiey=nə=e=kly=zə=də=laʁ=mə=ki=suvʁə 10
y=nə=ble=syʁə=ki=sə=de=kuvʁə 8
dɑ̃=zynə=e=mɔ=ʁa=ʒi=də=sɑ̃s 8
ʒə=sεɲə=lε=mo=də=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 8

oʁaʁə=zɛ̃s=tɑ̃=zu=ty=ε=pʁεdə=mwa 8
mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=tje=εk=spʁ=mə=sa=ʒwa 9
mε=plys=taʁ=kɔmə=a=ʃa=kə=fwa 8
mε=dwa=sε=ɲe=lεmodə=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 8

sεtəɑ̃=kʁə=ki=ku=lə=də=mε=mɛ̃ 8
syʁ=œ̃=pa=pje=ʒə=pø=za=lɔʁ=vεʁse 9
dε=mo=kisə=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=mo 8
dε=mo=ki=swa=ɲe=mε=mo 7

lə=silɑ̃sə=də=tɔ̃=nab=sɑ̃sə=mə=tɥ 8
il=e=tufə=lε=bʁɥi=il=ɔp=skyʁ=si=ma=vɥ 11
sεtəa=tɑ̃tə=ki=a=tɑ̃=təa=ma=vi 8
œ̃=pø=plys=ʃa=kə=ʒuʁ=dəp=ɥi 8

tɔ̃=pɔʁ=tʁε=a=lɑ̃=kʁə=də=sɑ̃s 8
il=sɛ̃=pʁimə=kɑ̃=mεmə=a=mε=ziø 8
pa=œ̃=ʁə=ɡaʁ=sɑ̃=tə=vwaʁ 7
sə=lə=mɑ̃=dε=suvə=niʁ=zo=mjø 8

puʁ=sε=zɛ̃s=tɑ̃=zu=ty=e=vεjə=mε=sɑ̃s 10
lɔ=dœʁ=də=tεʃə=vø=lə=ɡudə=ta=po 9
le=kladə=tɔ̃ʁiʁə=lə=və=luʁ=də=tε=ka=ʁe=sə 11
lɑ̃=sɔʁ=sεl=lmɑ̃=də=tε=ʁə=ɡaʁd 8

il=lε=ve=dεtɑ̃pεtə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
dε=zɔʁaʒə=ze=tuʁ=bi=jɔ̃=bʁy=iɑ̃ 8
dε=ze=klεʁ=ki=tɔ=ne 6
e=ki=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʁe=zɔ=ne 8

twa=lɔʁ=kεs=tʁə=ki=ʒu=puʁ=mwa 8
lεɡ=zal=tɑ̃tə=sɛ̃=fɔ=nidə=la=vi 8
kɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=də=vjɛ̃=bʁɥi 8
sε=lεɡ=zis=tɑ̃sə=ki=pʁɑ̃=tœ̃=sɑ̃s 8

ynəe=klyzə=kisə=fεʁ=mə=y=nə=ku=py=ʁə=ki=ɡe=ʁi 13
a=twa=puʁ=twa=e=sə=lə=mɑ̃=twa 9
sε=mo=kisə=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=mo 8
il=ta=paʁ=tj=ε=ne=i 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 02/11/2023 16:00

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.