Poeme : ~~Louvette & Rebec~~

~~Louvette & Rebec~~

Mon koeur est en fete
Jai ke toi ds la tete
Jti naime for for for
Mon amour, mon tresor

En moi la joie c’est la même
Pour la vie je t’aime !
Mon ti cœur mon amour bon arc en ciel
Si douce si belle…

Je taime tellement
En moi c un feu ardan
Je me consume damour
Pour toi, pour toujours

Mon cœur s’enflamme
Quand je pense a toi ma tite dame
J’aime tes bisous
Qui me couvre de partout !

Tout mon amour, je te le cri
Dan ce poem, dan cet ecrit
Dan ma vi, il n’y a que toi
San toi, je ne sui pa moi

Toi qui domine tant mon cœur
Tu me sudmerge de bonheur
En moi tu es tigresse
Une fée une déesse

[25152]

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ~~Louvette & Rebec~~

  mon=koeur=est=en=fete 5
  jai=ke=toi=d=s=la=tete 7
  jti=nai=me=for=for=for 6
  mon=a=mour=mon=tre=sor 6

  en=moi=la=joie=cest=la=même 7
  pour=la=vie=je=tai=me 6
  mon=ti=cœur=mon=a=mour=bon=arc=en=ciel 10
  si=dou=ce=si=bel=le 6

  je=tai=me=tel=le=ment 6
  en=moi=c=un=feu=ar=dan 7
  je=me=con=sume=da=mour 6
  pour=toi=pour=tou=jours 5

  mon=cœur=sen=flam=me 5
  quand=je=pensea=toi=ma=ti=te=dame 8
  jai=me=tes=bi=sous 5
  qui=me=couvre=de=par=tout 6

  tout=mon=a=mour=je=te=le=cri 8
  dan=ce=poem=dan=cet=e=crit 7
  dan=ma=vi=il=ny=a=que=toi 8
  san=toi=je=ne=sui=pa=moi 7

  toi=qui=do=mine=tant=mon=cœur 7
  tu=me=sud=merge=de=bon=heur 7
  en=moi=tu=es=ti=gresse 6
  u=ne=fée=u=ne=déesse 6

  ouvre=cro=chet=vingt=cinq=mille=cent=cin=quan=te=deux=fer=me=crochet 14
 • Phonétique : ~~Louvette & Rebec~~

  mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃ fətə
  ʒε kə twa de εs la tətə
  ʒti nεmə fɔʁ fɔʁ fɔʁ
  mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ tʁəzɔʁ

  ɑ̃ mwa la ʒwa sε la mεmə
  puʁ la vi ʒə tεmə !
  mɔ̃ ti kœʁ mɔ̃n- amuʁ bɔ̃ aʁk ɑ̃ sjεl
  si dusə si bεllə…

  ʒə tεmə tεllmɑ̃
  ɑ̃ mwa se œ̃ fø aʁdɑ̃
  ʒə mə kɔ̃symə damuʁ
  puʁ twa, puʁ tuʒuʁ

  mɔ̃ kœʁ sɑ̃flamə
  kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa ma titə damə
  ʒεmə tε bizus
  ki mə kuvʁə də paʁtu !

  tu mɔ̃n- amuʁ, ʒə tə lə kʁi
  dɑ̃ sə poεm, dɑ̃ sεt εkʁi
  dɑ̃ ma vi, il ni a kə twa
  sɑ̃ twa, ʒə nə sɥi pa mwa

  twa ki dɔminə tɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ty mə sydmεʁʒə də bɔnœʁ
  ɑ̃ mwa ty ε tiɡʁεsə
  ynə fe ynə deεsə

  uvʁə kʁoʃε vɛ̃t- sɛ̃k milə sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə dø fεʁmə kʁoʃε
 • Syllabes Phonétique : ~~Louvette & Rebec~~

  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=tɑ̃=fə=tə 7
  ʒεkə=twa=de=ε=sə=la=tə=tə 8
  ʒti=nε=mə=fɔʁ=fɔʁ=fɔʁ 6
  mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=tʁə=zɔʁ 6

  ɑ̃=mwa=la=ʒwa=sε=la=mε=mə 8
  puʁ=la=vi=ʒə=tε=mə 6
  mɔ̃=ti=kœʁ=mɔ̃=na=muʁ=bɔ̃=aʁk=ɑ̃=sjεl 10
  si=du=sə=si=bεl=lə 6

  ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃ 5
  ɑ̃=mwa=se=œ̃=fø=aʁ=dɑ̃ 7
  ʒə=mə=kɔ̃=sy=mə=da=muʁ 7
  puʁ=twa=puʁ=tu=ʒuʁ 5

  mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=fla=mə 6
  kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=twa=ma=ti=tə=damə 8
  ʒε=mə=tε=bi=zus 5
  ki=mə=ku=vʁə=də=paʁ=tu 7

  tu=mɔ̃=na=muʁ=ʒə=tə=lə=kʁi 8
  dɑ̃=sə=po=εm=dɑ̃=sεt=ε=kʁi 8
  dɑ̃=ma=vi=il=ni=a=kə=twa 8
  sɑ̃=twa=ʒə=nə=sɥi=pa=mwa 7

  twa=ki=dɔ=mi=nə=tɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  ty=mə=syd=mεʁ=ʒə=də=bɔ=nœʁ 8
  ɑ̃=mwa=ty=ε=ti=ɡʁε=sə 7
  y=nə=fe=y=nə=de=ε=sə 8

  uvʁə=kʁo=ʃε=vɛ̃t=sɛ̃k=mi=lə=sɑ̃=sɛ̃=kɑ̃=tə=dø=fεʁ=mə=kʁo=ʃε 16

PostScriptum

Ma cherie ! ! J’ai etait super contente de le fair ac toi en + dans la rigolade et l’amour : p
Grooos bisous
jti n’aimeuh !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/11/2005 14:36Tiphaine15

super vos poemes
bravo a vous deux

Auteur de Poésie
13/11/2005 01:14(F)Fleurlune Mimi(F)
🙂
Auteur de Poésie
13/11/2005 03:51Rêve Éveiller

que d’amour et d’amitier!comme c’est beau!;)
bravo les filles!!