Poeme : Le Soleil Se Leve…

Le Soleil Se Leve…

Ma vie n’était plus rien, qu’un amas de ténèbres
Champs de dévastations, solitudes funèbres.
Les amours et les fêtes, ne veulent plus rien dire
La vie qui continue, ne peux que la maudire.

Le pain n’a plus de goût, le vin n’a plus d’odeur
Ma porte reste ouverte, ouverte aux maraudeurs
L’herbe folle envahit la pelouse roussie
Un souvenir vivace pour un temps m’adoucit.

Solitude infernale, solitude de toujours
Draps qui restent glacés, du soir au petit jour
Foule d’indifférence, manteau de solitude
Qui habille mon âme, en fait son habitude.

Les jours passent en glissant, girandoles d’étoiles
La lune est trop blafarde par l’oubli qui dévoile
La nudité absurde, d’une vie sans objet
La douleur lancinante, de n’être qu’un rejet.

Et puis c’est un bonheur, la vie devient heureuse
Finie la tragédie, et les soirées pleureuses
Bonjour le grand ciel bleu, bonjour le soleil d’or
Pour vivre son amour, plus jamais je ne dors.

Elle est sortie de l’ombre, elle est venue vers moi
Je cultive ce rêve, en berçant son émoi
Et dans ses bras je me réveille
Grisé comme par le vin de la treille
Son sein chaud m’honore
Elle est mon ivresse.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Soleil Se Leve…

  ma=vie=né=tait=plus=rien=quun=a=mas=de=té=nèbres 12
  champs=de=dé=vas=ta=tions=so=li=tu=des=fu=nèbres 12
  les=a=mours=et=les=fêtes=ne=veu=lent=plus=rien=dire 12
  la=vie=qui=con=ti=nue=ne=peux=que=la=mau=dire 12

  le=pain=na=plus=de=goût=le=vin=na=plus=do=deur 12
  ma=porte=res=teou=verte=ou=ver=te=aux=ma=rau=deurs 12
  lherbe=fol=le=en=va=hit=la=pe=lou=se=rous=sie 12
  un=souve=nir=vi=va=ce=pour=un=temps=ma=dou=cit 12

  so=li=tudein=fer=nale=so=li=tu=de=de=tou=jours 12
  draps=qui=res=tent=gla=cés=du=soir=au=pe=tit=jour 12
  fou=le=din=dif=fé=rence=man=teau=de=so=li=tude 12
  qui=ha=bille=mon=â=me=en=fait=son=ha=bi=tude 12

  les=jours=passent=en=glis=sant=gi=ran=do=les=dé=toiles 12
  la=luneest=trop=bla=far=de=par=lou=bli=qui=dé=voile 12
  la=nu=di=té=ab=sur=de=dune=vie=sans=ob=jet 12
  la=dou=leur=lan=ci=nante=de=nê=tre=quun=re=jet 12

  et=puis=cest=un=bon=heur=la=vie=de=vient=heu=reuse 12
  fi=nie=la=tra=gé=die=et=les=soi=rées=pleu=reuses 12
  bon=jour=le=grand=ciel=bleu=bon=jour=le=so=leil=dor 12
  pour=vi=vre=son=a=mour=plus=ja=mais=je=ne=dors 12

  elleest=sor=tie=de=lombre=el=le=est=ve=nue=vers=moi 12
  je=cul=ti=ve=ce=rêve=en=ber=çant=son=é=moi 12
  et=dans=ses=bras=je=me=ré=vei=lle 9
  gri=sé=com=me=par=le=vin=de=la=trei=lle 11
  son=sein=chaud=m=ho=no=re 7
  el=le=est=mon=i=vresse 6
 • Phonétique : Le Soleil Se Leve…

  ma vi netε plys ʁjɛ̃, kœ̃n- ama də tenεbʁə
  ʃɑ̃ də devastasjɔ̃, sɔlitydə fynεbʁə.
  lεz- amuʁz- e lε fεtə, nə vəle plys ʁjɛ̃ diʁə
  la vi ki kɔ̃tinɥ, nə pø kə la modiʁə.

  lə pɛ̃ na plys də ɡu, lə vɛ̃ na plys dɔdœʁ
  ma pɔʁtə ʁεstə uvεʁtə, uvεʁtə o maʁodœʁ
  lεʁbə fɔlə ɑ̃vai la pəluzə ʁusi
  œ̃ suvəniʁ vivasə puʁ œ̃ tɑ̃ madusi.

  sɔlitydə ɛ̃fεʁnalə, sɔlitydə də tuʒuʁ
  dʁa ki ʁεste ɡlase, dy swaʁ o pəti ʒuʁ
  fulə dɛ̃difeʁɑ̃sə, mɑ̃to də sɔlitydə
  ki-abijə mɔ̃n- amə, ɑ̃ fε sɔ̃-abitydə.

  lε ʒuʁ pase ɑ̃ ɡlisɑ̃, ʒiʁɑ̃dɔlə detwalə
  la lynə ε tʁo blafaʁdə paʁ lubli ki devwalə
  la nydite absyʁdə, dynə vi sɑ̃z- ɔbʒε
  la dulœʁ lɑ̃sinɑ̃tə, də nεtʁə kœ̃ ʁəʒε.

  e pɥi sεt- œ̃ bɔnœʁ, la vi dəvjɛ̃ œʁøzə
  fini la tʁaʒedi, e lε swaʁe pləʁøzə
  bɔ̃ʒuʁ lə ɡʁɑ̃ sjεl blø, bɔ̃ʒuʁ lə sɔlεj dɔʁ
  puʁ vivʁə sɔ̃n- amuʁ, plys ʒamε ʒə nə dɔʁ.

  εllə ε sɔʁti də lɔ̃bʁə, εllə ε vənɥ vεʁ mwa
  ʒə kyltivə sə ʁεvə, ɑ̃ bεʁsɑ̃ sɔ̃n- emwa
  e dɑ̃ sε bʁa ʒə mə ʁevεjə
  ɡʁize kɔmə paʁ lə vɛ̃ də la tʁεjə
  sɔ̃ sɛ̃ ʃo monoʁə
  εllə ε mɔ̃n- ivʁεsə.
 • Syllabes Phonétique : Le Soleil Se Leve…

  ma=vi=ne=tε=plys=ʁjɛ̃=kœ̃=na=ma=də=te=nεbʁə 12
  ʃɑ̃=də=de=vas=ta=sjɔ̃=sɔ=li=ty=də=fy=nεbʁə 12
  lε=za=muʁ=ze=lε=fεtə=nə=və=le=plys=ʁjɛ̃=diʁə 12
  la=vi=ki=kɔ̃=tinɥ=nə=pø=kə=la=mo=di=ʁə 12

  lə=pɛ̃=na=plys=də=ɡu=lə=vɛ̃=na=plys=dɔ=dœʁ 12
  ma=pɔʁtə=ʁεs=təu=vεʁtə=u=vεʁ=tə=o=ma=ʁo=dœʁ 12
  lεʁbə=fɔ=lə=ɑ̃=va=i=la=pə=lu=zə=ʁu=si 12
  œ̃=su=və=niʁ=vi=vasə=puʁ=œ̃=tɑ̃=ma=du=si 12

  sɔ=li=tydəɛ̃=fεʁ=nalə=sɔ=li=ty=də=də=tu=ʒuʁ 12
  dʁa=ki=ʁεs=te=ɡla=se=dy=swaʁ=o=pə=ti=ʒuʁ 12
  fu=lə=dɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə=mɑ̃=to=də=sɔ=li=tydə 12
  ki-a=bi=jə=mɔ̃=namə=ɑ̃=fε=sɔ̃-a=bi=tydə 12

  lε=ʒuʁ=pase=ɑ̃=ɡli=sɑ̃=ʒi=ʁɑ̃=dɔ=lə=de=twalə 12
  la=lynəε=tʁo=bla=faʁ=də=paʁ=lu=bli=ki=de=vwalə 12
  la=ny=di=te=ab=syʁ=də=dynə=vi=sɑ̃=zɔb=ʒε 12
  la=du=lœʁ=lɑ̃=si=nɑ̃tə=də=nε=tʁə=kœ̃=ʁə=ʒε 12

  e=pɥi=sε=tœ̃=bɔ=nœʁ=la=vi=də=vjɛ̃=œ=ʁøzə 12
  fi=ni=la=tʁa=ʒe=di=e=lε=swa=ʁe=plə=ʁøzə 12
  bɔ̃=ʒuʁ=lə=ɡʁɑ̃=sjεl=blø=bɔ̃=ʒuʁ=lə=sɔ=lεj=dɔʁ 12
  puʁ=vi=vʁə=sɔ̃=na=muʁ=plys=ʒa=mε=ʒə=nə=dɔʁ 12

  εl=lə=ε=sɔʁ=tidə=lɔ̃bʁə=εl=lə=ε=vənɥ=vεʁ=mwa 12
  ʒə=kyl=ti=və=sə=ʁεvə=ɑ̃=bεʁ=sɑ̃=sɔ̃=ne=mwa 12
  e=dɑ̃=sε=bʁa=ʒə=mə=ʁe=vε=jə 9
  ɡʁi=ze=kɔ=mə=paʁ=lə=vɛ̃=də=la=tʁε=jə 11
  sɔ̃=sɛ̃=ʃo=mo=no=ʁə 6
  εl=lə=ε=mɔ̃=ni=vʁε=sə 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/09/2011 14:59Rimailleur

je me demande qui s’est cru autorisé à modifier mon texte, je suis désolé mais c’est intolérable

Poème Bonheur
Publié le 07/09/2011 16:37

L'écrit contient 213 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0