Poeme : Où Se Cache Ma Muse…

Où Se Cache Ma Muse…

Auprès de quelle source, te caches-tu ma Muse ?
Prés de quelle fontaine où des oiseaux s’amusent ?
Sous un pin parasol ou un saule pleureur
Dans quelle vallée bleue où se cache le bonheur ?

Je te cherche toujours quand tu es loin de moi
Mon âme tout entière aspire à ton émoi
Te serrer en mes bras, te faire perdre l’haleine
Mettre au chaud nos deux corps, la couverture de laine.

Dans un pré se rouler, écraser les fenouilles
Contre-chant de baisers à celui des grenouilles,
Parcourir de mes doigts la courbe de ton nez
Découvrir qui tu es et toujours étonné.

Dans la forêt qui chante à la fin de l’été
Te voir sous le hallier comme un rêve enchanté
Esquisse en robe blanche, évanescence exquise
Qui transforme mon âme en une terre conquise.

L’amour que j’ai de toi ne se raconte pas
L’amour que j’ai de toi ne se reniera pas.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Où Se Cache Ma Muse…

  au=près=de=quel=le=source=te=ca=ches=tu=ma=muse 12
  prés=de=quel=le=fon=taine=où=des=oi=seaux=sa=musent 12
  sous=un=pin=pa=ra=sol=ou=un=sau=le=pleu=reur 12
  dans=quel=le=val=lée=bleue=où=se=cache=le=bon=heur 12

  je=te=cher=che=tou=jours=quand=tu=es=loin=de=moi 12
  mon=â=me=tout=en=tièreas=pi=re=à=ton=é=moi 12
  te=ser=rer=en=mes=bras=te=faire=per=dre=lha=leine 12
  mettreau=chaud=nos=deux=corps=la=cou=ver=tu=re=de=laine 12

  dans=un=pré=se=rou=ler=é=cra=ser=les=fe=nouilles 12
  con=tre=chant=de=bai=sers=à=ce=lui=des=gre=nouilles 12
  par=cou=rir=de=mes=doigts=la=cour=be=de=ton=nez 12
  dé=cou=vrir=qui=tu=es=et=tou=jours=é=ton=né 12

  dans=la=fo=rêt=qui=chante=à=la=fin=de=lé=té 12
  te=voir=sous=le=hal=lier=commeun=rê=ve=en=chan=té 12
  es=quisseen=ro=be=blanche=é=va=nes=cen=ce=ex=quise 12
  qui=trans=forme=mon=â=meen=u=ne=ter=re=con=quise 12

  la=mour=que=jai=de=toi=ne=se=ra=con=te=pas 12
  la=mour=que=jai=de=toi=ne=se=re=nie=ra=pas 12
 • Phonétique : Où Se Cache Ma Muse…

  opʁε də kεllə suʁsə, tə kaʃə ty ma myzə ?
  pʁe də kεllə fɔ̃tεnə u dεz- wazo samyze ?
  suz- œ̃ pɛ̃ paʁazɔl u œ̃ solə pləʁœʁ
  dɑ̃ kεllə vale blø u sə kaʃə lə bɔnœʁ ?

  ʒə tə ʃεʁʃə tuʒuʁ kɑ̃ ty ε lwɛ̃ də mwa
  mɔ̃n- amə tut- ɑ̃tjεʁə aspiʁə a tɔ̃n- emwa
  tə seʁe ɑ̃ mε bʁa, tə fεʁə pεʁdʁə lalεnə
  mεtʁə o ʃo no dø kɔʁ, la kuvεʁtyʁə də lεnə.

  dɑ̃z- œ̃ pʁe sə ʁule, ekʁaze lε fənujə
  kɔ̃tʁə ʃɑ̃ də bεzez- a səlɥi dε ɡʁənujə,
  paʁkuʁiʁ də mε dwa la kuʁbə də tɔ̃ ne
  dekuvʁiʁ ki ty ε e tuʒuʁz- etɔne.

  dɑ̃ la fɔʁε ki ʃɑ̃tə a la fɛ̃ də lete
  tə vwaʁ su lə-alje kɔmə œ̃ ʁεvə ɑ̃ʃɑ̃te
  εskisə ɑ̃ ʁɔbə blɑ̃ʃə, evanesɑ̃sə εkskizə
  ki tʁɑ̃sfɔʁmə mɔ̃n- amə ɑ̃n- ynə teʁə kɔ̃kizə.

  lamuʁ kə ʒε də twa nə sə ʁakɔ̃tə pa
  lamuʁ kə ʒε də twa nə sə ʁənjəʁa pa.
 • Syllabes Phonétique : Où Se Cache Ma Muse…

  o=pʁε=də=kεl=lə=suʁsə=tə=ka=ʃə=ty=ma=myzə 12
  pʁe=də=kεllə=fɔ̃=tεnə=u=dε=zwa=zo=sa=my=ze 12
  su=zœ̃=pɛ̃=pa=ʁa=zɔl=u=œ̃=so=lə=plə=ʁœʁ 12
  dɑ̃=kεl=lə=va=le=blø=usə=ka=ʃə=lə=bɔ=nœʁ 12

  ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=tu=ʒuʁ=kɑ̃=ty=ε=lwɛ̃=də=mwa 12
  mɔ̃=namə=tu=tɑ̃=tjε=ʁəas=pi=ʁə=a=tɔ̃=ne=mwa 12
  tə=se=ʁe=ɑ̃=mε=bʁatə=fε=ʁə=pεʁ=dʁə=la=lεnə 12
  mεtʁəo=ʃo=no=dø=kɔʁ=la=ku=vεʁ=ty=ʁə=də=lεnə 12

  dɑ̃=zœ̃=pʁe=sə=ʁu=le=e=kʁa=ze=lε=fə=nujə 12
  kɔ̃=tʁə=ʃɑ̃=də=bε=ze=za=səl=ɥi=dε=ɡʁə=nujə 12
  paʁ=ku=ʁiʁ=də=mε=dwa=la=kuʁ=bə=də=tɔ̃=ne 12
  de=ku=vʁiʁ=ki=ty=ε=e=tu=ʒuʁ=ze=tɔ=ne 12

  dɑ̃=la=fɔ=ʁε=ki=ʃɑ̃tə=a=la=fɛ̃=də=le=te 12
  tə=vwaʁ=su=lə-a=lje=kɔməœ̃=ʁε=və=ɑ̃=ʃɑ̃=te 12
  εs=kisəɑ̃=ʁɔ=bə=blɑ̃ʃə=e=va=ne=sɑ̃=sə=εk=skizə 12
  ki=tʁɑ̃s=fɔʁmə=mɔ̃=na=mə=ɑ̃=ny=nə=te=ʁə=kɔ̃kizə 12

  la=muʁ=kə=ʒε=də=twa=nə=sə=ʁa=kɔ̃=tə=pa 12
  la=muʁ=kə=ʒε=də=twa=nə=sə=ʁə=njə=ʁa=pa 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/09/2011 17:48Solfege34

c’est de l’amour ou je ne m’y connais pas!
bravo belle déclaration

Poème Absence
Publié le 20/09/2011 15:20

L'écrit contient 161 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0