Poeme-France : Lecture Écrit Hommage

Poeme : A La Maman D’Obama

Poème Hommage
Publié le 15/01/2010 10:31

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Rivière

A La Maman D’Obama

Tu es jeune Duham Ann
Quand ton cœur s´enflamme
Bien que c´est mal vu encore
Ce mariage bicolore
Avec un étudiant du Kenya
Père du petit Barak Obama.
Mais l’enfant n´a pas deux ans
Stanley un autre chemin prend
Te laissant seule avec l´enfant.
Heureusement tu as tes parents.

Puis l´Amour frappe à nouveau
Tu épouse l´indonésien Lolo
Arrive alors la petite Maya
Qui apporte tant de joie !
Puis c´est la vie à Jakarta
Ou l´on se moque d´Obama
De sa couleur, et d´être gras
Ils sont si maigre là-bas !
Mais il sait se faire des amis
Don que tu lui as transmis

Vivant parmi cette pauvreté
Tu donnes sans compter
Mais lolo change peu à peu
Se séparer deviens le mieux
Retour aux Etats-unis
Pour toi et tes petits.
Compassion, solidarité !
Luttant pour les oubliés
Les exclus de la société.
Les enfants en priorité.

Mais ta vie si bien remplie
Ton corps soudain t´a trahie
Et tu n´as pu voir ton fils Obama
Devenir un grand chef d´état
Mais tu es dans son cœur et sa vie
Fort de ce que tu lui as transmis
Avec Michelle, Malia et Natasha.
Et les rêves qu´il a fait avec toi
Pour qu´il les réalise un jour
Guide bien ses pas toujours !
L´espoir d´un monde meilleur
Est né dans beaucoup de cœurs.
Agnès Rivière
Poesieenfant. blog4ever. com
 • Pieds Hyphénique: A La Maman D’Obama

  tu=es=jeu=ne=du=ham=ann 7
  quand=ton=cœur=sen=flam=me 6
  bien=que=cest=mal=vu=en=co=re 8
  ce=ma=ria=ge=bi=co=lo=re 8
  a=vec=un=é=tu=diant=du=ke=nya 9
  père=du=pe=tit=ba=rak=o=ba=ma 9
  mais=len=fant=na=pas=deux=ans 7
  stan=ley=un=au=tre=che=min=prend 8
  te=lais=sant=seule=a=vec=len=fant 8
  heu=reu=se=ment=tu=as=tes=parents 8

  puis=la=mour=frap=pe=à=nou=veau 8
  tu=é=pouse=lin=do=né=sien=lo=lo 9
  ar=rivea=lors=la=pe=ti=te=maya 8
  qui=ap=por=te=tant=de=joie 7
  puis=cest=la=vie=à=ja=kar=ta 8
  ou=lon=se=mo=que=do=ba=ma 8
  de=sa=cou=leur=et=dê=tre=gras 8
  ils=sont=si=mai=gre=là=bas 7
  mais=il=sait=se=faire=des=a=mis 8
  don=que=tu=lui=as=trans=mis 7

  vi=vant=par=mi=cette=pau=vre=té 8
  tu=don=nes=sans=comp=ter 6
  mais=lo=lo=chan=ge=peu=à=peu 8
  se=sé=pa=rer=de=viens=le=mieux 8
  re=tour=aux=e=tats=u=nis 7
  pour=toi=et=tes=pe=tits 6
  com=pas=sion=so=li=da=ri=té 8
  lut=tant=pour=les=ou=bli=és 7
  les=ex=clus=de=la=so=cié=té 8
  les=en=fants=en=pri=o=ri=té 8

  mais=ta=vie=si=bien=rem=plie 7
  ton=corps=sou=dain=ta=tra=hie 7
  et=tu=nas=pu=voir=ton=fils=o=ba=ma 10
  de=ve=nir=un=grand=chef=dé=tat 8
  mais=tu=es=dans=son=cœur=et=sa=vie 9
  fort=de=ce=que=tu=lui=as=trans=mis 9
  a=vec=mi=chel=le=ma=lia=et=na=ta=sha 11
  et=les=rêves=quil=a=fait=a=vec=toi 9
  pour=quil=les=ré=a=lise=un=jour 8
  gui=de=bien=ses=pas=tou=jours 7
  les=poir=dun=mon=de=meil=leur 7
  est=né=dans=beau=coup=de=cœurs 7
  agnès=ri=vi=è=re 5
  poe=sieen=fant=blog=quatre=e=ver=com 8
 • Phonétique : A La Maman D’Obama

  ty ε ʒənə dyam an
  kɑ̃ tɔ̃ kœʁ sɑ̃flamə
  bjɛ̃ kə sε mal vy ɑ̃kɔʁə
  sə maʁjaʒə bikɔlɔʁə
  avεk œ̃n- etydjɑ̃ dy kənia
  pεʁə dy pəti baʁak ɔbama.
  mε lɑ̃fɑ̃ na pa døz- ɑ̃
  stɑ̃le œ̃n- otʁə ʃəmɛ̃ pʁɑ̃
  tə lεsɑ̃ sələ avεk lɑ̃fɑ̃.
  œʁøzəmɑ̃ ty a tε paʁɑ̃.

  pɥi lamuʁ fʁapə a nuvo
  ty epuzə lɛ̃dɔnezjɛ̃ lɔlo
  aʁivə alɔʁ la pətitə mεja
  ki apɔʁtə tɑ̃ də ʒwa !
  pɥi sε la vi a ʒakaʁta
  u lɔ̃ sə mɔkə dɔbama
  də sa kulœʁ, e dεtʁə ɡʁa
  il sɔ̃ si mεɡʁə la ba !
  mεz- il sε sə fεʁə dεz- ami
  dɔ̃ kə ty lɥi a tʁɑ̃smi

  vivɑ̃ paʁmi sεtə povʁəte
  ty dɔnə sɑ̃ kɔ̃te
  mε lɔlo ʃɑ̃ʒə pø a pø
  sə sepaʁe dəvjɛ̃ lə mjø
  ʁətuʁ oz- ətaz- yni
  puʁ twa e tε pəti.
  kɔ̃pasjɔ̃, sɔlidaʁite !
  lytɑ̃ puʁ lεz- ublje
  lεz- εksklys də la sɔsjete.
  lεz- ɑ̃fɑ̃z- ɑ̃ pʁjɔʁite.

  mε ta vi si bjɛ̃ ʁɑ̃pli
  tɔ̃ kɔʁ sudɛ̃ ta tʁai
  e ty na py vwaʁ tɔ̃ fisz- ɔbama
  dəvəniʁ œ̃ ɡʁɑ̃ ʃεf deta
  mε ty ε dɑ̃ sɔ̃ kœʁ e sa vi
  fɔʁ də sə kə ty lɥi a tʁɑ̃smi
  avεk miʃεllə, malja e nataʃa.
  e lε ʁεvə kil a fε avεk twa
  puʁ kil lε ʁealizə œ̃ ʒuʁ
  ɡidə bjɛ̃ sε pa tuʒuʁ !
  lεspwaʁ dœ̃ mɔ̃də mεjœʁ
  ε ne dɑ̃ boku də kœʁ.
  aɲε ʁivjεʁə
  poəzjinfɑ̃. blɔɡ katʁə əve. kɔm
 • Pieds Phonétique : A La Maman D’Obama

  ty=ε=ʒə=nə=dy=am=an 7
  kɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=fla=mə 7
  bjɛ̃=kə=sε=mal=vy=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  sə=ma=ʁja=ʒə=bi=kɔ=lɔ=ʁə 8
  a=vεk=œ̃=ne=ty=djɑ̃=dykə=ni=a 9
  pεʁə=dy=pə=ti=ba=ʁak=ɔ=ba=ma 9
  mε=lɑ̃=fɑ̃=na=pa=dø=zɑ̃ 7
  stɑ̃=le=œ̃=no=tʁə=ʃə=mɛ̃=pʁɑ̃ 8
  tə=lε=sɑ̃sə=lə=a=vεk=lɑ̃=fɑ̃ 8
  œ=ʁøzə=mɑ̃=ty=a=tε=pa=ʁɑ̃ 8

  pɥi=la=muʁ=fʁa=pə=a=nu=vo 8
  ty=e=puzə=lɛ̃=dɔ=ne=zjɛ̃=lɔ=lo 9
  a=ʁivəa=lɔʁ=lapə=ti=tə=mε=ja 8
  ki=a=pɔʁ=tə=tɑ̃=də=ʒwa 7
  pɥi=sε=la=vi=a=ʒa=kaʁ=ta 8
  u=lɔ̃=sə=mɔ=kə=dɔ=ba=ma 8
  də=sa=ku=lœʁ=e=dε=tʁə=ɡʁa 8
  il=sɔ̃=si=mε=ɡʁə=la=ba 7
  mε=zil=sεsə=fε=ʁə=dε=za=mi 8
  dɔ̃=kə=ty=lɥi=a=tʁɑ̃s=mi 7

  vi=vɑ̃=paʁ=mi=sεtə=po=vʁə=te 8
  ty=dɔ=nə=sɑ̃=kɔ̃=te 6
  mε=lɔ=lo=ʃɑ̃=ʒə=pø=a=pø 8
  sə=se=pa=ʁe=də=vjɛ̃=lə=mjø 8
  ʁə=tuʁ=o=zə=ta=zy=ni 7
  puʁ=twa=e=tε=pə=ti 6
  kɔ̃=pa=sjɔ̃=sɔ=li=da=ʁi=te 8
  ly=tɑ̃=puʁ=lε=zu=blj=e 7
  lε=zεk=sklys=də=la=sɔ=sje=te 8
  lε=zɑ̃=fɑ̃=zɑ̃=pʁj=ɔ=ʁi=te 8

  mε=ta=vi=si=bj=ɛ̃=ʁɑ̃=pli 8
  tɔ̃=kɔʁ=su=dɛ̃=ta=tʁa=i 7
  e=ty=na=py=vwaʁ=tɔ̃=fis=zɔ=ba=ma 10
  də=və=niʁ=œ̃=ɡʁɑ̃=ʃεf=de=ta 8
  mε=ty=ε=dɑ̃=sɔ̃=kœʁ=e=sa=vi 9
  fɔʁdə=sə=kə=ty=lɥi=a=tʁɑ̃s=mi 8
  a=vεk=mi=ʃεllə=ma=lja=e=na=ta=ʃa 10
  e=lε=ʁεvə=kil=a=fε=a=vεk=twa 9
  puʁ=kil=lε=ʁe=a=lizə=œ̃=ʒuʁ 8
  ɡi=də=bj=ɛ̃=sε=pa=tu=ʒuʁ 8
  lεs=pwaʁ=dœ̃=mɔ̃=də=mε=jœ=ʁə 8
  ε=ne=dɑ̃=bo=ku=də=kœ=ʁə 8
  a=ɲε=ʁi=vj=ε=ʁə 6
  poə=zjin=fɑ̃=blɔɡ=ka=tʁə=ə=ve=kɔm 9

PostScriptum

J’ai une grande admiration pour la Maman d’Obama

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/02/2010 22:54Ephémère

C’est toujours un plaisir de lire tes écrits. Amitiés d’une revenante.