Univers de poésie d'un auteur

Poème:Anniversaire D’alexis

Le Poème

Alexis
M’entends-tu ?
Je palperai les salissures de tes naufrages
Pour éterniser dans les abysses tes délires
Et je te bâtirai des havres, nids de sourires
Avant que le crépuscule se prosterne à ton âge

Alexis
Je vandaliserai les déveines de ton odyssée,
Sentiers fastidieux de tes moroses pensées
Qui periclitent les rayons milles feux d’heur
Des coruscants desseins de ta nouvelle heure.

Alexis
J’attiserai avec les mots l’encens de l’alacrité
À l’autel des aubaines et au réfectoire de la santé
Je servirai à ton corps les suaves fruits de la quiétude
Dans les assiettes de l’infaillible mansuétude.

Ô cher Alexis
À l’ère six, je coudrai dans l’atelier de tes désidératas
Le manteau des grands érudits que tu incarnes
Et ce sera la chemise de tes propos, maints tas
De prouesses qui t’épargneront les saines carnes.

Et bien fringués, tu éteigneras les opaques chandelles
Qui épuisaient les allumettes des grandes merveilles
Que l’olympe accoucha pour tourner l’horloge
Qui baptisa ton jour où la terre actuelle loge.

Triomphant anniversaire à toi.
Rolland SOTCHOEDO
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Rolland Tobi Sotchoedo

Poète Rolland Tobi Sotchoedo

Rolland Tobi Sotchoedo a publié sur le site 9 écrits. Rolland Tobi Sotchoedo est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Anniversaire D’alexisalexis 1
men=tends=tu 3
je=pal=pe=rai=les=sa=lis=sures=de=tes=nau=frages 12
pour=é=ter=ni=ser=dans=les=a=bys=ses=tes=dé=lires 13
et=je=te=bâ=ti=rai=des=havres=nids=de=sou=rires 12
avant=que=le=cré=pus=cule=se=pros=ter=neà=ton=âge 12

alexis 1
je=van=da=lise=rai=les=dé=veines=de=ton=o=dys=sée 13
sen=tiers=fas=ti=dieux=de=tes=mo=ro=ses=pen=sées 12
qui=pe=ri=cli=tent=les=rayons=mil=les=feux=d=heur 12
des=co=rus=cants=des=seins=de=ta=nou=vel=le=heure 12

alexis 1
jat=tise=rai=a=vec=les=mots=lencens=de=la=la=cri=té 13
à=lau=tel=des=au=baines=et=au=ré=fec=toire=de=la=san=té 15
je=ser=vi=rai=à=ton=corps=les=suaves=fruits=de=la=quié=tude 14
dans=les=as=siet=tes=de=lin=failli=ble=man=sué=tude 12

ô=cher=a=lexis 4
à=lère=six=je=cou=drai=dans=late=lier=de=tes=dé=si=dé=ra=tas 16
le=man=teau=des=grands=é=ru=dits=que=tu=in=carnes 12
et=ce=se=ra=la=che=mise=de=tes=pro=pos=maints=tas 13
de=proues=ses=qui=té=par=gne=ront=les=sai=nes=carnes 12

et=bien=frin=gués=tu=é=teigne=ras=les=o=pa=ques=chan=delles 14
qui=é=pui=saient=les=al=lumettes=des=gran=des=mer=veilles 12
que=lo=lym=pe=ac=cou=cha=pour=tour=ner=lhor=loge 12
qui=bap=ti=sa=ton=jour=où=la=terreac=tuel=le=loge 12

tri=om=phant=an=ni=ver=sai=re=à=toi 10
rol=land=sot=choe=do 5
Phonétique : Anniversaire D’alexisalεksi
mɑ̃tɑ̃ ty ?
ʒə palpəʁε lε salisyʁə də tε nofʁaʒə
puʁ etεʁnize dɑ̃ lεz- abisə tε deliʁə
e ʒə tə batiʁε dεz- avʁə, nid də suʁiʁə
avɑ̃ kə lə kʁepyskylə sə pʁɔstεʁnə a tɔ̃n- aʒə

alεksi
ʒə vɑ̃dalizəʁε lε devεnə də tɔ̃n- ɔdise,
sɑ̃tje fastidjø də tε mɔʁozə pɑ̃se
ki pəʁiklite lε ʁεjɔ̃ milə fø dœʁ
dε kɔʁyskɑ̃ desɛ̃ də ta nuvεllə œʁ.

alεksi
ʒatizəʁε avεk lε mo lɑ̃sɛ̃ də lalakʁite
a lotεl dεz- obεnəz- e o ʁefεktwaʁə də la sɑ̃te
ʒə sεʁviʁε a tɔ̃ kɔʁ lε sɥavə fʁɥi də la kjetydə
dɑ̃ lεz- asjεtə də lɛ̃fajiblə mɑ̃syetydə.

o ʃεʁ alεksi
a lεʁə sis, ʒə kudʁε dɑ̃ latəlje də tε dezideʁata
lə mɑ̃to dε ɡʁɑ̃z- eʁydi kə ty ɛ̃kaʁnə
e sə səʁa la ʃəmizə də tε pʁɔpo, mɛ̃ tas
də pʁuesə ki tepaʁɲəʁɔ̃ lε sεnə kaʁnə.

e bjɛ̃ fʁɛ̃ɡe, ty etεɲəʁa lεz- ɔpak ʃɑ̃dεllə
ki epɥizε lεz- alymεtə dε ɡʁɑ̃də mεʁvεjə
kə lɔlɛ̃pə akuʃa puʁ tuʁne lɔʁlɔʒə
ki batiza tɔ̃ ʒuʁ u la teʁə aktɥεllə lɔʒə.

tʁjɔ̃fɑ̃ anivεʁsεʁə a twa.
ʁɔlɑ̃d sɔtʃoədo
Syllabes Phonétique : Anniversaire D’alexisa=lεk=si 3
mɑ̃=tɑ̃=ty 3
ʒə=pal=pə=ʁε=lε=sa=li=sy=ʁə=də=tε=no=fʁa=ʒə 14
puʁ=e=tεʁ=ni=ze=dɑ̃=lε=za=bi=sə=tε=de=li=ʁə 14
e=ʒə=tə=ba=ti=ʁε=dε=za=vʁə=nid=də=su=ʁi=ʁə 14
a=vɑ̃=kə=lə=kʁe=pys=kylə=sə=pʁɔs=tεʁ=nə=a=tɔ̃=naʒə 14

a=lεk=si 3
ʒə=vɑ̃=da=li=zə=ʁε=lε=de=vε=nə=də=tɔ̃=nɔ=dise 14
sɑ̃=tj=e=fas=ti=dj=ø=də=tε=mɔ=ʁo=zə=pɑ̃=se 14
ki=pə=ʁi=kli=te=lε=ʁε=j=ɔ̃=mi=lə=fø=dœ=ʁə 14
dε=kɔ=ʁys=kɑ̃=de=sɛ̃=də=ta=nu=vεl=lə=œ=ʁə 13

a=lεk=si 3
ʒa=tizə=ʁε=a=vεk=lε=mo=lɑ̃=sɛ̃=də=la=la=kʁi=te 14
a=lo=tεl=dεzobεnə=ze=o=ʁe=fεk=twa=ʁə=də=la=sɑ̃=te 14
ʒə=sεʁ=vi=ʁε=a=tɔ̃=kɔʁ=lε=sɥavə=fʁɥi=də=la=kje=tydə 14
dɑ̃=lε=za=sjε=tə=də=lɛ̃=fa=ji=blə=mɑ̃=sy=e=tydə 14

o=ʃεʁ=a=lεk=si 5
alεʁə=sis=ʒə=ku=dʁε=dɑ̃=latə=lje=də=tε=de=zi=de=ʁa=ta 15
lə=mɑ̃=to=dε=ɡʁɑ̃=ze=ʁy=di=kə=ty=ɛ̃=ka=ʁnə 13
e=sə=sə=ʁa=la=ʃə=mi=zə=də=tε=pʁɔ=po=mɛ̃=tas 14
də=pʁu=e=sə=ki=te=pa=ʁɲə=ʁɔ̃=lε=sε=nə=kaʁ=nə 14

e=bjɛ̃=fʁɛ̃=ɡe=ty=e=tεɲə=ʁa=lε=zɔ=pak=ʃɑ̃=dεl=lə 14
ki=ep=ɥi=zε=lε=za=ly=mε=tə=dε=ɡʁɑ̃=də=mεʁ=vεjə 14
kə=lɔ=lɛ̃=pə=a=ku=ʃa=puʁ=tuʁ=ne=lɔʁ=lɔ=ʒə 13
ki=ba=ti=za=tɔ̃=ʒuʁ=u=la=te=ʁə=ak=tɥεl=lə=lɔʒə 14

tʁj=ɔ̃=fɑ̃=a=ni=vεʁ=sε=ʁə=a=twa 10
ʁɔ=lɑ̃d=sɔt=ʃo=ə=do 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
22/07/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Anniversaire
Du 10/01/2024 22:57

L'écrit contient 184 mots qui sont répartis dans 6 strophes.