Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Vertu À L’époque Contemporaine

Le Poème

Au pays des piètres êtres de l’antique ère,
L’homme narcissique semait sur toutes les terres
Le cacochyme et l’inextricable vice qui regimbe
En gardant pour longtemps la vertu dans les limbes.

La vertu demeurait l’imputrescible paria de la société cruelle
Qui l’empicassait sans trêve et sans prémonition dans les ruelles
Des imprécations d’où sourdent les clampins d’analyse
Et les sycophantes de son procès telle sa descente dans les abysses.

Mais aujourd’hui, la vertu brasille et demeure la déesse dithyrambique
Que les hommes encensent à travers leurs magnanimes actes,
Ces moult comportements grégaires et philanthropiques
Qui culbutent les maussades intrigues du mal à la hâte.

Elle pourfend et assomme les cyniques et larves êtres,
Ses contempteurs qui se dissimulent derrière ses disciples
Pour faire l’hymen avec les délires du pusillanime traître
Qui accouche l’incubateur des vices en périple.

Elle déflore sempiternellement les errements des hommes
Et les emportent de leurs alcôves infernales
Vers son infirmerie où ils rassérènent ceux tombés dans les pommes
En leur vulgarisant ses caractéristiques cardinales.

Et la vaillante vertu paralyse aussi les iconoclastes
Et les fait siroter allègrement son nectar charismatique
Où alitent ses théologales qui font d’eux l’agelaste
Qui croit ses saines doctrines dans une atmosphère hypocoristique.

Elle est un mystère insaisissable de l’homme congru,
La déesse fastueuse, épreuve de l’homme aisé
Qui colmate dans la frousse les êtres incongrus
Et rend pour toujours impavide ses disciples civilisés.

Cette sainte vertu reste et demeure la culture de notre siècle
Qui exalte ceux qui suivent ses gigantesques pas
Puisqu’elle est le cadeau de l’olympe qui n’est jamais las
Pour dispenser les pourboires aux hommes qui sauvegardent son cercle.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Rolland Tobi Sotchoedo

Poète Rolland Tobi Sotchoedo

Rolland Tobi Sotchoedo a publié sur le site 9 écrits. Rolland Tobi Sotchoedo est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Vertu À L’époque Contemporaineau=pa=ys=des=pi=è=tres=ê=tres=de=lan=ti=que=è=re 15
l=hom=me=nar=cis=si=que=se=mait=sur=tou=tes=les=ter=res 15
le=ca=co=chy=me=et=li=nex=tri=ca=ble=vi=ce=qui=re=gim=be 17
en=gar=dant=pour=long=temps=la=ver=tu=dans=les=lim=bes 13

la=ver=tu=de=meu=rait=lim=pu=tres=ci=ble=pa=ria=de=la=so=ci=é=té=cruelle 20
qui=lem=pi=cas=sait=sans=trê=ve=et=sans=pré=mo=ni=ti=on=dans=les=ruelles 18
des=im=pré=ca=ti=ons=doù=sour=dent=les=clam=pins=da=na=lyse 15
et=les=sy=co=phan=tes=de=son=pro=cès=tel=le=sa=des=cen=te=dans=les=a=bysses 20

mais=au=jourd=hui=la=ver=tu=bra=sille=et=de=meu=re=la=dées=se=di=thy=ram=bique 20
que=les=hom=mes=en=cen=sent=à=tra=vers=leurs=ma=gna=ni=mes=ac=tes 17
ces=moult=com=por=te=ments=gré=gai=res=et=phi=lan=thro=piques 14
qui=cul=bu=tent=les=maus=sa=des=in=tri=gues=du=mal=à=la=hâte 16

el=le=pour=fend=et=as=som=me=les=cy=ni=ques=et=lar=ves=ê=tres 17
ses=con=temp=teurs=qui=se=dis=si=mu=lent=der=ri=è=re=ses=dis=ci=ples 18
pour=fai=re=l=hy=men=a=vec=les=dé=li=res=du=pu=sil=la=ni=me=traî=tre 20
qui=ac=cou=che=lin=cu=ba=teur=des=vi=ces=en=pé=ri=ple 15

el=le=dé=flo=re=sem=pi=ter=nel=le=ment=les=er=re=ments=des=hom=mes 18
et=les=em=por=tent=de=leurs=al=cô=ves=in=fer=na=les 14
vers=son=in=fir=me=rie=où=ils=ras=sé=rè=nent=ceux=tom=bés=dans=les=pom=mes 19
en=leur=vul=ga=ri=sant=ses=ca=rac=té=ris=ti=ques=car=di=na=les 17

et=la=vaillan=te=ver=tu=pa=ra=ly=se=aus=si=les=i=co=no=clas=tes 18
et=les=fait=si=ro=ter=al=lè=gre=ment=son=nec=tar=cha=ris=ma=tique 17
où=a=li=tent=ses=thé=o=lo=ga=les=qui=font=deux=la=ge=las=te 17
qui=croit=ses=sai=nes=doc=tri=nes=dans=u=ne=at=mo=sphè=re=hy=po=co=ris=tique 20

el=le=est=un=mys=tè=re=in=sai=sis=sa=ble=de=l=hom=me=con=gru 18
la=dées=se=fas=tu=eu=se=é=preu=ve=de=l=hom=me=ai=sé 16
qui=col=ma=te=dans=la=frous=se=les=ê=tres=in=con=grus 14
et=rend=pour=tou=jours=im=pa=vi=de=ses=dis=ci=ples=ci=vi=li=sés 17

cet=te=sain=te=ver=tu=res=te=et=de=meu=re=la=cul=tu=re=de=no=tre=siècle 20
qui=exal=te=ceux=qui=sui=vent=ses=gi=gan=tes=ques=pas 13
puis=quel=le=est=le=ca=deau=de=lo=lym=pe=qui=nest=ja=mais=las 16
pour=dis=pen=ser=les=pour=boi=res=aux=hom=mes=qui=sau=ve=gar=dent=son=cer=cle 19
Phonétique : La Vertu À L’époque Contemporaineo pεi dε pjεtʁəz- εtʁə- də lɑ̃tikə εʁə,
lɔmə naʁsisikə səmε syʁ tutə lε teʁə
lə kakoʃimə e linεkstʁikablə visə ki ʁəʒɛ̃bə
ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ puʁ lɔ̃tɑ̃ la vεʁty dɑ̃ lε lɛ̃bə.

la vεʁty dəməʁε lɛ̃pytʁεsiblə paʁja də la sɔsjete kʁyεllə
ki lɑ̃pikasε sɑ̃ tʁεvə e sɑ̃ pʁemɔnisjɔ̃ dɑ̃ lε ʁyεllə
dεz- ɛ̃pʁekasjɔ̃ du suʁde lε klɑ̃pɛ̃ danalizə
e lε sikɔfɑ̃tə də sɔ̃ pʁɔsε tεllə sa desɑ̃tə dɑ̃ lεz- abisə.

mεz- oʒuʁdɥi, la vεʁty bʁazijə e dəməʁə la deεsə ditiʁɑ̃bikə
kə lεz- ɔməz- ɑ̃sɑ̃se a tʁavεʁ lœʁ maɲaniməz- aktə,
sε mult kɔ̃pɔʁtəmɑ̃ ɡʁeɡεʁəz- e filɑ̃tʁɔpik
ki kylbyte lε mosadəz- ɛ̃tʁiɡ dy mal a la atə.

εllə puʁfɑ̃t- e asɔmə lε sɛ̃ikz- e laʁvəz- εtʁə,
sε kɔ̃tɑ̃ptœʁ ki sə disimyle dəʁjεʁə sε disiplə
puʁ fεʁə limɛ̃ avεk lε deliʁə dy pyzijanimə tʁεtʁə
ki akuʃə lɛ̃kybatœʁ dε visəz- ɑ̃ peʁiplə.

εllə deflɔʁə sɑ̃pitεʁnεllmɑ̃ lεz- εʁəmɑ̃ dεz- ɔmə
e lεz- ɑ̃pɔʁte də lœʁz- alkovəz- ɛ̃fεʁnalə
vεʁ sɔ̃n- ɛ̃fiʁməʁi u il ʁaseʁεne sø tɔ̃be dɑ̃ lε pɔmə
ɑ̃ lœʁ vylɡaʁizɑ̃ sε kaʁakteʁistik kaʁdinalə.

e la vajɑ̃tə vεʁty paʁalizə osi lεz- ikɔnɔklastə
e lε fε siʁɔte alεɡʁəmɑ̃ sɔ̃ nεktaʁ ʃaʁismatikə
u alite sε teɔlɔɡalə ki fɔ̃ dø laʒəlastə
ki kʁwa sε sεnə dɔktʁinə dɑ̃z- ynə atmɔsfεʁə ipɔkɔʁistikə.

εllə εt- œ̃ mistεʁə ɛ̃sεzisablə də lɔmə kɔ̃ɡʁy,
la deεsə fastɥøzə, epʁəvə də lɔmə εze
ki kɔlmatə dɑ̃ la fʁusə lεz- εtʁəz- ɛ̃kɔ̃ɡʁys
e ʁɑ̃ puʁ tuʒuʁz- ɛ̃pavidə sε disiplə sivilize.

sεtə sɛ̃tə vεʁty ʁεstə e dəməʁə la kyltyʁə də nɔtʁə sjεklə
ki εɡzaltə sø ki sɥive sε ʒiɡɑ̃tεsk pa
pɥiskεllə ε lə kado də lɔlɛ̃pə ki nε ʒamε las
puʁ dispɑ̃se lε puʁbwaʁəz- o ɔmə ki sovɡaʁde sɔ̃ sεʁklə.
Syllabes Phonétique : La Vertu À L’époque Contemporaineo=pε=i=dε=pjε=tʁə=zε=tʁə=də=lɑ̃=ti=kə=ε=ʁə 14
lɔ=mə=naʁ=si=si=kə=sə=mε=syʁ=tu=tə=lε=te=ʁə 14
lə=ka=ko=ʃiməe=li=nεk=stʁ=ka=blə=vi=sə=ki=ʁə=ʒɛ̃bə 14
ɑ̃=ɡaʁ=dɑ̃=puʁ=lɔ̃=tɑ̃=la=vεʁ=ty=dɑ̃=lε=lɛ̃=bə 13

lavεʁtydə=mə=ʁε=lɛ̃=py=tʁε=si=blə=pa=ʁja=də=la=sɔ=sje=te=kʁyεllə 16
ki=lɑ̃=pi=ka=sε=sɑ̃=tʁεvəe=sɑ̃=pʁe=mɔ=ni=sjɔ̃=dɑ̃=lεʁyεllə 14
dε=zɛ̃=pʁe=ka=sjɔ̃=du=suʁ=de=lε=klɑ̃=pɛ̃=da=na=lizə 14
e=lε=sikɔfɑ̃tə=də=sɔ̃=pʁɔ=sε=tεllə=sa=de=sɑ̃=tə=dɑ̃=lεzabisə 14

mε=zo=ʒuʁ=dɥi=la=vεʁ=ty=bʁa=zi=jəe=də=mə=ʁə=la=de=εsə=di=tiʁɑ̃bikə 18
kə=lεzɔmə=zɑ̃=sɑ̃se=a=tʁa=vεʁ=lœʁ=ma=ɲa=ni=mə=zak=tə 14
sε=mult=kɔ̃=pɔʁ=tə=mɑ̃=ɡʁe=ɡε=ʁə=ze=fi=lɑ̃=tʁɔ=pik 14
ki=kyl=by=te=lε=mo=sadə=zɛ̃=tʁiɡ=dy=mal=a=la=atə 14

εl=lə=puʁ=fɑ̃=te=a=sɔmə=lε=sɛ̃=ik=ze=laʁ=və=zεtʁə 14
sε=kɔ̃=tɑ̃p=tœʁ=kisə=di=si=my=le=də=ʁjε=ʁə=sε=disiplə 14
puʁfεʁə=li=mɛ̃=a=vεk=lε=de=liʁə=dy=py=zi=ja=ni=mə=tʁεtʁə 15
ki=a=ku=ʃə=lɛ̃=ky=ba=tœʁ=dε=vi=sə=zɑ̃=pe=ʁiplə 14

εllə=de=flɔʁə=sɑ̃=pi=tεʁ=nεl=lmɑ̃=lε=zε=ʁə=mɑ̃=dε=zɔmə 14
e=lε=zɑ̃=pɔʁ=te=də=lœʁ=zal=ko=və=zɛ̃=fεʁ=na=lə 14
vεʁ=sɔ̃=nɛ̃=fiʁ=mə=ʁi=u=il=ʁase=ʁε=ne=sø=tɔ̃=be=dɑ̃lεpɔmə 15
ɑ̃=lœʁ=vyl=ɡa=ʁi=zɑ̃=sε=ka=ʁak=te=ʁis=tik=kaʁ=dinalə 14

e=la=va=jɑ̃tə=vεʁ=ty=pa=ʁa=li=zəo=si=lε=zi=kɔ=nɔ=klas=tə 17
e=lε=fε=si=ʁɔ=te=alεɡʁə=mɑ̃=sɔ̃=nεk=taʁ=ʃa=ʁis=matikə 14
u=a=li=te=sε=te=ɔlɔɡalə=ki=fɔ̃=dø=la=ʒə=las=tə 14
ki=kʁwasεsεnə=dɔk=tʁi=nə=dɑ̃=zy=nəat=mɔs=fε=ʁə=i=pɔ=kɔʁistikə 14

εlləε=tœ̃=mis=tεʁə=ɛ̃=sε=zi=sa=blə=də=lɔ=mə=kɔ̃=ɡʁy 14
la=de=εsə=fas=tɥø=zə=e=pʁə=və=də=lɔ=mə=ε=ze 14
ki=kɔl=ma=tə=dɑ̃=la=fʁu=sə=lε=zε=tʁə=zɛ̃=kɔ̃=ɡʁys 14
e=ʁɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁ=zɛ̃pavidə=sε=di=si=plə=si=vi=li=ze 14

sεtə=sɛ̃tə=vεʁ=ty=ʁεs=təe=də=mə=ʁə=la=kyl=tyʁə=də=nɔ=tʁə=sjεklə 16
ki=εɡ=zal=tə=sø=ki=sɥi=ve=sε=ʒi=ɡɑ̃=tεsk=pa 13
pɥis=kεllə=εlə=ka=do=də=lɔ=lɛ̃=pə=ki=nε=ʒa=mε=las 14
puʁ=dis=pɑ̃se=lε=puʁ=bwaʁə=zo=ɔ=mə=ki=sov=ɡaʁ=de=sɔ̃sεʁklə 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
17/06/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vertu
Du 10/06/2024 22:08

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.