Univers de poésie d'un auteur

Poème:Jasmin

Le Poème

Jasmin, parfum de nostalgie… odeur de ma fleur préférée
Rouge, couleur de l’amour intense… mon cœur rose offerte
A toi, ange sur terre… jardin tout le temps fleuri
De ma part, au nom de la passion… d’une touche brûlante

On prétend que le temps apporte l’oubli…
Mais mon temps a moi est différent certes…
Une seconde ne serait ce qu’une longue nuit
Des rêves, des battements d’un cœur… des soirées de fête

Une éternité, chaque moment de bonheur en ta compagnie
Ou même lors d’une conversation sans suite
Parlant d’un scénario de rêve qui ne manque pas de fantaisie
Une caresse virtuelle… probablement vraie sans empreinte

Racontant ce que je ressens… un conte de fées
Princesse, bleu couleur des yeux… foncée pour être exacte
Réelle dans mon monde imaginaire… au fond de mes pensées
Réveil, Mirage… sable en mains, sans guide le long d’une étrange piste

J’avance vers un point de départ… vers un jour de passée
Une marche dans un couloir vide… mon compagnon un cœur triste
Noire, Solitude éclairée par des souvenirs et une terrible nostalgie
Sourires, larmes, rêves et promesses… une longue liste

Privée d’une lueur d’espoir mais jamais la bonne volonté
Blanche, Rose de neige… Restes mon âme transparente
C’est ta vraie beauté qui s’éternise toute une vie
Déesse de mon bonheur, au fond de mon cœur tu seras toujours présente

Même de loin, j’en ai l’image d’un regard qui m’a emprisonnée
Dans un palais de mille et une nuits avec toutes les portes ouvertes
Heureux d’être le roi des lieux et esclave envoûté par ta beauté
Vaincu par ce hasard, je garderai la mémoire de notre amour vivante
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

A celle qui m’a fait decouvrir ce que c’est le vrai amour. . .

Poeme de Romeo Sin Corazon

Poète Romeo Sin Corazon

Romeo Sin Corazon a publié sur le site 5 écrits. Romeo Sin Corazon est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Jasminjas=min=par=fum=de=nos=tal=gie=o=deur=de=ma=fleur=pré=fé=rée 16
rou=ge=cou=leur=de=la=mour=in=ten=se=mon=cœur=ro=se=of=ferte 16
a=toi=an=ge=sur=ter=re=jar=din=tout=le=temps=fleu=ri 14
de=ma=part=au=nom=de=la=pas=sion=du=ne=tou=che=brû=lan=te 16

on=pré=tend=que=le=temps=ap=por=te=lou=bli 11
mais=mon=temps=a=moi=est=dif=fé=rent=cer=tes 11
u=ne=se=con=de=ne=se=rait=ce=quu=ne=lon=gue=nuit 14
des=rê=ves=des=bat=te=ments=dun=cœur=des=soi=rées=de=fê=te 15

uneé=ter=ni=té=cha=que=mo=ment=de=bon=heur=en=ta=com=pa=gnie 16
ou=mê=me=lors=du=ne=con=ver=sa=ti=on=sans=sui=te 14
par=lant=dun=s=cé=na=rio=de=rêve=qui=ne=man=que=pas=de=fan=tai=sie 18
u=ne=ca=res=se=vir=tuel=le=pro=ba=ble=ment=vraie=sans=em=preinte 16

ra=con=tant=ce=que=je=res=sens=un=con=te=de=fées 13
prin=ces=se=bleu=cou=leur=des=y=eux=fon=cée=pour=ê=tre=exa=cte 16
réel=le=dans=mon=monde=i=ma=gi=nai=re=au=fond=de=mes=pen=sées 16
ré=veil=mi=rage=sa=bleen=mains=sans=gui=de=le=long=du=ne=é=tran=ge=piste 18

ja=van=ce=vers=un=point=de=dé=part=vers=un=jour=de=pas=sée 15
une=mar=che=dans=un=cou=loir=vi=de=mon=com=pa=gnon=un=cœur=triste 16
noire=so=li=tu=deé=clai=rée=par=des=sou=ve=nirs=et=u=ne=ter=ri=ble=nos=tal=gie 21
sou=ri=res=lar=mes=rê=ves=et=pro=mes=ses=u=ne=lon=gue=liste 16

pri=vée=du=ne=lueur=des=poir=mais=ja=mais=la=bon=ne=vo=lon=té 16
blan=che=ro=se=de=nei=ge=res=tes=mon=â=me=trans=pa=ren=te 16
cest=ta=vraie=beau=té=qui=sé=ter=ni=se=tou=te=u=ne=vie 15
dées=se=de=mon=bon=heur=au=fond=de=mon=cœur=tu=se=ras=tou=jours=pré=sente 18

même=de=loin=jen=ai=li=ma=ge=dun=re=gard=qui=ma=em=pri=son=née 17
dans=un=pa=lais=de=milleet=une=nuits=a=vec=tou=tes=les=por=tes=ou=vertes 17
heu=reux=dêtre=le=roi=des=lieux=et=es=cla=veen=voû=té=par=ta=beau=té 17
vain=cu=par=ce=ha=sard=je=gar=de=rai=la=mé=moire=de=no=trea=mour=vi=vante 19
Phonétique : Jasminʒasmɛ̃, paʁfœ̃ də nɔstalʒi… ɔdœʁ də ma flœʁ pʁefeʁe
ʁuʒə, kulœʁ də lamuʁ ɛ̃tɑ̃sə… mɔ̃ kœʁ ʁozə ɔfεʁtə
a twa, ɑ̃ʒə syʁ teʁə… ʒaʁdɛ̃ tu lə tɑ̃ fləʁi
də ma paʁ, o nɔ̃ də la pasjɔ̃… dynə tuʃə bʁylɑ̃tə

ɔ̃ pʁetɑ̃ kə lə tɑ̃z- apɔʁtə lubli…
mε mɔ̃ tɑ̃z- a mwa ε difeʁɑ̃ sεʁtə…
ynə səɡɔ̃də nə səʁε sə kynə lɔ̃ɡ nɥi
dε ʁεvə, dε batəmɑ̃ dœ̃ kœʁ… dε swaʁe də fεtə

ynə etεʁnite, ʃakə mɔmɑ̃ də bɔnœʁ ɑ̃ ta kɔ̃paɲi
u mεmə lɔʁ dynə kɔ̃vεʁsasjɔ̃ sɑ̃ sɥitə
paʁlɑ̃ dœ̃ senaʁjo də ʁεvə ki nə mɑ̃kə pa də fɑ̃tεzi
ynə kaʁεsə viʁtɥεllə… pʁɔbabləmɑ̃ vʁε sɑ̃z- ɑ̃pʁɛ̃tə

ʁakɔ̃tɑ̃ sə kə ʒə ʁəsɛ̃… œ̃ kɔ̃tə də fe
pʁɛ̃sεsə, blø kulœʁ dεz- iø… fɔ̃se puʁ εtʁə εɡzaktə
ʁeεllə dɑ̃ mɔ̃ mɔ̃də imaʒinεʁə… o fɔ̃ də mε pɑ̃se
ʁevεj, miʁaʒə… sablə ɑ̃ mɛ̃, sɑ̃ ɡidə lə lɔ̃ dynə etʁɑ̃ʒə pistə

ʒavɑ̃sə vεʁz- œ̃ pwɛ̃ də depaʁ… vεʁz- œ̃ ʒuʁ də pase
ynə maʁʃə dɑ̃z- œ̃ kulwaʁ vidə… mɔ̃ kɔ̃paɲɔ̃ œ̃ kœʁ tʁistə
nwaʁə, sɔlitydə eklεʁe paʁ dε suvəniʁz- e ynə teʁiblə nɔstalʒi
suʁiʁə, laʁmə, ʁεvəz- e pʁɔmesə… ynə lɔ̃ɡ listə

pʁive dynə lɥœʁ dεspwaʁ mε ʒamε la bɔnə vɔlɔ̃te
blɑ̃ʃə, ʁozə də nεʒə… ʁεstə mɔ̃n- amə tʁɑ̃spaʁɑ̃tə
sε ta vʁε bote ki setεʁnizə tutə ynə vi
deεsə də mɔ̃ bɔnœʁ, o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ ty səʁa tuʒuʁ pʁezɑ̃tə

mεmə də lwɛ̃, ʒɑ̃n- ε limaʒə dœ̃ ʁəɡaʁ ki ma ɑ̃pʁizɔne
dɑ̃z- œ̃ palε də milə e ynə nɥiz- avεk tutə lε pɔʁtəz- uvεʁtə
œʁø dεtʁə lə ʁwa dε ljøz- e εsklavə ɑ̃vute paʁ ta bote
vɛ̃ky paʁ sə-azaʁ, ʒə ɡaʁdəʁε la memwaʁə də nɔtʁə amuʁ vivɑ̃tə
Syllabes Phonétique : Jasminʒas=mɛ̃=paʁ=fœ̃=də=nɔs=tal=ʒi=ɔ=dœʁ=də=ma=flœʁ=pʁe=fe=ʁe 16
ʁu=ʒə=ku=lœʁ=də=la=muʁ=ɛ̃=tɑ̃=sə=mɔ̃=kœʁ=ʁo=zə=ɔ=fεʁtə 16
a=twa=ɑ̃=ʒə=syʁ=te=ʁə=ʒaʁ=dɛ̃=tu=lə=tɑ̃=flə=ʁi 14
də=ma=paʁ=o=nɔ̃=də=la=pa=sjɔ̃=dy=nə=tu=ʃə=bʁy=lɑ̃=tə 16

ɔ̃=pʁe=tɑ̃=kə=lə=tɑ̃=za=pɔʁ=tə=lu=bli 11
mε=mɔ̃=tɑ̃=za=mwa=ε=di=fe=ʁɑ̃=sεʁ=tə 11
y=nə=sə=ɡɔ̃=də=nə=sə=ʁε=sə=ky=nə=lɔ̃ɡ=nɥi 13
dε=ʁε=və=dε=ba=tə=mɑ̃=dœ̃=kœ=ʁə=dε=swa=ʁe=də=fε=tə 16

ynəe=tεʁ=ni=te=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ=ɑ̃=ta=kɔ̃=pa=ɲi 16
u=mε=mə=lɔʁ=dy=nə=kɔ̃=vεʁ=sa=sj=ɔ̃=sɑ̃=sɥi=tə 14
paʁ=lɑ̃=dœ̃=se=na=ʁjodə=ʁε=və=ki=nə=mɑ̃=kə=pa=də=fɑ̃=tε=zi 17
y=nə=ka=ʁε=sə=viʁ=tɥεl=lə=pʁɔ=ba=blə=mɑ̃=vʁε=sɑ̃=zɑ̃=pʁɛ̃tə 16

ʁa=kɔ̃=tɑ̃=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=œ̃=kɔ̃=tə=də=fe 13
pʁɛ̃=sεsə=blø=ku=lœʁ=dε=zi=ø=fɔ̃=se=puʁ=ε=tʁə=εɡ=zak=tə 16
ʁe=εl=lə=dɑ̃=mɔ̃=mɔ̃də=i=ma=ʒi=nε=ʁə=o=fɔ̃=də=mε=pɑ̃se 16
ʁe=vεj=mi=ʁaʒə=sa=bləɑ̃=mɛ̃=sɑ̃=ɡi=də=lə=lɔ̃=dy=nə=e=tʁɑ̃=ʒə=pistə 18

ʒa=vɑ̃=sə=vεʁ=zœ̃=pwɛ̃=də=de=paʁ=vεʁ=zœ̃=ʒuʁ=də=pa=se 15
ynə=maʁ=ʃə=dɑ̃=zœ̃=ku=lwaʁ=vi=də=mɔ̃=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=œ̃=kœʁ=tʁistə 16
nwaʁə=sɔ=li=ty=dəe=klε=ʁe=paʁ=dε=su=və=niʁ=ze=y=nə=te=ʁi=blə=nɔs=tal=ʒi 21
su=ʁi=ʁə=laʁ=mə=ʁε=və=ze=pʁɔ=me=sə=y=nə=lɔ̃ɡ=lis=tə 16

pʁi=ve=dy=nə=lɥœʁ=dεs=pwaʁ=mε=ʒa=mε=la=bɔ=nə=vɔ=lɔ̃=te 16
blɑ̃=ʃə=ʁo=zə=də=nε=ʒə=ʁεs=tə=mɔ̃=na=mə=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=tə 16
sε=ta=vʁε=bo=te=ki=se=tεʁ=ni=zə=tu=tə=y=nə=vi 15
de=εsə=də=mɔ̃=bɔ=nœʁ=o=fɔ̃=də=mɔ̃=kœʁ=ty=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃tə 18

mεmə=də=lwɛ̃=ʒɑ̃=nε=li=ma=ʒə=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=ma=ɑ̃=pʁi=zɔ=ne 17
dɑ̃=zœ̃=pa=lεdə=mi=ləe=y=nə=nɥi=za=vεk=tu=tə=lε=pɔʁ=tə=zu=vεʁtə 18
œ=ʁø=dεtʁə=lə=ʁwa=dε=ljø=ze=εs=kla=vəɑ̃=vu=te=paʁ=ta=bo=te 17
vɛ̃=ky=paʁ=sə-a=zaʁ=ʒə=ɡaʁdə=ʁε=la=me=mwa=ʁə=də=nɔ=tʁəa=muʁ=vi=vɑ̃tə 19

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
29/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 22/07/2004 00:00

L'écrit contient 291 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.