Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ma Source De Vie

Le Poème

Des fois, pendant les instants de ma solitude…
Souvent, durant les nuits de la pleine lune…
Les jours ou on peut entendre le son du vide…
La ou on est capable de comprendre le sens de la vie commune…

Je me demande c’est quoi ma source de vie ? ! !
La réponse est tellement évidente…
Je l’annoncerai sans même que je réfléchi
C’est aussi claire qu’une étoile brillante… .

C’est toi mon ange rien qu’a moi. . oui c’est vrai
Je vis grâce a toi… grâce a l’attente…
Depuis que je t’ai connu… t’es devenue ma seule destinée
Guidé par tes lueurs mon étoile rayonnante…

Je me suis jamais senti perdu…
Dans mes pensées les plus profondes t’es toujours présente
Une éternelle bougie qui ne cesse de s’illuminer
Qui se sacrifie. . qui pleure… des larmes coulante

Juste pour rendre joyeuses mes nuits…
Pour effacer ma tristesse aux manières les plus émouvantes
Avant toi, je vivais dans un sombre oubli
Avec toi, j’ai découvert l’âme vivante

Ne me demandes pas l’impossible… de m’éloigner
De refaire une nouvelle vie… de tout effacer
Je peux pas… de mon cœur j’en ai plus les clés
Crois moi, mon choix est déjà fait…

Laisses moi près de toi… hobbi…
J’en connais rien de cette vie que de t’aimer
C’était mon vœu… ça reste mon unique envie…
Accordes moi cette chance… de ne plus se quitter

Non, c’est ton ultime réponse… a ne pas discuter
Promis… juré… je comprends ce que t’a décidé…
Wallah, je t’en veux pas… je respecte ta volonté…
Parce que je t’aime et je t’aimerai pour l’éternité

Peut être qu’on avait pas assez de chance pour se rencontrer
Sur terre… … durant cette courte vie…
Maintenant je n’ai qu’a prier… et c’est a Dieu que je vais m’adresser…
Pour que notre première rencontre soit au paradis
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Lorsque le destin se met en obstacle entre deux amoureux et l’un deux decide de liberer l’autre de tout engagement pour son bien. . . pour lui eviter de souffrir. . .
Que peut on faire ? ! !

NB : Hobbi en arabe = mon Amour.

Poeme de Romeo Sin Corazon

Poète Romeo Sin Corazon

Romeo Sin Corazon a publié sur le site 5 écrits. Romeo Sin Corazon est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ma Source De Viedes=fois=pen=dant=les=ins=tants=de=ma=so=li=tude 12
sou=vent=du=rant=les=nuits=de=la=plei=ne=lu=ne 12
les=jours=ou=on=peut=en=ten=dre=le=son=du=vide 12
la=ou=on=est=ca=pable=de=com=pren=dre=le=sens=de=la=vie=com=mune 17

je=me=de=man=de=cest=quoi=ma=sour=ce=de=vie 12
la=ré=pon=se=est=tel=le=ment=é=vi=den=te 12
je=lan=nonce=rai=sans=mê=me=que=je=ré=flé=chi 12
cest=aus=si=clai=re=quu=ne=é=toi=le=brillan=te 12

cest=toi=mon=an=ge=rien=qua=moi=oui=cest=vrai 11
je=vis=grâ=ce=a=toi=grâ=ce=a=lat=ten=te 12
de=puis=que=je=tai=con=nu=tes=de=ve=nue=ma=seule=des=ti=née 16
gui=dé=par=tes=lueurs=mon=é=toi=le=rayon=nan=te 12

je=me=suis=ja=mais=sen=ti=per=du 9
dans=mes=pen=sées=les=plus=pro=fondes=tes=tou=jours=pré=sente 13
uneé=ter=nel=le=bou=gie=qui=ne=ces=se=de=sillu=mi=ner 14
qui=se=sa=cri=fie=qui=pleure=des=lar=mes=cou=lante 12

jus=te=pour=ren=dre=joyeu=ses=mes=nuits 9
pour=ef=fa=cer=ma=tristes=seaux=ma=niè=res=les=plus=é=mou=vantes 15
avant=toi=je=vi=vais=dans=un=som=bre=ou=bli 11
a=vec=toi=jai=dé=cou=vert=lâ=me=vi=van=te 12

ne=me=de=mandes=pas=lim=pos=si=ble=de=mé=loi=gner 13
de=re=faireu=ne=nou=vel=le=vie=de=tout=ef=fa=cer 13
je=peux=pas=de=mon=cœur=jen=ai=plus=les=clés 11
crois=moi=mon=choix=est=dé=jà=fait 8

lais=ses=moi=près=de=toi=hob=bi 8
jen=con=nais=rien=de=cet=te=vie=que=de=tai=mer 12
cé=tait=mon=vœu=ça=res=te=mon=u=ni=queen=vie 12
ac=cordes=moi=cet=te=chan=ce=de=ne=plus=se=quit=ter 13

non=cest=ton=ul=time=ré=pon=se=a=ne=pas=dis=cu=ter 14
pro=mis=ju=ré=je=com=prends=ce=que=ta=dé=ci=dé 13
wal=lah=je=ten=veux=pas=je=res=pec=te=ta=vo=lon=té 14
par=ce=que=je=taimeet=je=tai=me=rai=pour=lé=ter=ni=té 14

peut=être=quon=a=vait=pas=as=sez=de=chan=ce=pour=se=ren=con=trer 16
sur=ter=re=du=rant=cet=te=cour=te=vie 10
mainte=nant=je=nai=qua=prier=et=cest=a=dieu=que=je=vais=ma=dres=ser 16
pour=que=notre=pre=miè=re=ren=con=tre=soit=au=pa=ra=dis 14
Phonétique : Ma Source De Viedε fwa, pɑ̃dɑ̃ lεz- ɛ̃stɑ̃ də ma sɔlitydə…
suvɑ̃, dyʁɑ̃ lε nɥi də la plεnə lynə…
lε ʒuʁz- u ɔ̃ pø ɑ̃tɑ̃dʁə lə sɔ̃ dy vidə…
la u ɔ̃n- ε kapablə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə lə sɑ̃s də la vi kɔmynə…

ʒə mə dəmɑ̃də sε kwa ma suʁsə də vi ! ! !
la ʁepɔ̃sə ε tεllmɑ̃ evidɑ̃tə…
ʒə lanɔ̃səʁε sɑ̃ mεmə kə ʒə ʁefleʃi
sεt- osi klεʁə kynə etwalə bʁijɑ̃tə…

sε twa mɔ̃n- ɑ̃ʒə ʁjɛ̃ ka mwa. ui sε vʁε
ʒə vis ɡʁasə a twa… ɡʁasə a latɑ̃tə…
dəpɥi kə ʒə tε kɔny… tε dəvənɥ ma sələ dεstine
ɡide paʁ tε lɥœʁ mɔ̃n- etwalə ʁεjɔnɑ̃tə…

ʒə mə sɥi ʒamε sɑ̃ti pεʁdy…
dɑ̃ mε pɑ̃se lε plys pʁɔfɔ̃də tε tuʒuʁ pʁezɑ̃tə
ynə etεʁnεllə buʒi ki nə sεsə də silymine
ki sə sakʁifi. ki plœʁə… dε laʁmə- kulɑ̃tə

ʒystə puʁ ʁɑ̃dʁə ʒwajøzə mε nɥi…
puʁ efase ma tʁistεsə o manjεʁə lε plysz- emuvɑ̃tə
avɑ̃ twa, ʒə vivε dɑ̃z- œ̃ sɔ̃bʁə ubli
avεk twa, ʒε dekuvεʁ lamə vivɑ̃tə

nə mə dəmɑ̃də pa lɛ̃pɔsiblə… də melwaɲe
də ʁəfεʁə ynə nuvεllə vi… də tut- efase
ʒə pø pa… də mɔ̃ kœʁ ʒɑ̃n- ε plys lε kle
kʁwa mwa, mɔ̃ ʃwa ε deʒa fε…

lεsə mwa pʁε də twa… ɔbi…
ʒɑ̃ kɔnε ʁjɛ̃ də sεtə vi kə də tεme
setε mɔ̃ vey… sa ʁεstə mɔ̃n- ynikə ɑ̃vi…
akɔʁdə- mwa sεtə ʃɑ̃sə… də nə plys sə kite

nɔ̃, sε tɔ̃n- yltimə ʁepɔ̃sə… a nə pa diskyte
pʁɔmi… ʒyʁe… ʒə kɔ̃pʁɑ̃ sə kə ta deside…
wala, ʒə tɑ̃ vø pa… ʒə ʁεspεktə ta vɔlɔ̃te…
paʁsə kə ʒə tεmə e ʒə tεməʁε puʁ letεʁnite

pø εtʁə kɔ̃n- avε pa ase də ʃɑ̃sə puʁ sə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
syʁ teʁə… dyʁɑ̃ sεtə kuʁtə vi…
mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε ka pʁje… e sεt- a djø kə ʒə vε madʁese…
puʁ kə nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə swa o paʁadi
Syllabes Phonétique : Ma Source De Viedε=fwa=pɑ̃=dɑ̃=lε=zɛ̃s=tɑ̃=də=ma=sɔ=li=tydə 12
su=vɑ̃=dy=ʁɑ̃=lε=nɥi=də=la=plε=nə=ly=nə 12
lε=ʒuʁ=zu=ɔ̃=pø=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=lə=sɔ̃=dy=vidə 12
la=u=ɔ̃=nε=ka=pablə=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=lə=sɑ̃s=də=la=vi=kɔ=mynə 17

ʒə=mə=də=mɑ̃=də=sε=kwa=ma=suʁ=sə=də=vi 12
la=ʁe=pɔ̃=sə=ε=tεl=lmɑ̃=e=vi=dɑ̃=tə 11
ʒə=la=nɔ̃sə=ʁε=sɑ̃=mε=mə=kə=ʒə=ʁe=fle=ʃi 12
sε=to=si=klε=ʁə=ky=nə=e=twa=lə=bʁi=jɑ̃tə 12

sε=twa=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ʁjɛ̃=ka=mwa=u=i=sε=vʁε 12
ʒə=vis=ɡʁa=sə=a=twa=ɡʁa=sə=a=la=tɑ̃=tə 12
dəp=ɥikə=ʒə=tε=kɔ=ny=tε=də=vənɥ=ma=sə=lə=dεs=ti=ne 15
ɡi=de=paʁ=tε=lɥœʁ=mɔ̃=ne=twa=lə=ʁε=jɔ=nɑ̃tə 12

ʒə=mə=sɥi=ʒa=mε=sɑ̃=ti=pεʁ=dy 9
dɑ̃=mε=pɑ̃se=lε=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=tε=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃tə 13
ynəe=tεʁ=nεllə=bu=ʒi=ki=nə=sε=sə=də=si=ly=mi=ne 14
kisə=sa=kʁi=fi=ki=plœ=ʁə=dε=laʁ=mə=ku=lɑ̃tə 12

ʒys=tə=puʁ=ʁɑ̃=dʁə=ʒwa=jø=zə=mε=nɥi 10
puʁ=e=fase=ma=tʁis=tε=səo=ma=njε=ʁə=lε=plys=ze=mu=vɑ̃tə 15
a=vɑ̃=twa=ʒə=vi=vε=dɑ̃=zœ̃=sɔ̃=bʁə=u=bli 12
a=vεk=twa=ʒε=de=ku=vεʁ=la=mə=vi=vɑ̃=tə 12

nə=mə=də=mɑ̃də=pa=lɛ̃=pɔ=si=blə=də=me=lwa=ɲe 13
dəʁə=fεʁə=y=nə=nu=vεl=lə=vi=də=tu=te=fase 12
ʒə=pø=pa=də=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒɑ̃=nε=plys=lε=kle 12
kʁwa=mwa=mɔ̃=ʃwa=ε=de=ʒa=fε 8

lε=sə=mwa=pʁε=də=twa=ɔ=bi 8
ʒɑ̃=kɔ=nε=ʁjɛ̃=də=sε=tə=vi=kə=də=tε=me 12
se=tε=mɔ̃=ve=y=sa=ʁεstə=mɔ̃=ny=ni=kəɑ̃=vi 12
a=kɔʁdə=mwa=sε=tə=ʃɑ̃=sə=də=nə=plys=sə=ki=te 13

nɔ̃=sε=tɔ̃=nyl=timə=ʁe=pɔ̃=sə=a=nə=pa=dis=ky=te 14
pʁɔ=mi=ʒy=ʁe=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃sə=kə=ta=de=si=de 12
wa=la=ʒə=tɑ̃=vø=pa=ʒə=ʁεs=pεk=tə=ta=vɔ=lɔ̃=te 14
paʁsə=kə=ʒə=tε=məe=ʒə=tε=mə=ʁε=puʁ=le=tεʁ=ni=te 14

pø=εtʁə=kɔ̃=na=vε=pa=a=se=də=ʃɑ̃=sə=puʁ=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 16
syʁ=te=ʁə=dy=ʁɑ̃=sε=tə=kuʁ=tə=vi 10
mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=nε=ka=pʁje=e=sε=ta=djø=kə=ʒə=vε=ma=dʁe=se 16
puʁkə=nɔ=tʁə=pʁə=mjε=ʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=swa=o=pa=ʁa=di 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
17/11/2004 00:00Aurelie(U)

pour un deut tes poeme sont tres beau je les adore continu tu as grand talent devant toi
amitier aurelie

ps merci pour ton commentaire sur mon poeme 5-1-9-3 ca m as bocoup touch ee

Auteur de Poésie
17/11/2004 00:00L'ange Blanc

tres jolie poeme, bravo, continue comme ca
amicalement seb

Auteur de Poésie
24/11/2004 00:00Tiffange

ton poème est tout simplement mamhnifique. . . très touchant et très bien écrit! bravo!
amitiés

Poème Amour
Du 17/11/2004 11:36

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.