Prose : L’euphorie Papillonante

L’euphorie Papillonante

Dis-moi comment ?
J’ai mal !
Le ciel dans les yeux
Divers averses…
Mon cœur assiégé
Dis-moi de quoi ?
Alors que parfois, une seconde
L’instant est léger
J’y plonge tout droit
Ça fait du bien !
Rien à foutre de qui fait Roméo…
Si je crois à ces mots
Toi et moi ça fait deux, comme un je t’aime !
Pour une fois, passe la seconde et reprends ce rêve Hollywoodien
Les cheveux dans le vent, une voiture en route pour l’horizon !
On se sent bien, pas vrai ?
Ça fait bizarre…
Calmé, inspire ce moment
L’euphorie du présent…
Lèvre mordue et main agrippant tes cheveux
C’est l’extase du désir, c’est ça !
Le bonheur ?
Ma vie, j’aime l’instant suspendu…
L’on glisse, main dans la main, la peau frissonne
Putain, plus de questions ?
On est beaux, que tous est beaux !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’euphorie Papillonante

  dis=moi=com=ment 4
  jai=mal 2
  le=ciel=dans=les=y=eux 6
  di=vers=a=ver=ses 5
  mon=cœur=as=si=é=gé 6
  dis=moi=de=quoi 4
  a=lors=que=par=fois=une=se=conde 8
  lins=tant=est=lé=ger 5
  jy=plon=ge=tout=droit 5
  ça=fait=du=bien 4
  rien=à=foutre=de=qui=fait=ro=méo 8
  si=je=crois=à=ces=mots 6
  toi=et=moi=ça=fait=deux=commeun=je=taime 9
  pour=une=fois=passe=la=se=con=deet=re=prends=ce=rêve=hol=ly=woo=dien 16
  les=che=veux=dans=le=vent=une=voi=tu=reen=route=pour=lho=ri=zon 15
  on=se=sent=bien=pas=vrai 6
  ça=fait=bi=zar=re 5
  cal=mé=ins=pire=ce=moment 6
  leu=pho=rie=du=pré=sent 6
  lèvre=mor=dueet=main=a=grip=pant=tes=che=veux 10
  cest=lex=tase=du=dé=sir=cest=ça 8
  le=bon=heur 3
  ma=vie=jaime=lins=tant=sus=pen=du 8
  lon=glisse=main=dans=la=main=la=peau=fris=sonne 10
  pu=tain=plus=de=ques=tions 6
  on=est=beaux=que=tous=est=beaux 7
 • Phonétique : L’euphorie Papillonante

  di mwa kɔmɑ̃ ?
  ʒε mal !
  lə sjεl dɑ̃ lεz- iø
  divez- avεʁsə…
  mɔ̃ kœʁ asjeʒe
  di mwa də kwa ?
  alɔʁ kə paʁfwa, ynə səɡɔ̃də
  lɛ̃stɑ̃ ε leʒe
  ʒi plɔ̃ʒə tu dʁwa
  sa fε dy bjɛ̃ !
  ʁjɛ̃ a futʁə də ki fε ʁɔmeo…
  si ʒə kʁwaz- a sε mo
  twa e mwa sa fε dø, kɔmə œ̃ ʒə tεmə !
  puʁ ynə fwa, pasə la səɡɔ̃də e ʁəpʁɑ̃ sə ʁεvə ɔliwudjɛ̃
  lε ʃəvø dɑ̃ lə vɑ̃, ynə vwatyʁə ɑ̃ ʁutə puʁ lɔʁizɔ̃ !
  ɔ̃ sə sɑ̃ bjɛ̃, pa vʁε ?
  sa fε bizaʁə…
  kalme, ɛ̃spiʁə sə mɔmɑ̃
  ləfɔʁi dy pʁezɑ̃…
  lεvʁə mɔʁdɥ e mɛ̃ aɡʁipɑ̃ tε ʃəvø
  sε lεkstazə dy deziʁ, sε sa !
  lə bɔnœʁ ?
  ma vi, ʒεmə lɛ̃stɑ̃ syspɑ̃dy…
  lɔ̃ ɡlisə, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃, la po fʁisɔnə
  pytɛ̃, plys də kεstjɔ̃ ?
  ɔ̃n- ε bo, kə tusz- ε bo !
 • Syllabes Phonétique : L’euphorie Papillonante

  di=mwa=kɔ=mɑ̃ 4
  ʒε=mal 2
  lə=sjεl=dɑ̃=lε=zi=ø 6
  di=ve=za=vεʁ=sə 5
  mɔ̃=kœʁ=a=sj=e=ʒe 6
  di=mwa=də=kwa 4
  alɔʁkə=paʁ=fwa=ynə=sə=ɡɔ̃də 6
  lɛ̃s=tɑ̃=ε=le=ʒe 5
  ʒi=plɔ̃=ʒə=tu=dʁwa 5
  sa=fε=dy=bj=ɛ̃ 5
  ʁjɛ̃afutʁə=də=ki=fε=ʁɔ=me=o 7
  si=ʒə=kʁwa=za=sε=mo 6
  twa=e=mwa=sa=fε=dø=kɔməœ̃=ʒə=tεmə 9
  puʁynə=fwa=pasə=la=sə=ɡɔ̃=dəe=ʁə=pʁɑ̃=sə=ʁε=vəɔ=li=wu=djɛ̃ 15
  lεʃə=vødɑ̃lə=vɑ̃=y=nə=vwa=ty=ʁəɑ̃=ʁu=tə=puʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃ 14
  ɔ̃=sə=sɑ̃=bjɛ̃=pa=vʁε 6
  sa=fε=bi=za=ʁə 5
  kal=me=ɛ̃s=piʁə=sə=mɔ=mɑ̃ 7
  lə=fɔ=ʁi=dy=pʁe=zɑ̃ 6
  lεvʁə=mɔʁdɥ=e=mɛ̃=a=ɡʁi=pɑ̃tεʃə=vø 8
  sε=lεk=stazə=dy=de=ziʁ=sε=sa 8
  lə=bɔ=nœ=ʁə 4
  ma=vi=ʒεmə=lɛ̃s=tɑ̃=sys=pɑ̃=dy 8
  lɔ̃ɡlisə=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=la=pofʁisɔnə 7
  py=tɛ̃=plys=də=kεs=tjɔ̃ 6
  ɔ̃=nε=bo=kə=tus=zε=bo 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/01/2023 08:26Roserouge
Sur Youtube...
Référence :