Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Adieu №101

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/04/2013 16:14

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Dimitri Et

Adieu №101

Tu m’as dit : je t’aime,
Tu maudis
Par ton faux amen,
Si, si, si,
Dans ton harem
Je ne suis, c’est toi qui y est partie en éblouie, après idem,
J’aime plutôt une pauvreté comme pari
Dans ce capital de Mal-y,
Des guêpes essaim,
Mais je suis avant parti,
Nous avons maintenant les différentes patries,
Masque de ma peau je t’ai repris,
Tu m’a rapproché un carême tout petit,
Ta figure seulement de l’extérieur était jolie,
Une vraiment toute petite amie ancienne,
Une vipère, tu n’es pas sur cette terre le paradis,
Par derrière la queue de scorpion est ton rire
Ou suicidaire cri,
Non, non, je te prie… ,
En demi heure tu as évidement et complètement flétri,
Je te reprends mon Shalom, tant pis,
Je t’ai averti, tu veux ou non,
Un soumis, soumise, les insoumis,
Le poison est dans ton noire rubis,
Tu as choisis la puissance du serpent de monsieur Berlusconi,
Ou sommes-nous au même table encore assis,
Bien comme jadis,
En buvant de même bouteille le sang de différentes vignes dans la vie,
La Cathédrale de Geneviève face au Pantheon travesti,
Finalement qui est qui ? ,
En sentant ton parfum lacrymogène de lys,
Tout de même je compati.
 • Pieds Hyphénique: Adieu №101

  tu=mas=dit=je=tai=me 6
  tu=mau=dis 3
  par=ton=faux=a=men 5
  si=si=si 3
  dans=ton=ha=rem 4
  je=ne=suis=cest=toi=qui=y=est=par=tie=en=é=blouie=a=près=i=dem 17
  jai=me=plu=tôt=u=ne=pau=vre=té=com=me=pa=ri 13
  dans=ce=ca=pi=tal=de=mal=y 8
  des=guê=pes=es=saim 5
  mais=je=suis=a=vant=par=ti 7
  nous=a=vons=main=te=nant=les=dif=fé=ren=tes=pa=tries 13
  mas=que=de=ma=peau=je=tai=re=pris 9
  tu=ma=rap=pro=ché=un=ca=rê=me=tout=pe=tit 12
  ta=fi=gu=re=seu=le=ment=de=lex=té=ri=eur=é=tait=jo=lie 16
  u=ne=vrai=ment=tou=te=pe=ti=te=a=mie=an=ci=enne 14
  une=vi=pè=re=tu=nes=pas=sur=cet=te=ter=re=le=pa=ra=dis 16
  par=der=riè=re=la=queue=de=s=cor=pion=est=ton=ri=re 14
  ou=sui=ci=dai=re=cri 6
  non=non=je=te=prie 5
  en=de=mi=heure=tu=as=é=vi=de=ment=et=com=plè=te=ment=flé=tri 17
  je=te=re=prends=mon=sha=lom=tant=pis 9
  je=tai=a=ver=ti=tu=veux=ou=non 9
  un=sou=mis=sou=mi=se=les=in=sou=mis 10
  le=poi=son=est=dans=ton=noi=re=ru=bis 10
  tu=as=choi=sis=la=puis=sance=du=ser=pent=de=mon=sieur=ber=lus=co=ni 17
  ou=som=mes=nous=au=mê=me=ta=ble=en=co=re=as=sis 14
  bien=com=me=ja=dis 5
  en=bu=vant=de=même=bou=tei=lle=le=sang=de=dif=fé=ren=tes=vi=gnes=dans=la=vie 20
  la=ca=thé=drale=de=ge=ne=viè=ve=fa=ceau=pan=theon=tra=ves=ti 16
  fi=na=le=ment=qui=est=qui 7
  en=sen=tant=ton=par=fum=la=cry=mo=gè=ne=de=lys 13
  tout=de=mê=me=je=com=pa=ti 8
 • Phonétique : Adieu №101

  ty ma di : ʒə tεmə,
  ty modi
  paʁ tɔ̃ foz- amεn,
  si, si, si,
  dɑ̃ tɔ̃-aʁεm
  ʒə nə sɥi, sε twa ki i ε paʁti ɑ̃n- eblui, apʁεz- idεm,
  ʒεmə plyto ynə povʁəte kɔmə paʁi
  dɑ̃ sə kapital də mal i,
  dε ɡεpəz- esɛ̃,
  mε ʒə sɥiz- avɑ̃ paʁti,
  nuz- avɔ̃ mɛ̃tənɑ̃ lε difeʁɑ̃tə patʁi,
  maskə də ma po ʒə tε ʁəpʁi,
  ty ma ʁapʁoʃe œ̃ kaʁεmə tu pəti,
  ta fiɡyʁə sələmɑ̃ də lεksteʁjœʁ etε ʒɔli,
  ynə vʁεmɑ̃ tutə pətitə ami ɑ̃sjεnə,
  ynə vipεʁə, ty nε pa syʁ sεtə teʁə lə paʁadi,
  paʁ dəʁjεʁə la kø də skɔʁpjɔ̃ ε tɔ̃ ʁiʁə
  u sɥisidεʁə kʁi,
  nɔ̃, nɔ̃, ʒə tə pʁi… ,
  ɑ̃ dəmi œʁ ty a evidəmɑ̃ e kɔ̃plεtəmɑ̃ fletʁi,
  ʒə tə ʁəpʁɑ̃ mɔ̃ ʃalɔm, tɑ̃ pi,
  ʒə tε avεʁti, ty vøz- u nɔ̃,
  œ̃ sumi, sumizə, lεz- ɛ̃sumi,
  lə pwazɔ̃ ε dɑ̃ tɔ̃ nwaʁə ʁybi,
  ty a ʃwazi la pɥisɑ̃sə dy sεʁpe də məsjø bεʁlyskɔni,
  u sɔmə nuz- o mεmə tablə ɑ̃kɔʁə asi,
  bjɛ̃ kɔmə ʒadi,
  ɑ̃ byvɑ̃ də mεmə butεjə lə sɑ̃ də difeʁɑ̃tə viɲə dɑ̃ la vi,
  la katedʁalə də ʒənəvjεvə fasə o pɑ̃təɔ̃ tʁavεsti,
  finaləmɑ̃ ki ε ki ? ,
  ɑ̃ sɑ̃tɑ̃ tɔ̃ paʁfœ̃ lakʁimɔʒεnə də lis,
  tu də mεmə ʒə kɔ̃pati.
 • Pieds Phonétique : Adieu №101

  ty=ma=di=ʒə=tε=mə 6
  ty=mo=di 3
  paʁ=tɔ̃=fo=za=mεn 5
  si=si=si 3
  dɑ̃=tɔ̃-a=ʁεm 4
  ʒə=nə=sɥi=sε=twa=ki=i=ε=paʁ=ti=ɑ̃=ne=blui=a=pʁε=zi=dεm 17
  ʒεmə=ply=to=y=nə=po=vʁə=te=kɔ=mə=pa=ʁi 12
  dɑ̃sə=ka=pi=tal=də=mal=i 7
  dε=ɡε=pə=ze=sɛ̃ 5
  mεʒə=sɥi=za=vɑ̃=paʁ=ti 6
  nu=za=vɔ̃=mɛ̃tə=nɑ̃=lε=di=fe=ʁɑ̃=tə=pa=tʁi 12
  mas=kə=də=ma=poʒə=tε=ʁə=pʁi 8
  ty=ma=ʁa=pʁo=ʃe=œ̃=ka=ʁεmə=tu=pə=ti 11
  ta=fi=ɡy=ʁə=sə=lə=mɑ̃də=lεk=ste=ʁjœʁ=e=tε=ʒɔ=li 14
  y=nə=vʁε=mɑ̃=tu=tə=pə=ti=tə=a=mi=ɑ̃=sjε=nə 14
  ynə=vi=pε=ʁə=ty=nε=pa=syʁ=sε=tə=te=ʁə=lə=pa=ʁa=di 16
  paʁ=də=ʁjε=ʁə=la=kø=də=skɔʁ=pjɔ̃=ε=tɔ̃=ʁiʁə 12
  u=sɥi=si=dε=ʁə=kʁi 6
  nɔ̃=nɔ̃=ʒə=tə=pʁi 5
  ɑ̃də=mi=œʁ=ty=a=e=vi=də=mɑ̃=e=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=fle=tʁi 16
  ʒə=tə=ʁə=pʁɑ̃=mɔ̃=ʃa=lɔm=tɑ̃=pi 9
  ʒə=tε=a=vεʁ=ti=ty=vø=zu=nɔ̃ 9
  œ̃=su=mi=su=mi=zə=lε=zɛ̃=su=mi 10
  lə=pwa=zɔ̃=ε=dɑ̃=tɔ̃=nwa=ʁə=ʁy=bi 10
  ty=a=ʃwa=zi=la=pɥi=sɑ̃sə=dy=sεʁ=pe=də=mə=sjø=bεʁ=lys=kɔ=ni 17
  u=sɔmə=nu=zo=mε=mə=ta=bləɑ̃=kɔ=ʁə=a=si 12
  bj=ɛ̃=kɔ=mə=ʒa=di 6
  ɑ̃=by=vɑ̃də=mε=mə=bu=tεjə=lə=sɑ̃=də=di=fe=ʁɑ̃=tə=vi=ɲə=dɑ̃=la=vi 19
  la=ka=te=dʁalə=də=ʒə=nə=vjε=və=fa=səo=pɑ̃=tə=ɔ̃=tʁa=vεs=ti 17
  fi=na=lə=mɑ̃=ki=ε=ki 7
  ɑ̃=sɑ̃=tɑ̃=tɔ̃=paʁ=fœ̃=la=kʁi=mɔ=ʒεnə=də=lis 12
  tu=də=mε=mə=ʒə=kɔ̃=pa=ti 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/04/2013 12:02Manu Edouard Moulin

La désillusion est bien inscrite dans ton poème,avec une légère touche de regret.
bonne lecture.
Amitié.
manu