Poeme-France : Lecture Écrit Départ

Poeme : Aurevoir

Poème Départ
Publié le 24/12/2014 11:08

L'écrit contient 152 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Salinenovki

Aurevoir

Tu disparais au loin, habitée par l’angoisse,
Et ta tête se balance à un rythme incertain.
D’une main agitée au port tu laisse la place
A un cœur déchiré et devenu chagrin.

Le brouillard s’enivre, lèche le doute qui t’enrobe.
L’image bascule en souvenir, se transforme en peine
Plus ta stature s’émiette, impossible d’être probe,
Plus je désir te rejoindre voguant en scorpène.

Ta bouche charnue me manque, sous cette tempête m’échoue,
Mon corps mine grève de force, et sans berger je tremble.
Tes yeux châtaignes absents tels la houle m’ont dissous,
Je ne suis plus q’une flaque qui ne se rassemble.

Sous le phare presque blafard, d’un serment déchiré.
J’écope de ma peine qui cascade aux tréfonds,
Toi qui m’a tout appris, qui m’a même tout donné
Bien que tu m’appelles je n’suis pas Bellérophon.
 • Pieds Hyphénique: Aurevoir

  tu=dis=pa=rais=au=loin=ha=bi=tée=par=lan=gois=se 13
  et=ta=tête=se=ba=lan=ce=à=un=ryth=me=in=cer=tain 14
  du=ne=main=a=gi=tée=au=port=tu=lais=se=la=pla=ce 14
  a=un=cœur=dé=chi=ré=et=de=ve=nu=cha=grin 12

  le=brouil=lard=sen=i=vre=lè=che=le=dou=te=qui=ten=robe 14
  li=mage=bas=cu=leen=sou=ve=nir=se=trans=for=me=en=peine 14
  plus=ta=sta=tu=re=sé=miette=im=pos=si=ble=dê=tre=probe 14
  plus=je=dé=sir=te=re=join=dre=vo=guant=en=s=cor=pène 14

  ta=bouche=char=nue=me=man=que=sous=cet=te=tem=pê=te=mé=choue 15
  mon=corps=mi=ne=grè=ve=de=force=et=sans=ber=ger=je=tremble 14
  tes=y=eux=châ=taignes=ab=sents=tels=la=hou=le=mont=dis=sous 14
  je=ne=suis=plus=qu=ne=fla=que=qui=ne=se=ras=semble 13

  sous=le=pha=re=pres=que=bla=fard=dun=ser=ment=dé=chi=ré 14
  jé=co=pe=de=ma=pei=ne=qui=cas=ca=de=aux=tré=fonds 14
  toi=qui=ma=tout=ap=pris=qui=ma=mê=me=tout=don=né 13
  bien=que=tu=map=pel=les=je=n=suis=pas=bel=lé=ro=phon 14
 • Phonétique : Aurevoir

  ty dispaʁεz- o lwɛ̃, abite paʁ lɑ̃ɡwasə,
  e ta tεtə sə balɑ̃sə a œ̃ ʁitmə ɛ̃sεʁtɛ̃.
  dynə mɛ̃ aʒite o pɔʁ ty lεsə la plasə
  a œ̃ kœʁ deʃiʁe e dəvəny ʃaɡʁɛ̃.

  lə bʁujaʁ sɑ̃nivʁə, lεʃə lə dutə ki tɑ̃ʁɔbə.
  limaʒə baskylə ɑ̃ suvəniʁ, sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ pεnə
  plys ta statyʁə semjεtə, ɛ̃pɔsiblə dεtʁə pʁɔbə,
  plys ʒə deziʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə vɔɡɑ̃ ɑ̃ skɔʁpεnə.

  ta buʃə ʃaʁnɥ mə mɑ̃kə, su sεtə tɑ̃pεtə meʃu,
  mɔ̃ kɔʁ minə ɡʁεvə də fɔʁsə, e sɑ̃ bεʁʒe ʒə tʁɑ̃blə.
  tεz- iø ʃatεɲəz- absɑ̃ tεl la ulə mɔ̃ disus,
  ʒə nə sɥi plys kynə flakə ki nə sə ʁasɑ̃blə.

  su lə faʁə pʁεskə blafaʁ, dœ̃ sεʁme deʃiʁe.
  ʒekɔpə də ma pεnə ki kaskadə o tʁefɔ̃,
  twa ki ma tut- apʁi, ki ma mεmə tu dɔne
  bjɛ̃ kə ty mapεllə ʒə nsɥi pa bεlleʁɔfɔ̃.
 • Pieds Phonétique : Aurevoir

  ty=dis=pa=ʁε=zo=lwɛ̃=a=bi=te=paʁ=lɑ̃=ɡwa=sə 13
  e=ta=tε=tə=sə=ba=lɑ̃sə=a=œ̃=ʁit=mə=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 14
  dy=nə=mɛ̃=a=ʒi=te=o=pɔʁ=ty=lε=sə=la=pla=sə 14
  a=œ̃=kœ=ʁə=de=ʃi=ʁe=e=də=və=ny=ʃa=ɡʁɛ̃ 13

  lə=bʁu=jaʁ=sɑ̃=ni=vʁə=lε=ʃə=lə=du=tə=ki=tɑ̃=ʁɔbə 14
  li=maʒə=bas=ky=ləɑ̃=su=və=niʁ=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃=pεnə 14
  plys=ta=sta=ty=ʁə=se=mjεtə=ɛ̃=pɔ=si=blə=dε=tʁə=pʁɔbə 14
  plys=ʒə=de=ziʁ=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=vɔ=ɡɑ̃=ɑ̃=skɔʁ=pε=nə 14

  ta=buʃə=ʃaʁnɥ=mə=mɑ̃=kə=su=sε=tə=tɑ̃=pε=tə=me=ʃu 14
  mɔ̃=kɔʁ=minə=ɡʁε=və=də=fɔʁ=sə=e=sɑ̃=bεʁ=ʒe=ʒə=tʁɑ̃blə 14
  tε=zi=ø=ʃa=tεɲə=zab=sɑ̃=tεl=la=u=lə=mɔ̃=di=sus 14
  ʒə=nə=sɥi=plys=ky=nə=fla=kə=ki=nə=sə=ʁa=sɑ̃=blə 14

  su=lə=fa=ʁə=pʁεs=kə=bla=faʁ=dœ̃=sεʁ=me=de=ʃi=ʁe 14
  ʒe=kɔ=pə=də=ma=pε=nə=ki=kas=ka=də=o=tʁe=fɔ̃ 14
  twa=ki=ma=tu=ta=pʁi=ki=ma=mε=mə=tu=dɔ=ne 13
  bj=ɛ̃=kə=ty=ma=pεl=lə=ʒə=nsɥi=pa=bεl=le=ʁɔ=fɔ̃ 14

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
08/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.