Slam : Larme De Sang

Larme De Sang

C’etait sencé etre une chanson d’amour
ou le cœur demare au quart de tour
mais j’ai pas eu le temps de la finir
trop envi de te le dire
trop hate de la lire
c’est devenu un slam de larme dont chaque mot fait le cœur se serrer
et chaque ligne fait pleurer
je voudrais etre un jour…
dans tes bras…
etre a toi…
pour toujours
je rêve de sa
mais toi tu rêve pas de moi
plutot des fille qui taff au maïs
et surtout d’Alaïs.

cette douce soirée d’été
c’est soudain transformé en nuit glacée
ou je n’ais fait que pleuré
a cause d’un simple mot
mais qui a fait se dechiré mon cœur en lambeau
tu m’a dit viens on va en parlé
je ne t’ai pas ecouté
je n’ai fait que regarder tes yeux
que je croyé heureux et amoureux
un seul mot claché…
s’est planté…
dans mon cœur qui a saigné
impossible… impossible… impossible…
tu est partit je suis resté
pour essayé d’analysé
je n’ai fait que pleuré
et j’ai pensé
a tout se qu’on a vecu
et j’ai cru
que plus jamais
on ne les ferai
c’est impossible… impossible… imposible

on nous a toujours dit si tu veux
tu peux…
j’ai soudain compris que tous ce qu’on nous dit
quand on est pti c’est pour qu’on est pas peur de la vie
mais je suis pas la pour parlé de ce que nos parents nous on apris
et au passage je les en remercie
parce que si ils avait pas inventé tout sa je serai vite parti
et ne serai plus ici
vous me direz toutes que ce n’ai rien et que vous aussi sa vous est arrivé mais je ne vous croirez pas
car chaque histoire est unique comme chacun de nous…

si tu sais lire entre les lignes tu comprendra alors
que je t’aime encore
et pour toujours

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Larme De Sang

  ce=tait=sen=cé=e=treune=chan=son=da=mour 10
  ou=le=cœur=de=ma=re=au=quart=de=tour 10
  mais=jai=pas=eu=le=temps=de=la=fi=nir 10
  trop=en=vi=de=te=le=di=re 8
  trop=ha=te=de=la=li=re 7
  cest=de=ve=nu=un=s=lam=de=lar=me=dont=cha=que=mot=fait=le=cœur=se=ser=rer 20
  et=cha=que=li=gne=fait=pleu=rer 8
  je=vou=drais=e=tre=un=jour 7
  dans=tes=bras 3
  et=re=a=toi 4
  pour=tou=jours 3
  je=rê=ve=de=sa 5
  mais=toi=tu=rê=ve=pas=de=moi 8
  plu=tot=des=fille=qui=taff=au=maïs 8
  et=sur=tout=da=laïs 5

  cet=te=dou=ce=soi=rée=dé=té 8
  cest=sou=dain=trans=for=mé=en=nuit=gla=cée 10
  ou=je=nais=fait=que=pleu=ré 7
  a=cau=se=dun=sim=ple=mot 7
  mais=qui=a=fait=se=de=chi=ré=mon=cœur=en=lam=beau 13
  tu=ma=dit=viens=on=va=en=par=lé 9
  je=ne=tai=pas=e=cou=té 7
  je=nai=fait=que=re=gar=der=tes=yeux 9
  que=je=croyé=heu=reux=et=a=mou=reux 9
  un=seul=mot=cla=ché 5
  sest=plan=té 3
  dans=mon=cœur=qui=a=sai=gné 7
  im=pos=sible=im=pos=si=ble=im=pos=sible 10
  tu=est=par=tit=je=suis=res=té 8
  pour=es=say=é=da=na=ly=sé 8
  je=nai=fait=que=pleu=ré 6
  et=jai=pen=sé 4
  a=tout=se=quon=a=ve=cu 7
  et=jai=cru 3
  que=plus=ja=mais 4
  on=ne=les=fe=rai 5
  cest=im=pos=sible=im=pos=si=ble=im=po=sible 11

  on=nous=a=tou=jours=dit=si=tu=veux 9
  tu=peux 2
  jai=sou=dain=com=pris=que=tous=ce=quon=nous=dit 11
  quand=on=est=p=ti=cest=pour=quon=est=pas=peur=de=la=vie 14
  mais=je=suis=pas=la=pour=par=lé=de=ce=que=nos=parents=nous=on=a=pris 17
  et=au=pas=sage=je=les=en=re=mer=cie 10
  par=ce=que=si=ils=a=vait=pas=inven=té=tout=sa=je=se=rai=vi=te=par=ti 19
  et=ne=se=rai=plus=i=ci 7
  vous=me=di=rez=toutes=que=ce=nai=rien=et=que=vous=aus=si=sa=vous=est=ar=ri=vé=mais=je=ne=vous=croi=rez=pas 27
  car=cha=que=his=toireest=u=ni=que=com=me=cha=cun=de=nous 14

  si=tu=sais=lireen=tre=les=li=gnes=tu=com=pren=dra=a=lors 14
  que=je=tai=me=en=co=re 7
  et=pour=tou=jours 4
 • Phonétique : Larme De Sang

  sətε sɑ̃se εtʁə ynə ʃɑ̃sɔ̃ damuʁ
  u lə kœʁ dəmaʁə o kaʁ də tuʁ
  mε ʒε pa y lə tɑ̃ də la finiʁ
  tʁo ɑ̃vi də tə lə diʁə
  tʁo-atə də la liʁə
  sε dəvəny œ̃ slam də laʁmə dɔ̃ ʃakə mo fε lə kœʁ sə seʁe
  e ʃakə liɲə fε pləʁe
  ʒə vudʁεz- εtʁə œ̃ ʒuʁ…
  dɑ̃ tε bʁa…
  εtʁə a twa…
  puʁ tuʒuʁ
  ʒə ʁεvə də sa
  mε twa ty ʁεvə pa də mwa
  plyto dε fijə ki taf o maj
  e syʁtu dalaj.

  sεtə dusə swaʁe dete
  sε sudɛ̃ tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ nɥi ɡlase
  u ʒə nεs fε kə pləʁe
  a kozə dœ̃ sɛ̃plə mo
  mε ki a fε sə dəʃiʁe mɔ̃ kœʁ ɑ̃ lɑ̃bo
  ty ma di vjɛ̃z- ɔ̃ va ɑ̃ paʁle
  ʒə nə tε pa əkute
  ʒə nε fε kə ʁəɡaʁde tεz- iø
  kə ʒə kʁwaje œʁøz- e amuʁø
  œ̃ səl mo klaʃe…
  sε plɑ̃te…
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ki a sεɲe
  ɛ̃pɔsiblə… ɛ̃pɔsiblə… ɛ̃pɔsiblə…
  ty ε paʁti ʒə sɥi ʁεste
  puʁ esεje danalize
  ʒə nε fε kə pləʁe
  e ʒε pɑ̃se
  a tu sə kɔ̃n- a vəky
  e ʒε kʁy
  kə plys ʒamε
  ɔ̃ nə lε fəʁε
  sεt- ɛ̃pɔsiblə… ɛ̃pɔsiblə… ɛ̃poziblə

  ɔ̃ nuz- a tuʒuʁ di si ty vø
  ty pø…
  ʒε sudɛ̃ kɔ̃pʁi kə tus sə kɔ̃ nu di
  kɑ̃t- ɔ̃n- ε pti sε puʁ kɔ̃n- ε pa pœʁ də la vi
  mε ʒə sɥi pa la puʁ paʁle də sə kə no paʁɑ̃ nuz- ɔ̃n- apʁi
  e o pasaʒə ʒə lεz- ɑ̃ ʁəmεʁsi
  paʁsə kə si ilz- avε pa ɛ̃vɑ̃te tu sa ʒə səʁε vitə paʁti
  e nə səʁε plysz- isi
  vu mə diʁe tutə kə sə nε ʁjɛ̃ e kə vuz- osi sa vuz- εt- aʁive mε ʒə nə vu kʁwaʁe pa
  kaʁ ʃakə istwaʁə εt- ynikə kɔmə ʃakœ̃ də nu…

  si ty sε liʁə ɑ̃tʁə lε liɲə ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa alɔʁ
  kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
  e puʁ tuʒuʁ
 • Syllabes Phonétique : Larme De Sang

  sə=tε=sɑ̃se=ε=tʁəy=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=da=muʁ 10
  ulə=kœʁ=də=ma=ʁəo=kaʁ=də=tuʁ 8
  mε=ʒε=pa=ylə=tɑ̃=də=la=fi=niʁ 9
  tʁo=ɑ̃=vi=də=tə=lə=di=ʁə 8
  tʁo-a=tə=də=la=li=ʁə 7
  sεdə=və=ny=œ̃=slam=də=laʁ=mə=dɔ̃=ʃa=kə=mo=fε=lə=kœʁ=sə=se=ʁe 18
  e=ʃa=kə=li=ɲə=fε=plə=ʁe 8
  ʒə=vu=dʁε=zε=tʁə=œ̃=ʒuʁ 7
  dɑ̃=tε=bʁa 3
  ε=tʁə=a=twa 4
  puʁ=tu=ʒuʁ 3
  ʒə=ʁε=və=də=sa 5
  mε=twa=ty=ʁε=və=pa=də=mwa 8
  ply=to=dε=fijə=ki=taf=o=maj 8
  e=syʁ=tu=da=laj 5

  sε=tə=du=sə=swa=ʁe=de=te 8
  sε=su=dɛ̃=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=nɥi=ɡlase 9
  u=ʒə=nε=sə=fε=kə=plə=ʁe 8
  a=ko=zə=dœ̃=sɛ̃=plə=mo 7
  mε=ki=a=fεsə=də=ʃi=ʁe=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=lɑ̃=bo 12
  ty=ma=di=vjɛ̃=zɔ̃=va=ɑ̃=paʁ=le 9
  ʒə=nə=tε=pa=ə=ku=te 7
  ʒə=nε=fεkəʁə=ɡaʁ=de=tε=zi=ø 8
  kə=ʒə=kʁwa=je=œ=ʁø=ze=a=mu=ʁø 10
  œ̃=səl=mo=kla=ʃe 5
  sε=plɑ̃=te 3
  dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ki=a=sε=ɲe 8
  ɛ̃=pɔ=siblə=ɛ̃=pɔ=si=blə=ɛ̃=pɔ=siblə 10
  ty=ε=paʁ=ti=ʒə=sɥi=ʁεs=te 8
  puʁ=e=sε=je=da=na=li=ze 8
  ʒə=nε=fε=kə=plə=ʁe 6
  e=ʒε=pɑ̃=se 4
  a=tu=sə=kɔ̃=na=və=ky 7
  e=ʒε=kʁy 3
  kə=plys=ʒa=mε 4
  ɔ̃=nə=lε=fə=ʁε 5
  sε=tɛ̃=pɔ=siblə=ɛ̃=pɔ=si=blə=ɛ̃=poziblə 10

  ɔ̃=nu=za=tu=ʒuʁ=di=si=ty=vø 9
  ty=pø 2
  ʒε=su=dɛ̃=kɔ̃pʁikə=tus=sə=kɔ̃=nu=di 9
  kɑ̃=tɔ̃=nε=pti=sε=puʁ=kɔ̃=nε=pa=pœʁ=də=la=vi 13
  mεʒə=sɥi=pa=la=puʁ=paʁ=le=də=sə=kə=no=pa=ʁɑ̃=nu=zɔ̃=na=pʁi 17
  e=o=pasaʒə=ʒə=lε=zɑ̃=ʁə=mεʁ=si 9
  paʁsə=kə=si=il=za=vε=pa=ɛ̃=vɑ̃=te=tu=sa=ʒə=sə=ʁε=vi=tə=paʁ=ti 19
  e=nə=sə=ʁε=plys=zi=si 7
  vumə=di=ʁe=tu=tə=kə=sə=nε=ʁjɛ̃=e=kə=vu=zo=si=sa=vu=zε=ta=ʁi=ve=mε=ʒə=nə=vu=kʁwa=ʁe=pa 27
  kaʁ=ʃakə=is=twa=ʁəε=ty=ni=kə=kɔ=mə=ʃa=kœ̃=də=nu 14

  si=ty=sε=liʁəɑ̃=tʁə=lε=li=ɲə=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=a=lɔʁ 14
  kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə 7
  e=puʁ=tu=ʒuʁ 4

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/12/2011 15:54Sambrelune

merci beaucoup Ldt