Poeme-France : Lecture Écrit Complexe

Poeme : Marre

Poème Complexe
Publié le 25/04/2019 23:50

L'écrit contient 196 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Larmes De Sang

Marre

Remplis les cases
C’est l’heure du contrôle
Sage comme une image
Derrière mon auréole
Sourire et faire semblant
Oublier qui je suis vraiment

Tendue à l’extrême
Rongée par la peur qui sème
Trop de haine et de pensée malsaines
D’un cours à un autre je me traîne
En souriant et en faisant semblant
Pour oublier les larmes qui coulent vraiment

Non je ne suis pas
Celle que vous croyez connaître
J’en ai assez d’aligner des lettres
Je veux partir,
Je veux saisir
Ma chance qui passe à portée de main.

Accuser les coups
Et cacher les blessures
Vous sourire, à vous
Même quand c’est trop dur.

Ne rien dire, ne rien faire
Répondre à vos questions
Oublier et me taire
Suivre votre raison.

J’ai grandi, vous savez,
J’ai peut-être changé
Mais je n’ai pas oublié les coups
Qui résonnent aujourd’hui dans mon âme
Comme autant de trous,
Profonds et insondables.

Je veux vivre ma vie
Je veux rêver mes rêves
Sans forcément faire le tri
Dans mon âme de nouveau sentir la sève
Du sourire à l’avenir
Je veux de ma vitrine sortit.
 • Pieds Hyphénique: Marre

  rem=plis=les=ca=ses 5
  cest=l=heure=du=con=trôle 6
  sage=com=meu=ne=i=mage 6
  der=riè=re=mon=au=réole 6
  sou=rireet=fai=re=sem=blant 6
  ou=blier=qui=je=suis=vraiment 6

  ten=due=à=lex=trê=me 6
  ron=gée=par=la=peur=qui=sème 7
  trop=de=haineet=de=pen=sée=mal=saines 8
  dun=cours=à=un=autre=je=me=traîne 8
  en=sou=riant=et=en=fai=sant=sem=blant 9
  pour=ou=blier=les=lar=mes=qui=coulent=vraiment 9

  non=je=ne=suis=pas 5
  cel=le=que=vous=croyez=con=naître 7
  jen=ai=as=sez=da=li=gner=des=lettres 9
  je=veux=par=tir 4
  je=veux=sai=sir 4
  ma=chance=qui=passeà=por=tée=de=main 8

  ac=cu=ser=les=coups 5
  et=ca=cher=les=bles=sures 6
  vous=sou=ri=re=à=vous 6
  mê=me=quand=cest=trop=dur 6

  ne=rien=dire=ne=rien=faire 6
  ré=pondre=à=vos=ques=tions 6
  ou=blier=et=me=tai=re 6
  sui=vre=vo=tre=rai=son 6

  jai=gran=di=vous=sa=vez 6
  jai=peut=tê=tre=chan=gé 6
  mais=je=nai=pas=ou=blié=les=coups 8
  qui=ré=sonnent=au=jourdhui=dans=mon=âme 8
  com=me=au=tant=de=trous 6
  pro=fonds=et=in=son=dables 6

  je=veux=vi=vre=ma=vie 6
  je=veux=rê=ver=mes=rêves 6
  sans=for=cément=faire=le=tri 6
  dans=mon=â=me=de=nou=veau=sen=tir=la=sève 11
  du=sou=rireà=la=ve=nir 6
  je=veux=de=ma=vi=trine=sor=tit 8
 • Phonétique : Marre

  ʁɑ̃pli lε kazə
  sε lœʁ dy kɔ̃tʁolə
  saʒə kɔmə ynə imaʒə
  dəʁjεʁə mɔ̃n- oʁeɔlə
  suʁiʁə e fεʁə sɑ̃blɑ̃
  ublje ki ʒə sɥi vʁεmɑ̃

  tɑ̃dɥ a lεkstʁεmə
  ʁɔ̃ʒe paʁ la pœʁ ki sεmə
  tʁo də-εnə e də pɑ̃se malsεnə
  dœ̃ kuʁz- a œ̃n- otʁə ʒə mə tʁεnə
  ɑ̃ suʁjɑ̃ e ɑ̃ fəzɑ̃ sɑ̃blɑ̃
  puʁ ublje lε laʁmə- ki kule vʁεmɑ̃

  nɔ̃ ʒə nə sɥi pa
  sεllə kə vu kʁwaje kɔnεtʁə
  ʒɑ̃n- ε ase daliɲe dε lεtʁə
  ʒə vø paʁtiʁ,
  ʒə vø sεziʁ
  ma ʃɑ̃sə ki pasə a pɔʁte də mɛ̃.

  akyze lε ku
  e kaʃe lε blesyʁə
  vu suʁiʁə, a vu
  mεmə kɑ̃ sε tʁo dyʁ.

  nə ʁjɛ̃ diʁə, nə ʁjɛ̃ fεʁə
  ʁepɔ̃dʁə a vo kεstjɔ̃
  ublje e mə tεʁə
  sɥivʁə vɔtʁə ʁεzɔ̃.

  ʒε ɡʁɑ̃di, vu save,
  ʒε pø tεtʁə ʃɑ̃ʒe
  mε ʒə nε pa ublje lε ku
  ki ʁezɔne oʒuʁdɥi dɑ̃ mɔ̃n- amə
  kɔmə otɑ̃ də tʁus,
  pʁɔfɔ̃z- e ɛ̃sɔ̃dablə.

  ʒə vø vivʁə ma vi
  ʒə vø ʁεve mε ʁεvə
  sɑ̃ fɔʁsemɑ̃ fεʁə lə tʁi
  dɑ̃ mɔ̃n- amə də nuvo sɑ̃tiʁ la sεvə
  dy suʁiʁə a lavəniʁ
  ʒə vø də ma vitʁinə sɔʁti.
 • Pieds Phonétique : Marre

  ʁɑ̃=pli=lε=ka=zə 5
  sε=lœʁ=dy=kɔ̃=tʁo=lə 6
  saʒə=kɔ=mə=y=nə=imaʒə 6
  də=ʁjεʁə=mɔ̃=no=ʁe=ɔlə 6
  su=ʁiʁəe=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 6
  u=blje=kiʒə=sɥi=vʁε=mɑ̃ 6

  tɑ̃dɥ=a=lεk=stʁ=mə 5
  ʁɔ̃=ʒe=paʁ=la=pœʁ=kisεmə 6
  tʁo=də-εnəe=də=pɑ̃se=mal=sεnə 7
  dœ̃=kuʁ=za=œ̃=notʁə=ʒə=mə=tʁεnə 8
  ɑ̃=su=ʁjɑ̃=e=ɑ̃fə=zɑ̃=sɑ̃=blɑ̃ 8
  puʁ=u=blje=lεlaʁmə=ki=ku=le=vʁε=mɑ̃ 9

  nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa 5
  sεllə=kə=vu=kʁwa=je=kɔnεtʁə 6
  ʒɑ̃=nε=ase=da=li=ɲe=dεlεtʁə 7
  ʒə=vø=paʁ=tiʁ 4
  ʒə=vø=sε=ziʁ 4
  maʃɑ̃sə=ki=pasəa=pɔʁ=te=də=mɛ̃ 7

  a=ky=ze=lε=ku 5
  e=ka=ʃe=lε=ble=syʁə 6
  vu=su=ʁi=ʁə=a=vu 6
  mε=mə=kɑ̃=sε=tʁo=dyʁ 6

  nə=ʁjɛ̃=diʁə=nə=ʁjɛ̃=fεʁə 6
  ʁe=pɔ̃dʁə=a=vo=kεs=tjɔ̃ 6
  u=blje=e=mə=tε=ʁə 6
  sɥi=vʁə=vɔ=tʁə=ʁε=zɔ̃ 6

  ʒε=ɡʁɑ̃=di=vu=sa=ve 6
  ʒε=pø=tε=tʁə=ʃɑ̃=ʒe 6
  mεʒə=nε=pa=u=blje=lε=ku 7
  ki=ʁe=zɔ=ne=o=ʒuʁ=dɥidɑ̃mɔ̃namə 7
  kɔ=mə=o=tɑ̃=də=tʁus 6
  pʁɔ=fɔ̃=ze=ɛ̃=sɔ̃=dablə 6

  ʒə=vø=vi=vʁə=ma=vi 6
  ʒə=vø=ʁε=ve=mε=ʁεvə 6
  sɑ̃=fɔʁse=mɑ̃=fεʁə=lə=tʁi 6
  dɑ̃mɔ̃namə=də=nu=vo=sɑ̃=tiʁ=lasεvə 7
  dy=su=ʁiʁəa=la=və=niʁ 6
  ʒə=vødə=ma=vitʁinə=sɔʁ=ti 6

Récompense

0
3
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/04/2019 01:23Nadja Dream

Être soi ... sans complexe ni tristesse... j’aime beaucoup votre texte...