Poeme : Amoureux Fou

Amoureux Fou

Mon organisme vital redouble d’intensité
Auprès de celle qui me ranimer.
Mon cœur s’enflamme plus que jamais
Par les braises ardentes dont tu m’enlaçais.
A la vue de tes yeux,
Tu as su que j’allais mieux.
Mon âme tombe tombe amoureuse de la plus charmante beauté,
Même si je chûte de haut, je te chante ma fidèlité.

La jardin de mes pensées me trainent jusqu’à toi
Par tout les moyens même les plus sournoi.
Le souffle du vent me guide vers toi
Quitte à terrasser tout ceux près de moi.
L’océan gronde de ses bras puissants
Pour qu’on puisse être là, s’enlacant.
Les volcans explosent leur savoir
Pour que l’on ne soit pas dans le noir.

Si un ange je pouvais être,
De ses ailes blanches avec autant d’être,
Je le ferai en restant honnête.
Si un cœur je pouvais avoir,
Même sans avoir d’espoir,
Je le conserverai, protéger de tout désespoir.

Amoureux fou d’une déesse je suis tombé…
Amoureux fou d’une beauté j’aimerais me sacrifier…
Amoureux fou d’une âme j’aimerai ne plus la quitter…
Amoureux fou d’une charmante créature je veux être à ses côtés…

Reste à savoir si elle n’a pas son cœur corrompu
Par une autre âme du temps revolu.

J’aimerai lui offrir mon cœur, j’aimerai lui offrir mon âme.
Difficile le chemin à parcourir sera à sur mon tracé.
Je ne pense pas abandonner, quitte à passer des années.

Deux mots suffisent pour tout te dire mes pensées,
Une simple expression me dit pour qui mourrir,
Entend ma voix résonnait sur tout les toits,
Car je ne veux plus que toi rien que pour moi ;
Tu es charmante, adorable, compréhensive,
Moi qui ne pensais pas en arriver là,
Je ne pensais que l’ignorer croyant que ca passerait
Mais maintenant que je sais, je peux te dire,

Un JE T’AIME à mourrir.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amoureux Fou

  mon=or=ga=nisme=vi=tal=re=dou=ble=din=ten=si=té 13
  au=près=de=cel=le=qui=me=ra=ni=mer 10
  mon=cœur=sen=flam=me=plus=que=ja=mais 9
  par=les=braises=ar=den=tes=dont=tu=men=la=çais 11
  a=la=vue=de=tes=y=eux 7
  tu=as=su=que=jal=lais=mieux 7
  mon=â=me=tombe=tom=bea=mou=reu=se=de=la=plus=char=man=te=beau=té 17
  même=si=je=chû=te=de=haut=je=te=chan=te=ma=fi=dè=li=té 16

  la=jar=din=de=mes=pen=sées=me=trainent=jus=quà=toi 12
  par=tout=les=moyens=mê=me=les=plus=sour=noi 10
  le=souf=fle=du=vent=me=gui=de=vers=toi 10
  quit=teà=ter=ras=ser=tout=ceux=près=de=moi 10
  lo=cé=an=gron=de=de=ses=bras=puis=sants 10
  pour=quon=puis=se=ê=tre=là=sen=la=cant 10
  les=vol=cans=ex=plo=sent=leur=sa=voir 9
  pour=que=lon=ne=soit=pas=dans=le=noir 9

  si=un=an=ge=je=pou=vais=ê=tre 9
  de=ses=ai=les=blanches=a=vec=au=tant=dêtre 10
  je=le=fe=rai=en=res=tant=hon=nê=te 10
  si=un=cœur=je=pou=vais=a=voir 8
  mê=me=sans=a=voir=des=poir 7
  je=le=con=serve=rai=pro=té=ger=de=tout=dé=ses=poir 13

  amou=reux=fou=dune=dées=se=je=suis=tom=bé 10
  amou=reux=fou=dune=beau=té=jai=me=rais=me=sa=cri=fier 13
  amou=reux=fou=dune=â=me=jai=me=rai=ne=plus=la=quit=ter 14
  amou=reux=fou=dune=char=man=te=cré=a=tu=re=je=veux=ê=treà=ses=cô=tés 18

  res=teà=sa=voir=si=elle=na=pas=son=cœur=cor=rom=pu 13
  par=uneau=tre=â=me=du=temps=re=vo=lu 10

  jaime=rai=lui=of=frir=mon=cœur=jai=me=rai=lui=of=frir=mon=âme 15
  dif=fi=cile=le=che=min=à=par=cou=rir=se=ra=à=sur=mon=tra=cé 17
  je=ne=pense=pas=a=ban=don=ner=quit=teà=pas=ser=des=an=nées 15

  deux=mots=suf=fisent=pour=tout=te=di=re=mes=pen=sées 12
  une=sim=ple=ex=pres=sion=me=dit=pour=qui=mour=rir 12
  en=tend=ma=voix=ré=son=nait=sur=tout=les=toits 11
  car=je=ne=veux=plus=que=toi=rien=que=pour=moi 11
  tu=es=char=mante=a=do=ra=ble=com=pré=hen=sive 12
  moi=qui=ne=pen=sais=pas=en=ar=ri=ver=là 11
  je=ne=pen=sais=que=li=gno=rer=croyant=que=ca=passe=rait 13
  mais=mainte=nant=que=je=sais=je=peux=te=dire 10

  un=je=tai=me=à=mour=rir 7
 • Phonétique : Amoureux Fou

  mɔ̃n- ɔʁɡanismə vital ʁədublə dɛ̃tɑ̃site
  opʁε də sεllə ki mə ʁanime.
  mɔ̃ kœʁ sɑ̃flamə plys kə ʒamε
  paʁ lε bʁεzəz- aʁdɑ̃tə dɔ̃ ty mɑ̃lasε.
  a la vɥ də tεz- iø,
  ty a sy kə ʒalε mjø.
  mɔ̃n- amə tɔ̃bə tɔ̃bə amuʁøzə də la plys ʃaʁmɑ̃tə bote,
  mεmə si ʒə ʃytə də-o, ʒə tə ʃɑ̃tə ma fidεlite.

  la ʒaʁdɛ̃ də mε pɑ̃se mə tʁεne ʒyska twa
  paʁ tu lε mwajɛ̃ mεmə lε plys suʁnwa.
  lə suflə dy vɑ̃ mə ɡidə vεʁ twa
  kitə a teʁase tu sø pʁε də mwa.
  lɔseɑ̃ ɡʁɔ̃də də sε bʁa pɥisɑ̃
  puʁ kɔ̃ pɥisə εtʁə la, sɑ̃lakɑ̃.
  lε vɔlkɑ̃z- εksploze lœʁ savwaʁ
  puʁ kə lɔ̃ nə swa pa dɑ̃ lə nwaʁ.

  si œ̃n- ɑ̃ʒə ʒə puvεz- εtʁə,
  də sεz- εlə blɑ̃ʃəz- avεk otɑ̃ dεtʁə,
  ʒə lə fəʁε ɑ̃ ʁεstɑ̃ ɔnεtə.
  si œ̃ kœʁ ʒə puvεz- avwaʁ,
  mεmə sɑ̃z- avwaʁ dεspwaʁ,
  ʒə lə kɔ̃sεʁvəʁε, pʁɔteʒe də tu dezεspwaʁ.

  amuʁø fu dynə deεsə ʒə sɥi tɔ̃be…
  amuʁø fu dynə bote ʒεməʁε mə sakʁifje…
  amuʁø fu dynə amə ʒεməʁε nə plys la kite…
  amuʁø fu dynə ʃaʁmɑ̃tə kʁeatyʁə ʒə vøz- εtʁə a sε kote…

  ʁεstə a savwaʁ si εllə na pa sɔ̃ kœʁ kɔʁɔ̃py
  paʁ ynə otʁə amə dy tɑ̃ ʁəvɔly.

  ʒεməʁε lɥi ɔfʁiʁ mɔ̃ kœʁ, ʒεməʁε lɥi ɔfʁiʁ mɔ̃n- amə.
  difisilə lə ʃəmɛ̃ a paʁkuʁiʁ səʁa a syʁ mɔ̃ tʁase.
  ʒə nə pɑ̃sə pa abɑ̃dɔne, kitə a pase dεz- ane.

  dø mo syfize puʁ tu tə diʁə mε pɑ̃se,
  ynə sɛ̃plə εkspʁesjɔ̃ mə di puʁ ki muʁʁiʁ,
  ɑ̃tɑ̃ ma vwa ʁezɔnε syʁ tu lε twa,
  kaʁ ʒə nə vø plys kə twa ʁjɛ̃ kə puʁ mwa,
  ty ε ʃaʁmɑ̃tə, adɔʁablə, kɔ̃pʁeɑ̃sivə,
  mwa ki nə pɑ̃sε pa ɑ̃n- aʁive la,
  ʒə nə pɑ̃sε kə liɲɔʁe kʁwajɑ̃ kə ka pasəʁε
  mε mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə sε, ʒə pø tə diʁə,

  œ̃ ʒə tεmə a muʁʁiʁ.
 • Syllabes Phonétique : Amoureux Fou

  mɔ̃=nɔʁ=ɡa=nismə=vi=tal=ʁə=du=blə=dɛ̃=tɑ̃=si=te 13
  o=pʁε=də=sεl=lə=ki=mə=ʁa=ni=me 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=fla=mə=plys=kə=ʒa=mε 10
  paʁ=lε=bʁεzə=zaʁ=dɑ̃=tə=dɔ̃=ty=mɑ̃=la=sε 11
  a=la=vɥ=də=tε=zi=ø 7
  ty=a=sy=kə=ʒa=lε=mj=ø 8
  mɔ̃=namə=tɔ̃=bə=tɔ̃=bəa=mu=ʁø=zə=də=la=plys=ʃaʁ=mɑ̃=tə=bo=te 17
  mεmə=si=ʒə=ʃy=tə=də-o=ʒə=tə=ʃɑ̃=tə=ma=fi=dε=li=te 16

  la=ʒaʁ=dɛ̃də=mε=pɑ̃=se=mə=tʁε=ne=ʒys=ka=twa 12
  paʁ=tu=lε=mwa=jɛ̃=mεmə=lε=plys=suʁ=nwa 10
  lə=su=flə=dy=vɑ̃=mə=ɡi=də=vεʁ=twa 10
  kitə=a=te=ʁa=se=tu=sø=pʁε=də=mwa 10
  lɔ=se=ɑ̃=ɡʁɔ̃=də=də=sε=bʁa=pɥi=sɑ̃ 10
  puʁ=kɔ̃=pɥi=sə=ε=tʁə=la=sɑ̃=la=kɑ̃ 10
  lε=vɔl=kɑ̃=zεk=splo=ze=lœ=ʁə=sa=vwaʁ 10
  puʁ=kə=lɔ̃=nə=swa=pa=dɑ̃=lə=nwaʁ 9

  si=œ̃=nɑ̃=ʒə=ʒə=pu=vε=zε=tʁə 9
  də=sε=zε=lə=blɑ̃ʃə=za=vεk=o=tɑ̃=dεtʁə 10
  ʒə=lə=fə=ʁε=ɑ̃=ʁεs=tɑ̃=ɔ=nε=tə 10
  si=œ̃=kœ=ʁə=ʒə=pu=vε=za=vwaʁ 9
  mε=mə=sɑ̃=za=vwaʁ=dεs=pwaʁ 7
  ʒə=lə=kɔ̃=sεʁvə=ʁε=pʁɔ=te=ʒe=də=tu=de=zεs=pwaʁ 13

  a=mu=ʁø=fu=dynə=de=ε=sə=ʒə=sɥi=tɔ̃=be 12
  a=mu=ʁø=fu=dynə=bo=te=ʒε=mə=ʁε=mə=sa=kʁi=fje 14
  a=mu=ʁø=fu=dynəa=mə=ʒε=mə=ʁε=nə=plys=la=ki=te 14
  a=mu=ʁø=fu=dynə=ʃaʁ=mɑ̃=tə=kʁe=a=ty=ʁə=ʒə=vø=zε=tʁəa=sε=ko=te 19

  ʁεstəa=sa=vwaʁ=si=εllə=na=pa=sɔ̃=kœʁ=kɔ=ʁɔ̃=py 12
  paʁ=ynəo=tʁə=a=mə=dy=tɑ̃=ʁə=vɔ=ly 10

  ʒεmə=ʁε=lɥi=ɔ=fʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=ʒε=mə=ʁε=lɥi=ɔ=fʁiʁ=mɔ̃=namə 15
  di=fi=silə=lə=ʃə=mɛ̃=a=paʁ=ku=ʁiʁ=sə=ʁa=a=syʁ=mɔ̃=tʁase 16
  ʒə=nə=pɑ̃sə=pa=a=bɑ̃=dɔ=ne=ki=təa=pa=se=dε=za=ne 15

  dø=mo=sy=fi=ze=puʁ=tutə=di=ʁə=mε=pɑ̃se 11
  ynə=sɛ̃=pləεk=spʁe=sjɔ̃=mə=di=puʁ=ki=muʁ=ʁiʁ 11
  ɑ̃=tɑ̃=ma=vwa=ʁe=zɔ=nε=syʁ=tu=lε=twa 11
  kaʁʒə=nə=vø=plys=kə=twa=ʁjɛ̃=kə=puʁ=mwa 10
  ty=ε=ʃaʁ=mɑ̃tə=a=dɔ=ʁa=blə=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sivə 12
  mwa=kinə=pɑ̃=sε=pa=ɑ̃=na=ʁi=ve=la 10
  ʒə=nə=pɑ̃=sεkə=li=ɲɔ=ʁe=kʁwa=jɑ̃=kə=ka=pa=sə=ʁε 14
  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʒə=sε=ʒə=pø=tə=diʁə 10

  œ̃=ʒə=tε=mə=a=muʁ=ʁiʁ 7

PostScriptum

Ce poème a été écrit pour ma fiancée, Lil, par mes mains propres et elle l’a adorée. ^^

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2005 23:42Undomielfe

Pour ton premier poème publié c’est vraiment encourageant, il y a pleins de bonnes choses;
bonne variété lexicale, jolies rimes, rythme correct (après il faudra prendre en compte le
nombre de syllabes, çà serait encore mieux), de jolies images envoyées au lecteur, on partage
ta joie, ton bonheur sans connaître la trame de ton histoire. Cependant fais attention à la
structure de ton texte (tu devrais faire des strophes) pour éviter les coupures et pour la facilité
de lecture. Voilà, bonne continuation.

Poème Amour
Publié le 04/10/2005 02:53

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Sarot Luna

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs