Poeme-France : Lecture Écrit Esperance

Poeme : Puissante Insouciance

Poème Esperance
Publié le 31/01/2008 00:00

L'écrit contient 284 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Select27

Puissante Insouciance

Je pourrais vivre pour cette lueur
Chance d’une seule nuit
Tenir ma garde oubliant les heures
Choisissant mes rêves plutôt que mes soucis
Je pourrais souffrir pour cette noirceur
Tâche d’un ultime mépris
Croire en cette faute, en ces erreurs
Oubliant le fruit de mon bonheur et son cher prix
Je pourrais sourire pour ce bonheur
Etincelle d’un indévisible foyer transi
Rougir devant ce brasier, crier toutes mes frayeurs
Epuisant les larmes de mes inavouables envies
Je pourrais succomber à cette douce langueur
Plaie récente qui ne pourra cicatriser, soins maudits
Battre ces peurs et nourrir tous ces faussoyeurs
Ne reculant face à l’épuisement et à l’ennui
Je pourrais nuire à cette paleur
Fruit d’innombrables cris et appels incompris
Punir cette franche décadence et son irrémédiable ampleur
Bousculant les égos les plus insoumis
Je pourrais renaître pour ces couleurs
Bruyante euphorie d’une simple poésie
Ouvrir mon cœur pour lui offrir tout ce qui a de meilleur
Ne se préocupant d’aucune autre source de magie
Je pourrais me battre pour cette fraîche douceur
Fragilité même qui ne pourra qu’être obscurcie
Baigner mes larmes à l’encontre d’un jardin en fleur
Priant les astres de freiner ce destin qui de tant de peines sera alourdi
Je pourrais mourir pour cette chaleur
Désir vain d’une unique vie
Plaindre cette douce rancœur
Poursuivant mes doutes et contemplant cette agréable mélancolie
Mais je ne fais rien, les peines ne pouvant atteindre mes rêves
Et les joies ne pouvant faire face à la dure vérité des marques du passé
Tout comme un mensonge qui se répète, sans trève
Sans comprendre pourquoi personne ne trouve la force d’y remédier…
 • Pieds Hyphénique: Puissante Insouciance

  je=pour=rais=vi=vre=pour=cet=te=lueur 9
  chan=ce=du=ne=seu=le=nuit 7
  te=nir=ma=gar=de=ou=bliant=les=heu=res 10
  choi=sis=sant=mes=rêves=plu=tôt=que=mes=sou=cis 11
  je=pour=rais=souf=frir=pour=cet=te=noir=ceur 10
  tâ=che=dun=ul=ti=me=mé=pris 8
  croi=re=en=cette=fau=te=en=ces=er=reurs 10
  ou=bliant=le=fruit=de=mon=bon=heur=et=son=cher=prix 12
  je=pour=rais=sou=ri=re=pour=ce=bon=heur 10
  etin=cel=le=dun=in=dé=vi=sible=foyer=tran=si 11
  rou=gir=de=vant=ce=bra=sier=crier=toutes=mes=frayeurs 11
  epui=sant=les=lar=mes=de=mes=i=na=vou=ables=en=vies 13
  je=pour=rais=suc=com=ber=à=cette=dou=ce=lan=gueur 12
  plaie=récen=te=qui=ne=pour=ra=ci=ca=tri=ser=soins=mau=dits 14
  bat=tre=ces=peurs=et=nour=rir=tous=ces=faus=soyeurs 11
  ne=re=cu=lant=faceà=lé=pui=se=ment=et=à=len=nui 13
  je=pour=rais=nui=re=à=cet=te=pa=leur 10
  fruit=din=nom=brables=cris=et=ap=pels=in=com=pris 11
  pu=nir=cette=fran=che=dé=ca=den=ceet=son=ir=ré=mé=dia=ble=am=pleur 17
  bous=cu=lant=les=é=gos=les=plus=in=sou=mis 11
  je=pour=rais=re=naî=tre=pour=ces=cou=leurs 10
  bruyan=te=eu=pho=rie=dune=sim=ple=poé=sie 10
  ou=vrir=mon=cœur=pour=lui=of=frir=tout=ce=qui=a=de=meilleur 14
  ne=se=préo=cu=pant=dau=cuneautre=sour=ce=de=ma=gie 12
  je=pour=rais=me=bat=tre=pour=cette=fraî=che=dou=ceur 12
  fra=gi=li=té=même=qui=ne=pour=ra=quê=treobs=cur=cie 13
  bai=gner=mes=lar=mes=à=len=contre=dun=jar=din=en=fleur 13
  priant=les=astres=de=frei=ner=ce=des=tin=qui=de=tant=de=pei=nes=se=ra=a=lour=di 20
  je=pour=rais=mou=rir=pour=cet=te=cha=leur 10
  dé=sir=vain=du=ne=u=ni=que=vie 9
  plain=dre=cet=te=dou=ce=ran=cœur 8
  pour=sui=vant=mes=doutes=et=con=tem=plant=cet=tea=gré=a=ble=mé=lan=co=lie 18
  mais=je=ne=fais=rien=les=peines=ne=pou=vant=at=tein=dre=mes=rêves 15
  et=les=joies=ne=pou=vant=faire=fa=ceà=la=du=re=vé=ri=té=des=mar=ques=du=pas=sé 21
  tout=commeun=men=son=ge=qui=se=ré=pè=te=sans=trève 12
  sans=compren=dre=pour=quoi=per=son=ne=ne=trou=ve=la=for=ce=dy=re=mé=dier 18
 • Phonétique : Puissante Insouciance

  ʒə puʁʁε vivʁə puʁ sεtə lɥœʁ
  ʃɑ̃sə dynə sələ nɥi
  təniʁ ma ɡaʁdə ubljɑ̃ lεz- œʁ
  ʃwazisɑ̃ mε ʁεvə plyto kə mε susi
  ʒə puʁʁε sufʁiʁ puʁ sεtə nwaʁsœʁ
  taʃə dœ̃n- yltimə mepʁi
  kʁwaʁə ɑ̃ sεtə fotə, ɑ̃ sεz- eʁœʁ
  ubljɑ̃ lə fʁɥi də mɔ̃ bɔnœʁ e sɔ̃ ʃεʁ pʁi
  ʒə puʁʁε suʁiʁə puʁ sə bɔnœʁ
  ətɛ̃sεllə dœ̃n- ɛ̃deviziblə fwaje tʁɑ̃zi
  ʁuʒiʁ dəvɑ̃ sə bʁazje, kʁje tutə mε fʁεjœʁ
  əpɥizɑ̃ lε laʁmə- də mεz- inavuabləz- ɑ̃vi
  ʒə puʁʁε sykɔ̃be a sεtə dusə lɑ̃ɡœʁ
  plε ʁesɑ̃tə ki nə puʁʁa sikatʁize, swɛ̃ modi
  batʁə sε pœʁz- e nuʁʁiʁ tus sε foswajœʁ
  nə ʁəkylɑ̃ fasə a lepɥizəmɑ̃ e a lɑ̃nɥi
  ʒə puʁʁε nɥiʁə a sεtə palœʁ
  fʁɥi dinɔ̃bʁablə kʁiz- e apεlz- ɛ̃kɔ̃pʁi
  pyniʁ sεtə fʁɑ̃ʃə dekadɑ̃sə e sɔ̃n- iʁemedjablə ɑ̃plœʁ
  buskylɑ̃ lεz- eɡo lε plysz- ɛ̃sumi
  ʒə puʁʁε ʁənεtʁə puʁ sε kulœʁ
  bʁyiɑ̃tə əfɔʁi dynə sɛ̃plə pɔezi
  uvʁiʁ mɔ̃ kœʁ puʁ lɥi ɔfʁiʁ tu sə ki a də mεjœʁ
  nə sə pʁeɔkypɑ̃ dokynə otʁə suʁsə də maʒi
  ʒə puʁʁε mə batʁə puʁ sεtə fʁεʃə dusœʁ
  fʁaʒilite mεmə ki nə puʁʁa kεtʁə ɔpskyʁsi
  bεɲe mε laʁməz- a lɑ̃kɔ̃tʁə dœ̃ ʒaʁdɛ̃ ɑ̃ flœʁ
  pʁjɑ̃ lεz- astʁə- də fʁεne sə dεstɛ̃ ki də tɑ̃ də pεnə səʁa aluʁdi
  ʒə puʁʁε muʁiʁ puʁ sεtə ʃalœʁ
  deziʁ vɛ̃ dynə ynikə vi
  plɛ̃dʁə sεtə dusə ʁɑ̃kœʁ
  puʁsɥivɑ̃ mε dutəz- e kɔ̃tɑ̃plɑ̃ sεtə aɡʁeablə melɑ̃kɔli
  mε ʒə nə fε ʁjɛ̃, lε pεnə nə puvɑ̃ atɛ̃dʁə mε ʁεvə
  e lε ʒwa nə puvɑ̃ fεʁə fasə a la dyʁə veʁite dε maʁk dy pase
  tu kɔmə œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə ki sə ʁepεtə, sɑ̃ tʁεvə
  sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa pεʁsɔnə nə tʁuvə la fɔʁsə di ʁəmedje…
 • Pieds Phonétique : Puissante Insouciance

  ʒə=puʁ=ʁε=vi=vʁə=puʁ=sε=tə=lɥœ=ʁə 10
  ʃɑ̃=sə=dy=nə=sə=lə=nɥi 7
  tə=niʁ=ma=ɡa=ʁdə=u=blj=ɑ̃=lε=zœʁ 10
  ʃwa=zi=sɑ̃=mε=ʁεvə=ply=to=kə=mε=su=si 11
  ʒə=puʁ=ʁε=su=fʁiʁ=puʁ=sε=tə=nwaʁ=sœʁ 10
  ta=ʃə=dœ̃=nyl=ti=mə=me=pʁi 8
  kʁwa=ʁə=ɑ̃=sεtə=fo=tə=ɑ̃=sε=ze=ʁœʁ 10
  u=bljɑ̃lə=fʁɥi=də=mɔ̃=bɔ=nœʁ=e=sɔ̃=ʃεʁ=pʁi 11
  ʒə=puʁ=ʁε=su=ʁi=ʁə=puʁ=sə=bɔ=nœʁ 10
  ə=tɛ̃=sεllə=dœ̃=nɛ̃=de=vi=ziblə=fwa=je=tʁɑ̃=zi 12
  ʁu=ʒiʁ=də=vɑ̃sə=bʁa=zje=kʁje=tu=tə=mε=fʁε=jœʁ 12
  əp=ɥi=zɑ̃=lε=laʁmə=də=mε=zi=na=vu=a=blə=zɑ̃=vi 14
  ʒə=puʁ=ʁε=sy=kɔ̃=be=a=sεtə=du=sə=lɑ̃=ɡœʁ 12
  plε=ʁe=sɑ̃tə=ki=nə=puʁ=ʁa=si=ka=tʁi=ze=swɛ̃=mo=di 14
  batʁə=sε=pœʁ=ze=nuʁ=ʁiʁ=tus=sε=fo=swa=jœʁ 11
  nə=ʁə=ky=lɑ̃=fasəa=lep=ɥi=zə=mɑ̃=e=a=lɑ̃n=ɥi 13
  ʒə=puʁ=ʁε=nɥi=ʁə=a=sε=tə=pa=lœʁ 10
  fʁɥi=di=nɔ̃=bʁablə=kʁi=ze=a=pεl=zɛ̃=kɔ̃=pʁi 11
  py=niʁ=sεtə=fʁɑ̃=ʃə=de=ka=dɑ̃=səe=sɔ̃=ni=ʁe=me=dja=blə=ɑ̃=plœʁ 17
  bus=ky=lɑ̃=lε=ze=ɡo=lε=plys=zɛ̃=su=mi 11
  ʒə=puʁ=ʁε=ʁə=nε=tʁə=puʁ=sε=ku=lœʁ 10
  bʁy=iɑ̃tə=ə=fɔ=ʁi=dy=nə=sɛ̃=plə=pɔ=e=zi 12
  u=vʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=puʁ=lɥi=ɔ=fʁiʁ=tusə=ki=a=də=mε=jœʁ 14
  nə=sə=pʁe=ɔ=ky=pɑ̃=do=kynəo=tʁə=suʁ=sə=də=ma=ʒi 14
  ʒə=puʁ=ʁεmə=ba=tʁə=puʁ=sε=tə=fʁε=ʃə=du=sœʁ 12
  fʁa=ʒi=li=te=mεmə=kinə=puʁ=ʁa=kε=tʁəɔp=skyʁ=si 12
  bε=ɲe=mε=laʁmə=za=lɑ̃=kɔ̃=tʁə=dœ̃=ʒaʁ=dɛ̃=ɑ̃=flœʁ 13
  pʁjɑ̃=lε=zas=tʁə=də=fʁε=ne=sə=dεs=tɛ̃=kidə=tɑ̃=də=pε=nə=sə=ʁa=a=luʁ=di 20
  ʒə=puʁ=ʁε=mu=ʁiʁ=puʁ=sε=tə=ʃa=lœʁ 10
  de=ziʁ=vɛ̃=dy=nə=y=ni=kə=vi 9
  plɛ̃=dʁə=sε=tə=du=sə=ʁɑ̃=kœ=ʁə 9
  puʁ=sɥi=vɑ̃=mε=dutə=ze=kɔ̃=tɑ̃=plɑ̃=sε=təa=ɡʁe=a=blə=me=lɑ̃=kɔ=li 18
  mεʒə=nə=fε=ʁjɛ̃=lε=pε=nə=nə=pu=vɑ̃=a=tɛ̃=dʁə=mε=ʁεvə 15
  e=lε=ʒwanə=pu=vɑ̃=fε=ʁə=fa=səa=la=dy=ʁə=ve=ʁi=te=dε=maʁk=dy=pase 19
  tu=kɔməœ̃=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ki=sə=ʁe=pε=tə=sɑ̃tʁεvə 11
  sɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=puʁ=kwa=pεʁ=sɔ=nə=nə=tʁu=və=la=fɔʁ=sə=di=ʁə=me=dje 18

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/01/2008 20:10Tsukii

C’est jolie

Auteur de Poésie
25/07/2016 20:51Apathique Phoenix

J’aime beaucoup ton écriture, reviens ravir mon esprit quand tu le souhaiteras 🙂