Poeme-France : Lecture Écrit Esperance

Poeme : Puissante Insouciance

Poème Esperance
Publié le 31/01/2008 00:00

L'écrit contient 284 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Select27

Puissante Insouciance

Je pourrais vivre pour cette lueur
Chance d’une seule nuit
Tenir ma garde oubliant les heures
Choisissant mes rêves plutôt que mes soucis
Je pourrais souffrir pour cette noirceur
Tâche d’un ultime mépris
Croire en cette faute, en ces erreurs
Oubliant le fruit de mon bonheur et son cher prix
Je pourrais sourire pour ce bonheur
Etincelle d’un indévisible foyer transi
Rougir devant ce brasier, crier toutes mes frayeurs
Epuisant les larmes de mes inavouables envies
Je pourrais succomber à cette douce langueur
Plaie récente qui ne pourra cicatriser, soins maudits
Battre ces peurs et nourrir tous ces faussoyeurs
Ne reculant face à l’épuisement et à l’ennui
Je pourrais nuire à cette paleur
Fruit d’innombrables cris et appels incompris
Punir cette franche décadence et son irrémédiable ampleur
Bousculant les égos les plus insoumis
Je pourrais renaître pour ces couleurs
Bruyante euphorie d’une simple poésie
Ouvrir mon cœur pour lui offrir tout ce qui a de meilleur
Ne se préocupant d’aucune autre source de magie
Je pourrais me battre pour cette fraîche douceur
Fragilité même qui ne pourra qu’être obscurcie
Baigner mes larmes à l’encontre d’un jardin en fleur
Priant les astres de freiner ce destin qui de tant de peines sera alourdi
Je pourrais mourir pour cette chaleur
Désir vain d’une unique vie
Plaindre cette douce rancœur
Poursuivant mes doutes et contemplant cette agréable mélancolie
Mais je ne fais rien, les peines ne pouvant atteindre mes rêves
Et les joies ne pouvant faire face à la dure vérité des marques du passé
Tout comme un mensonge qui se répète, sans trève
Sans comprendre pourquoi personne ne trouve la force d’y remédier…
  • Pieds Hyphénique: Puissante Insouciance

    je=pour=rais=vi=vre=pour=cet=te=lueur 9
    chan=ce=du=ne=seu=le=nuit 7
    te=nir=ma=gar=de=ou=bliant=les=heu=res 10
    choi=sis=sant=mes=rêves=plu=tôt=que=mes=sou=cis 11
    je=pour=rais=souf=frir=pour=cet=te=noir=ceur 10
    tâ=che=dun=ul=ti=me=mé=pris 8
    croi=re=en=cette=fau=te=en=ces=er=reurs 10
    ou=bliant=le=fruit=de=mon=bon=heur=et=son=cher=prix 12
    je=pour=rais=sou=ri=re=pour=ce=bon=heur 10
    etin=cel=le=dun=in=dé=vi=sible=foyer=tran=si 11
    rou=gir=de=vant=ce=bra=sier=crier=toutes=mes=frayeurs 11
    epui=sant=les=lar=mes=de=mes=i=na=vou=ables=en=vies 13
    je=pour=rais=suc=com=ber=à=cette=dou=ce=lan=gueur 12
    plaie=récen=te=qui=ne=pour=ra=ci=ca=tri=ser=soins=mau=dits 14
    bat=tre=ces=peurs=et=nour=rir=tous=ces=faus=soyeurs 11
    ne=re=cu=lant=faceà=lé=pui=se=ment=et=à=len=nui 13
    je=pour=rais=nui=re=à=cet=te=pa=leur 10
    fruit=din=nom=brables=cris=et=ap=pels=in=com=pris 11
    pu=nir=cette=fran=che=dé=ca=den=ceet=son=ir=ré=mé=dia=ble=am=pleur 17
    bous=cu=lant=les=é=gos=les=plus=in=sou=mis 11
    je=pour=rais=re=naî=tre=pour=ces=cou=leurs 10
    bruyan=te=eu=pho=rie=dune=sim=ple=poé=sie 10
    ou=vrir=mon=cœur=pour=lui=of=frir=tout=ce=qui=a=de=meilleur 14
    ne=se=préo=cu=pant=dau=cuneautre=sour=ce=de=ma=gie 12
    je=pour=rais=me=bat=tre=pour=cette=fraî=che=dou=ceur 12
    fra=gi=li=té=même=qui=ne=pour=ra=quê=treobs=cur=cie 13
    bai=gner=mes=lar=mes=à=len=contre=dun=jar=din=en=fleur 13
    priant=les=astres=de=frei=ner=ce=des=tin=qui=de=tant=de=pei=nes=se=ra=a=lour=di 20
    je=pour=rais=mou=rir=pour=cet=te=cha=leur 10
    dé=sir=vain=du=ne=u=ni=que=vie 9
    plain=dre=cet=te=dou=ce=ran=cœur 8
    pour=sui=vant=mes=doutes=et=con=tem=plant=cet=tea=gré=a=ble=mé=lan=co=lie 18
    mais=je=ne=fais=rien=les=peines=ne=pou=vant=at=tein=dre=mes=rêves 15
    et=les=joies=ne=pou=vant=faire=fa=ceà=la=du=re=vé=ri=té=des=mar=ques=du=pas=sé 21
    tout=commeun=men=son=ge=qui=se=ré=pè=te=sans=trève 12
    sans=compren=dre=pour=quoi=per=son=ne=ne=trou=ve=la=for=ce=dy=re=mé=dier 18
  • Phonétique : Puissante Insouciance

    ʒə puʁʁε vivʁə puʁ sεtə lɥœʁ
    ʃɑ̃sə dynə sələ nɥi
    təniʁ ma ɡaʁdə ubljɑ̃ lεz- œʁ
    ʃwazisɑ̃ mε ʁεvə plyto kə mε susi
    ʒə puʁʁε sufʁiʁ puʁ sεtə nwaʁsœʁ
    taʃə dœ̃n- yltimə mepʁi
    kʁwaʁə ɑ̃ sεtə fotə, ɑ̃ sεz- eʁœʁ
    ubljɑ̃ lə fʁɥi də mɔ̃ bɔnœʁ e sɔ̃ ʃεʁ pʁi
    ʒə puʁʁε suʁiʁə puʁ sə bɔnœʁ
    ətɛ̃sεllə dœ̃n- ɛ̃deviziblə fwaje tʁɑ̃zi
    ʁuʒiʁ dəvɑ̃ sə bʁazje, kʁje tutə mε fʁεjœʁ
    əpɥizɑ̃ lε laʁmə- də mεz- inavuabləz- ɑ̃vi
    ʒə puʁʁε sykɔ̃be a sεtə dusə lɑ̃ɡœʁ
    plε ʁesɑ̃tə ki nə puʁʁa sikatʁize, swɛ̃ modi
    batʁə sε pœʁz- e nuʁʁiʁ tus sε foswajœʁ
    nə ʁəkylɑ̃ fasə a lepɥizəmɑ̃ e a lɑ̃nɥi
    ʒə puʁʁε nɥiʁə a sεtə palœʁ
    fʁɥi dinɔ̃bʁablə kʁiz- e apεlz- ɛ̃kɔ̃pʁi
    pyniʁ sεtə fʁɑ̃ʃə dekadɑ̃sə e sɔ̃n- iʁemedjablə ɑ̃plœʁ
    buskylɑ̃ lεz- eɡo lε plysz- ɛ̃sumi
    ʒə puʁʁε ʁənεtʁə puʁ sε kulœʁ
    bʁyiɑ̃tə əfɔʁi dynə sɛ̃plə pɔezi
    uvʁiʁ mɔ̃ kœʁ puʁ lɥi ɔfʁiʁ tu sə ki a də mεjœʁ
    nə sə pʁeɔkypɑ̃ dokynə otʁə suʁsə də maʒi
    ʒə puʁʁε mə batʁə puʁ sεtə fʁεʃə dusœʁ
    fʁaʒilite mεmə ki nə puʁʁa kεtʁə ɔpskyʁsi
    bεɲe mε laʁməz- a lɑ̃kɔ̃tʁə dœ̃ ʒaʁdɛ̃ ɑ̃ flœʁ
    pʁjɑ̃ lεz- astʁə- də fʁεne sə dεstɛ̃ ki də tɑ̃ də pεnə səʁa aluʁdi
    ʒə puʁʁε muʁiʁ puʁ sεtə ʃalœʁ
    deziʁ vɛ̃ dynə ynikə vi
    plɛ̃dʁə sεtə dusə ʁɑ̃kœʁ
    puʁsɥivɑ̃ mε dutəz- e kɔ̃tɑ̃plɑ̃ sεtə aɡʁeablə melɑ̃kɔli
    mε ʒə nə fε ʁjɛ̃, lε pεnə nə puvɑ̃ atɛ̃dʁə mε ʁεvə
    e lε ʒwa nə puvɑ̃ fεʁə fasə a la dyʁə veʁite dε maʁk dy pase
    tu kɔmə œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə ki sə ʁepεtə, sɑ̃ tʁεvə
    sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa pεʁsɔnə nə tʁuvə la fɔʁsə di ʁəmedje…
  • Pieds Phonétique : Puissante Insouciance

    ʒə=puʁ=ʁε=vi=vʁə=puʁ=sε=tə=lɥœ=ʁə 10
    ʃɑ̃=sə=dy=nə=sə=lə=nɥi 7
    tə=niʁ=ma=ɡa=ʁdə=u=blj=ɑ̃=lε=zœʁ 10
    ʃwa=zi=sɑ̃=mε=ʁεvə=ply=to=kə=mε=su=si 11
    ʒə=puʁ=ʁε=su=fʁiʁ=puʁ=sε=tə=nwaʁ=sœʁ 10
    ta=ʃə=dœ̃=nyl=ti=mə=me=pʁi 8
    kʁwa=ʁə=ɑ̃=sεtə=fo=tə=ɑ̃=sε=ze=ʁœʁ 10
    u=bljɑ̃lə=fʁɥi=də=mɔ̃=bɔ=nœʁ=e=sɔ̃=ʃεʁ=pʁi 11
    ʒə=puʁ=ʁε=su=ʁi=ʁə=puʁ=sə=bɔ=nœʁ 10
    ə=tɛ̃=sεllə=dœ̃=nɛ̃=de=vi=ziblə=fwa=je=tʁɑ̃=zi 12
    ʁu=ʒiʁ=də=vɑ̃sə=bʁa=zje=kʁje=tu=tə=mε=fʁε=jœʁ 12
    əp=ɥi=zɑ̃=lε=laʁmə=də=mε=zi=na=vu=a=blə=zɑ̃=vi 14
    ʒə=puʁ=ʁε=sy=kɔ̃=be=a=sεtə=du=sə=lɑ̃=ɡœʁ 12
    plε=ʁe=sɑ̃tə=ki=nə=puʁ=ʁa=si=ka=tʁi=ze=swɛ̃=mo=di 14
    batʁə=sε=pœʁ=ze=nuʁ=ʁiʁ=tus=sε=fo=swa=jœʁ 11
    nə=ʁə=ky=lɑ̃=fasəa=lep=ɥi=zə=mɑ̃=e=a=lɑ̃n=ɥi 13
    ʒə=puʁ=ʁε=nɥi=ʁə=a=sε=tə=pa=lœʁ 10
    fʁɥi=di=nɔ̃=bʁablə=kʁi=ze=a=pεl=zɛ̃=kɔ̃=pʁi 11
    py=niʁ=sεtə=fʁɑ̃=ʃə=de=ka=dɑ̃=səe=sɔ̃=ni=ʁe=me=dja=blə=ɑ̃=plœʁ 17
    bus=ky=lɑ̃=lε=ze=ɡo=lε=plys=zɛ̃=su=mi 11
    ʒə=puʁ=ʁε=ʁə=nε=tʁə=puʁ=sε=ku=lœʁ 10
    bʁy=iɑ̃tə=ə=fɔ=ʁi=dy=nə=sɛ̃=plə=pɔ=e=zi 12
    u=vʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=puʁ=lɥi=ɔ=fʁiʁ=tusə=ki=a=də=mε=jœʁ 14
    nə=sə=pʁe=ɔ=ky=pɑ̃=do=kynəo=tʁə=suʁ=sə=də=ma=ʒi 14
    ʒə=puʁ=ʁεmə=ba=tʁə=puʁ=sε=tə=fʁε=ʃə=du=sœʁ 12
    fʁa=ʒi=li=te=mεmə=kinə=puʁ=ʁa=kε=tʁəɔp=skyʁ=si 12
    bε=ɲe=mε=laʁmə=za=lɑ̃=kɔ̃=tʁə=dœ̃=ʒaʁ=dɛ̃=ɑ̃=flœʁ 13
    pʁjɑ̃=lε=zas=tʁə=də=fʁε=ne=sə=dεs=tɛ̃=kidə=tɑ̃=də=pε=nə=sə=ʁa=a=luʁ=di 20
    ʒə=puʁ=ʁε=mu=ʁiʁ=puʁ=sε=tə=ʃa=lœʁ 10
    de=ziʁ=vɛ̃=dy=nə=y=ni=kə=vi 9
    plɛ̃=dʁə=sε=tə=du=sə=ʁɑ̃=kœ=ʁə 9
    puʁ=sɥi=vɑ̃=mε=dutə=ze=kɔ̃=tɑ̃=plɑ̃=sε=təa=ɡʁe=a=blə=me=lɑ̃=kɔ=li 18
    mεʒə=nə=fε=ʁjɛ̃=lε=pε=nə=nə=pu=vɑ̃=a=tɛ̃=dʁə=mε=ʁεvə 15
    e=lε=ʒwanə=pu=vɑ̃=fε=ʁə=fa=səa=la=dy=ʁə=ve=ʁi=te=dε=maʁk=dy=pase 19
    tu=kɔməœ̃=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ki=sə=ʁe=pε=tə=sɑ̃tʁεvə 11
    sɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=puʁ=kwa=pεʁ=sɔ=nə=nə=tʁu=və=la=fɔʁ=sə=di=ʁə=me=dje 18

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/01/2008 20:10Tsukii

C’est jolie

Auteur de Poésie
25/07/2016 20:51Apathique Phoenix

J’aime beaucoup ton écriture, reviens ravir mon esprit quand tu le souhaiteras 🙂