Poeme-France : Lecture Écrit Passion

Prose : . . Toi Et Moi. .

Prose Passion
Publié le 15/07/2008 22:35

L'écrit contient 385 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sensuality

. . Toi Et Moi. .

Les mots sont ils suffisant pour te décrire le chaos dans lequel tu me noies ? je suis perdue telle une naufragée qui cherche encore son refuge, qui n’est que toi. Je veux te parler d’amour et d’amants, de desirs et de sensations. . de Romeo et Juliette, de Tristan et Iseult. Je veux te faire découvrir l’ivresse de l’amour, t’écrire l’histoire d’un toi et moi. Donne moi ta main et prenons n’importe quel chemin, c’est nos cœurs qui nous guiderons. . Nous irons partout et nulle part, et tant qu’on est ensemble, il ne sera jamais trop tard. Je serais la femme de tes fantasmes, la vierge et la putain. . Je serais tout ce dont tu as besoin ! pour assouvir ta soif, pour apaiser ta faim. Fais moi oublier le monde et ses horreurs. . Et dis moi que je suis celle que tu aimeras toujours. Qui te fait rêver et frémir, jouir et mourir. . Dis moi que le monde est a l’envers quand mon corps n’est pas sur le tien, que rien n’est pareil depuis que je suis loin. Et je reviendrais, pour ne plus jamais te quitter. o mon amour ! ma passion me dépasse et mon romantisme m’est homicide, la raison n’est plus qu’un mirage. Tu me lapides ! Désormais c’est mon cœur qui me guide, il m’entraîne vers tes prunelles, plus ardentes que les flammes de l’enfer. cet enfer où je me consume sans toi ! Et tant que tu m’aimes, tant que tu brûles pour moi, je serais là, toujours, dans ton cœur, sous tes draps. Je dessinerais ton corps nu, et j’écrirais des mots sur ta vertu. Je ne me lasserais jamais de toi, j ne me soucierais ni de ce qu’ils chuchotent, ni de ce qu’ils pensent. Tu seras ma vérité et ma certitude, mon soucis et mon inquiétude. Mon ultime. Et je m’offrirais à toi, comme un croyant s’offre a son dieu. et a deux, on goûtera au pecher originel, au désir charnel, a tout ce qu’il y a de plus excitant, de plus vivant. . et a deux on s’aimera, on s’éclipsera, où ? je ne sais vraiment pas. . mais quand meme on le fera.
  • Phonétique : . . Toi Et Moi. .

    lε mo sɔ̃t- il syfizɑ̃ puʁ tə dekʁiʁə lə ʃao dɑ̃ ləkεl ty mə nwa ? ʒə sɥi pεʁdɥ tεllə ynə nofʁaʒe ki ʃεʁʃə ɑ̃kɔʁə sɔ̃ ʁəfyʒə, ki nε kə twa. ʒə vø tə paʁle damuʁ e damɑ̃, də dəziʁz- e də sɑ̃sasjɔ̃. də ʁɔməo e ʒyljεtə, də tʁistɑ̃ e izəlt. ʒə vø tə fεʁə dekuvʁiʁ livʁεsə də lamuʁ, tekʁiʁə listwaʁə dœ̃ twa e mwa. dɔnə mwa ta mɛ̃ e pʁənɔ̃ nɛ̃pɔʁtə kεl ʃəmɛ̃, sε no kœʁ ki nu ɡidəʁɔ̃. nuz- iʁɔ̃ paʁtu e nylə paʁ, e tɑ̃ kɔ̃n- εt- ɑ̃sɑ̃blə, il nə səʁa ʒamε tʁo taʁ. ʒə səʁε la famə də tε fɑ̃tasmə, la vjεʁʒə e la pytɛ̃. ʒə səʁε tu sə dɔ̃ ty a bəzwɛ̃ ! puʁ asuviʁ ta swaf, puʁ apεze ta fɛ̃. fε mwa ublje lə mɔ̃də e sεz- ɔʁœʁ. e di mwa kə ʒə sɥi sεllə kə ty εməʁa tuʒuʁ. ki tə fε ʁεve e fʁemiʁ, ʒuiʁ e muʁiʁ. di mwa kə lə mɔ̃də εt- a lɑ̃vεʁ kɑ̃ mɔ̃ kɔʁ nε pa syʁ lə tjɛ̃, kə ʁjɛ̃ nε paʁεj dəpɥi kə ʒə sɥi lwɛ̃. e ʒə ʁəvjɛ̃dʁε, puʁ nə plys ʒamε tə kite. o mɔ̃n- amuʁ ! ma pasjɔ̃ mə depasə e mɔ̃ ʁɔmɑ̃tismə mε ɔmisidə, la ʁεzɔ̃ nε plys kœ̃ miʁaʒə. ty mə lapidə ! dezɔʁmε sε mɔ̃ kœʁ ki mə ɡidə, il mɑ̃tʁεnə vεʁ tε pʁynεllə, plysz- aʁdɑ̃tə kə lε flamə də lɑ̃fe. sεt ɑ̃fe u ʒə mə kɔ̃symə sɑ̃ twa ! e tɑ̃ kə ty mεmə, tɑ̃ kə ty bʁylə puʁ mwa, ʒə səʁε la, tuʒuʁ, dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, su tε dʁa. ʒə desinəʁε tɔ̃ kɔʁ ny, e ʒekʁiʁε dε mo syʁ ta vεʁty. ʒə nə mə lasəʁε ʒamε də twa, ʒi nə mə susjəʁε ni də sə kil ʃyʃɔte, ni də sə kil pɑ̃se. ty səʁa ma veʁite e ma sεʁtitydə, mɔ̃ susiz- e mɔ̃n- ɛ̃kjetydə. mɔ̃n- yltimə. e ʒə mɔfʁiʁεz- a twa, kɔmə œ̃ kʁwajɑ̃ sɔfʁə a sɔ̃ djø. e a dø, ɔ̃ ɡutəʁa o pεʃe ɔʁiʒinεl, o deziʁ ʃaʁnεl, a tu sə kil i a də plysz- εksitɑ̃, də plys vivɑ̃. e a døz- ɔ̃ sεməʁa, ɔ̃ seklipsəʁa, u ? ʒə nə sε vʁεmɑ̃ pa. mε kɑ̃ məmə ɔ̃ lə fəʁa.

PostScriptum

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/07/2008 19:05(F)Fleurlune Mimi(F)

Trés beau ma chérie ... J’ai trop aimé ...
C’est le plus beau de tous les pêchers qui existent ... (k)