Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ton Reve. . Dis-Tu

Poème Amour
Publié le 25/06/2005 05:35

L'écrit contient 141 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : *shadow*

Ton Reve. . Dis-Tu

Cette nuit la,
Tu m’as dis avoir revé a moi
Tu m’as dit que tu t’étais vu, heureux,
Que nous étions ensembles, amoureux
Tu disais que dans ton reve, tu étais si bien
Emmitouflé dans une couverte, mon corps contre le tien
Et tu m’as dit,
Cette meme nuit,
Que je pouvais venir, chez toi, me prommener
Et que ton reve, nous pourrions réaliser

Je ne m’attendais pas
A ce que TU penses a cela
J’avoue, C’est un peu plus mon genre de songe
Qui chaque nuit, ou presque, me ronge

Et c’est depuis
Cette bref nuit
Que je reve sans cesse a ces moment adorés
Celui ou tu me l’a avoué
Et aussi la scene, celle que tu m’a décris
Alors je l’imagine a ma facon, et je souris. .
 • Pieds Hyphénique: Ton Reve. . Dis-Tu

  cet=te=nuit=la 4
  tu=mas=dis=a=voir=re=vé=a=moi 9
  tu=mas=dit=que=tu=té=tais=vu=heu=reux 10
  que=nous=é=tions=en=sem=bles=a=mou=reux 10
  tu=di=sais=que=dans=ton=re=ve=tu=é=tais=si=bien 13
  em=mi=tou=flé=dans=une=cou=ver=te=mon=corps=con=tre=le=tien 15
  et=tu=mas=dit 4
  cette=me=me=nuit 4
  que=je=pou=vais=ve=nir=chez=toi=me=promme=ner 11
  et=que=ton=re=ve=nous=pour=rions=ré=a=li=ser 12

  je=ne=mat=ten=dais=pas 6
  a=ce=que=tu=penses=a=ce=la 8
  ja=voue=cest=un=peu=plus=mon=genre=de=songe 10
  qui=cha=que=nuit=ou=pres=que=me=ronge 9

  et=cest=de=puis 4
  cet=te=bref=nuit 4
  que=je=re=ve=sans=ces=sea=ces=moment=a=do=rés 12
  ce=lui=ou=tu=me=la=a=voué 8
  et=aus=si=la=s=ce=ne=cel=le=que=tu=ma=dé=cris 14
  a=lors=je=li=ma=ginea=ma=fa=con=et=je=sou=ris 13
 • Phonétique : Ton Reve. . Dis-Tu

  sεtə nɥi la,
  ty ma di avwaʁ ʁəve a mwa
  ty ma di kə ty tetε vy, œʁø,
  kə nuz- esjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə, amuʁø
  ty dizε kə dɑ̃ tɔ̃ ʁəvə, ty etε si bjɛ̃
  ɑ̃mitufle dɑ̃z- ynə kuvεʁtə, mɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə tjɛ̃
  e ty ma di,
  sεtə məmə nɥi,
  kə ʒə puvε vəniʁ, ʃe twa, mə pʁɔməne
  e kə tɔ̃ ʁəvə, nu puʁʁjɔ̃ ʁealize

  ʒə nə matɑ̃dε pa
  a sə kə ty pɑ̃səz- a səla
  ʒavu, sεt- œ̃ pø plys mɔ̃ ʒɑ̃ʁə də sɔ̃ʒə
  ki ʃakə nɥi, u pʁεskə, mə ʁɔ̃ʒə

  e sε dəpɥi
  sεtə bʁεf nɥi
  kə ʒə ʁəvə sɑ̃ sεsə a sε mɔmɑ̃ adɔʁe
  səlɥi u ty mə la avue
  e osi la sənə, sεllə kə ty ma dekʁi
  alɔʁ ʒə limaʒinə a ma fakɔ̃, e ʒə suʁi.
 • Pieds Phonétique : Ton Reve. . Dis-Tu

  sε=tə=nɥi=la 4
  ty=ma=di=a=vwaʁʁə=ve=a=mwa 8
  ty=ma=dikə=ty=te=tε=vy=œ=ʁø 9
  kə=nu=ze=sjɔ̃=zɑ̃=sɑ̃blə=a=mu=ʁø 9
  ty=di=zε=kə=dɑ̃=tɔ̃ʁə=və=ty=e=tε=si=bjɛ̃ 12
  ɑ̃=mi=tu=fle=dɑ̃=zynə=ku=vεʁ=tə=mɔ̃=kɔʁ=kɔ̃=tʁə=lə=tjɛ̃ 15
  e=ty=ma=di 4
  sε=tə=mə=mə=nɥi 5
  kə=ʒə=pu=vε=və=niʁ=ʃe=twa=mə=pʁɔ=mə=ne 12
  e=kə=tɔ̃=ʁə=və=nu=puʁ=ʁjɔ̃=ʁe=a=li=ze 12

  ʒə=nə=ma=tɑ̃=dε=pa 6
  a=sə=kə=ty=pɑ̃=sə=za=sə=la 9
  ʒa=vu=sε=tœ̃=pø=plys=mɔ̃=ʒɑ̃=ʁə=də=sɔ̃=ʒə 12
  ki=ʃa=kə=nɥi=u=pʁεs=kə=mə=ʁɔ̃=ʒə 10

  e=sε=dəp=ɥi 4
  sε=tə=bʁεf=nɥi 4
  kə=ʒəʁə=və=sɑ̃=sεsə=a=sε=mɔ=mɑ̃=a=dɔ=ʁe 12
  səl=ɥi=u=ty=mə=la=a=vu=e 9
  e=o=si=lasə=nə=sεl=lə=kə=ty=ma=de=kʁi 12
  a=lɔʁʒə=li=ma=ʒi=nəa=ma=fa=kɔ̃=e=ʒə=su=ʁi 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/06/2005 15:17:P Zaza :p

lol c’est tout mimi et joli , il t’a fais révé donc ... j’aime bien !! jespere que ce reves vous le realiserez et qu’il sera encore plus beau que vous l’avez imaginez, bisous (k)

Auteur de Poésie
25/06/2005 18:00Ptite_Laura

J’aime beaucoup ton poème moi aussi
Bisous @+

Auteur de Poésie
25/06/2005 19:05Painoir

tre jolie

Auteur de Poésie
26/06/2005 15:31Bambina_

Trés bo poem..
BRAvo.
amitié