Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Entre Ciel Et Boue

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/11/2004 20:30

L'écrit contient 340 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Sheris

Entre Ciel Et Boue

Entre ciel et boue

Seul, au milieu du froid mordant et des larmes du ciel qui vous transpercent
Avec pour seuls compagnons, les rats, votre fusil et vos larmes qui se versent
Dans le long désespoir où s’enfuit votre vie, au fond d’un trou béant,
Vous attendez, la tête sous votre grand ciré brun, que la glaise se mêle à votre sang.

Vous rêvez, les yeux ouverts, les mains calées dans le creux de vos poches
Au milieu de nulle part, entre l’Enfer et le Paradis, entre la boue et la roche.
Mais les cris de souffrance, vous ramènent encore et toujours sur la Terre
Où vos camarades gémissent, une main perdue sur le grand champ de guerre.

Le crépuscule tombe lentement, dans un ciel rouge flamboyant
Il raconte cette triste journée, où à coulé goutte-à-goutte votre sang
Sous des pluies de balles, aux reflets métalliques, fendant votre corps
Et un à un ses tirs, vous ont arrachés un cri, vous rapprochant de la désirée mort.

Et la nuit revient inexorablement, avec son lot de malveillants cauchemars
Qui vous réveillent, le visage crispé, la bouche ouverte et les yeux hagards
Et le fourmillement des poux grimpant le long de votre échine près à nous ronger.
Et, vous vous grattez au sang pour faire partir ses bestioles que vous avez créées.

Et chaque jour, le soleil se réveille. Vous rapprochant des coups de fusil et de mitraillette.
Il est l’heure. Les baïonnettes fixées, manteau sur le dos, casque enfoncé sur votre tête
Les mains tremblantes, vous avancez. Quand soudainement le feu ennemi retentit
Vous plongez face contre terre, mais trop tard, vous voyez la mort de votre dernier ami

Alors vous vous arrêtez, les larmes d’un mal être déjà trop longtemps contenues jaillissent
Plus d’instinct de survie, rien. Juste votre corps étendu sur un fond d’immondices
Des bruits comme assourdis, vous parviennent mais, vous vous en fichez
Vous fermez les yeux pour ne plus jamais voir, la mort en costume noir planer.
 • Pieds Hyphénique: Entre Ciel Et Boue

  en=tre=ciel=et=boue 5

  seul=au=mi=lieu=du=froid=mor=dant=et=des=lar=mes=du=ciel=qui=vous=trans=percent 18
  a=vec=pour=seuls=com=pa=gnons=les=rats=votre=fu=sil=et=vos=lar=mes=qui=se=versent 19
  dans=le=long=dé=ses=poir=où=sen=fuit=vo=tre=vie=au=fond=dun=trou=bé=ant 18
  vous=at=ten=dez=la=tête=sous=vo=tre=grand=ci=ré=brun=que=la=glai=se=se=mê=leà=vo=tre=sang 23

  vous=rê=vez=les=y=eux=ou=verts=les=mains=ca=lées=dans=le=creux=de=vos=poches 18
  au=mi=lieu=de=nul=le=part=entre=len=fer=et=le=pa=ra=dis=en=tre=la=boueet=la=roche 21
  mais=les=cris=de=souf=france=vous=ra=mè=nent=en=co=reet=tou=jours=sur=la=terre 18
  où=vos=ca=ma=rades=gé=mis=sent=u=ne=main=per=due=sur=le=grand=champ=de=guerre 19

  le=cré=pus=cu=le=tom=be=len=te=ment=dans=un=ciel=rou=ge=flam=boy=ant 18
  il=ra=conte=cet=te=tris=te=jour=née=où=à=cou=lé=gout=teà=gout=te=vo=tre=sang 20
  sous=des=pluies=de=bal=les=aux=re=flets=mé=tal=li=ques=fen=dant=vo=tre=corps 18
  et=un=à=un=ses=tirs=vous=ont=ar=ra=chés=un=cri=vous=rap=pro=chant=de=la=dé=si=rée=mort 23

  et=la=nuit=re=vient=i=nexo=rable=ment=a=vec=son=lot=de=mal=veillants=cau=che=mars 19
  qui=vous=ré=veillent=le=vi=sage=cris=pé=la=bou=cheou=ver=te=et=les=yeux=ha=gards 19
  et=le=four=mille=ment=des=poux=grim=pant=le=long=de=votreé=chi=ne=près=à=nous=ron=ger 20
  et=vous=vous=grat=tez=au=sang=pour=faire=par=tir=ses=bes=tio=les=que=vous=a=vez=créées 20

  et=cha=que=jour=le=so=leil=se=ré=veille=vous=rap=pro=chant=des=coups=de=fu=sil=et=de=mi=traillette 23
  il=est=lheure=les=baïon=net=tes=fixées=man=teau=sur=le=dos=cas=queen=fon=cé=sur=vo=tre=tête 21
  les=mains=trem=blantes=vous=a=van=cez=quand=sou=dai=ne=ment=le=feu=en=ne=mi=re=ten=tit 21
  vous=plon=gez=face=con=tre=ter=re=mais=trop=tard=vous=voyez=la=mort=de=vo=tre=der=nier=a=mi 22

  a=lors=vous=vous=ar=rê=tez=les=lar=mes=dun=mal=être=dé=jà=trop=long=temps=con=te=nues=jaillissent 22
  plus=dins=tinct=de=sur=vie=rien=jus=te=votre=corps=é=ten=du=sur=un=fond=dim=mon=dices 20
  des=bruits=com=me=as=sour=dis=vous=par=vien=nent=mais=vous=vous=en=fi=chez 17
  vous=fer=mez=les=yeux=pour=ne=plus=ja=mais=voir=la=mort=en=cos=tume=noir=pla=ner 19
 • Phonétique : Entre Ciel Et Boue

  ɑ̃tʁə sjεl e bu

  səl, o miljø dy fʁwa mɔʁdɑ̃ e dε laʁmə- dy sjεl ki vu tʁɑ̃spεʁse
  avεk puʁ səl kɔ̃paɲɔ̃, lε ʁa, vɔtʁə fyzil e vo laʁmə- ki sə vεʁse
  dɑ̃ lə lɔ̃ dezεspwaʁ u sɑ̃fɥi vɔtʁə vi, o fɔ̃ dœ̃ tʁu beɑ̃,
  vuz- atɑ̃de, la tεtə su vɔtʁə ɡʁɑ̃ siʁe bʁœ̃, kə la ɡlεzə sə mεlə a vɔtʁə sɑ̃.

  vu ʁεve, lεz- iøz- uvεʁ, lε mɛ̃ kale dɑ̃ lə kʁø də vo poʃə
  o miljø də nylə paʁ, ɑ̃tʁə lɑ̃fe e lə paʁadi, ɑ̃tʁə la bu e la ʁoʃə.
  mε lε kʁi də sufʁɑ̃sə, vu ʁamεne ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁ syʁ la teʁə
  u vo kamaʁadə ʒemise, ynə mɛ̃ pεʁdɥ syʁ lə ɡʁɑ̃ ʃɑ̃ də ɡeʁə.

  lə kʁepyskylə tɔ̃bə lɑ̃təmɑ̃, dɑ̃z- œ̃ sjεl ʁuʒə flɑ̃bwajɑ̃
  il ʁakɔ̃tə sεtə tʁistə ʒuʁne, u a kule ɡutə a ɡutə vɔtʁə sɑ̃
  su dε plɥi də balə, o ʁəflε metalik, fɑ̃dɑ̃ vɔtʁə kɔʁ
  e œ̃n- a œ̃ sε tiʁ, vuz- ɔ̃ aʁaʃez- œ̃ kʁi, vu ʁapʁoʃɑ̃ də la deziʁe mɔʁ.

  e la nɥi ʁəvjɛ̃ inεksɔʁabləmɑ̃, avεk sɔ̃ lo də malvεjɑ̃ koʃəmaʁ
  ki vu ʁevεje, lə vizaʒə kʁispe, la buʃə uvεʁtə e lεz- iø-aɡaʁd
  e lə fuʁmijmɑ̃ dε pu ɡʁɛ̃pɑ̃ lə lɔ̃ də vɔtʁə eʃinə pʁεz- a nu ʁɔ̃ʒe.
  e, vu vu ɡʁatez- o sɑ̃ puʁ fεʁə paʁtiʁ sε bεstjɔlə kə vuz- ave kʁee.

  e ʃakə ʒuʁ, lə sɔlεj sə ʁevεjə. vu ʁapʁoʃɑ̃ dε ku də fyzil e də mitʁajεtə.
  il ε lœʁ. lε bajɔnεtə fikse, mɑ̃to syʁ lə do, kaskə ɑ̃fɔ̃se syʁ vɔtʁə tεtə
  lε mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə, vuz- avɑ̃se. kɑ̃ sudεnəmɑ̃ lə fø εnəmi ʁətɑ̃ti
  vu plɔ̃ʒe fasə kɔ̃tʁə teʁə, mε tʁo taʁ, vu vwaje la mɔʁ də vɔtʁə dεʁnje ami

  alɔʁ vu vuz- aʁεte, lε laʁmə- dœ̃ mal εtʁə deʒa tʁo lɔ̃tɑ̃ kɔ̃tənɥ ʒajise
  plys dɛ̃stɛ̃ də syʁvi, ʁjɛ̃. ʒystə vɔtʁə kɔʁz- etɑ̃dy syʁ œ̃ fɔ̃ dimɔ̃disə
  dε bʁɥi kɔmə asuʁdi, vu paʁvjεne mε, vu vuz- ɑ̃ fiʃe
  vu fεʁme lεz- iø puʁ nə plys ʒamε vwaʁ, la mɔʁ ɑ̃ kɔstymə nwaʁ plane.
 • Pieds Phonétique : Entre Ciel Et Boue

  ɑ̃=tʁə=sjεl=e=bu 5

  səl=o=mi=lj=ø=dy=fʁwa=mɔʁ=dɑ̃=e=dε=laʁ=mə=dy=sjεl=ki=vu=tʁɑ̃s=pεʁ=se 20
  a=vεk=puʁ=səl=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=lε=ʁa=vɔ=tʁə=fy=zil=e=vo=laʁ=mə=ki=sə=vεʁ=se 21
  dɑ̃=lə=lɔ̃=de=zεs=pwaʁ=u=sɑ̃f=ɥi=vɔ=tʁə=vi=o=fɔ̃=dœ̃=tʁu=be=ɑ̃ 18
  vu=za=tɑ̃=de=la=tεtə=su=vɔ=tʁə=ɡʁɑ̃=si=ʁe=bʁœ̃=kə=la=ɡlε=zə=sə=mε=ləa=vɔ=tʁə=sɑ̃ 23

  vu=ʁε=ve=lε=zi=ø=zu=vεʁ=lε=mɛ̃=ka=le=dɑ̃=lə=kʁø=də=vo=po=ʃə 19
  o=mi=ljødə=ny=lə=paʁ=ɑ̃=tʁə=lɑ̃=fe=e=lə=pa=ʁa=di=ɑ̃=tʁə=la=bu=e=la=ʁoʃə 22
  mε=lε=kʁi=də=su=fʁɑ̃=sə=vu=ʁa=mε=ne=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=tu=ʒuʁ=syʁ=la=te=ʁə 21
  u=vo=ka=ma=ʁa=də=ʒe=mi=se=y=nə=mɛ̃=pεʁdɥ=syʁ=lə=ɡʁɑ̃=ʃɑ̃=də=ɡe=ʁə 20

  lə=kʁe=pys=ky=lə=tɔ̃=bə=lɑ̃=tə=mɑ̃=dɑ̃=zœ̃=sjεl=ʁu=ʒə=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃ 19
  il=ʁa=kɔ̃=tə=sε=tə=tʁis=tə=ʒuʁ=ne=u=a=ku=le=ɡu=tə=a=ɡu=tə=vɔ=tʁə=sɑ̃ 22
  su=dε=plɥi=də=ba=lə=o=ʁə=flε=me=ta=lik=fɑ̃=dɑ̃=vɔ=tʁə=kɔʁ 17
  e=œ̃=na=œ̃=sε=tiʁ=vu=zɔ̃=a=ʁa=ʃe=zœ̃=kʁi=vu=ʁa=pʁo=ʃɑ̃də=la=de=zi=ʁe=mɔʁ 22

  e=la=nɥi=ʁə=vjɛ̃=i=nεk=sɔ=ʁa=blə=mɑ̃=a=vεk=sɔ̃=lo=də=mal=vε=jɑ̃=ko=ʃə=maʁ 22
  ki=vu=ʁe=vε=je=lə=vi=zaʒə=kʁis=pe=la=bu=ʃə=u=vεʁ=tə=e=lε=zi=ø-a=ɡaʁd 22
  e=lə=fuʁ=mij=mɑ̃=dε=pu=ɡʁɛ̃=pɑ̃=lə=lɔ̃=də=vɔ=tʁə=e=ʃi=nə=pʁε=za=nu=ʁɔ̃=ʒe 22
  e=vu=vu=ɡʁa=te=zo=sɑ̃=puʁ=fε=ʁə=paʁ=tiʁ=sε=bεs=tjɔ=lə=kə=vu=za=ve=kʁe=e 22

  e=ʃakə=ʒuʁ=lə=sɔ=lεj=sə=ʁe=vεjə=vu=ʁa=pʁo=ʃɑ̃=dε=ku=də=fy=zil=e=də=mi=tʁa=jεtə 23
  il=ε=lœʁ=lε=ba=jɔ=nεtə=fik=se=mɑ̃=to=syʁ=lə=do=kas=kəɑ̃=fɔ̃=se=syʁ=vɔ=tʁə=tεtə 22
  lε=mɛ̃=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=vu=za=vɑ̃=se=kɑ̃=su=dε=nə=mɑ̃=lə=fø=ε=nə=mi=ʁə=tɑ̃=ti 22
  vu=plɔ̃=ʒe=fasə=kɔ̃=tʁə=teʁə=mε=tʁo=taʁ=vu=vwa=je=la=mɔʁ=də=vɔ=tʁə=dεʁ=nje=a=mi 22

  a=lɔʁ=vu=vu=za=ʁε=te=lε=laʁmə=dœ̃=mal=ε=tʁə=de=ʒa=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=kɔ̃=tənɥ=ʒa=jise 22
  plys=dɛ̃s=tɛ̃=də=syʁ=vi=ʁjɛ̃=ʒys=tə=vɔ=tʁə=kɔʁ=ze=tɑ̃=dy=syʁ=œ̃=fɔ̃=di=mɔ̃=di=sə 22
  dε=bʁɥi=kɔ=mə=a=suʁ=di=vu=paʁ=vj=ε=ne=mε=vu=vu=zɑ̃=fi=ʃe 18
  vu=fεʁ=me=lε=zi=ø=puʁ=nə=plys=ʒa=mε=vwaʁ=la=mɔʁ=ɑ̃=kɔs=ty=mə=nwaʁ=pla=ne 21

PostScriptum

A l’enfer qu’on vécu des milliers de soldats. . . . . . Voyez vous l’enfer de la premiere guerre mondiale comme moi ? ?

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/11/2004 00:00Zeussinou

Une magnifique lecture Shéris, je me suis laissé transporté, c’était comme si j’étais au dessus de ce champ de bataille. . C’est bien ça qui prouve ton talent, on se laisse prendre par tes écrits au point d’y participer. .
Allez, une seule petite chose à dire, au tout début tu as répété le mot "larmes" à 2 reprises en 2 lignes, mais ce n’est qu’une broutille 🙂 Superbe écrit et j’espère te relire prochainement, bravissimo ma p’tite banane

Auteur de Poésie
25/11/2004 00:00José Azevedo

J’adore ton magnifique poème, très bel hommage.
Bravo (OUI) et amitiés
José

Auteur de Poésie
25/11/2004 00:00Sheris

Mici les gens pour vos comm. . . c’est vraiment sympatique. . et pis scuse zeussinou pour larme, je l’avais vu mais j’ai oublié a quelle discrete je suis. . . je sais pas si je le laisse ou si je le renplace par pleur. .
La tite Marionette (B)

Auteur de Poésie
25/11/2004 00:00Zeussinou

Laisse le tel qu’il est banane, il est superbe tel qu’il est. . tout comme toi 😉

Auteur de Poésie
26/11/2004 00:00Deadmessiah

vraiment un superbe poeme sheris tout mes plus sincere felicitations
continue ainsi j’ador ce que tu ecris

Auteur de Poésie
26/11/2004 00:00La-Tigresse

c vraimen tré beau
bravo amitier katy

Auteur de Poésie
27/11/2004 00:00L'ange Blanc

bravo pour ce poeme, magnifique, je te jure c trop bien
la je suis fan, merci. . . . c vrai tes mots son si bien employés, j’adore
continue comme ca, et tien moi au courant des que tu as des nouvo poeme, merci
passe voir les mien et laisser des com stp
amicalement
seb

Auteur de Poésie
27/11/2004 00:00William B.

Et dans ces immondices
Où le père enterre le fils
Revêtant son masque de peur
Et baignant dans sa puanteur
Le soldat attend cette rafale
Qui arrêtera sa cavale
Et les yeux rougis par cette tuerie
Il se lève et bondis
Court dans cette boucherie
Dans cet ouragan de furie
Ne sentant plus ce cris
Qui explose de sa vie
Il court encore plus fort
Pour vaincre la mort

(K) (K) 😉 😉 Amitié william

Auteur de Poésie
29/11/2004 00:00Nymphea

bravo tout simplement bravo