Poeme : Le Dieu Et Le Diable

Le Dieu Et Le Diable

Le Dieu et le Diable

Vraiment stupide ce jeu
De penser que c’est Dieu
Qui nous protège du mal
Et quoi qu’arrive d’horrible
C’est parce qu’a été la cible
Du Diable, c’est normal !

Et c’est le désir du Père
Qui nous rend la vie amère
Où douce pour quelques uns ;
Le Diable, opportuniste,
N’a qu’a regarder la liste
DE ceux du mauvais destin.

Et c’est ça l’Humnanité,
Un bon où mauvais côté,
C’est pas nous de choisir ;
Si la vie ne sourit pas
C’est que le Démon est là…
Est-ce que ça vous fait pas rire ?

Regardez ceux que la chance
Les let toujours en avance…
Dieu veut les protéger !
C’est à Lui de choisir ;
Si tu vas où non mourir
Et s’sil va où non t’aimer.

C’est vraiment ce grand délire
Que m’oblige à écrire
Sur cette réalité :
La femme mange la pomme…
L’Homme est l’ennemi de l’Homme…
Ces deux-là font tout marcher !

Fersava

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Dieu Et Le Diable

  le=dieu=et=le=dia=ble 6

  vraiment=stu=pi=de=ce=jeu 6
  de=pen=ser=que=cest=dieu 6
  qui=nous=pro=tège=du=mal 6
  et=quoi=quar=rive=dhor=rible 6
  cest=par=ce=qua=é=té=la=cible 8
  du=dia=ble=cest=nor=mal 6

  et=cest=le=dé=sir=du=père 7
  qui=nous=rend=la=viea=mère 6
  où=douce=pour=quel=ques=uns 6
  le=diable=op=por=tu=niste 6
  na=qua=re=gar=der=la=liste 7
  de=ceux=du=mau=vais=des=tin 7

  et=cest=ça=lhum=na=ni=té 7
  un=bon=où=mau=vais=cô=té 7
  cest=pas=nous=de=choi=sir 6
  si=la=vie=ne=sou=rit=pas 7
  cest=que=le=dé=mon=est=là 7
  est=ce=que=ça=vous=fait=pas=rire 8

  re=gar=dez=ceux=que=la=chance 7
  les=let=tou=jours=en=a=vance 7
  dieu=veut=les=pro=té=ger 6
  cest=à=lui=de=choi=sir 6
  si=tu=vas=où=non=mou=rir 7
  et=s=sil=va=où=non=tai=mer 8

  cest=vraiment=ce=grand=dé=lire 6
  que=mo=blige=à=é=crire 6
  sur=cette=ré=a=li=té 6
  la=fem=me=mange=la=pomme 6
  lhomme=est=lenne=mi=de=lhomme 6
  ces=deux=là=font=tout=mar=cher 7

  fer=sa=va 3
 • Phonétique : Le Dieu Et Le Diable

  lə djø e lə djablə

  vʁεmɑ̃ stypidə sə ʒø
  də pɑ̃se kə sε djø
  ki nu pʁɔtεʒə dy mal
  e kwa kaʁivə dɔʁiblə
  sε paʁsə ka ete la siblə
  dy djablə, sε nɔʁmal !

  e sε lə deziʁ dy pεʁə
  ki nu ʁɑ̃ la vi amεʁə
  u dusə puʁ kεlkz- œ̃,
  lə djablə, ɔpɔʁtynistə,
  na ka ʁəɡaʁde la listə
  də sø dy movε dεstɛ̃.

  e sε sa lymnanite,
  œ̃ bɔ̃ u movε kote,
  sε pa nu də ʃwaziʁ,
  si la vi nə suʁi pa
  sε kə lə demɔ̃ ε la…
  ε sə kə sa vu fε pa ʁiʁə ?

  ʁəɡaʁde sø kə la ʃɑ̃sə
  lε lεt tuʒuʁz- ɑ̃n- avɑ̃sə…
  djø vø lε pʁɔteʒe !
  sεt- a lɥi də ʃwaziʁ,
  si ty va u nɔ̃ muʁiʁ
  e ssil va u nɔ̃ tεme.

  sε vʁεmɑ̃ sə ɡʁɑ̃ deliʁə
  kə mɔbliʒə a ekʁiʁə
  syʁ sεtə ʁealite :
  la famə mɑ̃ʒə la pɔmə…
  lɔmə ε lεnəmi də lɔmə…
  sε dø la fɔ̃ tu maʁʃe !

  fεʁsava
 • Syllabes Phonétique : Le Dieu Et Le Diable

  lə=dj=ø=e=lə=dja=blə 7

  vʁε=mɑ̃=sty=pi=də=sə=ʒø 7
  də=pɑ̃=se=kə=sε=dj=ø 7
  ki=nu=pʁɔ=tε=ʒə=dy=mal 7
  e=kwa=ka=ʁi=və=dɔ=ʁi=blə 8
  sε=paʁ=sə=ka=e=te=la=siblə 8
  dy=dj=a=blə=sε=nɔʁ=mal 7

  e=sε=lə=de=ziʁ=dy=pε=ʁə 8
  ki=nu=ʁɑ̃=la=vi=a=mε=ʁə 8
  u=du=sə=puʁ=kεl=kzœ̃ 6
  lə=dja=blə=ɔ=pɔʁ=ty=nis=tə 8
  na=ka=ʁə=ɡaʁ=de=la=lis=tə 8
  də=sø=dy=mo=vε=dεs=tɛ̃ 7

  e=sε=sa=lym=na=ni=te 7
  œ̃=bɔ̃=u=mo=vε=ko=te 7
  sε=pa=nu=də=ʃwa=ziʁ 6
  si=la=vi=nə=su=ʁi=pa 7
  sε=kə=lə=de=mɔ̃=ε=la 7
  ε=sə=kə=sa=vu=fε=pa=ʁiʁə 8

  ʁə=ɡaʁ=de=sø=kə=la=ʃɑ̃=sə 8
  lε=lεt=tu=ʒuʁ=zɑ̃=na=vɑ̃=sə 8
  dj=ø=vø=lε=pʁɔ=te=ʒe 7
  sε=ta=lɥi=də=ʃwa=ziʁ 6
  si=ty=va=u=nɔ̃=mu=ʁiʁ 7
  e=ssil=va=u=nɔ̃=tε=me 7

  sε=vʁε=mɑ̃=sə=ɡʁɑ̃=de=li=ʁə 8
  kə=mɔ=bli=ʒə=a=e=kʁi=ʁə 8
  syʁ=sε=tə=ʁe=a=li=te 7
  la=fa=mə=mɑ̃=ʒə=la=pɔ=mə 8
  lɔ=mə=ε=lε=nə=mi=də=lɔmə 8
  sε=dø=la=fɔ̃=tu=maʁ=ʃe 7

  fεʁ=sa=va 3

PostScriptum

Petite modification de frappe
Ecrit le 22/02/04

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/06/2004 00:00Djedje Khiter

Ca alors ??

Auteur de Poésie
12/10/2004 00:00Baby_Jess

Hey!!t’ai tu portugais toi??
En meme temps ton poème il est phat. . .
Ouais où jt rendu. . Ouis!!
T tu portugais car dans mon nom il y a silva pis. . je suis PORTUGAISE. .
Je sais que sa pas raport avec le poème mais en2k je voulais juste savoir. .

Écrit moi. . Checkey