Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Le Soleil Rouge

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/12/2011 22:53

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Snail Erato

Le Soleil Rouge

Le soleil rouge roule sur la montagne
Avant de tomber derrière.
Le temps semble soudain suspendu
Car le jour ne veut pas mourir.

Assis sur le banc de pierre, il attend.
Il regarde songeur l’ombre morte du soir
Manger la plaine et les coteaux…
Et soudain c’est la nuit.

Une fois encore l’émotion se resserre.
Les merveilles se transforment en mystères
Qui brodent le passé de regrets… Qu’à tu fais de ce jour ?
Et l’avenir de craintes… Que feras-tu demain ?

La nuit répare un peu se sentiment de vide. .
Malgré le silence propice aux chimères nocturnes,
Le sommeil enfin arrête toutes plaintes
Et des rêves viennent alors bercer son cœur.

Demain sera vivant comme un chant d’oiseau
Demain sera neuf et plein d’impossibles réalisés
Demain changera tout ou rien, mais surtout…
Demain sera porteur d’un autre demain.

Pourquoi le soir, ce soir, était-il aussi beau ?
Etait-ce pour donner un sens à la ronde des jours ?
Ou le simple caprice d’un hasard aveugle…
Pour qui seule une âme inquiète a pu s’enflammer.

Le temps furieux ne passe pas vraiment.
Seuls nos souvenirs s’en vont…
Matins vibrants illuminés d’espoirs
Aussi bien que soirs embrasés d’étoiles.

Lorsqu’ils sont pleins d’émotions, gais où tristes,
Ils nous accompagnent un peu plus longtemps…
Les plus intenses restent avec nous, fidèles…
Comme les amis qu’on aime…

Le 19/11/2011
 • Pieds Hyphénique: Le Soleil Rouge

  le=so=leil=rouge=rou=le=sur=la=mon=tagne 10
  avant=de=tom=ber=der=ri=è=re 8
  le=temps=sem=ble=sou=dain=sus=pen=du 9
  car=le=jour=ne=veut=pas=mou=rir 8

  as=sis=sur=le=banc=de=pierre=il=at=tend 10
  il=re=gar=de=son=geur=lombre=mor=te=du=soir 11
  man=ger=la=plai=ne=et=les=co=teaux 9
  et=sou=dain=cest=la=nuit 6

  une=fois=en=co=re=lé=mo=tion=se=res=serre 11
  les=mer=veilles=se=trans=for=ment=en=mys=tères 10
  qui=brodent=le=pas=sé=de=re=grets=quà=tu=fais=de=ce=jour 14
  et=lave=nir=de=crain=tes=que=fe=ras=tu=de=main 12

  la=nuit=ré=pareun=peu=se=sen=ti=ment=de=vide 11
  mal=gré=le=silen=ce=pro=pi=ceaux=chi=mè=res=noc=tur=nes 14
  le=som=meil=en=fin=ar=rête=tou=tes=plaintes 10
  et=des=rêves=vien=nent=a=lors=ber=cer=son=cœur 11

  de=main=se=ra=vi=vant=commeun=chant=doi=seau 10
  de=main=se=ra=neuf=et=plein=dim=pos=sibles=ré=a=li=sés 14
  de=main=change=ra=tout=ou=rien=mais=sur=tout 10
  de=main=se=ra=por=teur=dun=autre=de=main 10

  pour=quoi=le=soir=ce=soir=é=tait=til=aus=si=beau 12
  etait=ce=pour=don=ner=un=sens=à=la=ronde=des=jours 12
  ou=le=simple=ca=pri=ce=dun=ha=sard=a=veugle 11
  pour=qui=seuleu=ne=â=me=in=quiè=te=a=pu=sen=flam=mer 14

  le=temps=fu=rieux=ne=pas=se=pas=vrai=ment 10
  seuls=nos=sou=ve=nirs=sen=vont 7
  ma=tins=vi=brants=il=lu=mi=nés=des=poirs 10
  aus=si=bien=que=soirs=em=bra=sés=dé=toiles 10

  lors=quils=sont=pleins=dé=mo=tions=gais=où=tristes 10
  ils=nous=ac=com=pagnent=un=peu=plus=long=temps 10
  les=plus=inten=ses=res=tent=a=vec=nous=fi=dèles 11
  com=me=les=a=mis=quon=ai=me 8

  le=dix=neuf=s=la=sh=onze=s=la=sh=deux=milleonze 12
 • Phonétique : Le Soleil Rouge

  lə sɔlεj ʁuʒə ʁulə syʁ la mɔ̃taɲə
  avɑ̃ də tɔ̃be dəʁjεʁə.
  lə tɑ̃ sɑ̃blə sudɛ̃ syspɑ̃dy
  kaʁ lə ʒuʁ nə vø pa muʁiʁ.

  asi syʁ lə bɑ̃ də pjeʁə, il atɑ̃.
  il ʁəɡaʁdə sɔ̃ʒœʁ lɔ̃bʁə mɔʁtə dy swaʁ
  mɑ̃ʒe la plεnə e lε kɔto…
  e sudɛ̃ sε la nɥi.

  ynə fwaz- ɑ̃kɔʁə lemɔsjɔ̃ sə ʁeseʁə.
  lε mεʁvεjə sə tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ mistεʁə
  ki bʁɔde lə pase də ʁəɡʁε… ka ty fε də sə ʒuʁ ?
  e lavəniʁ də kʁɛ̃tə… kə fəʁa ty dəmɛ̃ ?

  la nɥi ʁepaʁə œ̃ pø sə sɑ̃timɑ̃ də vidə.
  malɡʁe lə silɑ̃sə pʁɔpisə o ʃimεʁə nɔktyʁnə,
  lə sɔmεj ɑ̃fɛ̃ aʁεtə tutə plɛ̃tə
  e dε ʁεvə vjεne alɔʁ bεʁse sɔ̃ kœʁ.

  dəmɛ̃ səʁa vivɑ̃ kɔmə œ̃ ʃɑ̃ dwazo
  dəmɛ̃ səʁa nəf e plɛ̃ dɛ̃pɔsiblə ʁealize
  dəmɛ̃ ʃɑ̃ʒəʁa tut- u ʁjɛ̃, mε syʁtu…
  dəmɛ̃ səʁa pɔʁtœʁ dœ̃n- otʁə dəmɛ̃.

  puʁkwa lə swaʁ, sə swaʁ, etε til osi bo ?
  ətε sə puʁ dɔne œ̃ sɑ̃sz- a la ʁɔ̃də dε ʒuʁ ?
  u lə sɛ̃plə kapʁisə dœ̃-azaʁ avøɡlə…
  puʁ ki sələ ynə amə ɛ̃kjεtə a py sɑ̃flame.

  lə tɑ̃ fyʁjø nə pasə pa vʁεmɑ̃.
  səl no suvəniʁ sɑ̃ vɔ̃…
  matɛ̃ vibʁɑ̃z- ilymine dεspwaʁ
  osi bjɛ̃ kə swaʁz- ɑ̃bʁaze detwalə.

  lɔʁskil sɔ̃ plɛ̃ demɔsjɔ̃, ɡεz- u tʁistə,
  il nuz- akɔ̃paɲe œ̃ pø plys lɔ̃tɑ̃…
  lε plysz- ɛ̃tɑ̃sə ʁεste avεk nu, fidεlə…
  kɔmə lεz- ami kɔ̃n- εmə…

  lə diz- nəf slaʃ ɔ̃zə slaʃ dø milə ɔ̃zə
 • Pieds Phonétique : Le Soleil Rouge

  lə=sɔ=lεj=ʁu=ʒə=ʁu=lə=syʁ=la=mɔ̃=ta=ɲə 12
  a=vɑ̃=də=tɔ̃=be=də=ʁj=ε=ʁə 9
  lə=tɑ̃=sɑ̃=blə=su=dɛ̃=sys=pɑ̃=dy 9
  kaʁ=lə=ʒuʁ=nə=vø=pa=mu=ʁiʁ 8

  a=si=syʁ=lə=bɑ̃=də=pj=e=ʁə=il=a=tɑ̃ 12
  il=ʁə=ɡaʁ=də=sɔ̃=ʒœʁ=lɔ̃=bʁə=mɔʁ=tə=dy=swaʁ 12
  mɑ̃=ʒe=la=plε=nə=e=lε=kɔ=to 9
  e=su=dɛ̃=sε=la=nɥi 6

  ynə=fwa=zɑ̃=kɔ=ʁə=le=mɔ=sjɔ̃=sə=ʁe=se=ʁə 12
  lε=mεʁ=vε=jə=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=mis=tε=ʁə 12
  ki=bʁɔ=de=lə=pase=də=ʁə=ɡʁε=ka=ty=fε=də=sə=ʒuʁ 14
  e=la=və=niʁ=də=kʁɛ̃tə=kə=fə=ʁa=ty=də=mɛ̃ 12

  la=nɥi=ʁe=paʁə=œ̃=pø=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=vidə 12
  mal=ɡʁe=lə=si=lɑ̃sə=pʁɔ=pi=səo=ʃi=mε=ʁə=nɔk=tyʁ=nə 14
  lə=sɔ=mεj=ɑ̃=fɛ̃=a=ʁε=tə=tu=tə=plɛ̃=tə 12
  e=dε=ʁε=və=vjε=ne=a=lɔʁ=bεʁ=se=sɔ̃=kœʁ 12

  də=mɛ̃=sə=ʁa=vi=vɑ̃=kɔ=mə=œ̃=ʃɑ̃=dwa=zo 12
  də=mɛ̃sə=ʁa=nəf=e=plɛ̃=dɛ̃=pɔ=si=blə=ʁe=a=li=ze 14
  də=mɛ̃=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=tu=tu=ʁj=ɛ̃=mε=syʁ=tu 12
  də=mɛ̃=sə=ʁa=pɔʁ=tœ=ʁə=dœ̃=no=tʁə=də=mɛ̃ 12

  puʁ=kwa=lə=swaʁ=sə=swaʁ=e=tε=til=o=si=bo 12
  ə=tεsə=puʁ=dɔ=ne=œ̃=sɑ̃s=za=la=ʁɔ̃=də=dε=ʒuʁ 13
  u=lə=sɛ̃=plə=ka=pʁisə=dœ̃-a=zaʁ=a=vø=ɡlə 12
  puʁ=kisə=ləy=nə=a=mə=ɛ̃=kjε=tə=a=py=sɑ̃=fla=me 14

  lə=tɑ̃=fy=ʁj=ø=nə=pa=sə=pa=vʁε=mɑ̃ 11
  səl=no=su=və=niʁ=sɑ̃=vɔ̃ 7
  ma=tɛ̃=vi=bʁɑ̃=zi=ly=mi=ne=dεs=pwaʁ 10
  o=si=bj=ɛ̃=kə=swaʁ=zɑ̃=bʁa=ze=de=twa=lə 12

  lɔʁ=skil=sɔ̃=plɛ̃=de=mɔ=sj=ɔ̃=ɡε=zu=tʁis=tə 12
  il=nu=za=kɔ̃=pa=ɲe=œ̃=pø=plys=lɔ̃=tɑ̃ 11
  lε=plys=zɛ̃=tɑ̃=sə=ʁεs=te=a=vεk=nu=fi=dεlə 12
  kɔ=mə=lε=za=mi=kɔ̃=nε=mə 8

  lə=diz=nəf=slaʃ=ɔ̃=zə=slaʃ=dø=mi=lə=ɔ̃=zə 12

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/12/2011 16:49Marcel42

Beau poème sur un thème qui m’est cher : demain tout est possible.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
28/06/2015 09:39Lemmiath

Je me suis retourné et j’ai vu le jour se lever.