Univers de poésie d'un auteur

Poème:Diamant Noir

Le Poème

J’ai cette envie de briller, de crever le monde,
Un murmure brûlant faisant bouillir la surface de mon onde,
Ce souffle qui ne laisserait derrière lui que des cendres,
Encore un minuit où je suis à deux doigts de tout cramer avant de redescendre.

Conflit déchirant qui me traine dans les abîmes de l’indécision,
Dualité malsaine qui pratique sur ma peau nue son incision,
Nuit d’automne parsemée d’un espoir de chaleur,
Voilà que je saisis l’illusion d’être un homme de valeur…

Je ne célèbrerais pas, je sais que tu arrives pour me l’arracher,
Que tu as des comptes à rendre, et que j’ai des dettes à payer,
Je ne peux qu’attendre lentement ce lapin blanc qui signe mon heure,
Une exécution en place publique sera faite de mon triste bonheur.

Que me laisses-tu donc quand tu arrives pour tout détruire ?
N’as-tu donc rien de plus que la douleur à m’apprendre ?
À quel espoir dois-je me pendre pour espérer te comprendre ?
Quand le seul écho de ton existence parvenant à mes oreilles est un rire ?

Un rire, que dis-je, une exclamation de mépris,
Un grincement lézardant les murs me poussant vers la sortie,
Mais je ne sais plus ce qu’elle est, une porte ou ma fenêtre,
Et pourtant encore ce soir je dois choisir ; être seul ou ne plus être.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Someone Else

Poète Someone Else

Someone Else a publié sur le site 13 écrits. Someone Else est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Diamant Noirjai=cet=te=en=vie=de=bril=ler=de=cre=ver=le=mon=de 14
un=mur=mu=re=brû=lant=fai=sant=bouillir=la=sur=fa=ce=de=mon=onde 16
ce=souf=fle=qui=ne=lais=se=rait=der=riè=re=lui=que=des=cen=dres 16
en=coreun=mi=nuit=où=je=suis=à=deux=doigts=de=tout=cra=mer=a=vant=de=re=des=cendre 20

conflit=dé=chi=rant=qui=me=traine=dans=les=a=bîmes=de=lin=dé=ci=sion 16
dua=li=té=mal=saine=qui=pra=ti=que=sur=ma=peau=nue=son=in=ci=sion 17
nuit=dau=tom=ne=par=se=mée=dun=es=poir=de=cha=leur 13
voi=là=que=je=sai=sis=lil=lu=sion=dêtre=un=hom=me=de=va=leur 16

je=ne=cé=lèbre=rais=pas=je=sais=que=tu=ar=rives=pour=me=lar=ra=cher 17
que=tu=as=des=comp=tes=à=rendre=et=que=jai=des=det=tes=à=payer 16
je=ne=peux=quat=tendre=lente=ment=ce=la=pin=blanc=qui=si=gne=mon=heure 16
une=exé=cu=tion=en=place=pu=bli=que=se=ra=faite=de=mon=tris=te=bon=heur 18

que=me=lais=ses=tu=donc=quand=tu=ar=ri=ves=pour=tout=dé=trui=re 16
nas=tu=donc=rien=de=plus=que=la=dou=leur=à=map=pren=dre 14
à=quel=es=poir=dois=je=me=pen=dre=pour=es=pé=rer=te=com=prendre 16
quand=le=seul=é=cho=de=ton=existence=par=ve=nant=à=mes=o=reilles=est=un=rire 18

un=ri=re=que=dis=je=u=ne=ex=cla=ma=ti=on=de=mé=pris 16
un=grin=ce=ment=lé=zar=dant=les=murs=me=pous=sant=vers=la=sor=tie 16
mais=je=ne=sais=plus=ce=quel=le=est=une=por=te=ou=ma=fe=nêtre 16
et=pour=tant=en=core=ce=soir=je=dois=choi=sir=être=seul=ou=ne=plus=être 17
Phonétique : Diamant Noirʒε sεtə ɑ̃vi də bʁije, də kʁəve lə mɔ̃də,
œ̃ myʁmyʁə bʁylɑ̃ fəzɑ̃ buijiʁ la syʁfasə də mɔ̃n- ɔ̃də,
sə suflə ki nə lεsəʁε dəʁjεʁə lɥi kə dε sɑ̃dʁə,
ɑ̃kɔʁə œ̃ minɥi u ʒə sɥiz- a dø dwa də tu kʁame avɑ̃ də ʁədesɑ̃dʁə.

kɔ̃fli deʃiʁɑ̃ ki mə tʁεnə dɑ̃ lεz- abimə də lɛ̃desizjɔ̃,
dɥalite malsεnə ki pʁatikə syʁ ma po nɥ sɔ̃n- ɛ̃sizjɔ̃,
nɥi dotɔmnə paʁsəme dœ̃n- εspwaʁ də ʃalœʁ,
vwala kə ʒə sεzi lilyzjɔ̃ dεtʁə œ̃n- ɔmə də valœʁ…

ʒə nə selεbʁəʁε pa, ʒə sε kə ty aʁivə puʁ mə laʁaʃe,
kə ty a dε kɔ̃təz- a ʁɑ̃dʁə, e kə ʒε dε dεtəz- a pεje,
ʒə nə pø katɑ̃dʁə lɑ̃təmɑ̃ sə lapɛ̃ blɑ̃ ki siɲə mɔ̃n- œʁ,
ynə εɡzekysjɔ̃ ɑ̃ plasə pyblikə səʁa fεtə də mɔ̃ tʁistə bɔnœʁ.

kə mə lεsə ty dɔ̃k kɑ̃ ty aʁivə puʁ tu detʁɥiʁə ?
na ty dɔ̃k ʁjɛ̃ də plys kə la dulœʁ a mapʁɑ̃dʁə ?
a kεl εspwaʁ dwa ʒə mə pɑ̃dʁə puʁ εspeʁe tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə ?
kɑ̃ lə səl eʃo də tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə paʁvənɑ̃ a mεz- ɔʁεjəz- εt- œ̃ ʁiʁə ?

œ̃ ʁiʁə, kə di ʒə, ynə εksklamasjɔ̃ də mepʁi,
œ̃ ɡʁɛ̃səmɑ̃ lezaʁdɑ̃ lε myʁ mə pusɑ̃ vεʁ la sɔʁti,
mε ʒə nə sε plys sə kεllə ε, ynə pɔʁtə u ma fənεtʁə,
e puʁtɑ̃ ɑ̃kɔʁə sə swaʁ ʒə dwa ʃwaziʁ, εtʁə səl u nə plysz- εtʁə.
Syllabes Phonétique : Diamant Noirʒε=sε=tə=ɑ̃=vi=də=bʁi=j=e=də=kʁə=ve=lə=mɔ̃=də 15
œ̃=myʁ=my=ʁə=bʁy=lɑ̃=fə=zɑ̃=bu=i=jiʁ=la=syʁ=fa=sə=də=mɔ̃=nɔ̃də 18
sə=su=flə=ki=nə=lε=sə=ʁε=də=ʁj=ε=ʁə=lɥi=kə=dε=sɑ̃=dʁə 17
ɑ̃=kɔʁəœ̃=min=ɥi=uʒə=sɥi=za=dø=dwa=də=tu=kʁa=me=a=vɑ̃=dəʁə=de=sɑ̃dʁə 18

kɔ̃=fli=de=ʃi=ʁɑ̃=kimə=tʁε=nə=dɑ̃=lε=za=bi=mə=də=lɛ̃=de=si=zjɔ̃ 18
dɥa=li=te=mal=sε=nə=ki=pʁa=ti=kə=syʁ=ma=po=nɥ=sɔ̃=nɛ̃=si=zjɔ̃ 18
nɥi=do=tɔm=nə=paʁ=sə=me=dœ̃=nεs=pwaʁ=də=ʃa=lœ=ʁə 14
vwa=la=kə=ʒə=sε=zi=li=ly=zj=ɔ̃=dε=tʁə=œ̃=nɔ=mə=də=va=lœʁ 18

ʒə=nə=se=lεbʁə=ʁε=pa=ʒə=sε=kə=ty=a=ʁi=və=puʁ=mə=la=ʁa=ʃe 18
kə=ty=a=dε=kɔ̃=tə=za=ʁɑ̃=dʁə=e=kə=ʒε=dε=dε=tə=za=pε=je 18
ʒə=nə=pø=ka=tɑ̃=dʁə=lɑ̃=tə=mɑ̃=sə=la=pɛ̃=blɑ̃=ki=si=ɲə=mɔ̃=nœʁ 18
ynəεɡ=ze=ky=sjɔ̃=ɑ̃plasə=py=bli=kə=sə=ʁa=fε=tə=də=mɔ̃=tʁis=tə=bɔ=nœʁ 18

kə=mə=lε=sə=ty=dɔ̃k=kɑ̃=ty=a=ʁi=və=puʁ=tu=det=ʁɥi=ʁə 16
na=ty=dɔ̃k=ʁj=ɛ̃=də=plys=kə=la=du=lœ=ʁə=a=ma=pʁɑ̃=dʁə 16
a=kεl=εs=pwaʁ=dwa=ʒə=mə=pɑ̃=dʁə=puʁ=εs=pe=ʁe=tə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 17
kɑ̃lə=səl=e=ʃodə=tɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə=paʁ=və=nɑ̃=a=mε=zɔ=ʁεjə=zε=tœ̃=ʁiʁə 18

œ̃=ʁi=ʁə=kə=di=ʒə=y=nə=εk=skl=ma=sj=ɔ̃=də=me=pʁi 16
œ̃=ɡʁɛ̃=sə=mɑ̃=le=zaʁ=dɑ̃=lε=myʁ=mə=pu=sɑ̃=vεʁ=la=sɔʁ=ti 16
mε=ʒə=nə=sε=plys=sə=kεl=lə=ε=y=nə=pɔʁ=tə=u=ma=fə=nε=tʁə 18
e=puʁ=tɑ̃=ɑ̃=kɔʁə=sə=swaʁ=ʒə=dwa=ʃwa=ziʁ=ε=tʁə=səl=u=nə=plys=zεtʁə 18

Historique des Modifications

05/12/2023 19:10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
16/07/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Absurde
Du 05/12/2023 15:21

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.