Poème-France.com

Poeme : Une Belle Histoire Si DeroutanteUne Belle Histoire Si Deroutante

Tu n’as rien du prince charmant,
Tu n’as pas de grand cheval blanc,
Mais tu as ton regard attendrissant,
Ton sourire charmeur et séduisant.

Et puis surtout tu as à l’intérieur
Les plus belles qualités de cœur,
Celles qui te rendent exceptionnel,
Celles qui me donnent des ailes.

Tu ne serais pas un jeune premier
Si tu faisais carrière dans le ciné,
Mais quelle importance à mes yeux ;
Tu rends si bien les gens heureux.

Pourtant la distance nous empêche
De passer plus de temps ensemble,
Mais ces instants qu’on se dépêche
De savourer à deux nous ressemblent.

J’ai encore ancré en moi le souvenir
D’un magnifique coucher de soleil,
Où tu m’avais permis de me blottir
Dans tes bras, le temps d’un rêve en éveil.

Mes larmes avaient coulé ce soir-là :
Larmes mêlées de regrets et de joie.
Mes regrets qu’on en reste là…
Ma joie d’être auprès de toi…

Le vent avait mis mes cheveux en bataille,
Délicatement tu avais soulevé une mèche
Pour dégager mon regard empli de failles,
Et y plonger tes yeux émouvants de tendresse.

J’ai encore d’autres souvenirs aussi forts :
« Notre » phare, ai-je envie de dire,
Lorsque, nos yeux rivés vers le port,
Nous savourions le silence de nos sourires.

Rien de bien extraordinaire après tout,
Des moments anodins pour n’importe qui,
Mais pour moi des trésors uniques et doux,
Privilégiés sous les dehors de ma vie.

Il y aurait encore tant à raconter :
De nos rires à nos taquineries,
De nos détresses présentes ou passées
A tous ces mots que l’on s’écrit.

De nos confidences partagées
A nos souffrances soulagées,
De mes appels au secours
A tes réponses au quart de tour.

Mais jamais les mots ne suffiront
Pour exprimer la force et l’intensité
De ce qu’ensemble nous partageons.
Je cesse d’écrire pour mieux y repenser…
Sophie Chazel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty na ʁjɛ̃ dy pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃,
ty na pa də ɡʁɑ̃ ʃəval blɑ̃,
mε ty a tɔ̃ ʁəɡaʁ atɑ̃dʁisɑ̃,
tɔ̃ suʁiʁə ʃaʁmœʁ e sedɥizɑ̃.

e pɥi syʁtu ty a a lɛ̃teʁjœʁ
lε plys bεllə kalite də kœʁ,
sεllə ki tə ʁɑ̃de εksεpsjɔnεl,
sεllə ki mə dɔne dεz- εlə.

ty nə səʁε pa œ̃ ʒənə pʁəmje
si ty fəzε kaʁjεʁə dɑ̃ lə sine,
mε kεllə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə a mεz- iø,
ty ʁɑ̃ si bjɛ̃ lε ʒɑ̃z- œʁø.

puʁtɑ̃ la distɑ̃sə nuz- ɑ̃pεʃə
də pase plys də tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə,
mε sεz- ɛ̃stɑ̃ kɔ̃ sə depεʃə
də savuʁe a dø nu ʁəsɑ̃ble.

ʒε ɑ̃kɔʁə ɑ̃kʁe ɑ̃ mwa lə suvəniʁ
dœ̃ maɲifikə kuʃe də sɔlεj,
u ty mavε pεʁmi də mə blɔtiʁ
dɑ̃ tε bʁa, lə tɑ̃ dœ̃ ʁεvə ɑ̃n- evεj.

mε laʁməz- avε kule sə swaʁ la :
laʁmə- mεle də ʁəɡʁεz- e də ʒwa.
mε ʁəɡʁε kɔ̃n- ɑ̃ ʁεstə la…
ma ʒwa dεtʁə opʁε də twa…

lə vɑ̃ avε mi mε ʃəvøz- ɑ̃ batajə,
delikatəmɑ̃ ty avε suləve ynə mεʃə
puʁ deɡaʒe mɔ̃ ʁəɡaʁ ɑ̃pli də fajə,
e i plɔ̃ʒe tεz- iøz- emuvɑ̃ də tɑ̃dʁεsə.

ʒε ɑ̃kɔʁə dotʁə- suvəniʁz- osi fɔʁ :
« nɔtʁə » faʁə, ε ʒə ɑ̃vi də diʁə,
lɔʁskə, noz- iø ʁive vεʁ lə pɔʁ,
nu savuʁjɔ̃ lə silɑ̃sə də no suʁiʁə.

ʁjɛ̃ də bjɛ̃ εkstʁaɔʁdinεʁə apʁε tu,
dε mɔmɑ̃z- anɔdɛ̃ puʁ nɛ̃pɔʁtə ki,
mε puʁ mwa dε tʁezɔʁz- ynikz- e du,
pʁivileʒje su lε dəɔʁ də ma vi.

il i oʁε ɑ̃kɔʁə tɑ̃ a ʁakɔ̃te :
də no ʁiʁəz- a no takinəʁi,
də no detʁesə pʁezɑ̃təz- u pase
a tus sε mo kə lɔ̃ sekʁi.

də no kɔ̃fidɑ̃sə paʁtaʒe
a no sufʁɑ̃sə sulaʒe,
də mεz- apεlz- o səkuʁ
a tε ʁepɔ̃səz- o kaʁ də tuʁ.

mε ʒamε lε mo nə syfiʁɔ̃
puʁ εkspʁime la fɔʁsə e lɛ̃tɑ̃site
də sə kɑ̃sɑ̃blə nu paʁtaʒɔ̃.
ʒə sεsə dekʁiʁə puʁ mjøz- i ʁəpɑ̃se…